Turinys
Vaikyk valdininkus
Viešą interesą (viešą rūpestį) ginti galima visiems. Tegul nemeluoja, neva draudžiama.
Senatis negalioja, netikra.
Bausk neteisėtą teritorijų planavimą - statybas
Teikti tvirtinti planą galima tik 1 kartą. - Bet kokį planą: detalųjį, specialųjį, bendrąjį.
Bausk medkirčius
Aplinkos Ministerijos medžių priežiūros taisyklės nesako ką būtent tariamai leidžia. Todėl valdinikams neva galima niokoti medžius.
Įdomūs įstatymų straipsniai
VAĮ §7 įpareigoja dėl visų sprendimų, kurie paveiks platesnę visuomenę, daryti jos apklausą. - Pageidautina - referendumą. 2020 metais neteisėtai panaikino.
VAĮ §8 1d. įpareigoja grįsti sprendimą objektyviais duomenimis (faktais). - Ne užgaidomis. Nuo 2020 metų §10 5d. 5sk..
12 str. Leidžia nenagrinėti pakartotiną skundą.
Tarptautinis baudžiamasis teismas (International Criminal Court)
Skųsk tenai už nusikaltimus žmoniškumui.
Neik paklusniai pas neįgalius ir nusikaltėlius Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT).
Skaitytojų pastabos

Vaikyk valdininkus

Nuorodos:
Kaip bausti valdininkus ir pareigūnus per viršininkus
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#iskusk
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#teisėjo šalinimas
Ten labiausiai - apie pareigūnus (policajus, prokurorus, teisėjus, antstolius, net advokatus), administracinę ir baudžiamąją teisę.
O šiame puslapyje, žemiau, papildomai nurodau į atskirų rūšių valdininkų prižiūrėtojus, per kuriuos irgi privalai juos bausti.
Kas tinka vienai rūšiai, tas dažnai tinka ir kitai. Skirtingų įstatymų nuostatos - panašios. Dažnai ir įstatymai taikomi tie patys. Labiausiai: Viešo Administravimo Įstatymas.
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/aplinka
Vilkų gamtos apsauga. Pamoka kaip nagrinėti valdininkų atsikalbinėjimus (nusikaltimus).
Tame tarpe kaip naudoti reikalavimo užtikrinimą per teismą, dar jam neprasidėjus, kad greitai pasiekti tikslą, staigiai užkirsti nusikaltimą. Nepamiršk, kad teisėjai - nusikaltėliai. Tad jie priims neteisėtą sprendimą. Bent kurį laiką nusikaltyimas bus užkirstas.
2016.11.10 taisė Viešo Administravimo Įstatymą (VAĮ)
Povilas Urbšys. - Kvailas, piktas, apsimetėlis nusikaltėlių Seimo narys. Taisė ne tą ką tikrai reikia ir ne taip. Nors, kažkiek ir naudingai. Vengė bausti kaltus, dėl kurių įstatymą teko keisti.
Ten mokinu suvokti įstatymą, ką tikrai reikia taisyti.
O senus jo straipsnius rašau žemiau ir kituose skyriuose aukščiau.
Pataisos iš esmės juos tik perdėliojo, pakeitė numerius.

Tikslas

  1. Bausti valdiniką. Išvaryti. - Pagrindinis, pirmiausias, tikslas.
  2. Įrodyti teisybę. - Svarbus, bet ne pagrindinis ir niekam neįdomus.

Teisybę visi ir be tavęs žino. - Ir blogi, ir dori žmonės. Ir tie, ir tie dėl jos nesirūpina. Ir tie, ir tie pripažįsta tik jėgą. Geri žmonės vykdo blogų įsakymus. Blogi liaujasi tik, kai išvarai.
Jūs gi amžinai susirašnėjate vien su kaltininkais. Abu vaizduojate neva kažką galite įrodyti...

Straipsnius surašiau skyriuje po medkirčių žemiau.

Kuo ilgiau neskųsk teismui. Valdininkai tave ten stumia ir tik ir laukiateismo neteisėtos nutarties, užtat neskundžiamos. Tada niekas jau pirštu nepajudins. Nesvarbu, kad neteisingai.
Skųsk per viršininkus. Taip gali nubausti labai daug valdininkų.
Administracinis teismas juos bausti negali. Tai valdininkų antras džiaugsmas. Nebent iškelsi baudžiamąją bylą.

Skundas viršininkui nėra kartojimas. Todėl jį privalu nagrinėti. Skirtingai negu teismui, jam nėra senaties. Skaityk žemiau apie Vyriausybės nutarimo Nr. 875 12 straipsnį.

Viešą interesą (viešą rūpestį)

skųsti irgi galima. Tegul nemeluoja, neva draudžiama. Draudžiama buvo tik iš karto eiti į teismą, tiesiogiai. O tau ir nereikia tiek gaišti.
Pirma valdininkams skųsk įprasta tvarka - prašymais (žiūrėk apie šią sąvoką žemiau).
Administraciniam teismui skųsti leista ne visiems, o tik valdžiai ir atskiriems asmenims, jeigu juos nurodo įstatymai. Viešą interesą skųsti teismui tu įgyji teisę tik po prašymo valdininkams.
Kas įprastai būtų prašymu, tas tampa skundu (žiūrėk apie šią sąvoką žemiau). Bet tuo pačiu tai ir viešas interesas.

2017 metais nusikaltėliai Vyriausybė išbraukė 44 straipsnįtaisyklių Nr. 875. Tas straipsnis leisdavo skųsti teismui bet kokį atsakymą, iškarto. Kai tai parašiau, jie išbraukė.
2020 metais, o gal ir tais pat 2017, Seimas tokį pat straipsnį įrašė į įstatymą: VAĮ §14.
Turi teisę skųsti teismui tarnautojo veiksmą, neveikimą.
- Bet kokį. Nereikia įrodinėti, kad pažeidė tavo teises, išvedžioti ką rašau sekančioje pastraipoje.

Gal kažkurį laiką to straipsnio nebuvo. Tada tektų teismui skųsti tik sprendimą apie "administracinę procedūrą". Ją atlieka, kai pažeidžia tavo teisę. Tai reiškia, kad tu turėtum dar kartą skųsti kaltininką viršininkui. ... Ir tik ano atsakymą skųsti teismui, kad viršininkas nepakeitė kaltininko atsakymo.
Neteisėtas atsakymas pažeidžia tavo teises. Todėl jį galima skųsti viršininkui ir pradėti "administracinę procedūrą".
Nors, galima išvedžioti, kad ir neteisėtas leidimas kirsti medį, ar švaistyti valdiškus pinigus irgi pažeidžia tavo teises. Teismai dažnai tam pritaria. Nors leidimas dar nėra atsakymas.
Tu netgi turi pareigą ginti augalus (ŽĮ §14 2d.). Neteisėtas leidimas ją žeidžia.

Senatis

Teismui galima skųsti tik per kelias dienas, ar mėnesius. Tai priklauso nuo taikomo įstatymo.
Viršininkams skųsti galima visada. Skundas viršininkui savaime neatnaujina senaties. nes tai nėra kartojimas (aukščiau ir žemiau skaityk apie 12 straipsnį).
Bet jį galima nurodyti teismui, kaip vėlavimo priežastį ir prašyti ją atnaujinti.

Senatis teismui nėra visiška. Ją galima prašyti atnaujinti.

Kartais skųsti vėluoja sąžiningi valdininkų viršininkai. Valdininkai nuslepia neteisėtą atsakymą, kurį gauna iš kitų įstaigų. Pavyzdys: Savivaldybė - iš prokuratūros. Leidžia jam galioti. Viršininkas nori skųsti prokurorą, bet nebegali.
Nubausk valdininką. Jo nuslėpimą nurodyk teismui kaip svarbią vėlavimo priežastį.

Dažnas sąžiningas viršininkas yra toks vėpla, kad nesuvokia, kad reikia pavaldų ar net ir nepavaldų valdininką bausti. Nebent tik apsimeta geru žmogumi.

Kitas būdas atnaujinti senatį: prašyti pakeisti įstaigos sprendimą. Tai būtų kartojimas. Jį galima ir nagrinėti ir nenagrinėti.

Bet koks neigiamas atsakymas (nagrinėjo ir atsisakė, arba nenagrinėjo) yra atsakymas, kurį galima skųsti.
Nes senatis duota ne tam, kad visai uždrausti skundą. O tam, kad tu su įstaiga pasiderėtum labiau. Duotum jai galimybę pasitaisyti. Įveltum ją, o ne teismą. Priverstum suveikti.
Iš esmės senatis yra ne tau, o tai įstaigai. - Netiesioginė. Paskata pagainioti labiau.

Nebegalima skųsti tik įsiteisėjusio teismo sprendimo (neapskųsto, arba po apeliacijos). Ir tai - su išlygom apie naujai sužinotus dalykus. Tada bylą atnaujina, arba skundžia kasacijos tvarka.

Senatis skundui prieštarauja Konstitucijai, todėl negalioja. §30 leidžia kreiptis į teismą visada ir į bet kurį, o ne vien kažkurį.
Į valdininkus irgi gali kreiptis visada. Nes laikas blogio netaiso. Jei yra ką taisyti, išvaryti, taisyk, išvaryk. Valdžia tarnauja žmonėms visada, be senaties (§5).

Bausk neteisėtą teritorijų planavimą - statybas

Nuorodos:
Atimk blogiems architektams leidimus ("atestatus")
http://am.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtinti-nauji-reikalavimai-pretendentams-i-architektus
2019 metais ten Aplinkos Ministras rodo taisykles kaip dalinti į kairę ir dešinę leidimus blogiems architektams.
Reikalauk jas papildyti reikalavimu turėti patirtį naikinant mažiausiai 10 neteisėtų statybų.
Vilniuje beveik visos statybos neteisėtos. Bus lengva mankštintis.
Papildyk reikalavimu atimti leidimą ("atestatą"), jei tariamas architektas nesistengia naikinti neteisėtų statybų, savo, ar kieno kito.
Vilniaus Savivaldybės piktų darbų sąrašas
Neteisėtų statybų ir medžių kirtimų sąrašas.
Statybos taisyklės Vilniaus savivaldybės
2021 metais nusikaltėlis meras Remigijus Šimašius savavališkai, neteisėtai rašė 10 taisyklių kaip statyti, grusti namus-dėžes.
Jie turi būti ne giliai kieme, o prie gatvės, kažkokiu atstumu.
Turi būti kiemas, o ne užgrusta namais.
Vargu ar taisyklės užkirs neteisėtas, ar bent blogas statybas. Juk pats Šimašius jas dangsto.
Patogus STR sąrašas Aplinkos ministerijoje
Statybų Reglamentai (STR). Ten failai - "Word". HTML teks imti iš Seimo interneto.
Teritorijų Planavimo Įstatymas naujas nuo 2014 metų
Aplinkos ministerija aiškina pagrindinius pokyčius.
Tikėkimės, kad planai pagaliau tikrai taps elektroniniais, viešais.
Naujas įstatymas niekaip nemažina korupcijos. Pavyzdžiui, valdininkai ir toliau galės neteisėtai slėpti viešus skelbimus, nepaisyti žmonių siūlymų, bendrųjų planų, įstatymo, atmestą planą teikti miesto tarybai tvirtinti po kelis kartus, kol pavargs, ar pražiopsos ir patvirtins, ar kol papirks pakankamai Tarybos narių.
Yra ir klastos naujovė: "koreguoti" planą, slapta. Neva tai kita sąvoka, negu "keisti".
Nors, naujos sąvokos įstatyme vis tiek nėra. Todėl taikoma bendrinė sąvoka "keisti" ir draudimas keisti pagal TPĮ §28 1d.: keisti galima tik tą pačia tvarka kaip rengti naują planą.
Tiesa, Įstatymas bando nusakyti naują sąvoką "koreguoti" straipsnyje ne sąvokų TPĮ §2d., o kaip planą keisti TPĮ §28:
4d. - keisti esmę.
5d. - "koreguoti" ne esmę.
TPĮ §28 8d. vis tiek draudžia keisti, statybų ribas. - Net ir pagal tariamai naują sąvoką "koreguoti". - Jei tai prieštarauja įstatymams. Keisti užstatymo ribas visada reiškia esmę ir prieštarauja įstatymams. Ypač kai naikina medžius, žolę, orą. Želdynų Įstatymo §3 2d. įpareigoja saugoti visus želdinius; §22 2d. - visus gyvus želdinius. - Visus augalus. Ne vien medžius, o ir žolę, vijoklius. Keistas tas TPĮ §28 8d.. Nėra prasmės drausti prieštarauti įstatymams.
Sekančioje pastraipoje miniu, kad 2018.10.19 teismas pritarė, kad visas pataisas ("korekcijas") galima tvirtinti tik bendrą tvarka, tokia pat kaip ir patį planą.
Bet gi valdininkai ir Seimo Kontrolieriai vaizduoja, neva to nepastebi. Svarbu, kad plane ir įstatyme yra žodis "koreguoti". Nesvarbu, kad jis yra ir straipsnio dalyje, kuri tai draudžia.
Net jeigu įstatymas leistų "koreguoti" planą statybininkui, tai leistų ir tau TPĮ §28 2d.. Imk pieštuką ir sumažink užstatymo ribas, arba visai panaikink planą. Nunešk savo keverzonę tvirtinti savivaldybės Administracijos direktoriui. Pažiūrėk kaip jis atsikalbinės.
Tu reikalauk visą tai bei kitus sukčių budus uždrausti ir žaboti. Paskui pranešk man.
jau siūliau Seimo nariui Nagliui Puteikiui, Vilniaus Savivaldybės tarybos nariui Vidui Urbonavičiui (Konservatorius). Jie nutyli, nevykdo.
Išimtys ir pataisos teritorijos plane yra draudžiamos
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#Konstitucijos 18B
2018 metais Vilniuje pradėjo neteisėtai statyti šleivas, aštrias dėžes Konstitucijos 18B, tarp viešbučio "Lietuva" ir Centrinės Universalinės parduotuvės (VCUP).
Lietuvos Architektų Sąjunga padavė Savivaldybės tarybą į teismą.
2018.10.19 nusikaltėliai Vilniaus Apygardos Administracinis teismas panaikino šią statybą.
Teismas pritarė man, kad išimtisBendro Planokeičia. O keisti galima tik tokia pat, bendra tvarka, kaip ir patį planą tvirtinti: skelbti, rengti ir viešai aptarti.
Išimtis nėra Bendro Plano dalis, sprendimas. Tada ir jokia kita išimtis negalioja.
Teismas melavo. Išimtys tikrai prieštarauja įstatymui.
Visus sprendimus privalu viešai aptarti, be išimčių.
Tai reiškia, kad ir tariamas "korekcijas" privalu viešai aptarti. Jas miniu ankstesnėje pastraipoje.
Teismas privalėjo skelbti ir kitą priežastį: Taryba nepagrindė išimties. Dingstis jai melaginga.
Po šio teismo Taryba vis tiek neteisėtai nebaudė valdininkų.
Architektų sąjunga paklusniai to nereikalavo.

Ramaus eismo gatvėjė draudžia dviračių takus Statybų Reglamentas.
Kategorija: "D".
Pagal taupumo reikalavimą galima sakyti, kad ir "C" kategorijos gatvėse atskiri dviračių takai draudžiami, jei įmanoma be jų. (VAĮ §3 6 sk.: kuo mažiau sąnaudų. Žiūrėk įstatymų sąrašą žemiau.)
Aplinkos ministerija vangiai siūlė labiau saugoti Vilniaus senamiestį
2007 metai. Taip nieko ir nenuveikė. Ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė puolė vaidinti darbą, kai dėl korupcinių statybų sugriuvo dalis namo Šiaulių gatvėje, Vilniuje (tarp Vokiečių ir Pylimo gatvių).
Paties korupcinio namo išvaizda - Ispaniška. Fasadas - paplokštus. - Netinka senamiesčiui. Namą pastatė duobėje. Ją išrausė geldoms. Jei visi namai greta bus tokie, tai žemės paviršius taps antru aukštu. Neliks žemės.
Dėl duobės greta senovinis namas ir sugriuvo.
Senamiesčio reglamentas jau draudžia keisti istorinį reljefą, judinti žemę. Ministerija siūlė ne drausti, o bent riboti naujas požeminių geldų vietas (parkavimą), kad jų darytų mažai. Bet ir to neveikė. Todėl Vilniuje rausė vis daugiau duobių geldoms.
Neaišku kurio Statybos ir būsto departamento direktorė Edita Meškauskienė guodėsi, neva nereikia drausti, stabdyti blogų žmonių. Tegul jie kažkaip savaime būna atsakingesni. Ji juos pavadino "laiko tėkme". - Visai kaip korupcinė prokurorė Rasa Apšegienė. Kad knysti jau uždrausta, Edita Meškauskienė nutylėjo.
Skelbimo gale komisija žada užkirsti kelią naujoms griutims ir griovimui. Bet nieko nepaskelbė. Atvirkščiai, statybų reglamentų stiprumą sumažino 10 kartų. Todėl 2013 metų gruodį sugriuvo prekybos šutvės "Vilniaus Prekyba" (turi parduotuves "Minima", "Media", "Maxima") namas Rigos mieste, Latvijoje.
Kiti nauji namai visur - irgi "kartoniniai".
2015 metų sausį Vilniaus senamiestyje dėl statybų greta sugriuvo namas.
VTPSI vengia bausti tuos, kas leido neteisėtas statybas
- Save irgi.
Ten rašo tokias taisykles:
  • Saugomų teritorijų įstatymą.
  • Vilniaus Bendrąjį planą. Viršijo didžiausią leistiną sklypo užstatymo intensyvumą ir plotą. Nerašo kokį.
  • Pavilnių regioninio parko tvarkymo planą.

Gyvenamas namas yra arčiau nei 50 metrų nuo šlaito viršutinės briaunos. Šlaito nuolydis - didesnis nei 15°.
Namo plotas, tūris ir aukštis - keliskart didesnis, nei ankstesnio namo. Nerašo pagal kurį įstatymą.

Įstatymų sąrašas, įskaitant statybas, yra sekančiame skyriuje. Teritorijų planavimas taikomas ne tik statyboms, o ir augalams, pagal Želdynų įstatymą. Jis įpareigoja kiekvieną žmogų dar ir saugoti juos, gausinti, atkurti.
Kai statyba jau vyksta, Želdynų Įstatymo §20 5d. įpareigoja laikytis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių. Jas tvirtino Aplinkos ministras įsakymu 2010.03.15 Nr. D1-193. Jos draudžia net "nusičiaudėti" ant augalų.

O šiame skyriuje apie statybas svarstau plačiau kaip dera kurti kėslus (planus).

Vilniuje taikomas:
Artūro Zuoko Vilniaus miesto piktas Bendrasis planas 2006-2015 metų. Naujo nėra. Todėl šis tebegalioja.
Net ir toks nusikalstamas, Bendrasis planas (BP) galėtų apsaugoti tave ir miestą. Jei tik kas jį vykdytų. Visi visus dangsto.
Bet tu - teisus. Todėl kada nors juos pavyks pasodinti į kalėjimą.
Ten skaityk kelis įdomius straipsnius.

Tai nėra tušti žodžiai. Teritorijų Planavimo Įstatymo §24 draudžia rengti detalųjį planą, jei jis priešingas įstatymams ir kitoms taisyklėms.
- Tame tarpe ir paties šito įstatymo §3 Teritorijų planavimo tikslai, kuris įpareigoja saugoti, atkurti ir gausinti miesto įvairovę, gamtą.
- Tame tarpe ir BP reikalavimams minėtiems bei neminėtiems.

Bendrasis planas taikomas per Teritorijų Planavimo Įstatymą (TPĮ). Įstatymui prieštarauti negali niekas. O Įstatymas negali prieštarauti Konstitucijai.
TPĮ taikymo pamoka:
Teikti tvirtinti planą galima tik 1 kartą. - Bet kokį planą: detalųjį, specialųjį, bendrąjį.
Daug kartų tvirtina ir Visagino Atominę Elektrinę.

Vilniaus Savivaldybės tarybos nario Vido Urbonavičiaus už tai, kad kartoja reikalavau bausti valdininkus ir siūliau keisti taisykles, kad planus tvirtintų dauguma visų narių, o ne balsavusių. Iki šiol laukiame...

2015 metų liepą kažkas priteisė žalą už nugriautą neteisėtą viešbutį Neringoje. Savivaldybės tarybos narys kažkoks teisinosi, neva Taryba negalėjo atsisakyti tvirtinti planą. - Meluoja. Gali. Tik privalo paaiškinti kodėl (TPĮ §26 4 ir 5 dalys). Tik tiek. Aiškinti gali nebūtinai teisiškai, pvz. Konstitucijos 54 straipsniu - gamtą niokoti draudžiama. Gali teisintis viešu rūpesčių, norais, skoniu, grožiu, vaizduote.
Nes Taryba yra politinis susiburimas. Joks įstatymas nenustato jai prievolės būtinai tvirtinti planus, jei tik jiems pritarė valdininkai. Kitaip valdininkai ir valdytų. Gaunasi, kad jie tikrai valdo, neteisėtai.

Bausk medkirčius

Nuorodos:
Vilniaus Savivaldybės medkirčių skyriaus pražangų nagrinėjimas.
Pavyzdys kaip nagrinėti ir skųsti neteisėtus atsakymus, atsisakymus veikti, ginti augalus, tartis su visuomene.
Vilniaus Savivaldybės piktų darbų sąrašas
Blogio santrauka, sąrašas.
Neteisėti kirtimai, statybos. - Su valdžios neteisėtu leidimu.
Surašiau svarbiausią. Neišsamiai. Tai tik nedidelė dalis blogio. Gali papildyti.
Ten aiškinu kodėl jie neteisėti. Nepalieku tave vien žiopsoti. Tai rašau apie tą pačią nuorodą ir žemiau, šio straipsnio pradžioje.
http://saugokmedi.lt
https://www.facebook.com/MedziuNaikintojai?ref=hl
https://www.facebook.com/groups/642525492494445/
https://www.facebook.com/groups/asesumedis/
Asociacijos "Išsaugokime Vilniaus medžius" puslapis. Gali ten papildyti, viešinti blogus užmanymus, kirtimų nuotraukas.
Kaip šlietis prie saugokmedi.lt, aiškinu pagrindinio puslapio pradžioje
Į mano puslapį irgi gali krauti nuotraukas. Bet čia - labiau pamokos, pagalba tau kovoje. Pamokos nepagerės dėl didesnio įkalčių nuotraukų kiekio. Man pakanka kelių nuotraukų, pavyzdžių, kad blogis taptų aiškus. Įkalčius kažkur reikia kaupti. Kad neliktų nenubausti ir kad nusikaltimo mastai būtų aiškūs.
Jei krausite nuotraukas ir aiškinimus dideliais kiekiais, aš galiu nespėti. O ten krauti galima laisviau.
Atmink: vien viešinti nepakanka. Privalai ir bausti, vaikyti, kaip mokinu aukščiau ir žemiau. Kitaip tavo įkalčiai ir sąrašai bus bergždžia.
Skųsk įkalčius - savo, ar svetimus. Nebūtina įkalčius rinkti pačiai. Galima skųsti svetimus. To neriboja Viešo Administravimo Įstatymas (VAĮ), Administracinis Kodeksas (ATPK), Administracinių Bylų Teisėnos Įstatymas (ABTĮ), Baudžiamojo Proceso Kodeksas (BPK). Nagrinėti privalu visus pranešimus. Juos nutyli. Tai irgi skųsk.
Vien pačiai veikti nepakanka. Privalai ten ir kitus dalyvius raginti bausti, vaikyti.
Aplinkos viceministras Martynas Norbutas dangsto kirtėjus
Kartu ir nusikaltėlis Seimo Kontrolierius Raimondas Šukys.
Neteisėta statyba Žalgirio stadione neteisėtai iškirto 24 medžius
Nusikaltėlis Seimo Kontrolierius Raimondas Šukys dangstė neteisėtas statybas Žalgirio stadiono vietoje ir 24 medžių kirtėjus, Vilniaus Savivaldybės valdininkus.
Pamoka kaip tai išnagrinėjau. Medžių gynėjai taip negebėjo.
Vis tiek neišgelbėjom.
Ten neteisėtai iškirto ne vien 24, o visus medžius ir sunaikino žolę.
Medžių žemėlapis. Kur kirs.
https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas
Nors man ten valdininkai nieko nerodo.
Kiti žmonės sako, neva viršuje, kairėje yra mygtukas "Sluoksniai". Nesako kodėl.
Padvėsusiomis varnelėmis siūlo žymėti visas "Medžių inventorizacijos vietas. Tada neva pamatysi.
2016 metais asociacijos saugokmedi.lt pastangomis nusikaltėlis Seimo Kontrolierius įpareigojo Vilniaus savivaldybę inventorizuoti visus medžius. Manau, Savivaldybė iki šiol to neįvykdė. Bet vis-tiek kerta... Kad liktų kuo mažiau... inventorizuoti. Seimo Kontrolierius tai stebi ramiai, nebaudžia.
saugokmedi.lt irgi nereikalauja bausti... lyg to ir neprašytų...

Yra ten kažkur ir "RSS feeds". Per elektroninio pašto programą galį krautis RSS, panašiai kaip NEWS. Per juos, laiškais, praneša apie kiekvieną leidimą kirsti. Bet po 10 leidimų atkrenta noras skaityti tą begalę pranešimų. Juk nespėtum apskųsti kiekvieną.
Užtat spėtum išvaryti vos 10 valdininkų, kurie tą klastoja.
Pradžiai skirk Aplinkos ministre Vilniaus Žaliųjų pirmininkę Janiną Gadliauskienę. Dirvą paruošiau:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20190103.htm

Įstatymų sąrašas, įskaitant kirtėjus, yra sekančiame skyriuje.
Teritorijų planavimas taikomas ne tik statyboms, o ir augalams, pagal Želdynų įstatymą. Jis įpareigoja kiekvieną žmogų dar ir saugoti juos, gausinti, atkurti. Draudžiama kirsti medį vien dėl to, kad ketini statyti namą-dėžę.

O šiame skyriuje apie kirtėjus svarstau plačiau.

Kirsti draudžiama ne vien medžius, o ir vijoklius, krūmus, žolę. Visa tai yra želdiniai (ŽĮ §2 23d.).
Net jeigu paukščių nebūtų, žolę kirsti žalinga, nes joje dygsta medžiai, augalai, vabzdžiai, gyviai, medžių šaknys. Kaip jie išdygs?.. Kaip pievoje atsiras medis?.. Pati žolė irgi vertinga. Net jeigu būtų nevertinga, ji turi teisę gyventi.
Dažnai žolė neužauga. Bet ją vis tiek naikina. Palieka plikos žemės plėmus. Dar ir pakapsto, su šaknim.
Traktoriai kauburius nukasa, apnuogina po jais medžių šaknis ir obliuoja juos. Negeba peilių pritaikyti, išgaubti. Drožia lygiai. Nuo smūgio į šaknį traktorius genda. Bet vairuotojas vaizduoja neva nepastebi. Nutyli, nepraneša valdžiai, nesiūlo nekirpti žolės, arba kirpti bent aukščiau. Jam geriau jei genda. Reikalaus daugiau pinigų.

"Gedimino Kalnas" nuslinko ne vien dėl to, kad iškirto medžius, o ir dėl to, kad 5 kartus per vasarą, o gal ir kasdien pjovė žolę, skuto, pjovėjai trypė šlaitus. Tai pasakoju žemiau.
Niekada neslinko joks neskustas piliakalnis.

Šabakštynas šnekamąja kalba reiškia ne blogį, o krūmynus. Valdininkai ir kiti pikti žmonės kerta krūmus vien dėl to, kad tai krūmai. Pravardžiuoja šabakštynais. Ta dingstimi neteisėtai naikina ir medžius, vijoklius, žolę ir visus gyvius.

Kirtimai - neteisėti.
Vilniaus Savivaldybės piktų darbų sąrašas. Ten aiškinu, kodėl parkus draudžiama urbanizuoti pagal Vilniaus Bendrąjį Planą ir Teritorijų Planavimo Įstatymą (TPĮ), kuris nustato tvarką Bendriems Planams. Žemiau apie vaikymą duodu ir Želdynų Įstatymą. Jis įsako želdinius irgi planuoti tik pagal TPĮ.
Tai reiškia, kad jeigu detalus, specialus, ar bendras planas aiškiai nerašo kokius želdinius naikinti, o kokius saugoti, tada saugoti privalu viską, nes Bendrasis Planas parkui priskyrė visą plotą. Kas nesuplanuota, tą daryti draudžiama.

Dūzgia pjūklas. Krenta medis. Širdis nutirpsta: kodėl?
Valdininkas taip nusprendė, ir tiek.
2012 metų vasario viduryje, per pačius šalčius, apkapojo net ištisą gatvę, visus medžius per kelis kilometrus iš abejų pusių, stambiausias apatines šakas. Manau, kad savininkai matytų savo geldas, kurias paliko važiuojamoje dalyje ir ją užgriozdino.
Kitas tikslas: kuo labiau sužaloti medį, nes žiemą jis negija nuo žaizdų, suserga vėžiu, grybeliais, virusais ir bakterijomis. - Marinti medžius, kad paskui gauti darbo juos kirsti.
Dažnai be jokio reikalo kerta ir žolę. Degina tavo ir mano pinigą benzine.
Net žiemą kerta.
Apie tai skaityk ir čia:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/20120401.htm - 2012 metai
Kiti dalykai tame laiške - balandžio 1 pokštas. Bet - pamokantis.

Ten pasakoju, kad iškirto daug medžių ant "Gedimino Kalno", visus.
Po to mano rašinio, po kelių dienų apsireiškė televizoriui stambi paveldo apsaugos darbuotoja. Pripezėjo neva nuošliaužos graužia Gedimino Kalną. Tarp kaltininkų - statybos - Brazausko keltuvas.
Todėl neva medžius ir kerta. O paskui sodins... krūmus. Vėliau ir juos iškirs. Sodins medžius. Paskui - atvirkščiai. Taip darbininkai nuolat turės darbo. O jų vadai - pinigų.
Ji nutylėjo, kad keltuvą statė valdininkai. Reiškia jie graužia kalną, o ne nuošliaužos. Kirsti derėtų valdininkus.

Stambi paveldo saugotoja "pamiršo", kad jeigu statyba kalta dėl nuošliaužų, ją ir reikia kirsti (nakinti), o ne medžius. Jie - iš kitos kalno pusės. Jie - visai niekuo dėti. Atvirkščiai - medžiai sutvirtina šlaitą. O jeigu juos kirsi ir dar rausi kelmus, tada šlaitas byrės.

Yra gandas, kad Kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius dalyvavo, kad kažkas įsakytų iškirsti kalną. Jis ir kažką kitą blogą darė 2010-2013 metais.

Yra gandas, kad prieš 20 metų sukurptas piliakalnių priežiūros reglamentas (ar panašiai) draudžia piliakalnius apsodinti. Neva anksčiau piliakalnius laikė plikus. Neva tad ir grįžkime į praeitį.
- Į kurią? 20, 200, 2000 metų?..
Štai kodėl "avinai" puolė tų taisyklių laikytis: atvėrė kalną, vaizdą. - Visai ne dėl to, kad jis slinko.
Tik supainiojo. Užmiestyje piliakalnius apleisdavo miškais, bruzgynais tyčia, kad jų būtų nematyti. Todėl juos ir ketino atverti. Nors ir to nereikėjo.
Mieste piliakalnio joks miškas nepaslėps. Atvirkščiai: medis gelbėja.

Ant Gedimino kalno negalima ne tik medžių kirsti, o ir žolės. Jie tvirtai surištų žemę.
Bet jau daugiau negu 10 metų žolės (pinigų) kirtėjai siautėja, skuta su visom žemės, po visą miestą. Jei smėlio kalną nuvalai, nuskuti, nublizgini, sutrypi įnagiais, jis ir byra.

Juokus apie Gedimino kalną surašė žmonės prie ano straipsnio. Pats straipsnis - pezalai. Ten skaityk pastabas:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytautas-rubavicius.-gedimino-boksto-auka-lietuvos-100-meciui
Būk atsargi ten. Kas yra Tiesos.lt.

2016.02.15 Geologijos tarnybos vadovas Jonas Satkūnas kvietė gelbėti Gedimino Kalną. Nušliaužė šiaurinis šlaitas. Negiliai. Melavo neva tai sukėlė orai. Tada daug lijo. Medžių kirtėjus nutylėjo. Sakė, kad į kalną kažkas kažkada sukalė kažkokius strypus (polius). Gal keltuvui. Jie klyba. Matyt norėjo jų įsmeigti ir daugiau. Nutylėjo, kad tuos "strypus" (medžius) ne kalė, o augino, paskui išrovė, iškirto.

2016.04.01 Nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė per kvailumą išsidavė: sakė, kad ten, kur yra nuošliauža prie keltuvo niekada medžių nebuvo. Ji tuo ketino pagrįsti kodėl reikėjo juos kirsti. Bet iš tiesų pagrindė, kad nereikėjo, nes jie nekelia nuošliaužų. Gaunasi, kad šliaužia ten, kur jų nėra.
Ji sakė, neva kelmų šaknys iškylo 10 cm. Neva tai reiškia, neva medžiai kėlė nuošliaužas. Nors, pati gi sakė, kad jos atsirado, ten, kur jų nebuvo.
O kelmų šaknys kažin kada iškylo. Gal jau po to, kai nukirto. Derėjo tai žiūrėti anksčiau. Nereikėjo kirsti medžių, kad tai pamatyti. Gal šaknys iškilo ne dėl medžių. Gal atvirkščiai. Gal medžiai saugo. Gal jeigu jų nebūtų jie iškiltų dar labiau.

Kažkas skelbiasi turįs 2 nuotraukas 2004 ir 2008 metų nuošliaužų Kalne. Abi rodo nuošliaužas būtent ten, kur kirto medžius dar anksčiau. Aiškiai rodo supuvusius kelmus ir šaknis. Aplink, po sveikais medžiais, nuošliaužų nebuvo. Iš to valdininkai nusprendė, kad taip gerai, ir iškirto jau visą kalną.

2013 metais Lietuvos nacionalinį muziejų geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurse apdovanojo kažkas didžiuoju prizu už tai, kad tariamai prižiūrėjo Gedimino kalną ir Aukštutinę pilį.
Lietaus nuoteką (kanalizaciją) tada tariamai padarė. O paskui vėl melavo neva reikiadaryti.
Kažkada, gal 2017 metais, kažkokie geologai rašė, kad nuotekų šuliniai sausi.

2016 metais kažkas kažkodėl uždarė Vilniaus pilių direkciją. Gal už tai, kad neprižiūrėjo. O gal atvirkščiai: kad netrukdytų griauti kalną.

Nuošliaužą sudaro 4 lygiagretūs laiptai. 1 jų nutruksta arti vidurio.
Jų ilgis: nuo keltuvo iki kalvos (kalno) posukio.
Kiekvieno plotis: 3 metrai.
Kiekvieno aukštis: apie pusė metro. - Tokie tarpai žiojėja velėnoje.
Visą tą velėną, visą nušliaužusią žemę pašalino. Atvėrė betono juostą ant stulpų, kuri turi laikyti žemę.

Nusikaltėlis meras Remigijus Šimašius grasino paskelbti ypatingą padėtį, kad išmelžtivyriausybės pinigų. To nereikėtų, jeigu jis atplėštų pinigus nuo geldų aplinkkelio. Bet liautis švaistyti jam reikštų prarasti valdžios prasmę.
2016.07.21 berods, kultūros ministras įsakė muziejui skirti 300000 €, kad stabdyti nuošliaužą.
Direktorė Birutė Kulnytė su džiaugsmu sutiko švaistyti, atplėšti tuos pinigus nuo muziejaus reikmių.
Net patį Gedimino kalną vėl pavers valdininkų ir statybininkų šerykla. Anksčiau ten pasipenėjo Brazausko keltūvas.
Dabar nuošliauža vėl penės kažką. Jie ją vis malšins ir vis sukels vis kitoje vietoje...

2017.06.20 Gedimino kalną pradėjo taisyti.
Užsakė Lietuvos Nacionalinis muziejus".
"Projekto" vadovas: Rimas Grigas. Anksčiau vadovavo Valdovų rūmų "projektui". Gal pats savo rankomis pylė žemių atliekas ant Gedimino kalno. Jas minių žemiau.

Šį niekšų sąrašą rašė Žilvinas Nečiūnas. Aš papildžiau. Jis yra Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdžio narys. Kažkodėl nesišlieja prie jau esamų organizacijų.

2017.06.29 nusikaltėliai Vyriausybė paskelbė Gedimino kalne "ekstremalią padėtį", kad duoti valdininkams milijonus pinigų, skubiai.
Nusikaltėlis meras Remigijus Šimašius paprašė, kad nusikaltėliai generalinė prokuratūra gintų viešą rūpestį ir rastų nusikaltimą. Kam gi taip toli vaikščioti?.. Jo paties valdininkai rašė neteisėtus leidimus ant Gedimino kalno kirsti medžius, statyti keltuvą. Žolę kerta iki šiol. Tam dar ir nuolat trypia kalną, kad smarkiau slinktų.
Apie tuos valdininkus jis gauna skundus nuolat. Viską nutyli.

2017.07.05 nusikaltėliai Vyriausybė iš "rezervo" pagaliau išmetė pirmą pinigą Muziejui: 3 mln. €.
Ir maloniai paragino visada užeiti vaišių dar, kai praalks...
2018 metais "vaišės" viso sudarė 6,5 mln. €.
2021.10.26 Muziejus žadėjo dar įsisavinti daugiau negu 6 mln. €. Lietuvos Radijas minėjo dvigubai tiek: 12 mln. €. Abu skaičiai - perpus Lietuvos ir Europos Sąjungos dovanų. Nesiseka jų imti dėl ginčo su statybininkais. Bet guodė, kad vis tiek įsisavins bent kitur. O paskui ir čia.

Kalno viršūnę užklojo plėve, kad vanduo nepatektų ir kažin kur prasidangintų. Klojo ne grindinį, o žolę, kad ir ji dingtų, negertų "švento" vandens ir netrukdytų su juo amžinai kovoti. Nes jei vandens neliktų, tai ir pinigų neliktų.
Dar virš žolės po ta plėve stato pastogę kažkokią, kad visai nelašėtų.

2017.09.08 valdininkai su statybininkai nusprendė, kad tinklo dėžės su skalda (gabionai) nesutvirtina kalno, todėl jų nereikia. Bet jeigu jau sudėjo pusę jų, tai tegul lieka... pinigas kišenėse. Nutarė naudoti juos, kad tariamai atkurti šlaito kontūrus. Juos dėjo laiptais. Jokio tvirtumo niekas neskaičiavo. Nors kažkas nuolat reikalavo. Užpils "laiptus" žemėm, žolėm ir eis ieškoti naujų pinigų, kad užkasti.

Tuo metu kalnas vis slinko įvairiose vietose. O valdininkai jį vis tvarkė: išveždavo žemes, kurios išplaukė. Nors, privalėjo jas grąžinti kalnui. Taip pamažu jį nukas ir pakeis akmens skalda.
Juk anksčiau ant kalno pildavo žemių atliekas nuo Valdovų rūmų. Aukščiau miniu, kad anų statybų vadovas vadovauja ir Gedimino kalnui.

2018.01.09 pietų Kalifornijoje nušliaužė kalno šlaitas link jūros kranto. Žuvo 17 žmonių. Dauguma - neapdrausti. Vasarą ten medžiai išdegė per didelius gaisrus dėl visuotino atšilimo ir neatsargių žmonių, ar padegėjų. Žiemą užėjo smarkus lietus.
Prieš kelis metus Gaityje per žemės derbėjimą ir lietūs nušliaužė daug šlaitų. Žuvo daug žmonių. Beveik visi liko be namų. O gretimoje šalyje Dominikoje, toje pat saloje, taip nenutiko. Nes Gaitis iškirto visus medžius, o Dominika - ne.
Ir be tyrimų senai visuotinai aišku, kad be medžių šlaitai slenka...

Ant Gedimino Kalno kloja žolę. Nes seną jau nukirto visą. Nauja žolė bus kažkuo "ypatinga". Po ja jau kalnas neslinks... Kol jos nenukirs.
Kad po kirtėjų žolė nedžiūtų, įtaisys vandens čiurkšles laistyti.
O kad iš gilumos vanduo nepatektų į kalno paviršiųnuleidinės (drenuos). Rado vietas kur jis sunkiasi.
Kaip stabdyti vandenį, kad nepatektų į kalno vidų nesakė...
Nes tektų pripažinti, kad reikia liautis laistyti ir kirsti žolę, medžius, krūmus. Tada viską, ką reikia sugertų ir išgarintų, ar paverstų cukrumi, žaluma.

2019.04.18 Lietuvos nacionalinio muziejaus laikina direktorė Eglė Piekarskaitė paskelbė naujas varžybas (konkursą) sutvirtinti Gedimino kalną galutinai.
"Galutinis sprendimas" kainuos 30 mln. €Europos Sąjungos dovanų.
Varžybas skelbia vis naujai, nes varžosi vos 1 įmonė.
Ji nutylėjo kuo blogas dabartinis "sprendimas" ir kodėl jo nedarė iškarto galutiniu.

2019.08.19 paskelbė tą "galutinį sprendimą". Nesakė kokį. Kainuos: daugiau negu 2 mln. €. Nesakė kiek daugiau. Juk labai trūksta iki 30 mln. €.
Įmonę pasamdė: "Hidroterra".
Kažkada Muziejus liovėsi juos samdyti, nes per menkai niokoja kalną.

Nesupratau kaip jie pateisina krūmų sodinimą. Kad pinigams, tai akivaizdu. Bet juk nesakys šitaip. Sakys: krūmai - gerai dėl kažko. Bet 2011 metais prie Operos ir Baleto teatro krūmus iškirto. Reiškia: krūmai - blogai. Jie tampa geri, kai pinigą neša. Galbūt vietoj jų pasodins medžius. Paskui iškirs...

Tai toks naujas valdiškas verslas: pinigų gramdymas. Lygioje vietoje "išlygini" kupstelį. Jis tampa nelygus... Jį "išlygini"... O tą vėl "išlygini"... Paskui jo ieškai kitoje lygioje vietoje... Apie tai rašau čia:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/Aplinkos_Ministerija.htm#dirbtina gamta
Išima vieną žolę. Įdeda kitą. Išima medžius. Įdeda medžius. Išima žemę. Įdeda žemę. Išima stulpus. Įdeda stulpus. Išima plyteles. Įdeda plyteles. Išima asfaltą. Įdeda asfaltą.
Gedimino Kalne daro Gedimino Kalną. Sereikiškių Parke - Sereikiškių parką. Skveruose - skverus. Vingio parke - Vingio parką. Dešiniajame ir kairiajame Neries krantų parkuose - parkus.

Po gyventojų skundų valdininkai su medkirčiais pasimokė: dabar jie nepalieka įkalčių, kelmų. Juos išrauna ir užkloja plytelėmis. O šakų ir išlikusių kelmų pjovimo vietas uždažo tamsiai, kad žmonės nepastebėtų ir nesipiktintų.

Kerta dažniausiai savivaldybės. Juos tariamai prižiūri jų viršininkai. Viršiausias - meras.
Aukščiau nurodžiau kaip bausti ir per viršininkus prisikasti iki nusikaltėlio mero.

Juos visus tariamai prižiūri Aplinkos Ministerija ir "ekologinė policija" (ekologinis VPK skyrius).
Kaip bausti per juos:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/Aplinkos_Ministerija.htm#įskųsk

Dažniausias valdininkų atsikalbinėjimas:
Aplinkos Ministerijos medžių priežiūros taisyklės tą tariamai leidžia. Nesako ką būtent. Todėl valdinikams neva galima niokoti medžius.
Tu suglumi, ir sutinki. Juk leidžia.
Bet leidimas, nereiškia prievolės. Medžius kapoti, kaip ir bet kokį kitą valdišką darbą, galima tiktai jei jis būtinas. - Ne pramogai. Todėl sprendimas ir turi būti pagrįstas duomenim (faktais), kaip miniu apie VAĮ 8 straipsnį žemiau, o ne užgaidomis, ar pramogomis.

Seniau taisyklės leisdavo, ar nurodydavo kirsti medžio kamieną perpus, nuo viršaus.
Dabar - tik kapoti šakas nuo apačios.
Pats taisyklių keitimas įrodo, kad jos buvo neteisingos. Tad, nieko verti yra valdininkų ir medkirčių atsikalbinėjimai, neva jiems siautėti leidžia taisyklės. Jie privalo pagrįsti kiekvieną darbą duomenimis kodėl jis būtinas.

Apatinių šakų taisyklė kylo iš miškų. Miške medžiai - tankūs. Jie gauna šviesą labiau iš viršaus. Apatinės šakos - negyvybingos. Pačios džiūna. Medis pats apsivalo. Nereikia kirsti.
Mieste ar kaime šakų nereikia kirsti, nes medžiai auga retai. Visos jo šakos gauna šviesą. O medis irgi apsivalo. Nukrenta smulkios šakos. Pavojingas stambias šakas pastebėsi laiku.
Bet medžių kirtėjai gi pagriebė miško mokslą ir juo teisinasi.
Jie tik aklai kartoja miško mokslą: nukirs apačioje. Dar savo pramanus pridūria be jokio mokslo: neva tada medis augs geriau į viršų, ar dar kažkur. Nors ir to nepagrindžia nei neva būtina, nei neva taip tikrai yra.
Jie tik girdėjo, kad vaisinių medžių šakų retinimas leidžia kitoms geriau augti ir nešti didesnį derlių.
Bet jie neretina. Jie kapoja nuo apačios visas iš eilės. Nelieka šakų, kurios galėtų geriau augti. Lieka plikas kamienas, "palmė".
Jų vietoje išdygsta kreivos, plonos šakelės, "šluotelės". Jos negražios, nors tariamas tikslas buvo būtent pagerinti vaizdą. Bet kirtėjams tai neberūpi. Jie juk į medžius nežiūri, nesigroži. Jie grožisi iš jų pagamintais pinigais. Juk taisyklėse neparašyta ko būtent derlius turi būti. Jiems visi medžiai yra "vaisiniai".

Jei nukapoji apatines šakas, tada kita šaka tampa labiau pavojinga, kai krenta.
Jie prieštarauja patys sau. Juk tariamas vietinis gyventojas prašo, arba valdininkas įsako kapoti (tariamai "genėti", ar kirsti medžius) būtent dėl šios kvailos priežasties, kad šakos krenta. - Pavojinga.

Jei iškerti medžius, jie sunkiau atsilaiko prieš vėją. Tai priešinga siekiui, kurį skelbia valdininkas: neva medis sutvirtės. Kaip jis tvirtės? Ir kodėl jis negali tvirtėti be kirtimo?

Praretintas medis išsikeros. Valdininkas tai vadina grožiu. Tada medį kapoja (tariamai "geni"), nes jis išsikerojo ir šakos gali griūti. Nesako kada. Nes nežino ir negali žinoti. Šakos - tvirtos.
Draudžiama šalinti grėsmę, kurios nežinai. O žinomą grėsmę šalinti privalai tik tada, kai ji atsiranda. Privalai želdinius saugoti ir stebėti. Žiūrėk įstatymo straipsnių sąrašą žemiau.

Valdininkai dažnai bando dangstyti kapojimą nevaldiškais užsakovais. Neva jiems leistos užgaidos, be pagrindo.
Bet kerta medžius už valdiškus pinigus, leidimus duoda valdiškus kerta valdiškoje žemėje, liudina daug kaimynų ir viso miesto gyventojus.

Todėl želdinius ir saugo įstatymas. Ne taisyklės turi leisti kapoti, o įstatymas. O jis įpareigoja būtent saugoti ir atkurti. Taisyklės negali prieštarauti įstatymui. Ir neprieštarauja. Jei pasiknystum, rastum, kad tai - apgaulė. Bet tu juk neturi laiko knystis taisyklėse. Tai ir nesiknysk. Įstatymas ir Konstitucija - viršesni. Jais ir remkis kiek įmanoma labiau. Iš jų sunkiau išmušti į klystkelius.

Nevaldiškas užsakovas veikia šitaip:
Randa valdininkai kokį vėplą, arba bendrininką tarp gyventojų. Galima vietos gyventojų ir apsimesti patiems. Niekas netikrins. Tas duoda Savivaldybei iš anksto paruoštą, arba savo paties skurdų prašymą "genėti" medžius. Ir už poros savaičių jų išvis nelieka trečdalio, iškerta, o kitus paverčia "palmėmis" ("nugenėja").
Pinigus pasidalina.
Užrašo leidime: "užsakovas", kartais be jo žinios, kad kiti gyventojai, ar tikrintojai manytų, neva užsakė ne pati Savivaldybė. Neva kažkam tikrai labai reikėjo.

Apsidairyk. Jei kapoja, gal rasi ir priežastį.

Įdomūs įstatymų straipsniai

Dalis jų tinka tik medžių kirtėjams, dalis tik statyboms. Dalis - bendri visiems.
Teisėjai ir kiti pareigūnai juos neigs kaip įmanydami. Jie neįprato įžvelgti šiuose straipsniuose prasmę. O dažnas - nesugeba, arba nenori.

Viešo Administravimo Įstatymas (VAĮ) įvardina tik 2 raštų valdininkams rūšis:

Bendri straipsniai

Ne vien kaip vaikyti valdininkus.

Tarptautinis baudžiamasis teismas

Neteisėtai nepaiso pranešimų apie nusikaltimus žmoniškumui Lietuvoje.

International Criminal Court
https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/ngos.aspx
"Romos Įstatai" ("statutas", PDF, 373 kB, 64 puslapiai):
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf
Atitinka Lietuvos Baudžiamąjį Kodeksą.
Tik pavergimą jie riboja tokiu, kur tave laiko nuosavybe. Išvedžiok, kad pavergimas yra bet koks. Arba taikyk ne §7 1d. c sk. ir §7 2d. c sk., o bendrą §7 1d. k sk. (kitą nežmonišką elgesį).
Reikalauk, kad politikai dar ir aiškiai rašytų įstatymus, kad nusikaltimai gamtai, miestui yra nusikaltimai žmoniškumui.

Slepia 123 šalių sąrašą, kurios pripažįsta ir išlaiko jų teismą. Jį rodo tik Šalių Dalyvių Susirinkimo (ASP) slaptas puslapis:
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/states parties/Pages/the states parties to the rome statute.aspx

http://www.bbc.co.uk/programmes/w3cszc1y
2020.06.22 pokalbis su teismo pirmininku Chile Eboe-Osuji. Jis yra iš Nigerijos.
Tarptautinis baudžiamasis teismas per 18 metų ir 1,5 mlrd. $ išlaidų paskelbė vos 8 nuosprendžius ir įvykdė tik 3.
Jie teisia daugiausia negrus.
Vengia pradėti tirti patys, savaime. Laukia, kol kas praneš... kad Sirijoje valdžia žudo žmones... Kad Lietuvos valdžia puldinėja, kankina ir pradangina gyventojus, užsieniečius - irgi, slaptuose CŽV kalėjimuose.
Olandų užsienio reikalų ministras Stef Blok bara:

Teismas per lėtas.
Per sudėtingas.
Teisėjai perdėm blaško dėmesį rūpintis algomis, 200000 $ laisvu nuo mokesčių, į rankas.
Jie turėtų telkti dėmesį kaip paprastinti darbą.
Mes nesitikime nepasiekiamo. Bet tikimės geresnio.
Teismas per dažnai susitelkia į Afriką. Ten tiria plačiai. Neliečia sudėtingų bylų.

Jis tik pliurpia, nieko nedaro. Nekeičia teisėjų. Nebruka bylų apie Siriją, Lietuvą. Ragink jį tu:
http://www.government.nl/government/members-of-cabinet/stef-blok

Kviečia tave skleisti žodį. Šito irgi nelabai rasi per pagrindinį puslapį:
https://www.icc-cpi.int/get-involved
Bet mano, ar tavo žodžio Teismas neskleidžia. Bandžiau. Priversk:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#skleisk
Lietuvos valdžia neskleidžia Teismo žodžio. Nes dar kas sužinos ir sumanys juos skųsti Teismui. Lietuvos valdininkai tik tyliai keliauja ilsėtis į Susirinkimus (ASP).

Skųsk tenai jų prokurorams Lietuvos valdžios nusikaltimus žmoniškumui.

Tai - vienintelis prasmingas puslapis. Tik jame jie duoda prokurorų adresus. Nors puslapis ne apie juos, o apie ne valdiškas organizacijas, kurios bendradarbiauja su teismu.

Kiti puslapiai ne apie esmę. Pavyzdžiui puslapiuose apie aukas https://www.icc-cpi.int/about/victims, ar apie teismą https://www.icc-cpi.int/about nerašo kur prašyti iškelti bylą.
Atskiras puslapis kaip rasti prokurorus. Jo nerasi per pagrindinį:
https://www.icc-cpi.int/about/otp/Pages/otp-contact.aspx
Per puslapį, kur tave kviečia skleisti žodį (aukščiau), irgi rasi prokurorus.
Dar kažkiek puslapių nurodo:
https://www.icc-cpi.int/Pages/html_files_/menu1.html

Tarptautinis teismas nepakeičia vietos valdžios. Todėl pirmiau pereik visą valdiškų nusikaltėlių gaują iki viršiausių.
Nors, tai nebūtina. Nes nusikaltimai žmoniškumui yra masiški. Pakanka įrodyti tik tai. Nebūtina kiekvienai aukai pasiekti viršūnę. Pakanka 1.
Skųsti galima bet ką. - Ne tik neteisėtą sulaikymą, priverstinį dingimą (BK §1001), o ir medžius, statybas... - Bet kokia valdžios klastotė reiškia, kad ji puldinėja liaudį, verčia gintis ir pavergia ją bylomis. - Draudžiamas elgesys su žmonėmis (BK §100).
Pavyzdys: 2014 metais generalinis prokuroras Darius Valys nuslėpė baudžiamąją bylą visai aukščiausiai valdžiai.
Kad valdžia persekioja, puldinėja liaudį masiškai, rodo šis mano puslapis. Jei tau sakys, neva esi 1 tokia, nurodyk čia.

Žmoniškumo byla ypatinga: ji ne tavo 1, asmeninė, nuosava. Ji bendra, apie visą liaudį.

Skųsti reikia ne į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT), o į Tarptautinį baudžiamąjį teismą.
Tik jis gali bausti tuos, kas nebaudžia savęs. Todėl Lietuvos valdžia tą teismą nutyli iš visų jėgų. Stumia jūs kuo toliau nuo ten į EŽTT. Valdžia mieliau mokės išpirką, negu sės į kalėjimą. Ypač jeigu mokės iš tavo pinigų.

Tarptautinis baudžiamasis teismas pigesnis. Byla gali būti didelė. Kuo tave ir kitą liaudį ilgiau ir daugiau puldinėja valdžia, tuo didesnė byla. Ją lengviau už tave surinks jų prokurorai. Pradžioje pakaktų tik trumpai jiems pranešti.

EŽTT daro atvirkščiai: visą naštą užkrauna tau. Dar verčia mokėti advokatams. O iš kur aukos paims pinigų? Juk valdžia jus tyčia nustekeno.

Pradėjo tirti:
https://www.icc-cpi.int/pages/situation.aspx
Ketina pradėti (ten nurodo tik PDF):
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=191205-rep-otp-PE


Skaitytojų pastabos

Ne viešos. Skelbiu tik jei reikia.

Rašyk jas vienu iš šių 2 būdų:
dviratukas @ andriukas.saugokmedi.lt

Tiesiai per šį puslapį. Saugiau per tą patį koduotą, su raide "s":
https://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/vaikyk.htm
Langelyje savo slapyvardį, adresą ir laišką rašyk viską į 1 krūvą: