Ukrainos vėliava
Gelbėk Rusiją nuo nusikaltėlių, kariaujančios valdžios. Nepirk nieko. Atsisakyk dujų, šildymo, metalų, naftos, benzino. - Visko. Kentėk. Važinėk ne gelda, o dviračiu.
Nepakanka drausti pirkti bet ką, Rusijos valdžios ir bendrininkų turtą ("sankcijos").
Ukrainos kariai prašo kartu kariauti.
Nebijok atominės bombos. Vis tiek VVP jau skelbė karą pasauliui: gąsdino neregėtomis pasekmėmis visus kas drįstų kištis.
Vien nuo 500000 karių prie Baltarusijos ir Ukrainos sienų Rusijos kariauna apsisuktų ir tyliai išeitų, nepaleidusi nei 1 atominės bombos.
Lietuvos valdžia stengiasi neužstoti Ukrainos.

Iki 2022.04.20 pavėlavai pasirašyti už referendumą mažinti referendumui parašų skaičių iki 100000.
Valdžia įžūliai, neteisėtai slopino jį.

Burkis į naują valdžią:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#savivaldyben kandidatai
Dabartinė - nusikaltėliai (pasakoju šiame ir kituose puslapiuose). Skleisk žodį. Ten aiškinu kaip.
2020.10.11 kelk save į rinkimus į nusikaltėlių Seimą;
2023 - į nusikaltėlių savivaldybes;
2024 - į nusikaltėlius prezidentus.
Pati save gelbėk. Kiti - išdavė.
Tu neini į valdžią. Todėl man tenka raginti rinkti ne tokius gerus žmones. Ten rašau ką.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė rinkimų metu nuslėpė, kad jai kyla baudžiamoji bylanusikaltimus žmoniškumui, kitų tarpe. Nuslėpė savo tėvą KGBistą ir visą kitą praeitį bei dabartį, ką rašau nuorodoje į ją. Todėl 2009 ir 2014 metų prezidento rinkimai - nesąžiningi, nelaisvi, neteisėti. Reikia rengti naujus.

Žmogų sudaro drabužiai. Nuogi žmonės daro menką, arba jokios įtakos visuomenei.
- Mark Twain-

Be lapuko tu - kakiukas. Su lapeliu - tu žmogus.
- Tarybinė patarlė-

Duok man žmogų... Aš rasiu jam nusikaltimą.
- Lavrentij Berija- Tarybinio NKVD (KGB) nuožmiausias vadovas, galvažudys. Tai - jo asmeninė patarlė. Jis - vienintelis iš vadų, kuris nubaustas. Nors mažiau negu nusipelno. Jį tik sušaudė. Jis aukas kankindavo įvairiai ir gausiai. Naudojo valdžią grobti ir prievartauti atsitiktines moteris iš gatvės ir net iš pažįstamų. Sušaudė jį tikriausiai toks pat galvažudys. Nes teisė jį ne už savivalę, o už tariamą tėvynės išdavystę. Išduoti išdavikus juk turėtų būti gera. Todėl išdavikai pešasi. Visai kaip Lietuvoje. Iš šimtų išprievartautų moterų jį kaltino vos 2, berods teisme. Kažkas sako, neva jo neketino sulaikyti. Jį sušaudė ne po teismo, o prieš, namuose, iš automatų 1953.06.24. Taip jo nekentė net savo gauja. O teisė dėl vaizdo kitą, panašų žmogų. Valdžia sako neva Beriją sulaikė 1953.06.26 Komunistų partijos posėdyje. 1953.12.23 sušaudė dar kartą.-

Žmonės jam atsakė: "Ne už gerą darbą mušime tave akmenimis, bet už piktą žodį prieš dievą ir kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu."
Jėzus atsakė: "Argi jūsų Įstatyme nėra parašyta: Aš tariau: jūs esat Dievai".
- Jono Evangelija, 10 dalis, 33-34 eilės (10:33-34).- Kažin kokį įstatymą minėjo Jėzus. Gal Psalmę 81:6. Jis kreipėsi ne į ką kitą, Dievais pavadino ne ką kitą, o žmones - ne dievaičius. Tai nereiškia pažodžiui, neva jie yra Dievai. Tai tėra padrąsinimas nesidrovėti galių: ginti įstatymą, kuris duotas jiems ne be tikslo. Patys gi įstatymus sau padarėm. Ir išsižadam. ... Ginti, gintis, persekioti blogus ir bausti. Dažnas gi žmogus nusižemina, sumenkina save ir atsisako kovos, ar bent galios smerkti blogį. Dažnas peikia pačius kovotojus už tai, kad anie tariamai dedasi Dievais, kad nesidrovi smerkti. Jie drovisi smerkti blogus. Bet jie nesidrovi smerkti gynėjus. Dažnas jų dedasi tikintis. Bet vengia šio Jėzaus įsakymo veikti ir imtis galių. Gal ir skaitė Evangeliją (tokia Biblijos dalis), bet nesuvokia, ar nepaiso. Belskis ir tau bus atverta. Žmogus juk yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir privalo rūpintis, vykdyti Dievo pareigas, kaip ir Dievas rūpinasi, nesidrovi.
Viena moteris man sakė: Neieškosiu kaltų. Juos teis danguje. Gaunasi, neva Žemėje teisti nereikia.
Dėl drovumo spręsti Lietuvos valdžioje įsigalėjo nusikaltėliai. Dėl to paties nėra ir verslo. Aname puslapyje Bibliją aiškinu kitais žodžiais.-

Pirma jie atėjo Socialistų [Social Demokratai, panašūs į Komunistus]
- Nesirūpinau, nes nebuvau Socialistu.
Po to jie atėjo darbuotojų sąjungiečių ["profesinių sąjungų"]
- Pratylėjau, nes nebuvau sąjungietis.
Jie atėjo žydų [Bet kurios tautybės Lietuvis. Suktas Lietuvis šaudė Žydus. Buvo, kurie ir gelbėjo.]
- Pratylėjau, nes nebuvau žydas.
Pagaliau jie atėjo manęs.
- Nebeliko kas užtartų mane.

- kunigas Martin Niemoller- Atsivertęs nuosaikus fašistas. 1916-1918 metais jis tarnavo skirtingose Vokietijos povandeniniuose laivuose. 1 laivui vadovavo. Paskandino apie 50 laivų. Viso laivai, per kuriuos jis perėjo, paskandino porą šimtų laivų. O visas laivynas - dar daugiau. Martinas gavo garbės blizgutį ("ordiną").
Po karo bandė žemės ūkį. Bet stigo pinigų. Nuėjo jų ieškoti tarnystėje bažnyčiai.
Martinas tikėjo Vokietijos dieviška pirmenybe pasaulyje. Balsavo už fašistus. 1932 metais Hitleris jam pažadėjo neliesti bažnyčios ir žydų. Žadėjo tik neprileisti prie valdžios. Apgavo. Žydus Martinas ne itin gerbė. Bet priešinosi kėslams juos išvaryti iš bažnyčios ir daryti bažnyčią "arijų" rasės.
1937.07.01 jį suėmė, palaikė 8 mėnesius, teisė už išdavystę, bet išteisino. Kiti sako, kad nuteisė 7 mėnesiams ir paleido, nes jau atsėdėjo. Hitleris įniršo ir įsakė uždaryti jį į koncentracijos stovyklas. Ten jis kalėjo iki 1945.05.05. Fašistai prašė, kad Hitleris leistų sušaudyti Martiną. Bet jis dar bijojo blogai atrodyti prieš britų laikraščius. Anie jį barė už tai, kad engė krikščionis. Fašistai tikėjosi perauklėti Martiną. Todėl nelabai kankino. 1939 metais jis pasiprašė į karą, į laivyną. Bet jo neleido, nes neperauklėjo.
Po karo jis grįžo į koncentracijos stovyklą Dahau. Paskelbė bažnyčios atgailą, kad nepakankamai priešinosi pykčiui, kad gynė vien bažnyčią, o ne visuomenę.
Eiles, kurias matai čia, jis matyt rašydavo ir sakydavo ne 1 kartą, įvairiai. Pridėdavo įvairių partijų, po Socialistų pridėdavo Komunistų, gomikų, invalidų, pramonininkų, sukriošėlių, Jehovos liudytojų, Katalikų... tylėjo nes buvo Protestantas... Prie savęs pridėdavo ir Protestantų bažnyčią, kad jų abiejų atėjo, o ne vien jo. Rašydavo ir "Vokietijoje", ir "Hitleris", ir "atėjo", ir "sulaikė", ir "uždarė", ir "nerūpėjo", ir "neužstojau", ir "tylėjau", ir "neliko, kas ką nuveiktų dėl to", ir "užstotų".
Tikėtina, kad didumą šito išgalvojo liaudis pagal jo žodžius ir pripaišo jam. Juk galime įterpti bet ką: augalus, gyvūnus... Net pinigus valdiškus (tavo) reikia ginti, užtarti.
Posakį Kas tavęs nenužudo, daro tave stipresniu kažkas pripaišo tam pačiam - Martin Niemoller-

Na, ką jūs? Gavus "padėką", bei netesėti!?.. Tai garbės žmogus!
- Carinės Rusijos valdininkas-
Kyšio tarpininkas. Garbė elgtis negarbingai, sukčiauti. Prekiavo "krėslais". Kaip ir mūsų laikais.
https://www.svoboda.org/a/32001586.html - garsas, minutės 23:31-47:43
https://www.svoboda.org/a/24200022.html - raštas
Valdišką "krėslą" sau ir savo miesto valdininkams pirko žymus rašytojas Aleksandr Gėrcėn (1812.03.25-1870.01.09). Davė pinigus ir klausė tarpininko kas užtikrina, kad kyšio gavėjas tesės, parduos krėslus.
Gėrcėn buvo Rusijos žurnalistikos pradininku. Paveldėjo turtą iš tėvo. 1 mln. rublių. Pardavė. Išvažiavo į "Vakarus". Už tuos pinigus gyveno ir leido spaudą.
1853 metais Gėrcėn įsteigė pirmą laisvą Rusišką spaustuvę.
1855 įsteigė knygų rinkinį ("almanachą") "Šiaurinė žvaigždė" ("Polarnaja zvėzda").
1857 - laikraštį "Varpas" ("Kolokol").
Į tą laikraštį rašė užsienio ir Rusijos valdininkai, valdžia, vadovai, net žvalgai, liaudies engėjai ("3 skyrius"). Pirko, po 5 rublius. Nežinau nuorašų kiekio ("tiražo"). Perpardavinėjo vieni kitiems. Dažnas skaitytojas pats pakliūdavo į laikraštį. Skaitė ir Caras. Nors, kitiems draudė. Gyrė, kad tik iš jo sužino tiesą.
Valdininkai bijojo pakliūti į "Varpą".
Sykį vienas Gėrcėno bendrininkas, draugas bandė iš "Imperatoriškų teatrų" Vadovo gauti sutaupytas paskatas pinigų ("premijas") sau ir kitiems aktoriams. Vadovas atsisakė. Atsainiai "numojo", kad vis tiek visi skundai pateks jam gi. Aktorius gąsdino, kad skųsis Carui. Vadovas uždraudė tai, kaip viršininkas. Tada Aktorius žadėjo skųstis į "Varpą". Vadovas persigando: Išprotėjot? Paskatą sumokėjo.
Gėrcėnas pavertė spaudą dar viena valdžia.
Skatino valdžią teikti liaudžiai daugiau laisvių.
"Varpas" prarado daugumą prisirašytojų, kai 1863 metais spausdino Viktoro Gugo atsiliepimą į Rusijos karius. Anas rašė, kad Lenkų sukilėlių žygdarbis turi įkvėpti. Kad anie yra ne priešai, o pavyzdys mėgdžioti.
Tai rodo, kad skaitytojai buvo tinkami: ką reikėjo atversti į tikėjimą laisve, o ne vien kas jau tiki. Deja, tokie liovėsi pirkti laikraštį.
Valdžia trėmė Gėrcėną porą kartų.
1 sykį už dainuškas, "paskvilius". Nors, jų nedainavo, nes tuo metu nebuvo ten.
2 - už asmeninį laišką apie visuotinai žinomą nakties praeivių žudiką, plėšiką, valdišką tilto sargą, budėtoją budelėje. "3 skyriaus" policajus aiškino, kad nesvarbu, kad tiesa, kad žudiką pagavo, kad visi žino. Geros minties ir ketinimų žmogus privalo sklaidyti gandą, o jis kartojo.
Vis tik, valdžia susimilo. Leido pasirinkti iš 2 miestų tremčiai. Pasirinko Novgorodą. Ten gavo valdišką kėdę... prižiūrėti tremtinius, įskaitant save. Mieste buvo tik 1 tremtinys. Paklusnus policajus šiam viršininkui teikė tuščias ataskaitas apie jo paties elgesį. Gėrcėn jas tvirtindavo ir perduodavo viršun.
Taigi, Carinė Rusija buvo pažangesnė valdžia negu dabartinė Lietuva. Ten skundus apie save nagrinėjo valdžios auka, priešas. Čia - valdžia.
Tarybinis mokslas, vadovėliai Gėrcėną minėjo retai, prabėgom, kaip laisvės judėjimo aplinką ("foną"). Leido, spausdino jį naujai. Bet beveik niekas neskaitė, nekūrė filmų, pjesių, radijo laidų. Gal pavadino jo vardu gatvę, ar metro stotį.-

Nauja Lietuvos vėliava
Patvirtino nusikaltėliai: prezidentės Grybės Kanceliarija ir jų patarėja Milda Vainiutė (per 2009 kalėdas; nuo 2016 metų Teisingumo ministrė; nuo 2018.09.27 Seimo Kontrolierė), Lietuvos Apeliacinis ir Aukščiausiasis teismai (2010 metais). Pateikė Policijos Departamentas, Vidaus Reikalų Ministerija, Generalinė Prokuratūra, kiti teismai.
Konkurse dalyvavo padorus žmonės. Jie nelaimėjo.

Konstitucija:
neteisinguma Lietuvoje vykdo tik teismai... (Ir ne tik teismai, bet ir visa Respublika.)
O "teisingumą" - nusikalteliai.
Ką tų besakytum, viskas bus panaudota prieš tavę ir tavo artimuosius.
Kaltas, kol teismo nepripažintas kaltu.

Sakyk: "Sukčiai!"
Jie sakys: "Tai vien tau ir visai tautai taip atrodo. Tu menkas, neišmanai. Ar apgaudinėdami sukčiaujame, sprendžiame tik mes - teisėjai."

Štai kame reikalas! O aš maniau, kad chamas yra chamas. Pasirodo, tai mato tik "visagalis"... O žmogui - neduota suprasti kas yra žmogiškumas... Maniau, kad teisingumas yra, kai sprendimas teisingas, o ne juokingas... Pasirodo ir to man neduota suprasti. Štai kodėl niekaip nesuprantu teisėjų nusikaltimų kaip išganymo.

Seime, išspirkite Prezidentę!
Naujas Prezidentas išspirs teisėjus.
Interneto streikas.
2020 metų balandžio 1, visų kvailių dieną, raginu apkvailintą tautą streikuoti.
Uždarykite jūsų žinioje esančius interneto puslapius visai dienai. Kviečiu visą Lietuvos internetą neveikti.
Platink šį šukį. Reikalauk, kad Seimas ir Prezidentė vykdytu savo Konstitucinę pareigą.
Žemiau rašau, kaip Prezidentūra neteisėtai atsisako varyti iš darbo teisėjus ir aiškina, neva jie gali vaikyti tik patys save.
Prezidentė - nusikaltėlė. Tad tegul ją išvaro Seimas.
Prie streiko raginu prisidėti ir pačios Prezidentūros internetą.
Streiko metu veiks tik šis mano puslapis. Kitus išjungsiu. Dalinkite į jį nuorodas.
Kitom dienom - irgi raginu. Tarkim, kiekvieno mėnesio 1 dieną.
Teisėjai gi kvailių dieną skiria dar dažniau: kasdien.

Lietuvos Respubliką jėga užgrobė Prezidentė ir Seimo nariai. Jie nevykdo įstatymų.
Įstatymo užkirtimas veiksmu bei neveikimu yra jėgos panaudojimas, prievarta.
Todėl kiekvienas pilietis turi teisę priešintis jiems jėga ir visaip kitaip, išvaikyti. (Konstitucijos 3 straipsnis.) Pirmiausia tai dera daryti, kad apginti persekiojamus žmones. Jei galite, ginkite ir viską kitą: gamtą, gyvenvietes, istoriją, turtą savo ir valdišką.
Prezidentę ir Seimo narius dera sulaikyti apklausai.
Teisėjai, Policija, prokurorai, VSD, STT, FNTT - neveiksnūs ir priešingi visuomenei. Jų negalima telktis vaikymui. Juos dera nedelsiant paleisti ir rinkti naujus. Ankstesnius vadus - sulaikyti.
Kas galite, vykdykite. Sekantys rinkimai vyks negreit. Iki tol žalos nutiks daug.
Lietuvos valstybė - nusikaltėlių gauja. Dorų valdininkų yra, bet mažėja.
Burkites. - Patys, arba šliekitės prie partijų ir susiburimų. Juos nurodžiau puslapyje apie rinkimus.
Pareigūnai puldinėja visuomenę, kalina, pavergia gaišačiai bylinėtis (BK §100 - Nusikaltimai žmoniškumui, Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis). Prezidentė ir Seimas juos dangsto - bendrininkai.
Niekas jūsų negins ir negelbės. Kiekvieną, net ir abėjingą žmogų, pareigūnai visada gali pagrobti tiesiai gatvėje, namuose. Gali nevaržomi kankinti, tyčiotis, žaloti, slėpti pas psichiatrus, atimti bet kokį turtą, neteisėtai bausti, už baudas padaryti dirbtinu skolininku, sekti, naršyti paslaptis, siundyti ant tavęs nevaldiškus nusikaltėlius. Vagia ne vien mokesčius, bet ir įmokas už gyvenimo aptarnavimą (komunalines) ir kitas paslaugas, prekes. - Virš 100 mln. Lt per metus. - Iš visų, iš abejingų ir iš neabejingų, didelių, mažų, moterų, vyrų, vaikų, senių ir lavonų.

Daug pavienių žmonių protestavo prie Prezidentūros, Vyriausybės (Kudirkos aikštėje - buvusi Savivaldybės aikštė), prie Seimo. Iš jų teisėjai neteisėtai atiminėjo turtą, namus, žemę. Jie tikėjosi, neva tauta pamatys ir užjaus. Ta pamatė ir nusispjovė. Spjovė ir Seimas, ir Prezidentė.

Teismais pasitiki tik 20% tautos. Bet 57% rinkėjų, kurie balsuoja (apie ¼ tautos, kuri turi teisę balsuoti) klaidingai nesieja to su nusikaltėle Prezidente. ½ tautos visai nebalsuoja. Matyt irgi nesieja.
Atsieti save nuo teismų gedimo stengėsi rinkimų metu ir Prezidente: kartu su žurnaliugom iš LRT melavo, neva teismais pasitiki 50%.
Pokalbiai su tauta rodo, kad nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę balsuoja 2 žmonių rūšys: kas nesidomi, nežino (apie 80%) ir pikti, apsiėdę (20%).
Kas nežino, tas sako balsuoja, nes ji paprasčiausiai patinka. Tiems paaiškinu ir jie pažada jos nerinkti.
Pikti plėšo skelbimus, net nuo mano dviračio, rėkia, kad nieko nenori girdėti, bet patys verčia girdėti savo riksmus, pravardžiuoja, ir mane patį dar vadina hamu. Samprotavimų neteikia. Didžiausias samprotavimas - patyčios: dar tegul jums pensijas grąžina. Taip sakė ne seniai kokie, o pikti jaunuoliai.
Nedidelis kiekis klausosi, bet teisina nusikaltėlę Prezidentę, neva jai dirbti nepriklauso. Nuorodoje pasakoju apie juos. Dalis jų patys nukentėjo nuo teisėjų. Vieną nubaudė už Tarybinius simbolius kritikos piešinyje. Iš jo dar atėmė kompiuterį. Jis nustebo, kad Konstitucija draudžia persekioti už bet ko kritiką, ypač už valdžios kritiką. Išvis vargiai begirdėjo apie Konstituciją. Pasiūliau jam skųsti tokius teisėjus nusikaltėlei Prezidentei. Tada gautų įkalčius prieš ją pats. Pakeistų ir savo atsainų požiūrį į Zigmą Vaišvilą, kuris irgi viešina jos nusikaltimus. Jis didžiai suglumo. Požiūrį į Zigmą jis pasisėmė ne pats, o iš kvailo televizoriaus. Sakė, neva Zigmas kalba spaudos konferencijas tuščiai salei Seime. Televizorius tikrai taip rodė. Nesakė ar salė tuščia visada. Dera klausyti ką Zigmas sako, o ne kiek paklusnių valdžiai žurnaliūgų jo neklauso. Dera paklausti žurnaliūgų kodėl jie nesidomi svarbiais reikalais. Jie nesakys. Jų niekas ir neklausė, nereikalavo atsakomybėstylą.
Tai reiškia, kad su tauta niekas nekalba, neauklėja. Nusikaltėlių priešininkai kalbasi tik su savimi.
Imk mano žodį. Sugalvok dar ir savo. Ir nešk.

  Įžūliausios klastotės. Jas dar galite pranokti.
 1. Išradingiausia, šmaikščiausia:
  Neįvardintas teisėjas, Vilniaus apylinkės teisme:
  2009.08.21 skyrė baudą aukai, o ne kaltininkui.
 2. Vytautas Zelianka Vilniaus apygardos teisme
 3. Virginija Popovienė (Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė) Vilniaus apygardos teisme:
  Be teismo kaltas.

Kodėl darau šį puslapį?

Šios žinos - surūšiuotos pagal vardus ir atvejus. Tai - vienintelis pasaulyje sukčių žinynas. - Naudingas, ne beprasmis, o todėl labiausiai pavojingas valdžiai. Čia galima greitai, glaustai prisiminti kas ir kaip nusikalto.
Be šio metraščio mes tik kalbėtume bendrai, kad viskas blogai. O pagrįsti negalėtume. Tektų ilgai ieškoti, arba išvedžioti.
Aš jau įrodžiau, kad visa valdžia, nuo padugnių iki pat viršaus - nusikaltėliai. Nebėra skirtumo ar krausių daugiau įrodymų. Svarbi ėsmė ir mąstas. Bedu į bet kurį, atsitiktinį valdininką, arba jam prilygintą žmogų ir randu, kad jis - nusikaltėlis.

Ką turi padaryti Prezidentė, kai perskaito šį puslapį?
Smulkiau rašau tai skyriuje apie užgrobtą valstybę.

Šis lapas naudingas skaitytojams:

Šiame puslapyje paminėjau vos menką dalį suktų pareigūnų. Jų - šimtai. Daugybės jų nepaskelbiau. Jie laukia savo eilės ir tyrimo. Aišku jie tikisi, neva to nebus.

Kruopščiai kovodamas, eilinis nukentėjęs žmogus užtikrintai surinks apie 50 policininkų, 20 teisėjų, apie tuziną prokurorų, po keletą antstolių, advokatų, ir bent po 1 Policijos Departamento (PD) vadovo, bei ministro vardus (vidaus reikalų, ir teisingumo). Pavyzdžiui, žiūrėk kaip vos 2-se bylose Aukščiausiasis Teismas vienu mostu pridengė apie 60 pareigūnų.

Pabandyk bet kurį įskųsti. - Niekas neįvyks, kad ir kiek besistengtum. Todėl tai - gauja.
Jie tikrai kartais baudžia vienas kitą. Bet dažniausiai tik keršydami už kažką. Gauja pešasi savų tarpe. Keršys ir tau. Nepasiduok. Ir nesuteik dingsčių. Jie labai supyks.

Kas neteisinga, tas neteisėta.
(Konstitucija, 7 straipsnis: Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.)
1730 metais Indijos medžių glebesčiotojų gentis atsisakė leisti vietiniam karaliui kirsti medžius. Reikalavimas jo buvo teisėtas pagal jo paties sugalvotą teisę. Bet gyventojai jautė, kad jo ketinimas neteisingas. Jų tikėjimas (religija) - ypatingas. Pagal jį jie dievina gamtą. Priešintis karaliui jie negalėjo. Daug jų apkabino medžius ir prisiekė, kad anuos nukirs tik per jų pačių kaklus. Medkirčiai taip ir padarė: kirto medį... kirto kaklą... - daug... daug... kartų.
- Teisėtai, bet neteisingai.

viduramžių liko Vokietijos teismo užrašas. Moterį kaltino raganavimu. Neva ji skraidė ant šluotos, rengė raganų ir velnių sueigą, ir panašiai "blogai" elgėsi. Nors šiais laikais taip smaginasi daug kas.
Moteris visą tai neigė. Teisėjas jai atrėžė (nepažodžiui): Matote, jūs spyriojatės. Tai reiškia, kad esate apsėsta blogio. Pakankinsime jūs. Atsitokėsite.
Po teismo tai moteriai nukirto galvą, berods.
1692 metų vasarą Masačiusetso valstijos, JAV, kažkuris miestelis nuteisė ir pakorė pirmą raganą. Iš pradžių ji neigė velnius. Bet paskui "prisipažino". Per 3 mėnesius viso pakorė 19 moterų ir vyrų, 4 mirė per teismą patys, kažkaip nužūdė 2 šuvas. Pagaliau apkaltino raganavimu ir valdytojo (gubernatoriaus) Fibs žmoną. Tada jis uždraudė suiminėti žmonės už raganavimą pagal abejotinus įrodymus.
Raganas teisdavo ir Lietuvoje. Nors - rečiau.
Šitoks teismas liko ir mūsų dienomis. Jei prieštarauji pareigūnui (policininkui, teisėjui), tuo tik patvirtini savo kaltę. Dar tave apšaukia psichine ligone. Jei ir tai neigi, tuo tik patvirtini ligą. Neva neprisimeni savo nusikaltimo, nes esi psichė.

Tūlas politikas ar pareigūnų "tikrintojas" atsikalbinėja, neva teisėjai - nepriklausomi. Kartoju: vertinti gali ir privalo kiekvienas tautos dalyvis ir ypač atstovas. ... Vertinti ne tik elgesį gatvėje, bet ir nutarčių turinį, kvailus teisėjo išvedžiojimus, vertinimus. Tam nereikia spręsti bylos už teisėją. Reikia spręsti ar sprendimas buvo teisingas. Teismas gali būti tik teisingas. Tai prigimtinė Konstitucinė teisė ir prievolė (31 straipsnis, ir kiti apie teisingumą).
Turime atrinkti teisėjus pagal turinį. O jie teis mus. Šiuo gi metu jie atrenka patys save.
Ne mes tarnaujame jiems. O jie tarnauja mums. Konstitucija, 5 straipsnis: Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms... o ne įstatymui.
Pirmiausia, nepriklausoma yra tauta. Ji vykdo savo suverenią galią per teisėjų atsakomybę: drausminę, nušalinimą, pašalinimą ir baudžiamąją. (Konstitucijos 4 straipsnis.) Nei teismas, nei jo aplaidūs "tikrintojai" negali savintis suverenumo ir keisti Konstitucinę santvarką. (Konstitucijos 3 str.) Kiekvienas privalo tam priešintis. (Konstitucijos 3 str.)
Papildomai nepriklausomumą aiškinu:
Straipsnyje apie Konstitucinį teismą;
Nepriklausomumu pareigūnus dangsto nusikaltėlis Andrius Kubilius.

Atėjo teisėjas ir papliurpė. Šitaip pagamino įrodymus...
Paėmė tavo pinigų nusikaltėliams ir sau, kiek jam patinka... Paėmė tavo žemę...
Turėk kokius tik nori gabumus... Dirbk sąžiningai... Tai nieko nereiškia...
Jam jokių gabumų nereikia... Jis bet kada ateis, pakalbės, ir pasiims ką tu turi...

2015 metų sausį televizorius rodė kaip teisėjai atėmė iš ūkininko karvių bandą. Sukti veterinarai įskundė neva už nepriežiūrą, nesakė kokią. Karvės ir jautukai - sveiki, druti, nupenėti, priešinosi antstoliams, išsilakstė po laukus. Nenorėjo bėgti iš sotaus gyvenimo. To negebėtų, jei būtų išsekę, "neprižiūrėti".
Atėjo seniūnė ar mėrė, pasipiktino, bet tiktai stebėjo, netalkino ūkininkui vaduotis nuo teisėjų, antstolių, veterinarų.
Juk galėtų paskųsti teisėją nusikaltėlei Prezidentei. Ana nepaisytų.
Tada galėtų reikalauti, kad nusikaltėliai Seimasatstatydintų (per apkaltą). Anas irgi nepaisytų.
Tada ji galėtų sutelkti gyventojus neberinkti į valdžią šių niekšų.

Tarp klastos būdų rašau, kad pareigūnai tave stumia į teismą. Siūlo skųsti teismui, nes ten įklimpsi. Arba perleidžia savo pareigas teismui ir juo dangstosi, kaip neginčytinu dievo žodžiu.
Kas sukūrė tokią sistemą? Nuorodoje aukščiau rašau, kad 2011 metais šios nusikalstamos gaujos vado, Komunisto Algirdo Brazausko našlė netesiogiai prasitarė, kad tai jo darbas.

Išdavystės

Nežinau kas jas atliko. Išsiaiškink pati ir pranešk man.
Išdavystes, kurias išaiškinau, surašiau prie įstaigų turinyje, žemiau.

2016.12.03 kažkurie Lietuvos pareigūnai sulaikė Zurabą Maisuradzę. Jis atskrido iš Kijevo į Vilnių pliurpti su Lietuvos nusikaltėlių Policijos vadovais. Gal jie jį ir sulaikė.
Jis pirmauja Gruzijos pasipriešinime Rusijos karui.
Jis yra Gruzijos "antiterorizmo biuro" vadas.
Rusijos valdžia prašė jį suimti, išrašė kažkokį tarptautinį orderį.

Jį uždarė 4 parom į areštinę.
2016.12.07 nusikaltėliai generalinė prokuratūra jį paleido. Paėmė pinigų užstatą ir pasą, įpareigojo nuolat rodytis policajams. Bet jis ir taip jiems nuolat rodysis. Juk atvažiavo būtent su jais pliurpti. ... Gal ne su tais, kuriais reikia...
2017.01.03 generalinė prokuratūra atsisakė išduoti Zurabą, nes Rusijos valdžia prašo dėl politikos, o ne dėl to, kad jis neva tikrai nusikalto.
Tai nuspręsti nereikėjo mėnesio.
Užtat Zurabas visą mėnesį vaikščiojo žiūrėti į suktus Lietuvos policajus.

Prieš kelis metus pagal Rusijos valdžios orderį Lietuva bandė suimti buvusį Gruzijos parlamento nacionalinio saugumo komiteto pirmininką G. Targamadzę. Nežinau ar jis pasėdėjo.
Jo nesuėmė. Kažkuris teismas panaikino orderį kaip politinį.

Interpolą valdo nusikaltėliai

2018.11.21 Interpolo viršininkų "išrinko" vyrą iš Korejos. Kažin kas rinko? Gal paskyrė. Juk Interpolą steigia valstybių valdininkai.
Pirmiau norėjo skirti viršininką iš Rusijos. Kažkas išsigando, kad tada Interpolą užvaldytų Rusijos nusikaltėlių valdžia. Ana jau ir anksčiau naudojo Interpolą, kad išsukti savo tarnus ir bausti priešus.
Jeigu žinome, kad naudojo, tai kodėl niekas už tai nebaudė Interpolo pareigūnų? Paklauskite nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės, Seimo. Juk Lietuva yra Interpolo narė.
Kai vyrą iš Rusijos "neišrinko", kažkas džiaugėsi, neva išvengė Rusijos nusikaltėlių valdžios.
- Visai ne. Juk jis liko viršininko pavaduotoju.

Skyriaus puslapiai:
Pagrindinis - šis.
bloga.htm - Administracinio ir Baudžiamojo kodekso blogi straipsniai
badas.htm
2017 metais įvairūs žmonės 3 kartus badavo priešais nusikaltėlių Seimo ir Prezidentės rūmus, kad priversti anuos ir valdžią veikti.
Rugpjūtį-rugsėjį bado streikas prie Prezidentūros. Jie badavo už tave. Kad rytoj valdžia neužpultų tavęs. Reikia tavo pagalbos, bent padėkos. Juos slopino pikti, nuožmūs, įžūlūs policajai. Neteisėtai išvaikė. Įsakė nusikaltėlė prezidentė Grybė. Gal dar grįš.
lztss.htm
2017.08.28 bado streiko rengėjų skundas prezidentei Grybei apie 9 teisėjus.
Sąntrauką apie tai skaityk pas badautojus.

Lietuvos valdžia - nusikaltėliai

Turinys:
[...] Lietuvą smerkia tarptautiniai teismai. Nieko nebaudžia.
[...] Užgrobė Lietuvos Respubliką.
Įstaigų sąrašas, kurios užgrobė valdžią ir pakeitė Konstitucinę santvarką.
Sąrašas nepilnas. Žemesnių įstaigų nerašau, kad nepakenkčiau jų veiksmų tyrimui. Žinokite, kad tų įstaigų labai daug (žemesni teismai, policijos komisariatai, antstoliai).
 • Europos Sąjungos parlamentas
  2015.01.14 jo narys Antanas Guoga privertė jį tirti kas pridėliojo nariams į pašto dėžutes kažkokia knygą "Raudona Dalia". - Išversta į Anglų kalbą: "Red Dalia". - Apie nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę. Kažin, ar knyga rašo apie jos nusikaltimus?.. Gal - tik apie blogą praeitį.
  Privertė ten kažką peržiūrėti vaizdo įrašus. Pamatė, kad tai - Paksiaus partija.
  Sako, neva draudžiama dėti į pašto dėžutę jei nesutinka valdytojas (matomai pastato).
  2015.02.02 jau sakė, neva tai - frakcijos, kurioje yra ta partija, sekretorius iš Maltos su kažkuo, kas gimė Rusijoje. Tą sekretorių išvarė iš darbo.
  Tuo Europos Parlamentas sulaužė pareigą atstovauti liaudį. Atsiribojo nuo jos.
  Kiekvienas turi teisę kreiptis į parlamento narį, tiesiai, be tarpininkų ir leidimų.
 • Prezidentė, patarėjai ir Kanceliarija
 • Seimas
 • Vyriausioji Rinkimų Komisija (VRK) ir jos vadovas Zenonas Vaigauskas.
 • Seimo Kontrolieriai. Angliškai: ombudsman, Parliamentary Commissioner.
 • Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija
  2017.03.20 pagaliau atsistatydino direktorius Algirdas Kunčinas. Duomenų jis nesaugojo. Tik stengėsi išlaikyti sau ir pavaldiniams šiltus krėslus. Pats nedirbo. O jie dirbo atsainiai. Stengėsi nedirbti. Į skundus apie juos ir apie save tariamai atsakinėjo ne esmę. Esmę nutylėdavo.
  Leido vyriausybei ir kitai valdžiai šniukštinėti visus žmones.
  Dabar jo aukos tegul reikalauja, kad naujas direktorius ištaisytų ką Kunčinas pridarė ir jį baustų.
  Juk VRM ketino leisti bausti ir tuos, kurie jau pabėgo iš krėslo. Tas siūlymas išnyko. Atkurk jį.
 • Vyriausybė
 • Vyriausybės atstovai
 • Konstitucinis teismas
 • Valstybės kontrolė
 • Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Lietuvos Bankas.
  Bendrininkai: Informacinio Verslo Paslaugų Įmonė (IVPĮ). Ją įsteigė Statistikos Departamentas.
  Vadovai (Vitas Vasiliauskas, Ingrida Šimonytė ir kiti) leidžia bankams, ir kitiems surinkėjams grobstyti komunalines ir kitas įmokas. Po visą Lietuvą - virš 100 mln. litų per metus. Dangsto juos.
  Manau surinkėjai pinigus išgrynina be apskaitos ir papirkinėja jais plačiu mąstu politikus, valdininkus, pareigūnus (teisėjus, prokurorus, FNTT) ir apvagiamų įmonių vadus.
  Kitais atvejais irgi neprižiūri pinigų paslaugų, dangsto kaltus.
  Nuo 2012 metų lapkričio Lietuvos Banką, Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, teisėjus susietoje byloje sėkmingai dangsto Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimo pirminikai Irena Degutienė, Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė, Viktoras Pranckietis. 2013.10.03 Gedvilas netikėtai atsistatydino, nuslėpė, kad būtent dėl šio nusikaltimo.
 • Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
 • Lietuvos Apeliacinis Teismas
 • Vilniaus Apygardos teismas
 • Vilniaus Apygardos Administracinis teismas
 • Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas
 • Vilniaus apylinkių teismai - Nuo 2013 metų jie yra vienas teismas.
 • Kaišiadorių rajono apylinkės teismas
 • Plungės apylinkės teismas
 • Šiaulių Apygardos teismas
 • Teisėjų Taryba.
  Tarybos, kaip įstaigos, nusikaltimų dar nepaskelbiau. Paskelbiau tik pavienių narių. Nurodau į bendrą skyrių apie teismus. Ten rasi tuos narius. Kitose šio puslapio dalyse rasi daugiau.
 • Teisėjų Garbės Teismas
  Teisėjų etikos ir drausmės komisija
 • Generalinė Prokuratūra.
  Ten pat: Vilniaus Apylinkės prokuratūra.
 • Valstybės Saugumo Departamentas
 • Specialiųjų Tyrimų Tarnyba
 • Vidaus Reikalų Ministras R. Palaitis, su patarėjais.
  Policijos Departamentas.
 • Teisingumo Ministerija.
 • Kalėjimai.
  Visaip engia kalinius ir savivaliauja.
  Kažin kada nusikaltėliai Seimo Kontrolieriai be perspėjimo tikrino ar kalėjimus, ar pataisos namus. Rado, kad iš 1400 kratų tik 3 aprašė popieriuje, su liudininkais, kaip priklauso. Kitus kartus prižiūrėtojai kratė savavališkai.
  Dažniausiai daiktus jie vagia, net sausainius.
  Tuo pasižymi ir bet kuris policininkas. Tai visų pareigūnų įprastas klastos būdas.
  Seimo Kontrolieriai paklusniai nieko nereikalavo bausti. Toliau leido savivalę.
 • Žemės Ūkio Ministerija
 • [:::] Mokesčių Inspekcija
  Nuoroda:
  Vyriausybė šniukštinėja tave vis daugiau
  Nuo 2004 metų ima tavo pirštų atspauduspaso.
  2015 metų pabaigoje VRM neteisėtai pasiūlė Seimui įstatymą, kad visi lėktuvai išduotų Policijai žinias apie visus keleivius.

  2016.02.18 Mokesčių Inspekcija ėmė rinkti visų bankų žinias apie visus tavo pinigus.
  2016.10.01 jie ėmė rinkti visas sąskaitas iš įmonių PVM mokėtojų.

  2012 metų vasarį užsiundė kažkurią Policiją ant naujoviško Artūro Zuoko taksi konkurentų. Juos sulaikė už mokesčių vengimą. Veiksmas atrodo teisėtas. Bet tikslas - neteisėtas. Ilgus metus visi žinojo, kad taksi slepia mokesčius dideliais mąstais. Nieko nedarė. (BK 229 straipsnis - pareigų neatlikimas.)
  Šį kartą galbūt vykdė Artūro Zuoko įsakymą. Tai - piktnaudžiavimas tarnyba (BK 228 straipsnis).
  2012.06.13 panašiai Mokesčių Inspekcija išbuožino nusikaltėlį Stanislovą Šriūbėną. - Manau, irgi A. Zuoko užsakymu. A. Zuokas "prievartavo" pinigus iš ano. Anas nedavė. Tada jis užsiundė inspekciją.

  Nieko panašaus valdžia nedarė, kai Viešųjų pirkimų tarnyba tariamai reikalavo, kad paties Zuoko valdiškas taksi liautųsi neteisėtai nuomotis geldas. Tik paklusniai "paglostė" jį per "užpakalį".

 • Aplinkos Ministerija
 • Sveikatos Apsaugos Ministerija.
  Ankstesnis ministras Juozas Olekas (Komunistas) nepaisė pranešimo, kad psichiatrai slapta sutarė su Policija grobti, kalinti, kankinti nepaklusnius žmones. Jis tik prašė daugiau žinių apie tai. Nors privalėjo tuoj pat pats tikrinti: ir popierius (užrašus) kaip anksčiau kalino tariamus ligonius, ir slapta sekti kaip kalina dabar. Nes užrašus gali naikinti.

  Psichiatrus policininkus dangsto ir vėlesni:
  ministras Aurelijus Veryga (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga),
  viceministrė Gintarė Šakalytė.

  2015 metais ministrė Rimantė Šalaševičiūtė (Komunistė) vis bruko įstatymą, kad baustų tėvus, kurie atsisako skiepyti vaikus.
  Joks gydymas negali būti prievarta. Yra gerų skiepų. Bet būna ir nereikalingų, ar išgalvotų vaistų, piktybiškų gydytojų (pavyzdžiui - psichiatrų). Žmogus turi prigimtinę teisę priešintis valdžiai, sirgti, mirti (net ir dėl tėvų aplaidumo), užkrėsti (netyčia).
  Gydytojas privalo įtikinti.- Ir ne bet kaip. Ne spausti psichologiškai, ne apgauti.

  2015.12.09 ministrė Rimantė Šalaševičiūtė pezėjo, neva privalo duoti švaistyti 268000 € Šiaulių ligoninei, kad statytų koplyčią ligoniams. Lyg tie ligoniai negalėtų į gretimą bažnyčia važiuoti lovose, jei jau netelpa į kambarėlį ligoninėje, kuriame yra koplyčia. Neva jei jau yra projektas su tariamai teisingais skaičiais, jį reikia tenkinti. Nutylėjo, kad paties projekto nereikia. Už tokius pinigus galima būtų gydyti kelis ligonius, kuriems valstybė atsisako apmokėti brangius vaistus.
  Bet - ne. Net jei statybos sutaupytų pinigų, kas neįtikėtina, juos ligoninė galėtų ne grąžinti, o vis tiek pasiimti "įrangai". - Vis tiek vogti.
  Vietoj ligoninės, "gydytų" bažnyčia. Bet kai jau žurnaliūgos skelbia šią žinią, gal pasidrovės.
  Tai nereiškia, neva pinigus duos kam reikia. Juos tyliai vogs kitur. Juk jie tapo atliekami.

  Berods tuo metu, arba tuoj po to STT jau tyrė kaip Šiaulių ligoninė piktnaudžiavo.
  Tyrė ir kaip ministrė Rimantė Šalaševičiūtė reikalavo iš šios ir kitų ligoninių kyšių už pinigų dovanas (paramą) iš Europos Sąjungos.
  2016.01.29 tada ji dar tyčia prisipažino, kad 2011 metais pati davė mažą 100 Lt kyšį ir ta dingstimi pabėgo.

  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/agne-sirinskiene-kai-kurie-sistemos-radiniai...-labai-nustebino
  Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
  Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė - neįgali. Ji rado, kad kažkokiame "Pušyno kelyje" dingo 400000 €. Kažkokios įstaigos vadovas nesugeba paaiškinti, kur. Nesako jo vardo. Mėnesį bando "iškvosti". Pasiduoda, nereikalauja bausti, tirti, išvaryti nieko.
  Tada guodžiasi, kad reikia skubiai imti pinigų dovanas (paramą) iš Europos Sąjungos. Nors, štai jie buvo čia pat, Lietuvoje... Ir dar galima juos atgauti.

  2017.02.25 skaitytojos pastaba ten pat:
  Keistenybės Kauno klinikose: Kai reikia tyrimų, sako kad eilė ateis po kelių savaičių, ar mėnesių. Bet jei sumoki, tai šiandien ir ištiria.

  http://zigmas.saugokmedi.lt/šniukštinėja.htm
  2017 rugpjūčio mėnesį Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga leido pašaliniams žmonėms neteisėtai šniukštinėti bylą kaip gydo Zigmą Vaišvilą. Įbaugino gydytojus, kad vilkintų nustatyti darbingumo lygį.
  Vyriausybė šniukštinėja.

  2019.11.06 Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pezėjo, neva poliklinikos ir ligoninės turi įdarbinti jo taip mėgstamus psichologus, kad guostų darbuotojus, kuriuos engia viršininkai.
  Ne guosti reikia, ne tramdomais marškiniais aukas rišti, o vyti iš darbo blogus viršininkus.

  2020 metais Sveikatos apsaugos ministerija apiplėšė karūnos pavidalo virusą ("Covid-19"). Jį užpuolė daugybė valdininkų, Europos Centrinis Bankas. Bepigu pulti keliems prieš 1.
  Ministerija davė Laboratorijai 6,05 mln. €.
  Dirbtinai padidino kainą. Iš to pavogė 4,1426 mln. €.
  Pirko 510000 viruso greitų mėgintuvų ("testų").
  Panaudojo vos 23000. Jie galioja tik iki 2022 metų. Jie randa ne virusą ("diagnozė") o tik ar jis buvo, ar sirgo žmogus anksčiau. Jie tik leidžia stebėti kaip virusas plinta. Bet ir to neieško. Sunaudojo mažai, nes epidemija buvo tariamai mažesnė, negu kokiai ruošėsi.
  2020.08.03 nusikaltėliai FNTT pareiškė įtarimus viceministrei Linai Jaruševičienei, kad klastojo raštus, plovė pinigus, viršijo įgaliojimus. Viso kaltina 6 žmones ir 1 įmonę "Profarma".
  Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sakė, kad dabar jos nespręs, o lauks 4 dienas iki penktadienio, kol viceministrė grįš į darbą... ir už tas dienas ims algą. Po kratų ji pabėgo sirgti jau mėnesį. Darbą lanko vos porą dienų ir vėl pabėga.
  Atostogų metu Ministras dirba tik penktadieniais. Tiesa, neaišku ką jis turi spręsti. Išvaryti iš darbo ligonę draudžia įstatymas. O kažką dar ministras tingi spręsti.
  Tą patį vakarą viceministrė atbėgo su raštu, kad atsistatydina, pabėga.
  Ministras sakė, kad pritars vis tiek tik po 4 dienų. Nežinau kokią dieną Lina rašė. Gal įstatymas draudžia išvaryti ligonę net ir savo noru.
  Ministras Aurelijus Veryga ir daugybė valdininkų kalti tiek pat kiek ir Jaruševičienė. Juk visi matė ką ji klastoja. Nekalti tik tie, kas juos įdavė.

  Ypatingi ("specialūs") liudininkai: nusikaltėlio ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio patarėjas Jonas Kairys, kanclerio pavaduotojas Lukas Savickas. Jokie jie liudininkai. Jie kaltininkai. Jie įsakė pirkti "auksinius" mėgintuvus.

  2020.08.07 nusikaltėliai FNTT apkaltino Vilniaus savivaldybės tarybos narį Redą Laukį. Jis yra nusikaltėlio mero Remigijaus Šimašiaus "Laisvės partijos" narys, įmonės "Bona diagnosis" vadovas. Šimašius vaizdavo neva atsiriboja nuo kyšininkų Liberalų Sąjūdžio. Vis tiek į savo partiją buria nusikaltėlius.

  Nusikaltėlis generalinis prokuroras Evaldas Pašilis nuėjo pas nusikaltėlių Vyriausybės kanclerį Algirdą Stončaitį.
  Abu jie Tarybiniais laikais buvo milicininkais. Mūsų laikais Stončaitis buvo generalinio komisaro pavaduotojas. Statė nereikalingus namus. Prekiavo senais Policijos namais. Saulius Skvernelis buvo jo viršininku, generaliniu komisaru. Kai tapo ministrų pirmininku, parsitempė jį kartu.
  2 milicininkai suprato vienas kitą. Po pokalbio neišsipildė krata Luko Savicko bute. Nors, teismas ją leido Pašiliui.
  Mainais, Vyriausybė pasiūlė Pašilį į Europos valdžių teisėjus.
  Jį apgavo. Neketino duoti jam tą krėslą. Mat, jis stovi Hagoje. Tame pat mieste yra ir liurbių Tarptautinis baudžiamasis teismas. Pašilis bendrininkauja nusikaltimams žmoniškumui ir visokiems kitiems. Jį ten lengvai pagautų, iškvostų. Todėl 2020.11.19 nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda atmetė Pašilį.
  Grąžino jį į užkampio teisėjus.

  2022.02.02 nusikaltėliai Vilniaus Apygardos teismas, Andrius Ignotas ir dar 2, baudė Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją 20000€.
  Kvailystė: baudavaldiškų gi pinigų. Bausti dera žmones, o ne valdišką įstaigą.
  Neteisėtai atsisakė atimti 4,1426 mln. € permoką iš "auksinių" mėgintuvų pardavėjų: "Profarma", "Bona Diagnosis" ir "Rouen Grains LV".
  Pirmoms 2 įmonėms prokurorai sumokėjo po 5000€ tavo pinigų už pralaimėtą bylą. 3 reikalaus to paties.
  "Profarma" melavo neva gamina mėgintuvus. Žadėjo parduoti kaip savo gamybą. Bet tai neva nelėmė kad iš jų pirko.
  - O aš manau, kad iš jų nepirktų, jei žinotų melą.
  Teismas neteisėtai įsakė palikti sutartį, nes mėgintuvai naudingi.
  - Niekas to neklausė. Aukščiau rašau, kad jie nenaudingi. Ir jau baigė galioti 2022 metais.
  Laboratorija pirko ne viešai, o pagal Ministerijos slaptą įsakymą.
  Neva prekeiviai nekalti.
  - Kalti, nes žino, kad valdžia gali pirkti tik viešai, varžybose. Jei nežinai įstatymo, tai neatleidžia nuo atsakomybės. Jie turėjo reikalauti parduoti viešai.
  Vis tik, prokurorai neteisėtai nereikalavo atgręžti pirkinį. Reikalavo tik permokos.

  Viruso dingstimi nusikaltėliai Sveikatos Ministerijos valdininkai išsidalino po 7000€/mėnesį algas, įskaitant mokesčius ("popieriuje"), kažin kokios trukmės. Neva už viršvalandžius ir gerą darbą (blogą).

[...] Pareigūnai pabėga.
Pareigūnų sąrašas, kurie pabėgo, kai pamatė čia savo pavardes. Prašau juos nejudėti, kol "priplosiu".
[...] Teismas.
Kas neteisinga, tas neteisėta.
Kaip sumažinti teisėjams algas. Tereikia juos visus vienu sykiu išvaryti. Pagrindas yra.
Teisėju Garbės Teismas tariamas
Teisėjus įdarbina klasta
Kaip teisėją pašalinti
Tikrovėje teisėjui atsakomybės netaiko
Nerašyta tvarka. Jis - įžūlus, niekšas.
[...] Teismas atvėrė durys tautai...
Pro jas išmetė lauk teisę.
[...] Policininkai baidosi pažeidėjų.
[...] Klastos būdų sąrašas.
Kokiais policija ir teismai masiškai klastoja ir fabrikoja bylas. Parūpina patys sau darbo.
Paaiškinimas, kad neskundžiamų nutarčių nebūna. Tai tėra akių apgaulė. Tikrovėje ji tiesiog negalioja.
[...] Įskųsk pareigūną.
Blogų pareigūnų viešas sąrašas. Įspėk kitus. Būk įspėtas. Laiku juos nušalink ir persekiok teisiškai.
Keršyti, persekioti tave už valdžios kritiką - draudžiama. Bet jie tave persekioja. Nenusileisk. Persekiok juos ir už tai.
Keršyti teisėjui galima. Tik nesprogdink jo. O įskųsk man, arba nusikaltelei Prezidentei.
[...] Supaprastins administracinių pažeidimų procesą.
2010 metais teisingumo ministras Remigijus Šimašius siūlė tai kas jau yra. Savivalė jau labai paprasta. Reikia supaprastinti visai kitką: pareigūnų vaikymą.
[...] Nusikalteliai saugo ne tik vidines šalies sienas, bet ir išorines.
[...] Psichiatrai - policininkai.
Tarybano laikų baudžiamoji psichiatrija tebeveikia.
[...] Policijai - vežimėlis.
Neįgalios sąmonės policininkams davė elektrinius vežimėlius.
[...] Apklausa.
Skaičuojame kiek žmonių susidurė su pareigūnais ir kaip. Balsuok tik perskaičiusi šį puslapį, apsišvietusi.
Lietuvą smerkia tarptautiniai teismai. Nieko nebaudžia.
Tik "išpirkas" moka iš tavo gi pinigų.
Virtinė tarptautinių teismų prieš Lietuvos pareigūnus, kurie puldinėja, kankina, kamuoja žmones.
Nieko Lietuva nebaudė už šiuos žmogaus teisių pažeidimus.
Reikalauk bausti tu.
Sukto Pakso neskaitome. Jį patį reikia bausti.
Niekas nekalba apie tai nei per 180 dienų, nei kada. Skleisk žodį tu.

2020.01.20 Lietuvos Radijas kalbino bet ką, tik ne valdžios aukas kaip valdžia pralaimi tarptautinius teismus.
Pavyzdžiui, parinko 2 "nekaltas" bylas iš EŽTT apie grasinimus gomikams ir vaiko tarp lietuvės ir brito dalybas. - Tokias, kad būtų lengva kalbėti "teisingai" ir nieko nenagrinėti.

Laidos metu aš parašiau Lietuvos Radijui. Jie nutylėjo mano tą laišką... ir visus kitus... Jo nuorašą duodu žemiau, iki nuorodų į pralaimėtus teismus.

Daviau nuorodą į šį skyrių, kurį dabar skaitai:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#tarptautinė
Valdžia pralaimėjo EŽTT ne tik lytiškai santykiaujantiems vyrams, o ir paprastiems vyrams, kurie tvirkina moteris...
... Ir moterims... Ir visokiems...
... Ypač valdžios priešams (žmogaus teisių gynėjams, kuriuos ir pačius valdžia persekioja)...

O Vyriausybės atstovės Europos Žmogaus Teisių Teisme Karolina Bubnytė-Širmenė, L. Urbaitė rašinėja tam teismui, neva:
aukos dar neišnaudojo visų galimybių kam nors pasiskųsti;
jas dar nepakankamai žiauriai pakankino policajai;
policajus privalėjo sumušti auką, nes nežinojo jos kėslų ir ar ji ginkluota (neaiški baimė ištiko policajų, bet teismai ją pripaišė aukai);
kas nebėga, to nemuša;
auka liudija nenuosekliai, o kaltas policajus - nuosekliai (meluoja), todėl auka nepatikima ir neteisi;
jei kalti teismai nusprendė, reiškia jie nekalti (nutyli, kad nepaisė gydytojo eksperto ir kitų įrodymų);
auka neįrodė visų bylinėjimosi išlaidų (kvitą apmokėjo aukos motina, o ne pati auka Jusiv) ir panašiai.

EŽTT nuolat neigia šiuos Vyriausybė kliedesius. O ta vis kartoja, vis naujoje byloje, lyg niekur nieko.
Ne už ką nesako: "Vargšė auka. Tirsime. Bausime." Lyg taip ir turi būti. Vyriausybė šališkai visada vaizduoja policajus, teisėjus teisiais. Nesileidžia į ginčą ir nepaiso jo.

Lietuvos Radijas paklausė Širmenės kodėl valdžia vis pralaimi.
O ji priežastį nutylėjo, kad pati Širmenė yra sugedusi... ir visa teisėsauga... ir visi prezidentai, kurie anuos dangsto... ir Seimas...
Pasakė tik, kad pralaimi ir tiek.
O jūs, tariami žurnalistai, pratylėjote ir neišbarėte jos už tokį įžūlumą.

Keista, kad EŽTT rašo, neva atmetė likusią kiekvieno skundo dalį, bet nerašo kurią.
Bylas vilkina 2-6 metus.

Užgrobė Lietuvos Respubliką.
Lietuvos Respubliką užgrobė Teisėjai, Prokurorai, Policininkai, Vidaus reikalų ministras, Prezidentė su Kanceliarija ir patarėjais, Seimas su Kanceliarija. Jie pakeitė Konstitucinę santvarką, kurios niekada ir nebuvo. Ji buvo ir yra tik popieriuje. Lietuva tapo piratų valstybė, vogybė (vagių ir nusikaltėlių).
Pabandyk apkaltinti pareigūną... Jie parašys, kad kaltas esi pats, todėl tau padaryti nusikaltimai teisėti.
Apie šį tylų perversmą žino visi. Žino, kad atskirose įstaigose yra visiška savivalė. Tik mažai kas įvardija, kad taip yra visose įstaigose ir kad jos yra susitarusios.
Jie sudarė Antikonstitucinę Grupę (Baudžiamasis Kodeksas, 121 straipsnis.). Grupės mąstas didžiulis. Daugiau nei pusė visų pareigūnų tarnauja vienas kitam. Tarp jų dauguma vadovų.

Seimas ir Prezidentė nieko negali. Jiems vadovauja minėti nusikalstami pareigūnai. Pabandyk susitikti su Prezidente... Nepavyks... Jos valdžią užgrobė Kanceliarija ir patarėjai. Jie sprendžia. Tavęs neprileidžia. "Caras geras. Jis tik nežino."
Prezidentės D. Grybauskaitės patarėjai ir Kanceliarija rašo, neva blogus teisėjus iš pareigų gali paleisti tik teisėjas (blogas). Nors pagal Konstituciją ir Teismų Įstatymą tai daro Prezidentė ir, daugumoje atveju, tik savo nuožiūra.

Ką daryti? Skelbkime ypatingą padėtį. Išvaikykime teismus nedelsiant. Pastatus uždarykime saugojimui. Rinksime teisėjus po vieną ir kruopščiai.
Atrankai gali tarnauti ir šis mano puslapis. Vadovaukimes mano Korupcijos įstatymo straipsniu:
3.1.1 Viešai sekama tarnautojų tarnyba.
Pagal jį čia galime rinkti atsiliepimus apie teisėjus. Postringavimai neva apjuodinti teisėją lengva yra niekinai. Teisėjai apjuodino aibes žmonių. Blogiau nebus. Tik teisėjai vaizduoja apkalbas ir savo pačių prielaidas kaip įrodymus (remuosi atvejais, ne svaičioju). Mes gi galime tuos atsiliepimus tirti.
Prezidentė yra visuotinai išrinkta. Nieko kito neturime. Ji vadovauja ir karuomenei. Todėl ypatingai padėčiai turi vadovauti ji. Ką Prezidentė turi padaryti parašiau šio puslapio pradžioje.

Pareigūnų suokalbyje sąrašas (nepilnas)
Prezidentė, patarėjai ir Kanceliarija
Nuorodos:
Prezidentų neveikimo apžvalga
- Kitas, aukštesnis, pagrindinis šio skyriaus puslapis.
Valdas Adamkus
Dalia Grybauskaitė. - KGBistinė kilmė.
Nei vienas nemina dviračio.
Prezidentė su teisėjais nubaudė auką už pasikėsinimą įžeisti. Nors pasikėsinti į šitai neįmanoma.
Rinkimai
2016 metais vyks Seimo rinkimai.
Eik valdžion. Kitų neliko.
Stebėk ten už ką balsuoti.
Skaityk Andriuko programas Seimui, prezidentui, savivaldybėms.
Generalinė prokuratūra užgniaužė baudžiamąją bylą prezidentei Daliai Grybauskaitei
2014 metais ją kaltina bendrininkavimu nusikaltimams žmoniškumui, kitų tarpe. Kaltino rinkimų metu. Prokurorai kaltinimus nuslėpė. Skundikai ją ragino atsistatydinti ir prieš rinkimus. Ji tai nuslėpė. Dalia Grybauskaitė nuslėpė ir tai, kad vėl tapusi prezidente, ji taptų pareigūnų viršininke. Jie bijotų ją tirti.
Todėl prezidento rinkimai 2014.05.11, 2014.05.25 - nesąžiningi, nelaisvi, neteisėti. Reikia rengti naujus.
2009 ir 2014 metų rinkimai - neteisėti ir dėl to, kad Dalia Grybauskaitė nuslėpė savo tėvą KGBistą, kurį minių nuorodoje į ją. Tas pats straipsnis yra ir sekančios nuorodos dalis. Nuslėpė visą kitą praeitį bei dabartį, ką apie ją rašau.

2014.11.05 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė neteisėtai skyrė nusikaltėlį Generalinį Komisarą Saulių Skvernelį nauju Vidaus Reikalų Ministru.
Šis bendrininkas byloje jai reikalingas ministru tam, kad labiau ją dangstytų.
2015.11.20 "atsidėkojo", išdavė: privertė jį atsistatydinti.
Skvernelis iš nevilties vis stengėsi įtikti, pateisinti gvelbti daugiau pinigų.
Už tai jam grąžino viltį, kad gal paliks ministro krėsle.

2020.06.25 pabėgo 5 patarėjai nusikaltėlės prezidentės Gitano Nausėdos. 3 - vyriausi. 2 paprasti, ne iš bet kurio, o būtent iš teisės skyriaus.
Žurnaliūgos ėmė vaizduoti neva nežino dėl ko "žiurkės" bėga iš "laivo". Ėmė kalbinti visokius pranašus, politologus... Tyčia ieško atsakymo, kur jo nėra. Nutyli mane.
Patarėjai bėga nuo nusikaltimų žmoniškumui, kuriuos pridengė Gitanas Nausėda.
Neaiškus tik šių niekšų vaidmuo: ar jie prisidėjo ir bėga nuo kaltinimų, ar bjaurisi tuo ką daro Prezidentė su patarėjais. Net jei bjaurisi, jie lieka niekšais, nes tyli. Buvusių patarėjų nebūna.
Anksčiau Grybės patarėjai nebėgo, nes gal įžūlesni, o, svarbiausia, kaltinimai buvo menkesni, bylą užgniaužė. Dabar byla "išaugo", kaltinimai sunkesni, įrodymai akivaizdūs, byla yra ten, kur užgniaužti sunku, beveik neįmanoma.
Patarėjai neaiškina priežasties. Nelabai ir žino ką aiškinti. Nes bylos paslaptį žino ne visą. O ir kvaila būtų atskleisti, kad kažkas neteisėtai išduoda jiems paslaptis, šnipinėja.
Papildoma priežastis: vietoj to, kad duoti aukštesnį teismo pirmininko krėslą, atėmė skyriaus pirmininkės krėslą iš nusikaltėlio Aukščiausio teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus meilužės Sigitos Rudėnaitės. Vien to nelemto krėslo nepakaktų išvaryti visus 5 patarėjus. Reikėjo labai rimtos priežasties.

2020.11.19 nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda teisingai atsisakė skirti nusikaltėlį generalinį prokurorą Evaldą Pašilį į Europos teismą. Neteisėtai nutylėjo kodėl. Nausėda turi skundų, kad Pašilis nusikaltėlis. Visus nutylėjo. Įprastai, tai nebūtų kliūtis jį skirti. Bet Pašilis yra bendrininkas prezidentei Grybei ir kitiems nesuskaičiuojamiems tarnautojams nusikalsti žmoniškumui ir visaip kitaip. "Karšta bulvė gerklėje". Per didelis. Nei paslėpsi, nei išmesi. Štai ir tąso jį.
Bendrininkai neleidžia jo "išspjauti". O "ryti" bijo "nusvilti". Teko žiopčioti, aušinti burną beprasmiais garsais. Girdi, Pašiliui duotų bet kokią kitą kėdę, bet ne šitą krėslą.
Tai ne tas pats kas nusikaltėliai Europos Žmogaus Teisių Teismas. Ten spendžia valdžios ginčus viena su kita. Toks krėslas šiltas.
Evaldui Pašiliui žadėjo Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis už tai, kad dangstytų jų pirkinį auksinių mėgintuvų apie karūnos karūnos pavidalo virusą ("Covid-19").

Žmoniškumo naštos valdžia pridėjo į kelnes tiek, kad tempia užpakalį žemėn, smunka. Tipena pingvino žingsniu su ja tarp kojų. Nė pajudėti padoriai negali. Kliuna. Visur tenka dairytis.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės tarnystės laiškai kyšininkams
2018.04.30 kyšių nešikas, tarpininkas Eligijus Masiulis (Liberalų Sąjūdis) pasakojo apie Grybės laiškus, skambučius ir įsakymus. Jis juos perduodavo kyšininkų įmonei "MG Baltic".
Išverčiau jų abiejų suktas pasiteisinimo kalbas į žmoniškas.

2017.03.20 prokuroras Justas Laucius įšliaužė į Vilniaus Apygardos prokuratūros viršininko krėslą už tai, kad nuslėpė Grybės laiškus ir skambučius toje byloje.
Grybė ant jo neteisėtai padėjo Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordiną ir žemės sklypą. Sklypą jis iš karto nusitempė į Klaipėdą.
Juk Grybė įvardino namą kaip valdininkų pinigą, grobimų matą. - Tuo pačiu ir žemę.

2018 metais naujame krėsle Laucius nuslopino dar vieną baudžiamąją bylą Grybei. Paprasčiausiai nieko nedarė, išmetė.

Laiškuose Grybė išsidavė, kad tai ji rengia visokius kvailus klausimus nusikaltėliams Konstituciniam teismui ar koks tai tyrimas laužytų Konstituciją. Kažkada ji nurodė Liberalams ir konservatoriams organizuoti viešąją erdvę, kad žlugdyti Seimo komisiją, kuri tirtų jos įtaką teisėsaugai, kai VSD skleidė pažymas ir gandus. Komisiją bandė daryti Paksiai, Uspaskiai, Tomaševskiai Komunistai. Anie ir patys stengiasi klausti Konstitucinio teismo ką privalo spręsti patys.
Po to, kai sužinojome apie Grybės laiškus, Komunistas Algirdas Butkevičius dievagojosi, neva pats nuslopino komisiją ir nea Grybė tai žino.
Reikėtų, kad opozicija aktyviai dalyvautų salėje.
Mano juristai ruošia kreipimosi į Konstitucinį Teismą pagrindimą. Kai jie nubalsuos, tai perduosime jums ir konservatoriams.
Iš socdemų vidaus: tikslas yra privesti procesą iki apkaltos man ir kreiptis į Konstitucinį Teismą. Rezultatas neįdomus jiems, svarbu palaikyti tą temą erdvėje. Nurodymas eina iš premjero kaip kerštas už Vijūnėlę, žentą ir dukrą bei neva opozicijos palaikymą. Šiaulienė [Komunistų Seime frakcijos seniūnė] grasina, kad tas, kas nebalsuos, nebus įtraukti į rinkimų sąrašus.- 2016.04.19
Grybė įsakinėjo naudotis Komunistų suktumu. Linki Liberalams naujų pergalių.
Taip juos įviliojo į spąstus, išnaudojo, o paskui įdavė.
Pergalėms tuo metu ji jau rengė savo naujus bendrininkus Valstiečių ir žaliųjų sąjungą.

Laiškuose Grybė tarėsi su kyšininkais ir apie tai ką skirti generaliniu prokuroru. - Nuoroda į sekančią pastraipą žemiau.

Kad gelbėti Grybę, tildyti liaudį, blaškyti dėmėsį, VSD davė Seimui eilinę pažymą, kad kelios stambios įmonės, ne vien "MG Baltic", valdė valstybę. Ją kažin kur slėpė 16 metų.
Vyriausioji patarėja nacionalinio saugumo klausimais Živilė Šatūnienė anksčiau 17 metų sėdėjo VSD. Kažkiek laiko ji buvo ten valdybos viršininke. Gal slėpti ir staiga rodyti pažymas yra jos darbas iki šiol.

VSD viešino visokias įmones, išskyrus "GazProm". 12 pranešimų apie aną neišslaptino ir šį kartą. Aną tyrimą rasi pasakoje apie VSD.

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas
Pirmininkė Edita Dambrauskienė suklastojo pažymą Etikos Komisijai.
Kodėl ir kaip iš ten Grybė sėmėsi varžovus į generalinius prokurorus: Nerijų Meilutį ir Editą Dambrauskienę.
Abu - nesėkmingai. Abu - nusikaltėlius. Juk ne atsitiktinai.
Tokia dviguba nelaimė reiškia, kad reikia kaltinti ir pačią Grybę - atstatydinti ją bent dėl šito. Neįmanoma ją pasitikėti toliau.
Seimas atmetė:
2015.06.16 Nerijų Meilutį;
2015.09.29 Dambrauskienę. Paklusnūs Lietuvos radijo ir televizijos žurnaliūgos nutylėjo priežastį. Nors ją Seimo posėdyje pasakojo Seimo narys Povilas Urbšys. - Ne teisybei, o kad pasirodyti geru.
Grybė tai irgi nutylėjo, melavo, neva jai priešinasi "sistema". Ji pati ir yra pikta "sistema".
Priežastį nutylėjo ir beveik visi kiti žurnaliūgos.

2015.10.05 Grybė paragino Seimą atverti savo tikrus veidus, balsuoti ne slaptai, o viešai. - Kad žinotų ką persekioti.
Sakė neva gali neteikti naujo varžovo į generalinius prokurorus. - Melavo. Ji privalo juos teikti ir kuo greičiau.
Konstitucijos §84 11sk. ir §118 numato būtent prievolę, o ne teisę.
VAĮ §3 6 sk. įpareigoja dirbti našiai (efektyviai) ir kuo mažesnėmis sąnaudomis, įskaitant - laiko. - Ir ne bet kokio, o darbo.

Konservatorių Seime būrio (frakcijos) seniūnas Jurgis Razma ėmė klastingai taisyti Seimo Statutą, kad naikinti slaptą balsavimą.

Po to, kai žlugo pastangos skirti Editą Dambrauskienę prokurore, Grybė bandė skirti ją į aukštesnį teismą: Apygardos. Aukštinonusikaltimus. Keista, kad dalis Teisėjų Tarybos atsisakė paklūsti, pritarti. Pritrūko vos 1 balso. Užtat Taryba paklusniai priminė, kad ji nesaisto Prezidentės.

2018.04.30 kyšių nešikas, tarpininkas Eligijus Masiulis (Liberalų Sąjūdis) pasakojo apie Grybės laiškus, skambučius ir įsakymus, iskaitant ir apie tai ką skirti prokuroru.
Grybė laiškuose pravardžiavo žurnaliūgą Tomą Dapkų skaliku. Reikalavo, kad kyšininkai "MG Baltic" jį patrauktų nuo busimų prokurorų.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/zurnalistas-tomas-dapkus-kitaip-skalikas-apie-generalinio-prokuroro-paiesku
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
Po to tas žurnaliūga Tomas Dapkus surašė varžovų į generalinius prokurorus nusikaltimų santrauką ir kaip neteisėtai juos teikdavo Grybė.

Teisėjų Taryba
Užgniaužė skundą apie Teisėjų etikos ir drausmės komisijos bei teisėjų jos sudėtyje nusikaltimus.
Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė to nepaisė.
Kaip miniu sekančioje nuorodje apie Komisiją, ji tik truputį nusileido skundams, bet ir to nepripažino.
Buvusius teisėjus vaizduoja visuomenės atstovais komisijose
Dažniausiai Dalia Grybauskaitė jais skiria buvusius Konstitucinio teismo pirmininkus, ar bent ano paprastus teisėjus. Pasitaiko Aukščiausiojo Teismo teisėjų. Blogiausiu atveju buvusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė skyrė valdišką dėstytuvę politologę į Etikos Komisiją. Irgi aną dangstė.
 • Teisėjų etikos ir drausmės komisija.
  Ten pasakoju kad Prezidentė Dalia Grybauskaitė dangsto tą komisiją.
  2013.01.29 ji pasidavė žmonių skundams. Pagaliau pakeitė abu savo atstovus Komisijoje. Bet nutylėjo, kad tai darė dėl pažeidimų (nusikaltimų). Žmonėms už ją, neteisėtai, kaip visuomet, atsakinėjo Kanceliarija, neva Prezidentė nieko negali. - Vertinti teismų sprendimų. Tyliai atsisakė vertinti ir įstatymus, Komisiją.
  Vieną naują narę skyrė vėl iš buvusių teisėjų.
  Antrą - Tadą Langaitį - iš tariamos visuomenės. Jis vadovauja tariamam visuomeniniam judėjimui "Darom" ir "Baltosios pirštinės". Jis Prezidentei atsidėkojovaldišką krėslą: pridengė jos rinkimų pažeidimus.
  Dar vieną rinkimų pažeidimą aiškinu nuorodoje žemiau apie lažybas.
 • Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija,
  Pretendentų į teisėjus atrankos komisija
  . - (Tiesos.lt puslapis mini abi.)
  Ten jie klysta apie laiką, nuo kada teisėjus valdžia ėmė skirti į visokias komisijas kaip tariamus visuomenės atstovus. Jie tai darė visada. Tai byloja aukščiau nurodytos Etikos komisijos sudėtis.
  Vertinimo komisijoje matome porą tokių atstovų. Tai nusikaltėliai, apie kuriuos rašau ir aš: Egidijus Kūris, Benediktas Stakauskas.
  tiesos.lt straisnio rasi nuorodą į "skandalingą sprendimą". Manau, jie turi omeny, kad išeidamas iš Konstitucinio Teismo pirmininkas Romualdas Kęstutis Urbaitis paskyrė įpėdinį savo "sostui" neteisėtai. Tai, bei kitus Urbaičio kvailus sprendimus aiškinu straipsnyje apie Konstitucinį Teismą.
  O šiame straipsnyje žemiau apie Prezidentę pasakoju, kad ji Urbaičiui ir dar vienam ano teismo nusikaltėliui teisėjui davė po ordiną.
Lažinosi apie save
2014 metais Liberalų Sąjudis rėmė Dalios Grybauskaitės rinkimus į prezidentes.
Lošimų įmonės "TonyBet" savininkas Antanas Guoga yra tos partijos narys.
Jo įmonė lažinosi kad ji laimės ir pats jis davė jai pinigų. O ji neatsisakė. Tuo abu nusikalto.
Dar 2 rinkimų pažeidimus aiškinu nuorodoje prie nuorodos aukščiau apie visuomenės atstovus.
Lietuvos Bankas
Nuo pat pradžių Prezidentė dangsto Lietuvos Banką ir teisėjus, kurie jį dangsto. - Už tai kad dangsto bankus, neprižiūri bankrutavusių bankų (Snoras, Ūkio), Europos Centrinį Banką.
Europos Centrinis Bankas nuvertino Eurą 10%.
Bankai ir net Europos Centrinis Bankas beviltiškai skolino Graikijai.
Bankai išdavė Baltarusijos laisvės gynėją Ales Beliackį.
Bankai ir kiti surinkėjai grobsto įmokas ir mokėjimus. Mąstai didžiuliai - apie 150 mln. Litų per metus. Daug šių pinigų neapskaito, gal išgrynina ir gal paperka valdžią, išlaiko valstybę valstybėje.
Dėl to paties dangstymo jau netikėtai atsistatydino Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Nuslėpė šią tikrą priežastį. 2020.08.24 jis pagaliau prisipažino, kad pabėgo dėl to, kad vengė barti Grybę. Vėl nutylėjo, kad ją dangstė.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė lieka krėsle, rodo ištvermę: laukia apkaltos. Tikisi išvengti.

2016.03.18 gal Grybė privertė STT liautis sekti ir apriboti tyrimą kaip tarpininkas kėsinosi iš kredito unijos gauti Lietuvos Bankui didesnį negu 50000 € kyšį. To reikėjo, kad jos globotinis Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas išvengtų įtarimų ir 2016.04.01 gautųSeimo savo krėslą antrą kartą.
Kaip tik tuo metu už 50000 € Grybė nusipirko namą statyti Pašilių kaime prie Vilniaus. Gal jai prireikė šių pinigų, kad atstatyti išlaidą.

"Namas" yra valdininkų pinigų atitikmuo ir grobimų matas
Jį įvardino ir nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė.
FNTT
Dabar jau buvęs Vidaus Reikalų ministras Raimundas Palaitis užgrobė FNTT.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pati skambino Vitalijui Gailiui ir reikalavo neteisėtai atleisti iš pareigų ano pavaduotoją Vytautą Giržadą. Tas atsisakė. Tada ji reikalavo, kad jį patį su tuo pavaduotoju neteisėtai atleistų iš pareigų Raimundas Palaitis.
2013.09.17 teismas paskelbė, kad jis juos atleido iš pareigų be pagrindo.
Tada Dalia Grybauskaitė pasakė, neva kūno elektros matavimų tyrimas (melo detektorius, poligrafas) 2 kartus buvo "neigiamas". Todėl neva guli "šešėlis" ant šių pareigūnų dorovės (moralės). Neva vien teisinio pagrindo (teismo sprendimo) likti darbe nepakanka.
Bet kitais atvejais Prezidentė nėra tokia griežta. Kai teismas pripažįsta teisėjo nutartį neteisėta, Prezidentė atsisako išvaryti iš darbo tokį teisėją. Nepaiso, kad teisėjas - ne tik nedoras, bet ir neteisėtas, sulaužė įstatymą. Įstatymo laužymą Prezidentė privalo matyti ir be teismo sprendimo. Nes įstatymas nepriklauso nuo teismų. Bet ji to vengia. Visada siunčia atgal pas nusikaltusius pareigūnus.
2012.03.02 Seimo Antikorupcijos komisija paskelbė išvadas. Jose ji uždavė Daliai Grybauskaitei klausimus. Dalia neatsakė.
Neteisėtas pasitarimas apie nepaklusnų nusikaltėlį generalinio prokuroro pavaduotoją Andrių Neverą
Prezidentės Dalios Grybauskaitės įstaiga dalyvavo neteisėtame pasitarime svetimame name. Derėjosi su Andriumi Nevera kaip jį išvaryti švelniai ir nepasodinti, nes juk tarnavo gaujai daug, nors ir išdavė.
Ten sužinosi, kad valdžios grobimo piniginis vienetas yra "namas".
Dalia Grybauskaitė užvaldo valstybę
"tiesos.lt" puslapis. Zigmas Vaišvila pasakoja, kad Prezidentė skiria pareigūnais KGBistus (kriminalinės policijos vadovą Algirdą Matonį), luošina įstatymus. Generalinė Prokuratūra dangsto 1991 metų sausio 13 šaudymų kaltininkus ir žlugdo bylą. A. Matonio brolis Juozas Matonis - buvęs Vidaus reikalų ministro pavaduotojas (1991-1993),
buvęs Vilkaviškio rajono vyriausias prokuroras,
UAB "Baltic arms" ir UAB "Skomė" vadovas.
Anas klastoja sau iškeltą bylą, naudojasi slaptais teismų duomenim. Tam jam gelbėja sugedusi teisėja. Generalinė Prokuratūra atsisako to tyrimo, nepaisydama, kad teismas tokį pat atsisakymą panaikino. Dabar teismai jo nebenaikino. Seimas neprižiūri prokurorų, neužtikrina įstatymų.
2014.03.22 kriminalinės policijos vadovą Algirdą Matonį pagavo girtą geldoje. Tai - vienintelis būdas saugiai atsikratyti pareigūno, neatskleidžiant jo klastos.
Algirdas Matonis bandė atsistatydinti - pabėgti ir taip išsaugoti pensiją. Bet generalinis komisaras jau paskaitė šį mano puslapį ir bėgti neleido.
Vilniaus Apygardos Teismas klastoja bylą ir pačiam Vaišvilai. Paskelbė nesamą bankrotą. Bandė atimti įmonę UAB "Parex lizingas". To teismo sprendimas panaikintas. Bet nei vieno teisėjo nenubaudė.
Ne su viskuo sutinkame. Ne visos prielaidos teisingos. Ne viskas ten - Dalios Grybauskaitės kaltė, ar sumanymas. Bet daug - teisinga. Kita vertus ji tikrai dėl visko kalta, nes ji skiria suktus teisėjus, generalinį prokurorą, komisarą ir neišvarone už ką.
Apie aną bylą Zigmas rašo:
http://zigmas.saugokmedi.lt/išbuožina.htm
Ten matome, kad jį puola tie patys snukiai. - Juozas Matonis, pavyzdžiui.
http://zigmas.saugokmedi.lt/šniukštinėja.htm
2017 rugpjūčio mėnesį ten tas pats Juozas Matonis ir Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga šniukštinėja kaip gydo Zigmą.
Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė neteisėtai 2 mėnesius neatsako į skundą apie teismus.
1991 metų sausio 13 šaudymų bylą žlugdo:
http://zigmas.saugokmedi.lt/sausio 13 byla apkarpe.htm
Leido prokurorams leisti vogti banką Snoras
2011 metų lapkritį vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jonas Markevičius leido nuslėpti kas neteisėtai atskleidė žinią apie banką Snoras.
2014.01.02, mėnesį po to, kaip paskelbiau šią žinią, Jonas Markevičius atsistatydino. Grįžo į krėslą: 2 operatyvinių tarnybų departamentą prie Krašto Apsaugos Ministerijos (karinė kontržvalgyba).
Pabėgo, bet nevykusiai: į kitą valdišką tarnybą. Iš ten jį gali išvaryti, jei ta tarnyba turi tokias nuostatas.
http://www.ekspertai.eu/grybauskaites-zlugimo-pradzia
Ten rašo padrikai ir perdaug.
Neva Prezidentė iš anksto žino apie pareigūnų veiksmus. Todėl neva ji žino ir apie jų nusikaltimus. Todėl už juos turi atsakyti, net jei jos vardas nepaminėtas. - Tikėtina prielaida. Turiu žinių, kad nusikalstami pareigūnai tikrai dalinasi neteisėtomis žiniomis. Gal net neteisėtus pasitarimus rengia apie tai ką klastoti. (Pavyzdys - ankstesnėje nuorodoje apie Neverą.) Protinga manyti, kad dalinasi ir su Prezidente, kad vadovautų gaujai.
Kita prielaida: pareigūnai, kurie atliko nusikaltimus, piktnaudžiavo, yra reikalingi valdžiai. Jų nebaudžia, laiko darbe, kad patikėti kitų pareigūnų dangstymą ir juos valdyti.
Labiausiai ten rašo apie vadinamą pedofilų bylą. Mini, kad pareigūnus, kurie ją valdo, valdo kažkas, nes turi žinių apie jų ankstesnius nusikaltimus. - Tikėtina prielaida. Turiu įrodymų, kad pareigūnai naudoja nusikaltėlius ne pareigūnus bylas klastoti. Na o nusikaltėliai pareigūnai bylas irgi klastoja gausiai. Nereikia įrodymų, kad juos tam išnaudoja. Jie to imasi savaime. Pakanka įrodymų, kad jie yra nusikaltėliai. O tai, kad juos išnaudoja vis naujoms klastotėms įrodo tai, kad neįmanomanubausti. - Jie valždiai reikalingi. Suimti leidžia tik nepaklusnius. Kitus dangsto.
Ten rašo, kad pedofilų bylą netiria, o žlūgdo. Vieną mergaitę apklausė galimos savadautojos jos motinos akivaizdoje. Jos sveikatos tyrimą atlieka tik tokį, kuris nieko negalėtų įrodyti. Netiria įtariamų pedofilų ryšių.
Žlugimo Prezidentei tas straipsnis nepranašauja. Toks pavadinimas tėra geras noras. Rašytojas duoda vos 1 žinią, kad Prezidentė buvo įsivelusi į neteisėtų žinių sklaidą: sakė, kad iš anksto žino, kad STT pareigūnai užklups su kyšiu Sveikatos apsaugos viceministrą Artūrą Skiką.

Grybė įprastai iš anksto žino kaip viską tiria.
2016 metais Grybė prisipažino, kad iš anksto žino, kad STT nutrauks tyrimą ir viešins pokalbius telefonu. Taip ji sakė nusikaltėliui ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui.

Paprasti nusikaltėliai irgi pirmi žino, kad apie juos praneši.

Prezidentė - energetikė
(tiesos.lt puslapis. Iš ten yra nuoroda į laikraštapalaikį, iš kurio, matyt, paėmė tą straipsnį. Neskatinu aš jo.).
Jokių pavogtų pinigų ten nerašo. Tik mini, kad Dalia Grybauskaitė turi parankinių advokatų kontorą: "LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai". Jie dirbaenergetikus, Visuomenės sveikatos centrą. Nėra leidimo teršti - būs. Nėra energijos - nupieš popieriuje.
Tik man neaišku kokiu būdu Prezidentė tuos advokatus dangsto bei įbruka. Išsiaiškink tu ir pranešk man.
Ten kalba Komunistai. Įprastai jie tyli. Bet šį kartą jie nutarė pašalinti Prezidentę Dalią Grybauskaitę prieš rinkimus. Gal ir apkaltą palaikys, ar surengs patys.
Dangstė teisėjus už tai, kad persekioja skundikę
2009.08.21 anie skyrė baudą aukai, o ne kaltininkui.
- Išradingiausia, šmaikščiausia, įžūliausia klastotė. Kėsinasi padaryti ją dibrtina skolininkę valstybei už baudas ir pagrobti jos žemę bei pensiją. 12 metų persekioja už sodų bendrijos vadovų kritiką.
Dangstė geldastą žudiką ir teisėjus su generaliniu prokuroru
Zuokiškas geldastas trenkė į kitą geldą ir ją nužudė. Pareigūnai jį dangstė.
2014.07.15 nepaisė skundų ir paskyrė Algirdą Butkevičių ministru pirmininku
Algirdas Butkevičius (Komunistas) kartojo, mėgdžiojo savo pirmtako Andriaus Kubiliaus (Konservatoriaus) nusikaltimą: dangstė nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Valentiną Mazuronį (neteisėtai teritorijas planuoja statyboms, niokoja miestą, teršia, naikina medžius ir pievas).
Ten talkino ir Konservatorė Birutė Galinienė: tuo pačiu nusikaltimu, kartu su Komunistais ir Paksiais dangstė tą ankstesnį panašų savo, Andriaus Kubiliaus ir Gedimino Kazlausko (Liberalų Sąjūdis) nusikaltimą.
Visada už Prezidentę, ministrą pirmininką, Seimo pirmininkus klastoja jų raštininkės (kanceliarijos, MPT). Viršija įgaliojimus. Patys šie 3 viršininkai visada vengia pasirašyti. - Nedirba.
Valdžia keičiasi. O kanceliarijos - ne. Turime nuolatinius Prezidentę, ministrą pirmininką, Seimo pirmininkus iki gyvos galvos.

Šis atvejis rodo, kad net smulkiausios žolelės skriaudikus dangsto prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji yra visko "stogas". Kitaip visuotinas gedimas (korupcija) būtų neįmanomas.
Tad menkiausias buitinis ginčas gali prišaukti valstybinės reikšmės klastą. Valdžia nesidrovės, dangstys viską, iki "nago juodymo". Tai gali nutikti kiekvienam iš jūsų bet kada.
Šis atvejis įrodo, kad beveik visos partijos nėra priešingos. Jos - išvien. Paieškok šio žodžio visame šiame puslapyje. Valdžia yra viena gauja.

Neteisėtai pasirašė įstatymą leisti kyšius
- Švelniai už juos bausti, kad kaltininkai nepajųstų.
Visai panaikino bausmes:
 • už kyšio pažadą;
 • partijoms (visiems juridiniams asmenims).
Įstatymą Seime taisė Paksiaus partija (ten - straipsnis apie ją).
Teikė išdavikas Valdas Vasiliauskas (perbėgo iš partijos Drąsos kelias pas blogą Paksių).
Talkino Uspaskio, Komunistų, Tomaševskio partijos.
Tuo nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė vėl įrodė, kad visos partijos ir pavieniai varžovai - išvien. Tik vaizduoja, kad pešasi... dėl grobio.
Tame tarpe - ir ji, ir partijos, kurios ją rėmė, tariami jų priešininkai: Konservatoriai, Liberalų sąjūdis. Jie ir nelabai priešinosi...
Grybė apsimestinai peikė Teisingumo ministrę Mildą Vainiutę
2018 metų vasaris. Pati gi nusikaltėlė prezidentė Grybė ją paskyrė. Milda Vainiutė anksčiau pas Grybę gi dirbo, už Grybę gi klastojo. Grybė žinojo kokia bloga ji yra. Grybė gavo skundus apie Vainiutės nusikaltimus, kuriuose pati gi bendrininkavo.
Dabar Grybė tik liaudžiai stengiasi gerai atrodyti, kai jau nebesigauna nutylėti. Vaizdavo neva ją bara. Vis tik nutylėjo už ką. Kad netektų apie tai kalbėti. Kad visi pamirštų reikalą ir prisimintų tik Grybę.
Ministerijos darbuotoja Rasa Kazėnienė skundėsi, kad ministrė Vainiutė su viceministru anai trukdo vaikyti Kalėjimų departamentą. Rasa anksčiau dirbo buhalterių viršininke Kauno tardymo izoliatoriuje. Juos paskundė. Už tai aną paėmė dirbti į ministeriją.
Nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda bruko nusikaltėlę teisėją Dalią Višinskienę į Aukščiausiąjį teismą
2021.11.23 nusikaltėliai Seimas atmetė. Nutylėjo priežastį:
2013.04.24 ji leido versti visus žmones nemokamais šlavėjais.
2021 metais slopino referendumą mažinti parašų skaičių referendumui.
2021.10.11 draudė atskleisti valdininkų "Šeimos rangos" vardus.

Kuo skiriasi nusikaltėlės prezidentės Dalia Grybauskaitė ir Gitanas Nausėda:

 • Grybė išvaro kaltus... Tik nesako už ką ir dar juos giria. Nusileidžia bent kartais. Naudingesniems leidžia pailsėti ir paskui duoda kitą krėslą. Skundikėms tik linki geros kloties.
 • Nausėda neišvaro nieko. Skundikėms nelinki ir neatsako.
  Nausėda pridengė ir Grybę, įskaitant nusikaltimus žmoniškumui.

2019 metais prezidentės patarėją Daivą Ulbinaitę parašė knygą apie prezidentę Dalią Grybauskaitę. Ten ši kvailė išsidavė, kad nusikaltėlių STT direktorius nusikaltėlis Žimantas Pacevičius klausdavo Grybėsgalima liesti, o ką ne.
Neva už tai Grybė atsisakė skirti jį vadovu antra kartą.
Bet jis nenukentėjo. Nuo 2012 metų gruodžio jam davė kitą krėslą: Vidaus Reikalų viceministras.
Grybė privalėjo ne tylėti, o iš karto jį atstatydinti ir reikalauti bausti. Ji to neveikė. Todėl jai pačiai būtina apkalta.
Kvailas Žimantas Pacevičius turėtų tylėti ir tikėtis, kad jo niekas nepastebės. Vietoj to jis ėmė pūstis, neva jį šmeižia.
Tikrovėje Grybė jo nebeskyrė kaip išpirkąskundus apie jo nusikaltimus. Grybė įprastai šalina tuos, kas įklimpsta. Nes klastoti reikia skaidriai ir neįkliūti. Taip atrenka tokius, kurie tai geba.

Berods 2012 metais, kad nereiktų pareigūnų vadų išvaryti iš darbo už nusikaltimus, Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasiūlė ir pasirašė įstatymą kažkokį, kad juos keisti savaime kas kelis metus.

Mokyklų vadovus keisti kas 10 metų ji pasiūlė tik 2017.01.05. Tik po to kai keleto mokyklų mokiniai viešai pykosi su vadovais.
Nors, ir juos reikia keisti ne pagal laiką, o pagal kokybę.
Keista kodėl jų neapėmė įstatymas iki tol.
Kai laikas baigtųsi, leistų vadovauti kitai mokyklai. Koks skirtumas kur? Tai daro laiko ribą beprasme.
Vadovus vertintų kas 1 metus. Jei 2 kartus vertintų blogai, išvarytų. Nesako kokiam laikui. Gal visam.

Vadovų "rotacija" reiškia, kad vadovauja ne geriausias, o bet kas. - Ir kvailys. Pirma pavadovausi tu jiems. Paskui - jie tau... Svarbu tik pakeisti vadą.
Yra kitokia "rotacija": visus pareigūnus kilnoti iš vietovės į vietovę. Gal yra iš to nauda: netampa šališkais. Nežinau ar Lietuvoje ją vykdo.
Caro laikais ir Tarybiniais taip kilnojo kareivius. Kad nejaustų užuojautos žmonėms ir lengviau žudytų.
Bet tai - kitokia "rotacija": ne vadų, o vietos.
Turi būti ne "rotacija", o atranka. Tikrai atrenka į vadovus, bet tik nusikaltėlius.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė gavo šimtus prašymų atleisti iš pareigų teisėjus, generalinius prokurorus, generalinius komisarus.
Jos Kanceliarija yra "tikroji" prezidentė. Ji rašo: teisėjus paleidžia iš pareigų tik teisėjai.
Paleidimą iš pareigų vadina kišimųsi į teisėjo nedarbą.
Prieštarauja Konstitucijos straipsniui 112. Teisėjus skiria ir paleidžia Prezidentė.

Įdomu, kad straipsnis tyčia ar netyčia nutyli sąvoką "paleidžia" tame sakinyje kur yra žodis "skiria". Ją suprantame, kaip sąvokos "skiria" dalimi. Bet žodis "atleidžia" įrašytas sekančiame to straipsnio sakinyje apie tai, kaip teisėjai pataria Prezidentei savęs nepaleisti.

Ar teismas yra teisingas turi teisę vertinti kiekvienas... Tai prigimtinė teisė ir netgi prievolė. ... Ir prašyti varyti teisėjus iš nedarbo...
Pagal Konstitucijos straipsnį 115 Prezidentė būtent privalo šalinti blogą teisėją.
(Žiūrėk paaiškinimą apie teisėjo šalinimą.)

  Kanceliarija:
 • Giedrius Krasauskas, kancleris
 • Genė Lukaševičienė, Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja
  2013.05.17 vietoj atsakymo pasiuntė visiems Jums kuo geriausios kloties:
  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/garliavos-smurto-metiniu-proga-d.-grybauskaite-linki-pilieciams-geros-kloti
  Tai - trumpiausias ir įžūliausias jos laiškas. 2 mėnesius ji vėlavo tyčia, nesuklydo. Laiškas - trumpas ir niekinis. Tad lengvai galėjo spėti atsakyti per 20 darbo dienų, kaip privalo. Dieną ji parinko įvykio metines. Kad lengviau suprastumėt kur jus siunčia, skaitykite jūs visi tenai kitą trumpą pastabą apie 2012.05.17 įvykį kai generalinė prokuratūra leido policininkams trankyti žmogų į liaudiškus organus.
  Ji apgaudinėja neva su prašymu susipažinta. Kas susipažino?.. - Ne Prezidentė. Kitaip, taip ir rašytų.
  Raštas nėra atsakymas, nes neatitinka sąvokos pagal taisyklų Nr. 875 5 straipsnį - neatsižvelgia į turinį. Prie rašto rasi kokie buvo prašymai. Nesvarbu, kad jie buvo priekaištų pavidalu. Nesvarbu, kad nėra žodžio "prašau". Reikia nagrinėti esmę ir suvokti ar prašo ko.
 • Asta Bogušienė, tos vedėjos pavaduotoja
 • Diana Gavrilova, Asmenų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė.
  Kartais pavaduoja vedėją. - Tą, kuri neteisėtai pavaduoja prezidentę. Laužo Konstitucijos §89. (Aiškinu žemiau.)
  2 pakopa perskolinti "sostą" viena kitai, it suknią.
 • A. Trepšienė. Rengia už jas ir duoda pasirašyti neteisėtus raštus.
  Ne pati pavaduoja. Vis tiek nusikalsta. Nes raštai neteisėtai pavaduoja. Nereikalauja liautis.
  Jau nekalbame, kad atsirašinėti irgi neteisėta...

Tai ir yra tikros 2 prezidentės. O Grybė yra 3 prezidentė, arba karalienė.
- Nedirba. Nebent įstatymus pasirašo. O paskui skundžiasi, kad jie blogi. Ten tai miniu.
Seimo ir vyriausybės kanceliarijos irgi neteisėtai atsirašinėja užpirmininkus. Jų irgi turime po keletą.
Kanceliarijos valdo nuolat, iki gyvos galvos. O Prezidentė, ministras pirmininkas, Seimo pirmininkai - laikini, vos 5, 4 metus.

Prezidentės Kanceliarija bei patarėja nuolat meluoja, neva teisėjai - nepriklausomi (nuo tautos). Daug kartų neteisėtai atsisakė nagrinėti teisėjų nusikaltimus ir vyti juos iš darbo.

Jos viršijo savo įgaliojimus: spręsti nešalinti teisėjų iš pareigų gali tik Prezidentė. Bet Kanceliarija sulaiko, perima visus skundus ir sprendžia pati. Tuo užgrobė valdžią jėga. BK 114 straipsnis: valstybės perversmas. - Kalėjimas nuo 4 iki 20 metų. Dėl sunkių padarinių - iki gyvos galvos. Nes jie pridengė gausybę nusikaltėlių teisėjų. O tie tęsė nusikaltimus dar gausiau.
Prezidentė tyčia vengia pasirašyti tokius niekalus, kad paskui nesėstų į kalėjimą. Pakiša pavaldinius. Tai įprastas sukčiavimo būdas. Žiūrėk būdų sąrašą nuorodoje.
Prezidentė dar nepasirašė nei vieno atsakymo žmonėms. Ji pasirašinėja tik įstatymus.
Bet ji apsigavo. Kad ji vengia parašo yra jos kaltė, o ne pateisinimas.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Kanceliarija laužo Konstitucijos §89:
jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Respublikos Prezidento įgaliojimų.

Kanceliarija pabūgs kalėjimo. Tad ims atsikalbinėti, neva jos ir nevykdė tų įgaliojimų. Neva jos tik atsirašinėjo laisvu turiniu. Bet jos pačios rašo, kad vykdo Kanceliarijos taisykles, kurios tariamai leidžia joms nagrinėti raštus, priskirtus Prezidentės įgaliojimams. Taip jos rašė, kai kartais kildavo ginčai su Prezidentūra, kad Kanceliarija raštus perima neteisėtai.
Apsimeta kvailomis. Tik po daugybės kartų "suvokia" skundą: neturi teisės pavaduoti prezidentę. Bet atsirašinėja kitą, ko neskundei: teisę nagrinėti.
- Taip. Bet tik nagrinėti. O spręsti privalo prezidentė. Tikrinti. Lyginti skundą, atsakymą. Nagrinėti pati, jei pavaldinės negeba.
Tokį ginčą Kanceliarijos 2 darbuotojos perimdavo pačios. - Skundus apie save. - Neteisėtai, nes skundžiami asmenys privalo nusišalinti (taisyklių Nr. 875 §9 - apie pradinį prašymą, VAĮ §23 5 d. - apie skundą viršininkei dėl jo). Spręsti privalo jų viršininkė - Prezidentė.
Kai toks ginčas nevykdavo, irgi lengva įrodyti, kad raštai tikrai priklausė Prezidentės įgaliojimams.

Kažkurį laiką teisėjams neteisėtai vadovavo Prezidentės patarėjas Ernestas Rimšelis.
Teismų pirmininkai jam skambindavo kas rytą, prieš darbą ir vakarą, po darbo. Išklausydavo įsakymų, atsiskaitydavo. Jų bendradarbiai teisėjai juokauja: "užsiregistruodavo" (tarnai atsižymėdavo darbui). Uoliausias buvo Nerijus Meilutis - Kauno apygardos teismo pirmininkas. Jį 2015 metais Grybė nesėkmingai siūlė, kad Seimas patvirtintų generaliniu prokuroru.
Dabar Ernestas Rimšelis - advokatas. Jo klastą aprašiau šiame puslapyje. Labiausiai - apie generalinę prokuratūrą.

Prezidentė klauso ne Konstitucijos, bet teisėjų. Ji atsisakė varyti iš darbo prasikaltusią teisėją, kuri savo dukrai neteisėtai išrūpino nedarbingumo lapelį.

Ji teisėjams tik vis grasina prokurorais... ir grasina... Bet anie irgi neveikia. Nes yra viena gauja.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija pati sau leidžia įstatymus. Slaptai atmeta drausmės bylas teisėjams.
Prezidentė nepaiso, kad Komisijos nuostatai - priešingi Teismų Įstatymui. Nestebi jos darbo. Nešalina neveiklius narius. 2013.01.29 ji pašalino, pakeitė nusikaltusius narius, savo abu 2 atstovus. Bet melavo, neva priežastis buvo ne šis įžūlus ginčas. Neva ji juos pakeitė "dėl gražių akių".
Prezidentė net nepamena, kad yra tokia Komisija.
Prezidentės internete aprašytos jos pareigos. Bet šitos - nerašė apie jokios kadencijos prezidentę.
Prezidentė skiria 2 tos Komisijos narius. Įtariu, kad už ją paskiria kažkas kitas. Gal patys teisėjai.
Ten rašau, kad tą patį nedaro ir Seimas.
Ten priduriu kad Komisijos nuostatus daro Teisėjų Taryba. Bet tai - tas pats. Iš esmės Komisiją juos leidžia pati sau. Jais pakeičia įstatymą.

2013.09.16 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė pasiūlė Seimui perkelti nusikaltėlį Vytą Milių į Konstitucinį Teismą poilsiui. Atsidėkojo jam už skundus apie jį.
O tas atsidėkos palankiu nutarimu apie jos klausimą ar nusikaltėlis generalinis prokuroras Darius Valys išlieka nepsiklausomas, kai Seimas paprašė jos aną atstatydinti.
2013.12.10 Seimas neteisingai pritarė narių mažuma. - Melagingai, nes žinojo apie Vyto Miliaus nusikaltimus.

2014.08.29 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino nusikaltėlį Darių Valį į darbą po to, kaip jam baudžiamąją bylą nutraukė galbūt neteisėtai. - Pasakoju pastarojoje nuorodoje.

2013.11.19 nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė "neapsikentė" skundų apie nusikaltėlį Vytautą Zelianką ir paaukštino jį iš Vilniaus Apygardos Teismo pirmininko į Aukščiausiojo Teismo teisėją. Paskatino bailio drąsą kovoje su tauta. Vertina, kad jį vadina išradingiausiu ir įžūliausiu.
Taip savotiškai šalina iš pareigų.
Jei taip vyks ir toliau, greitai visi teisėjai taps Aukščiausiais.
2013.12.19 Seimas, po minėto Vyto Miliaus, persigalvojo ir nepaskyrė V. Zeliankos. Tai buvo šių ir kitų gaujos narių žlugimo pradžia.

2014.10.16 Seimas dar kartąatmetė, kai Grybė bandė jį grūsti vėl.
Atmetė ir nusikaltėlę Laimą Garnelienę.

2014.07.10 nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė paaukštino už klastotes Audrių Cininą. Įsakė perkelti jį iš Vilniaus apylinkės teismo į Vilniaus Apygardos teismą nuo 2014.09.02.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas vis rašo melagingas pažymas, neva tokiems nusikaltėliams priekaištų nėra.

2013 metų Praeivė:
- Prezidentė negali atsakinėti į visus laiškus.
- Tai ne šiaip laiškai. Tai Konstitucinė pareiga asmeniškai spręsti ar išvaryti pareigūną.
- Aš irgi galiu pasakyti, neva kažkas yra blogas.
- Kalbame ne apie prašalaitę, o apie viešas pareigas. Jei Prezidentė valgytų varles, aš neprieštaraučiau. Mačiau jos Kanceliarijos nusikalstamus raštus. Dalis jų kabo viešai.
- Bet juk juos rašė ne Prezidentė.
- Tai ir yra jos nusikaltimas. Ji slepiasi už Kanceliarijos nugarų.
Tada praeivė kartoja abu savo sakinius. Tenka jai aiškinti tą patį vėl. Po to ji vėl kartojasi...

Prezidentės kalbos ir sprendimai irgi yra vieši. Jie tikrai priklauso jai pačiai, ne Kanceliarijai. Tai - jos kalbos ir jos parašai.
Prezidentė tariamai neturi laiko laiškams apie savo tiesioginę pareigą. Bet ji turi laiko pramogoms: lankyti šventes, įmones, vaikų namus, muges, žiebti eglutes, dėlioti "šypsenas" iš patiklių žmonių kūnų (skirta Europai įstojimo 10-mečio proga Daukanto aikšteje priešais Prezidentūrą)...
Ji turi laiko skirti, ar aukštinti nusikaltėlius teisėjus. O stebėti ir šalinti juos laiko neturi.
Jei Prezidentė neturi laiko, ji privalo mažinti skundų skaičių: išvaryti blogus teisėjus, prokurorus, policininkus, kad žmonėms netektųskųsti.
Ji tyčia neveikia, nieko neišvaro, kad skundų būtų daugiau, kad neturėti laiko nagrinėti pareigūnų nusikaltimus ir netektųišvaryti.

Prezidentės sargas (Vadovybės Apsaugos Departamento samdinys):
- Prezidentė negali į viską atsakinėti. Tokių kaip jūs čia ateina daug.
- Tik Prezidentė gali spręsti ar išvaryti pareigūną. Tai - asmeninė Konstitucinė pareiga. Jei sprendžia Kanceliarija, ji pažeidžia teisę.
- Pažeidžia teisę... - sugluma, tyliai nustemba jie apie tokią nežinia kokią naujovę. Suvokia, kad pagaliau atpildo grėsmė iškylo. Prezidentę "pagavo už rankos".
Tuoj atkunta:
- Žiūrėk, ji įsakinėja Prezidentei ką daryti, - piktinasi jie vienas kitam.
- Valdo ne Prezidentė, o tauta. Tad nedera čia jūsų išdidžios pastabos.
Apsauga vėl suglumo ir susižvalgė: niekada negirdėjo tokių kalbų. Nežino kas yra Konstitucija. - Gal kokia griežta moteriškė. Tad nutylo.

2014.02.06 nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlė BPK pataisą, kad žmogų suimti ar paleisti neskundžiama nutartimi galėtų ne 1 teisėjas "lengva ranka", o kolegija (3).
Vietoj to ji privalėjo išvaryti iš dabo teisėją, kuris tom dienom paleido nusikaltėlį. Jei neliktų kvailų ar suktų teisėjų, tada nereiktų pataisų. Nėra skirtumo ar sprendžia 1 sukčius, ar 3. Šiame puslapyje jų - apstu.
Panašiai kitą galimą nusikaltėlį visai neseniai paleido ir teisėjas Gediminas Viederis.

Pasak Prezidentės mums tektų turėti 3 Prezidentes, kad jos teiktų malonę savo "lengva ranka". 2013 metais ji ją suteikė pedofilui. Įsakė paleisti anksčiau laiko. Kai žmonės tai pastebėjo, ji apsimetė, neva ją apgavo patarėjai: parašė neva jis prievartavo ne vaiką, o turtą. O kas sakė, kad vaikas nėra turtas? Jį galima parduoti, prievartauti. Prezidentė malonę atšaukė, pažadėjo ištirti kas ją "apgavo". Bet netęsėjo. Pareigūnai, kurie laiko pedofilą kalėjime, jį paleistų lengvai. Jie puikiai žino kas jis toks. Bet nieko neperspėtų apie "klaidą".

2014.02.12 Policijos Departamentas savo name surengė viešą ataskaitą visuomenei. Jas pradėjo rengti visi komisariatai po to, kaip per savęs viešas liaupses žmonės gėdino jį, kad yra nusikaltėlis. Aišku 10:00 valandą visuomenė negalėtų ateiti, net jeigu žinotų.
Po to Generalinis Komisaras Saulius Skvernelis nubėgo pas Prezidentę su ataskaita.
Ta pasidžiaugė, kad Policija įsteigė "Imuniteto Valdybą", neva kovoja su vidaus priešais, kad nuteisė net 24 policininkus.
Nutylėjo, kad vos dieną anksčiau gavo žinią, kad patys Policijos Departamento vadai yra nusikaltėliai, kad jie siautėja būtent jos neveikimo pasekoje, kad tai žino ir "Imuniteto valdyba", bet ir ana nebaudžia nei vadų, nei jų pavaldinių.
Pati "Prezidentė" Genė Lukaševičienė sakė, neva jie nevertina pareigūnų veiksmų. Tad neturėtų vertinti ir Policijos ataskaitų.
Dar ji sakė (melavo), neva Prezidentūros vadovas yra Kancleris, o Prezidentė tėra šalies vadovė.
Melavo, neva teisėjus iš darbo varo tik Etikos Komisija, supainiojo ją su Teisėjų Taryba. Sakė, kad pastaroji pataria Prezidentei ar atleisti teisėją iš pareigų. Atsisakė paklusti, kad Konstitucinis teismas daug kartų rašė priešingai, kad yra 2 atskiri būdai: per tą Komisiją ir per Prezidentę tiesiogiai. Vienur jai paranku nevertinti ir paklusti teismui. Kitur jai paranku kalbėti už jį.

2014.11.05 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė neteisėtai skyrė Generalinį Komisarą Saulių Skvernelį nauju Vidaus Reikalų Ministru. Abu jo krėslus rasi šioje nuorodoje.
Ji žinojo, kad jis - nusikaltėlis.
Aukos jai tai pranešė žymiai anksčiau.
Generalinis prokuroras Darius Valys gavo ir užgniaužė skundą, kuris prašo pradėti baudžiamąją bylą beveik visai gaujai. Jis privalėjo, norėjo ir tikriausiai pranešė jai nusikaltėlių ilgą sąrašą. Juk jame yra ne tik Saulius Skvernelis, bet ir pati Dalia Grybauskaitė. Valys su Grybauskaite pirma išsigando truputį. Palaukė kas bus. Dabar nutarė pasijuokti iš aukų šitaip.
Yra internetas, tame tarpe ir mano.
Yra radijas, kur klausytojai "juodino" Skvernelį, jo pavaduotojus, Policiją. O jie save liaupsino.
Yra skundai, baudžiamos bylos apie jį. - Net pačioje VRM.
Net jeigu nežinotų, visiška kvailystė yra perstumti į ministrus Policininko krėslą. Niekšas saugos niekšus. Prižiūrėti Policajus turėtų ne jie patys, o eilinis žmogus, politikas.
Bendrininkas byloje Skvernelis jai reikalingas ministru tam, kad ją ir toliau, ir labiau dangstytų.
Prezidentėpaskyrė skubiai, tą pačią dieną, kaip Paksas pasiūlė. Tuo ji išvengė to, kas nutiko 2014.07.15, kai skyrė Butkevičių. Aną kartą žmonės jai pranešė, kad anas nusikalto ir prašė jo neskirti. Ji privalėjo tai nagrinėti. Bet nutylėjo, nepaisė. Tuo nusikalto. Dabar žmonės nespėjo jai pasiskųsti apie Skvernelį. Tad ji pamelavo, neva žmonės juo pasitiki. Ji galvoja, neva dabar nenusikalto, neva nebuvo ką nepaisyti. Ji klysta - buvo ir yra ankstesnis pranešimas.
Ji melo niekuo nepagrindė. Rašo tik išvadą, o duomenų (faktų) neteikia (VAĮ §8 1d.).
Paksas dėsningai bruka Policajų. Policajai jau seniai būriasi į jo partija. Pavyzdžiui: Liucija Borusevičienė - buvusi Vilniaus 3 Komisariato viršininkė sukta. Gali būti, kad ji ir įbruko Skvernelį Paksui. Jie kuria policinę vasltybę.
2015.11.20 Grybė privertė jį atsistatydinti. Taip jis sakė. Nebent melavo.
Ji jam šitaip "atsidėkojo" savaip, išdavė. Išdavystė šių sukčių tarpe yra įprasta malonė. Tarnas dar dėkoja viešpačiui, prašo šluostyti į save kojas. Skvernelis pripezėjo kažką apie vyriausybės "stabilumą" ir pasaulinę "gegemoniją". Tik nepuolė ant kardo (neatliko "harakiri"). Nes bailys yra. Šita viešpatė - ne paskutinė. Bus dar. Jei nusižūdytų, tada praleistų progą išsitarnauti kažkam dar.
Jis stengėsi būti ir "po mirties" naudingas: pezėjo, neva bloga Policija yra pinigų mažinimo, stygiaus pasekmė. Patogiai šeimininkams, juos ragino išlaidauti daugiau. Šis prisipažinimas - patogus ir mums: nebereikia įrodinėti, kad Policija - bloga.
- Pinigai tam reikšmės neturi. Jis tiktai paklusniai teikė dingstį juos gvelbti.
Tad, Nacionalinio Saugumo ir Gynybos Komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas jau 2015.11.23 reikalavo kažin kam išsinešti po skvernu 14 mln. € iš 2016 metų iždo.
Todėl jie davė Skverneliui užuominą, kad gal leis jam "persigalvoti", atsiimti pareiškimą, neatsistatydinti.

2016.11.22 Saulius Skvernelis prasmuko jau į ministrus pirmininkus. - Tas pats, nei kiek nepakitęs. Ta pati veidmainė nusikltėlė prezidentė Grybė jau jo nebevertė atsistatydinti. Pati gi ir paskyrė vėl.
Paskyrė Teisingumo Ministru ir Julių Pagojų. Tariamai netikrino, nežinojo, kad jis girtuoklisvairo, melagis.

2014.02.16 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė davė 2 ordinus Konstitucinio teismo teisėjams Romualdui Kęstučiui Urbaičiui (pirmininkas) ir Vytautui Sinkevičiui (jis yra dar ir prostitučių Mykolo Riomerio universiteto profesorius):
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/rinkimu-naujienos-d.-grybauskaite-atsidekojo-konstituciniam-teismui
Ten mini papildomus to teismo nusikaltimus.
Tas teismas atliko Prezidentei paslaugas. O ši atsidėkojo. Nežinau kiek pinigų prie ordinų pridėjo. Gali būti, kad juos dalino neviešai, kad ir tu neužsimanytum kokių paslaugų teikti.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/asociacija-rudaminos-bendruomene-prezidentes-pasidziaugimas-graziu-energeti
(Būk atsargi. Iš ten yra nuoroda į nedorą laikraštapalaikį ir kitą, apie kurį nežinau. Neskatinu aš jų.)
Kažin kuriais metais nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė gavo skundą, kuris prašė vaduoti visuomenę nuo Energetikos ministerijos. Ji privalėjo tą daryti. O jei ana nepaisytų, atstatydinti ministrą Arvydą Sekmoką. Bet, kaip įprasta, ji perdavė skundą skundžiamai ministerijai.
Ta neteisėtai leidžia tiesti Lietuvos-Lenkijos elektros energijos jungtį "LitPol Link" per Rudaminą, Lazdijų rajone. Gadina žemę ir gamtą.
Įprastas klastos būdas: valdžia išnaudoja valdininkus, kad priversti juos sutikti. Iškėlė jiems baudžiamas bylas dėl sugedimo (korupcijos). Kai tie pritarė statybom, bylas nutraukė.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/berno-konvencijos-komitetas-i-lietuva-sius-savo-atstovus-nagrineti-elektros
2014.12.05 Europos laukinės gamtos ir natūralių buveinių apsaugos konvencijos (Berno konvencija, sutartis) nuolatinis komitetas svarstė Rudaminos bendruomenės skundą ir nusprendė juos aplankyti.
Ten rašo, neva Bendruomenė siūlė trumpesnį kelią elektrai. Bet jo nepasirinko. Tai reiškia, kad norėjo būtinai sugadinti tuos sklypus, o ne kitus.
Gal valdininkai ar jų staytiniai juos pardavė, ar nuomoja valdžiai.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/naujoji-punsko-panorama
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
Toje nuotraukoje suskaičiavau 21 bokštą 1 kvadratiniame kilometre. Atrodo jie - be laidų. Gal su laidais geriau būtų... bent vaizdas.
Nežinau ar tai - ta pati elektros jungtis.
Pastabose rašo kaltininkus:
Projektą prižiūrėjo ir jo "sėkme" rūpinosi:
Aleksandras Spruogis (
nusikaltėlis Aplinkos viceministras; buvęs Prochorovas - ankstesnis viceministras, ar ankstesnė pavardė?)
Jaroslav Neverovič
Pusbroliai Škiudai
(kas tokie?)
Arvydas Sekmokas
VSD
žmonės Prezidentūroje, kurių visų dar neišlukštenome.
Teisę tvarkė LOVIN
(manau, Lawin - nuo žodžio "lovys" - teisininkų įmonė numylėtinė nusikaltėlės Prezidentės).
Zakarevičienė tuo metu, kai tai sprendė ir žmonėms ant galvų šį "sodą" sodino, Lenkijoje atstovavo Lietuvą. Ji turi didelį Tėvuko pasitikėjimą (kurio? Brazausko? Landsbergio?). Tai matyt ir šis senuks kažkur už kadro netoli sukiojosi. (Tada, matyt - dar gyvas.)

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/energetines-nepriklausomybes-buldozeriais-siekusi-lietuvos-valdzia-ilgam-at
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
2015.12.04 Europos laukinės gamtos ir natūralių buveinių apsaugos konvencijos (Berno konvencijos) nuolatinis komitetas įpareigojo Lietuvą įvertinti ir ištaisyti pavojų, kurį kelia Lietuvos ir Lenkijos elektros jungtis (LitPol Link) paukščiams ir kitiems gyviams. Juos saugo šis tarptautiniu susitarimas... Jis turi juridinę galią... Ir Europos Sąjungos direktyvos.
Komitetas vengia teistis su Lietuvos valstybe. Jie tik tarpininkaus Rudaminos bendruomenei, stebės valdžią, kad nepažeistų susitarimo. Nors ji jį jau pažeidė.
Kažkada gyventojas rado ir ekspertas patvirtino retų balinių vėžlių lizdų vietą ten, kur bendrovė Sweco parinko vietą elektros jungies statybai. Sweco vyriausias architektas urbanistas yra nusikaltėlis Mindaugas Pakalnis. Dabar jis yra Vilniaus Savivaldybės Miesto Plėtros Departamento direktorius.
Neįvardintos atsakingos Lietuvos institucijos neužtikrino, kad neniokotų gamtos ir mėgino nuslėpti žinią, trukdė nepriklausomai tirti. Tarybinių melioratotių vėžliai išvengė. O nepriklausomų statybininkų - ne.
Nežinau ką ten daro bendrovė LITGRID. Gal jie tik atramas parinko.
Atramos ir laidai pavojingi paukščiams. Jie atsitrenkia į juos. Jungtis kerta ir migruojančių paukščių kelius kas rudenį, pavasarį. 2015 metų pavasarį 1 atrama lūžo ir krito kartu su 1 darbininku. Jis žuvo.
Iškirto mišką. Pastatė 50 metrų aukščio atramas.
Galėjo kloti laidus po žeme, arba daryti 1 aukšto atramas. Po žeme brangu. Todėl kloja tik ten, kur nereikia, kad užgrobti ir užgriozdinti namais Vilnių.
Yra dar kitas, ankstesnis Rudaminos bendruomenės skundas apie tai, kaip pažeidė kažką (gal statybų taisykles), kai jungtį statė. Jį nagrinės Aarhuso konvencijos priežiūros komitetas Ženevoje.
2015 metų vasarą jungtį perstatė, nes kažkaip nesaugi. Perstatė ir balose, kur vėžliai yra. Nesupratau ar į jas įkėlė atramas, ar iškėlė ir dar kartą vėžlius patrypė.

2015.12.14 jungtis LitPol Link ir Nord Balt (į Švediją) "įžiebė" iš "Valdovų rūmų" nusikaltėlė Grybė kartu su ministrais ir kitais "valdovais".

https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lvt-rastas-naujai-isrinktam-lr-prezidentui-gitanui-nausedai-2019-07-31
2019 metų liepą nusikaltėlis prezidentas Gitanas Nausėda neklausė nusikaltėlio ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio kaip nusikalto anas pats ir jo pavaldiniai, ministrai, Policija.
Skyrė jį ministru pirmininku naujai ir pritarė skirti nusikaltėlį ministrą.
Dar siūlė Seimui skirti 5 naujus Apeliacinio teismo teisėjus. Nors dauguma jų nedirbo teisėjais, arba nusikalto:

 • Agnė Tikniūtė. Nedirbo teisėja.
 • Vilija Mikuckienė. - Buvusio Seimo nario ir Vidaus reikalų ministro dukra.
  Kažkada prezidentė Grybė ją skyrė Vilniaus apygardos teisėja. Iki tol ji nedirbo teisėja. Nausėda staigiai ją pakelė į Apeliacinį teismą.
 • Ernestas Rimšelis. Buvęs Grybės patarėjas.
  2016 metais Grybė jį skyrė Vilniaus apygardos teisėju. Iki tol jis nedirbo teisėju.
  Nausėda dar nesiūlo Seimui. Tik prašo Teisėjų tarybos patarti.
 • Vytautas Zelianka. Vienintelis nusikaltėlis, kurį žmonėms pavyko žlugdyti ir neleisti į aukštesnius teismus. Taip nabagas vis lieka Vilniaus apygardos teismo pirmininku. Visi kiti kakiai kyla. O šis, išradingiausias, per sunkus.
  Draugauja su advokatu, kuris gina vien kyšininkų įmonę "MG Baltic".

Lietuvos Visuomenės Taryba primena, kad 2014 metais panašiai Grybė skyrė Apeliacine teisėja ir Egidiją Tamošiūnienę. Ana irgi anksčiau nedirbo teisėja. Tais pat 2014 metais ją skyrė Civilinių bylių skyriaus pirmininke.

Lietuvos Visuomenės Taryba vis bergždžiai prašo, kad nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda juos priimtų.
Neteisėtai nepriims, kaip nepriiminėjo ir Grybė.
O kam to reikia? Pakaktų, jei prezidentė tik peržvelgtų visus ankstesnius skundus apie valdžią, kurie jau senai guli prezidentų rūmuose.

Gitanas Nausėda gavo ir naujus skundus kaip tie ministrai, teisėjai, policajai nusikalto, ir priminimus, kad juos dangstė ankstesnė prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Pranešimus apie valdžios nusikaltimus Nausėda naudoja kaip sąrašą neišvaryti, o ką skatinti. - Duoti aukštesnį krėslą.

2023.05.04 Nausėda teikė Seimui į nusikaltėlių STT vadovus nusikaltėlį, buvusį Policijos generalinį komisarą Liną Pernavą. Neteisėtai nesakė kodėl. Išvardino tiktai kokius blizgučius ("medalius") pareigūnai vieni kitiems dalino. Neva "įgyvendino modernizavimo pokyčius". Nesakė kokius, kodėl. Gal turi omeny, kad 2015 metais išdalino automatus "policajams". Tie peršovė benamį ir atidavė huliganui automatą. 3000 policajų aną vaikėsi po Vilnių. O gal "modernizavo", kai po to automatus atėmė. O gal neatėmė...
Nutylėjo, kad Pernavas nei 1 policajaus neišvarėklastą, nutylėdavo žinias apie klastą...
Kad ir pats Nausėda tokias nutylėjo.
Dėl tų žinių atsisakė pratęsti ankstesnį STT vadovą nusikaltėlį Žydrūną Bartkų. O Pernavą teikė. - Nelygybė. Turėtų pamaloninti abu: sodinti 2 į 1 krėslą, kartu, vienu metu. Ir ereliui ženkle pripaišyti 2-ą galvą. Galima ir 3, arba 7.
2023.05.23 Seimas skyrė. Irgi neprisiminė ir nesiteiravo koks blogas Linas Pernavas.

2024.03.21 nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda neteisėtai atsisakė atsakyti Seimo komisijai. Ana tiria "VSD pranešėją".
Teisinosi neva nereikia apkrauti nusikaltėlių Seimą. Nors jį tam ir sukūrėt. VAĮ §10 4d. įsako atsakyti per 20 darbo dienų. - Bet kuriam žmogui.
2019 metų rinkimų į prezidentus būrį nusikaltėliai VSD neteisėtai šniukštinėjo, nes prašė pati Nausėda.
Nusikaltėlė Nausėda slapta reikalavo nedrausti vežti trąšasBaltarusijos.
Jos rinkimų rėmėjai ir būrio nariai, katrie verslauja Baltarusijoje, ketino tapti prezidentės patarėjais. Kiekio nesakė. Sakė: kelios dešimtys.
Manytum, tikrinti derėjo. - Taip. Bet tik, jei taptų patarėjais, o ne prieš. Blogus rado. Bet slėpė. Gal Nausėda norėjo ne išvaryti blogus, o įsitikinti, palikti, išvaryti gerus.
O gal šniukštinėjo vienus kitiems.
VSD ne vien šniukštinėjo, o dar kažkaip darė įtaką rinkimams.

"Ką daryti, kad išsaugotume kultūros paveldą"

Seimo Kultūros komitetas ir asociacija "Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis" rengė viešus pokalbius Seime ("forumas").
Vaizdo įrašai. Surašyk pagal juos ką ir kas ten kalbėjo su statybų ir skelbimų paveikslais. "Konspektą" atsiųsk man.
Pats gi Seimas ir prezidentės Grybė, Nausėda nutylėjo dalyvių skundus ir prieš tą pokalbį, ir patį pokalbį. O juk jie pasakojo nusikaltimus.

2018.05.30
http://media.lrs.lt/video/video4/VIDEO/2018/5/A6160584-3D17-4E88-8B2A-BCE10B4E693B/MEDIUM/a7bb3f53-42a0-44d3-af91-85cbbc5725ef.mp4
Trukmė: 04:56:52 valandos. Dydis: 1174 MB
2020.09.11
1 dalis
http://media.lrs.lt/video/video4/VIDEO/2020/9/4B198616-87B1-4418-AE5A-011E0C7DF324/MEDIUM/2cac148d-c3cd-44df-91c5-34518d46c5ea.mp4
03:24:34 808 MB
2 dalis
http://media.lrs.lt/video/video4/VIDEO/2020/9/4B198616-87B1-4418-AE5A-011E0C7DF324/MEDIUM/7f9502c0-aec2-48ad-8cca-5b52134f8f0e.mp4
02:09:49 513 MB

Jie pasakojo kaip statybininkai, valdininkai, ministrai, prezidentės griauna miestus. Guodėsi apie Teritorijų planavimą, statybas, miškus. Pasakojo, kad neveikia, įstatymus laužo nusikaltėliai Aplinkos ministerija, jų įstaigos - Statybų Inspekcija (VTPSI), Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) -, Nacionalinė Žemės Tarnyba (NŽT, pavaldi ŽŪM).

Aplinkos ministerija tingėjo ateiti į pokalbį. Bijo teisintis.
Kažkuri valdžia neišleido iš darbo Trakų istorinio nacionalinio parko vadovo kalbėti. Gal parką sunaikino.

2020.09.11 kažkas ten guodėsi, kad neliko kovotojų. Mirė vėpla Ozolas, gal ir kiti. Neliko jaunimo, kad jais sektų. Amžinai "piketuotų" valdžią. Išvardino tik likusius kovotojus. - Vos keletą, save.
- Yra visas tas jaunimas. Tik jis nebenori sekti neįgaliųjų, katrie gali tik skųstis, o ne kovoti. Iš visų jėgų stengiasi likti vieni. Ir skųstis, kad liko vieni.
Jie neskelbia tavęs, manęs. Jie žino apie mane. Nutyli. Todėl nuolat pralaimi. Gal stengiasi pralaimėti.
Skleisk mano žodį tu.

Gintautas Tiškus guodėsi, kad 2013 metais nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė neteisėtai nutylėjo jo Sąjungos skundą apie blogą naują Teritorijų planavimo įstatymą. 2014 metais Grybė neteisėtai pasirašėĮstatymą.
Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, neteisėtai nutylėjo skundus.
http://7md.lt/2019-06-28/Visuomenininkai-tikisi-Prezidento-isikisimo
2019.07.29 Gintautas, su 12 visuomeninių organizacijų, rašė prezidentei Gitanui Nausėdai. Tas irgi nutylėjo.
Gintautas Tiškus yra:
Vilniaus savivaldybės tarybos visuomeninės miesto planavimo komisijos pirmininkas;
Statybos ir architektūros teismo ekspertų sąjungos vadovas;
Komunistų partijos architektūros skyriaus vadovas.
Gal jis nežino, kad būtent jo partija žadėjo ir pastatė Vilniuje neteisėtą estakadą geldoms Neries upės pakrantėje, išilgai Geležinio Vilko gatvės, po šlaitu, priešais Vingio parką. Pakniso šlaitą. Praplatino kelią. Iškirto dalį Vingio parko.
Tegul ne vien valdininkus bara, o pasakoja kaip jo partijos nariai, vadovai teisinasi apie šį nusikaltimą.

Gintautas guodėsi, kad nauja, bloga, vieninga, perdaryta Miškų urėdija sandėliuose supūdė 200000 tonų medienos net vis tiek jau iškirto 1⁄3 miškų.

Nusikaltėlių STT darbuotoja Olga Česonienė gyrėsi, kad pastebėjo daug sukčių, statybininkų, valdininkų, važinėjo po visą Lietuvą, nieko nebaudė. Sakė, kad tik dalino valdininkams, ministrui patarimus kaip neįkliūti ("korupcijos rizikas"), įstatymo pataisas. Bet anie neatsižvelgė. Kartais valdininkai taiso taisykles, įstatymus. Nevykdo jų. Paskui tyliai bando atkeisti. Jų ir už tai nebaudžia.

Olia gyrėsi, kad valdininkai su statybininkais piktnaudžiauja spraga: tvirtina statybą savaime ("automatiškai"), jei valdžia neatsako per 15 dienų.
- O koks skirtumas? Jei valdininkas atsakys, jis vis tiek gali tvirtinti neteisėtą namą. Nebent jis išvengtų kažkokių detalaus plano pakopų, viešinimo, pasitarimo su visuomene. Bet taip nebūna. Pirma reikia pereiti visas plano pakopas. O tvirtinti detalų planą gali ne valdininkas, o Savivaldybės taryba.
Gal ji turi omeny, kad valdininkas tyčia vėluoja, ar visai neduoda tarybai balsuoti. Tikrai taip daug planų tvirtino savaime... Nors, taryba balsuotų prieš.
Bet apeiti tarybą - nusikaltimas, sukčiavimas.
Olia nebaudė valdininkų už tai. - Nusikalto ir pati.
Bet nebėra šios spragos tvirtinti detalų planą savaime. Dabar po 5 darbo dienų galima tik reikalauti baudos ir per teismą įpareigoti tvirtinti, arba atmesti (TPĮ §27 7d.).
Valdininkai dabar apeina Savivaldybės tarybą įžūliau: pakeitė įstatymą, kad tvirtintų tik Administracijos direktorius (TPĮ §27 4d.). Bet net ir to nedaro. Vaizduoja neva detalaus plano nereikia. O savavališkus pakeitimus vadina "korekcija". Neva ir tam detalaus plano nereikia naujo.
Gal Olia turėjo omeny ne detalų planą, o tokį statybų projektą. Jį rengia iškarto, be plano.
Tikrovėje, vis tiek detalus planas privalus visada, kai kinta užstatymas. Bet niekas to nepaiso. Apsimeta kvailiais.
Teritorijų planavimo straipsniai ir klasta.

Olia gyrėsi, kad valdininkai su statybininkais meluoja neva taiso namą, "restauruoja", o tikrovėje stato naują. Pavyzdys: kažkuris namas Pylimo gatvėje, Vilniuje. Namo plotas klasta padidėjo nuo viso 30m² iki 420m², kažin kiek aukštų. "Kotedžas."
Ji pamiršo sakyti, o gal nežinojo, ar slėpė, kad Senamiestyje naujos statybos draudžiamos. Pabaigoje rašau, kad jai tai aiškino.
Ji reikalavo, kad valdžia aiškiai rašytų taisyklę kas yra taisymas, o kas nauja statyba.
- Ji klaidina. Nežinau ar tyčia.
Teritorijų planavimo įstatymas nenumato šios sąvokos. Jis numato bendresnes sąvokas, kurios tinka bet kokiai statybai: vystymas, naudojimo reglamento keitimas.
Žiūrėk nuorodą į Teritorijų planavimo straipsnius.

2022.07.27 Olia vėl skelbė, kad Vilniaus, gal ir kiti, valdininkai piktnaudžiauja leidimais apsimestinai taisyti namą, kai tikrovėje perstato naują.
Kaip įprasta, nusikaltėliai STT vien pliurpia. Nieko nebaudė.

Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras Vytenis Kasparavičius melavo, neva prokuroras viešą rūpestį gali ginti tik, kai neveikia ta valdžia, kuri privalo. Seniau tą patį melavo ir Vilniaus prokurorė Rasa Apšegienė. Tikrovėje, atvirkščiai, prokuroras privalo kištis visada.pridengė visų kartų generaliniai prokurorai. Visi prokurorai nustatė tokias nerašytas taisykles, valstybės "politiką" neveikti.
Vytenis gyrėsi, kad valstybė sumokėjo savininkams 1 mln. € tavo pinigų už tai, kad griauna namus Kuršių Nerijoje. Neva kalti ne jie, o valdininkai. Nors, nebaudė nei vieno valdininko.
Ten aiškinu, kad savininkai kalti. Jie žinojo ir galėjo numanyti, kad Kuršių Nerijoje draudžiama statyti. Valdininkai klastoja tik, kai kažkas užsako ir moka kyšį. Prokurorai to netyrė.
Vytenis guodėsi, kad vogtą, sunaikintą Vilniaus Ozą bandė ne ginti, o bent versti mokėti už žemę. Bet teismai pridengė.
Vytenis skundėsi neteisėtais teismais apie kitas statybas. Skėsčiojo rankomis, neva teismai teisūs vien dėl to, kad jie teismai. Neketina bausti jų ir prezidentų už klastą.
1 iš klastų jam sakė Jūratė Markevičienė, nenuovoki, neįgali kovoti Žvėryno bendruomenės pirmininkė. Ji tai sakė kaip dejonę. Maldavo apie ją pamąstyti. Nereikalavo teisėjų ir prezidentų bausti.

Pabaigoje vedėja sakė, kad 2019.11.08 davė siūlymus Kultūros ministrui Mindaugui Kvietkauskui. Anas nieko nepaisė, nebaudė.
2020.06.15 įsakė Senamiesčio apsaugos reglamentą. Jame rašė, kad reikia kažką spręsti... ir nesprendė. Nors, pats įsakymas jau turėjo būti sprendimas. Rašė, kad paveldo ekspertizę reikia daryti nepriklausomą nuo statybininkų. Nes blogai, kad ekspertams moka jie. Bet ministras pats gi save paneigė, tame gi įsakyme, pastabose guodėsi: už paveldo ekspertizę statybininkui atlygina valstybė. Tai reiškia klastą: ekspertui moka valdžia per tarpininką statybininką tam, kad ekspertas bijotų ne valdžios, o jo ir būtų blogas. Tada valdžia lieja "krokodilo ašaras": kaip blogai, kad jis priklausomas... Ir kaip čia sugaišus daugiau laiko ir algų valdininkams tą "taisyti".
Kažkas skundė Kuršių Neriją nusikaltėliui ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui. Matyt, ragino griauti. Jis nutylėjo. Vietoj to, Aplinkos Ministerija įtraukė į 2020.03.10 vyriausybės posėdžio darbotvarkę kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad leistų nevykdyti įstatymų, teismų, jei tai būtų gerai kažkam. - Kvailystė. Pakaktų rašyti paprastai, 1 žodį: nevykdyti.
Mindaugas Kvietkauskas šlovino Misionierių Sodus, Subačiaus gatvėje. Kai tapo ministru, teisinosi sukčių teismu ir atsisakė komisijos vertinti statybų žalą. Gal ir nereikia komisijų ant komisijų... Tereikia vykdyti įstatymus.
Panašiai buvo 2 komisijos Birutės 40, Žvėryne. Pirmą komisiją nutylėjo ir valdžia, ir net jos priešai. Antrą komisiją teismas atmetė. Neva ją kažkaip ne pagal popierius darė. O kad namą neteisėtai perkėlė kitur ir jo vietoje pastatė naują, dėžę, valdžiai nerūpi. Niekas, net valdžios priešai, neklausė, ar pirma komisija tiktų teismui.

Visi dalyviai - ir valdininkai, ir žmonės - guodėsi, neva Teritorijų planavimo įstatyme yra spragų, neva jis numato tik tvarką, o nenumato vertinti architektūrą, tartis su visuomene. Neva valdininkai vykdo vien tvarką. O sprendžia viską vieni patys.
Sodų 6 užstatė neteisėtai. Tai gatvė link Stoties. - Dar ir ne 1, o 12 namų, kuo didesnių pagal tankį, plotą, aukštį... Neva kiek leidžia Vilniaus Bendrasis Planas. Statybininkai 60 1 aukšto namui tyčia pripaišė "rekordinį" 300 rūsį ir 6500 sklypą. Savivaldybė neteisėtai atsisakė rašyti namą į paveldą. Įrašė tik rūsį.
Vietoj jo pastatė 4 aukštų namus.
Atvirai melavo, neva tai rekonstrukcija. Skelbime ant tvoros rašė ir taip, ir atvirkščiai, kad statyba nauja.

Taip atrodo tik žiopliui. Numato įstatymai viską. Niekas nieko neleidžia. Yra ne 1 reikalavimas kiekiui, dydžiui, o keletas. - Kokybei: savitumui, įvairovei, saugoti ir atkurti augalus, gamtą. Tvarka yra ne vien popierius dėlioti, o ir vertinti. Tik reikia taikyti ne tuos straipsnius ir įstatymą, kuriuos bruka valdininkai, o kitus straipsnius, įstatymų, aptarnavimo taisyklių, statybos reglamentų, miesto bendro plano visumą. Nuorodoje į įstatymą žiūrėk. Reikia ne guostis, o vykdyti, bausti... Vienytis, tartis... Jei ko nežino, nesibodėti, klausti, įskaitant manęs... O ne atsiskirti, pasimaišyti protu ir įsivaizduoti ko nėra.

Pabaigoje Algimantas Gražulis aiškiai patvirtino šią mano mintį. Tikrai yra taisyklės tokios protingos, kaip ir tikimės, jų nežinodami. Jis žiopliams atkirto: nieko jos neleidžia. Senamiesčio reglamentas, vertingos savybės numato tik 1 aukšto namus Sodų 6. Visame Senamiestyje draudžia naujas statybas.
Ir ką?.. - Nei 1 ministras, prokuroras, nusikaltėlių STT, Seimo narys nei pirštu nepajudino bausti valdininkų už naujas, tankias, dideles statybas.

Jie sakė, kad valdžios auka, Kauno medžių gynėjas, advokatas Saulius Dambrauskas pasiskundė nusikaltėliams Europos Žmogaus Teisių Teismui. - Tikriausiai už tai, kad "policajai" jį baudė.
Sakė, kad dar jis skundė nusikaltėliams Konstituciniam teismui, neva įstatymas draudžia skųsti viešą rūpestį. Klysta kvailas advokatas. Viešą rūpestį draudžia ne įstatymas, o sukti teisėjai. Na, bet nepatrukdys tas skundas.

2020.09.18 Seime vyko kitas pokalbis.
Ten visokie vertėjai, kultūros veikėjai bara Aplinkos Ministeriją, Vilniaus ir kitas savivaldybes už tai kad naikina miestus namais dėžėmis.
Jie kalba labiau bendrai, pravardžiuoja, dejuoja, reiškia nuotaiką, negu atvejus nagrinėja. Pokalbio vertė tik kad rodo, kad žmonės pastebi niekšus, smerkia.
Jie užsimena, kad valdžia, Policija iš kultūros gynėjų atima turtą, gal ir gyvybę. Nesupratau užuominos. Plėšia ir žudo? Paklausk ir pranešk man.
Prašyk Seimą sumažinti filmų dydį. Jie keistai per dideli 10 kartų. Juk pokalbiams nebūtina vaizdo ir garso kokybė.
Konferencija "Kultūros kongresai ir dabarties kultūra".
Seimo Švietimo ir mokslo komitetas.
Lietuvos kultūros kongreso taryba.
Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio tobulinimo institutas su talkininkais.

1 dalis
http://media.lrs.lt/video/video4/VIDEO/2020/9/4B198616-87B1-4418-AE5A-011E0C7DF324/MEDIUM/5782119b-59fe-4986-9f5e-d3709034911b.mp4
Trukmė: 01:24:44 valandos. Dydis: 251 MB
2 dalis
http://media.lrs.lt/video/video4/VIDEO/2020/9/4B198616-87B1-4418-AE5A-011E0C7DF324/MEDIUM/dce692a7-3591-442b-ac60-5c3a7ec766b1.mp4
02:02:03 356 MB
3 dalis
http://media.lrs.lt/video/video4/VIDEO/2020/9/4B198616-87B1-4418-AE5A-011E0C7DF324/MEDIUM/42b1ff8d-be47-42a1-9c1f-ea6e5838045e.mp4
04:30:52 791 MB
Seimas
Nuorodos:
Seimo puslapiai
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.kad_ses - posėdžiai, stenogramos, balsavimai, protokolai. Per paiešką šito ten nerastum. Reikia žinoti nuorodą.
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=808&p_k=1 - Seimui atsakingų įstaigų sąrašas.
Nusikaltėliai Konstitucinis teismas panaikino draudimą nebausti 2 kartą girtą vairuotoją.
2012.09.25 uždraudė atiminėti geldas iš girtuoklių, o tuo pačiu ir išvis bausti.
Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė ir nusikaltėliai Seimas ne tik neišvaikė tokio teismo, o 2013.04.23 pataisė ir pasirašė įstatymą pagal jį (ATPK §30(1)).
Pagalbos telefono 112 pavogtų pinigų sutarė neieškoti
Seimo Nacionalinio saugumo komitetas sutarė neieškoti kaltų, kurie pavogė pinigus skirtus įrangai, kuri nustato skambučio vietą. Suokalbio dalyviai: prokurorai, neįvardintos specialios tarnybos, "debilnų" telefonų įmonės.
Seimo Etikos bei procedūrų komisijos pirmininkas Valentinas Stundys pusę metų vengia nagrinėti Aurelijos Stancikienės skundą, kad ją neįleido į slaptą posėdį. - Dangsto Saugumo komitetą.
Vengė leisti lengviau rengti referendumus
2016.06.14 pataisė Referendumo įstatymą.
Neteisėtai įpareigojo neįskaityti visus žmogaus parašus, jei jis pasirašė 2 kartus.
Teisingai leido parašus rinkti ilgiau: 6, vietoj 3 mėnesių. Bet dauguma vengė to: net 75 Seimo nariai.
Neišvarė Seimo narį Mindaugą Bastį. Leido toliau jam šnipinėti.
2018.03.13 Seimas paklusniai neteisėtai atsisakė išvarytiSeimo Mindaugą Bastį (apkaltos).
Tik 72 nariai balsavo . Reikia 85 (3/5 Konstitucijos §74).
Taip Seimas paneigė nusikaltėlių Konstitucinio Teismo sprendimą apie jį. Nors patys gi tą Teismą garbina. Ir patys prašė tai spręsti. - Nors ir neteisėtai. Nes Konstituciją aiškinti gali ir privalo patys.

2008 metais Seimas pakeitė statutą:
jeigu Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada yra, kad naujo įstatymo kėslas prieštarauja Konstitucijai, reikia taisyti Konstituciją, o tuo metu naują įstatymą galima svarstyti toliau.

Jiems to prireikė, kada juos ėmė barti Europos SąjungaLEO.LT vagystę.
Vien už LEO.LT įstatymą Vilniaus Prekybos savininkai (Maxima) Seimo nariams ir kitiems, kas su tuo susijęs neteisėtai gal sumokėjo 50 mln. litų.
Keitė ministrus. Davė jų krėslus Naujosios sąjungos social-liberalų partijai. Todėl jie balsavo už Atominės energetikos įstatymą. Jį siūlė nusikaltėliai Vyriausybė.
Darbo partijos pirmininkas Viktor Uspaskich irgi pirma piktinosi LEO.LT. O partija balsavo . Tada jį paleido į laisvę. Jis pabėgo į Maskvą. Apgaulingos buhalterijos bylą atidėjo po rinkimų. Po to jis tapo Seimo nariu ir gavo teisinę neliečiamybę.
Kai LEO.LT sukūrė, valdžia padovanojo Maxima savininkams 40% akcijų ir kažkodėl visą valdžią toje įmonėje.
Kai LEO.LT naikino, valdžia išpirkoMaxima savininkų visą įmonę už tikrus pinigus.
LEO.LT niekada nedirbo. Tik pinigus praryjo.
Kažkokie Seimo nariai kažkada prašė kažkokių prokurorų kad tie gintų viešą rūpestį: reikalautų, kad teismas naikintų kažkokį sandorį apie LEO.LT. Bet prokurorai išsigando, neveikė.
Seimo narys Kęstutis Čilinskas nutyli laiką ir vardus. Tik giriasi, kad ir jis to prašyti pasirašė.
Po to vyriausybė pasiūlė Seimui keisti Civilini Proceso Kodeksą (CPK), kad už viešą rūpestį prokuratūra teismo išlaidas mokėtų pati, o ne valstybė. Taip prokuratūra sunkiau gintų viešą rūpestį.

Seimas pritaikė įstatymą statyboms ant vandenvietės Pagiriuose

2020.12.17 Pagirių, prie Vilniaus, gyventojai prašė, kad nusikaltėliai Vyriausybė ir Seimas gelbėtų atsarginę Vilniaus miesto vandenvietę nuo neteisėtų statybų.
Valdininkai neteisėtai leido statyti jos apsaugos plote medienos drožlių, ar baldų gamyklą. Jau kniso motulė Žemę.
Kad užgrobti žemę, apgaule perpaišė apsaugos plotą, sumažino.
Niekas nė pirštu nejudino, neužtarė.
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas kliedėjo nesuvokiamai, neva nebus žalos aplinkai. Pripaistė kažkokį poveikio vertinimą, nors jo niekas nedarė, o net jei nupaišė, privalėjo tikrinti. Nutylėjo, kad sklypą sumažino, slapta, neteisėtai.

http://media.lrs.lt/video/video2/VIDEO/2022/3/B8964359-C379-4DE8-ABF2-0CA59AB004A9/MEDIUM/2adae763-57ac-44aa-a2b4-65bb36f3b7ea.mp4
Trukmė: 51:20 minutė. Dydis: 203 MB
2022.03.23 spaudos konferencija "Medžio plaušo plokščių gamyklos statyba Pagirių gyvenvietėje".
Dalyvavo Seimo nariai:
Ligita Girskienė
Valius Ąžuolas
Dainius Kepenis (visi 3 - Valstiečių ir žaliųjų sąjunga)
Kęstutis Vilkauskas (Komunistai)
Pagirių bendruomenė:
Vytautas Vyskupaitis
Ala Kasiulynė
2021.01 Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, ar rajono meras ir Ekonomikos ministrė Aušrinė Armonaitė (Laisvės partija; nusikaltėlio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus; buvę kyšininkai Liberalų sąjūdis; tariamai atsiskyrė. Viena iš nusikaltėlio, buvusio Vilniaus mero Artūro Zuoko partijų) džiaugėsi, kad slapta keitė kažkokius įstatymus, kad daryti perdirbimo pramonę.
2021.04.01 Pagirių bendruomenė privertė prokurorus tikrinti.
2021.12.01 Aplinkos Ministerija ir Seimas slapta pakeitė Ypatingų plotų įstatymą ("Specialių teritorijų"): įrašė į jį nuorodą į Marmalų įstatymą. Aną taikė tik paprastai žemei. Dabar - ir ypatingai.
Marmalas, kuriuos naudoja gamykla "Humanit": formaldehidas. - Pavojingas požeminiam vandeniui. Ant jo rašo neleisti į žemę net mažai.
Aplinkos Apsaugos Agentūrą grąžino taisyti Poveikio aplinkai vertinimą (PAV). Nekreipė dėmesio, kad jo išvis nedera rengti. Anksčiau rengėjai klausė Ministerijos ar dera. Ta netikrino marmalų. Jei sukčiai rašė, neva nepavojingi, leido rengti. O jie pavojingi.
Bet Vilniaus rajono savivaldybė jau leido statyti. Be PAV leisti draudžiama.
Dar ten neteisėtai statė gyvenamus namus, tikriausiai išpampusiems, prisivogusiems valdininkams ir statybininkams.

Leido mušti Seimo narį Mindaugą Puidoką

2021.06.10 nusikaltėliai STT kratė Seimo narį Mindaugą Puidoką. Atėmė "debilniką". Smaugė jį.
Mindaugas posėdyje Seimui skundėsi. Bet Seimo pirmininkės pavaduotojas neteisėtai uždraudė jam skųstis Seimui betarpiškai. Siūlė eiti kažkur skųstis.
Seimo narys turi teisę ir privalo skųstis tiesiogiai Seimui, kai jį užpuola. Niekas kitas, negu Seimas nevaldo šalies ir pareigūnų.

Seimo nario Mindaugo Puidoko padėjėjas Kęstutis Motiečius siūlė 50000 € kyšį Seimo nariui Matui Maldeikiui, kad stabdytų Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pataisas.
Padėjėją sulaikė.
Puidoką įviliojo į jo kabinetą su Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen žinia.
Teismas leido atimti "debilniką" su IMEI numeriu. Atrodo nenurodė žmogaus iš kurio atimti. - Gal tyčia, kad netektų minėti, kad jis Seimo narys. Mindaugas Puidokas kažkodėl nebuvo įtariamuoju.
Seimo narys neliečiamas. Reikia Seimo leidimo iš jo atimti ką, ar mušti.
Gal per tą laiką auka sunaikintų "debilniką". - Tebūnie.
Arba galima keisti įstatymus: atimti ir saugoti "debilniką", kol Seimas leis. Bet ir tokia teisę galėtų kas nors piktnaudžiauti, atimti ar naršyti "debilniką" be leidimo. Išvis, Seimo nario susižinojimą gali reikėti laikyti paslaptyje.

2021.06.19 nusikaltėliai STT sakė, kad žiūrėjo filmą. Ten matė, Mindaugą Puidoką nemušė, o tik palaikėrankos.
- Net jei jis melavo, nėra skirtumo kaip apribojo jo neliečiamybę.
Sakė, kad jis ne pabėgo, o užsidarė tualete. Ten galėjo trinti žinias iš "debilniko".
Neva jis nevykdė teisėtų reikalavimų atiduoti "debilniko".
- Bet jie nežinojo, kad jis jį turėjo. O reikalauti rodyti jo IMEI numerį neturi teisės.
Konstitucijos §62 draudžia varžyti Seimo narį be išlygų. Negali jam įsakyti nieko. Reikia, kad leistų Seimas.

Leido elektroninį "rezidentą"

2019.05.16. Tai būdas klastoti pinigų kilmę ir rinkti nuo jų mokesčius.
Pilietis, ar gyventojas ("rezidentas") turi gyventi čia. Jei negyvena, tai nėra toks.
Mes apiplešiame kitas valstybes, kur iš tikrųjų gyvena tariamas "rezidentas". Mokesčius jis turi mokėti ten, o ne bele kur.

Be reikalo leido Tautai kreiptis į Konstitucinį teismą

2018.10.09 94 Seimo nariai balsavo tam keisti Konstituciją.
2019.03.21 jie ją pakeitė. Įsigaliojo nuo rugsėjo.

Tauta ir be pataisų gali kreiptis į Konstitucinį Teismą. Konstitucijos §30 leidžia kreiptis į teismą. Nerašo kurį. Reiškia - bet kurį... Net ne vien Konstitucinį, o ir į Aukščiausią.
Jau senai apie tai pranešė nusikaltėliui Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga).
Betgi valdžiai svarbu leisti. Jei viskas galima ir be valdžios, jokia tai valdžia.

Todėl leido nuosaikiai, su neteisėtom išlygom: skųsti tik kai skriaudžia tave, asmeniškai, ir tik per 4 mėnesius.
Tokios išlygos Konstitucijoje prieštarauja pačiai gi Konstitucijai. Todėl negalioja.
Neteisėta netampa teisėta nei po 4 mėnesių, nei kas ne asmeniška.

Juk pats Konstitucinis teismas uždraudė referendumus. - Apie Litą ir visus kitus. Neva Konstitucijos pataisos prieštarautų Konstitucijai. Nors, ją gi ir keistų, naikintų tą, kam prieštarauja.

Paskelbė partizanų vadą Ramanauską-Vanagą valstybės vadovu

2018.11.26 Seimas taip nutarė.

Kažkada po 2 pasaulinio karo KGB žiauriai kankino Adolfą Ramanauską-Vanagą. Tariamai nuteisė ir kažkaip nužudė, gal sušaudė.
2017 metais kažkas parašė, kad Ramanauskas-Vanagas 1940 metais pasirašė slapta tarnauti KGB.
Seimas ėmė skatinti ką netingi peikti rašeivą. Kartu su žurnaliūgomis privertė ją išsižadėti savo knygos ir atsiprašyti.
Po to, kas mėnesį, jie vis primindavo apie Ramanauską-Vanagą. Tai metus paskelbė jo vardu... tai dar kažką...

Dabar štai paskelbė "faktiniu" valstybės vadovu. Panašiai anksčiau darė Landsbergiui. Bandė skelbti aną "faktiniu" prezidentu. Vėliau pagaliau paskelbė.
Dar daug ką galima skelbti atgaline data.
Ko nebuvo, to nebuvo, nebegrąžinsi. Nebuvo jis valstybės vadovu. Jis vadovavo tik mažam būriui. Mažai kas apie jį žinojo.
Net jeigu būtų, nėra prasmės tai dar ir skelbti.
Nebebuvo ir valstybės. Tarybų Sąjunga ją užgrobė ir išardė. Nors, "faktiškai" ji pati suiro ir "supuvo" dar gerokai iki karo, be nei 1 šūvio. Paskui dar ir pasidavė be šūvio.
Panašiai jos nėra ir dabar. Negi mes dėl to skelbsime, kad valstybės "faktiškai" nėra? - Net ir dabartine data, ne atgaline...

Skelbė buvusį Aukščiausios tarybos vadovą Vytautą Landsbergį valstybės vadovu

2021.06.30 Seimas neteisėtai, melagingai paskelbė Vytautą Landsbergį valstybės vadovu 1990-1992 metais.
Neva Aukščiausios tarybos pirmininkas tai reiškia.

- Ne. Tai reiškia, kad jis vadovavo tik Aukščiausiai tarybai. Net jeigu vadovautų ir valstybei, tai tebūtų saviveikla, ar sutapimas.
Negali skelbti įstatymo atgaline data. Vadovą renka ne Seimas, o tauta.
Kvaili Seimo teisės skyrius ir Konstitucinis teismas irgi skelbė, kad tai neteisėta. Nors, jie klaidingai rėmėsi vien Konstitucija. Tuo metu jos nebuvo.

"Vadovo" prireikė, kad duoti Vytautui Landsbergiui sargų, gal ir pinigų.
Prilygino prezidentui.

Tai ne pabaiga. Dar balsuos rudenį.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/kovo-11-oji/zigmas-vaisvila-lietuvos-kirsintojas
Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila primena, kad būtent Vytautas Landsbergis sugalvojo liepos 6 skelbti valstybės diena, karaliaus Mindaugo. Ir sau karūnos užsigeidė.
Landsbergis joks vadovas. Jis net nepamena, arba meluoja, neva pasienio ir muitinės puolimų, žudynių prokurorai netyrė.
Kaip tuomet tos bylos pateko į teismą? Tiesa, ten jas marino.
2021.07.29 Lietuvos televizija rodė vaidybinį, tariamai dokumentinį, ištvirkėlio Edmundo Jakilaičio filmą apie Medininkų žudynes. Ten Landsbergis taip pezėjo.
Dar jis nepaisė, kad filmas melavo neva muitininkai turėjo saugoti sieną su ginklais. Neva jų nedavė begėdė valdžia.
- Ji jų ir neturėjo. O muitininkai net privalo neturėti ginklų. Nes saugoti jiems nepriklauso.
Zigmas Vaišvila primena kaip 1991.03.19 Landsbergis žlugdė pastangas gelbėti Krašto apsaugos departamento vadovą Audrių ButkevičiųOMON, Vilniaus Valakampiuose. Ragino pulti su ginklais. Tuo metu Ministrų pirmininko pavaduotojas Zigmas su bendrininkais nepaisė tokio "valstybės vadovo". Pasiuntė jį miegoti. Išvadavo Audrių taikiai. Tai Zigmas rašė ir anksčiau, truputį smulkiau:
http://zigmas.saugokmedi.lt/Vytautas Landsbergis.htm
Audrius Butkevičius liudija: OMON vadas Boleslov Makutinovič ir štabo viršininkas Vladimir Razvodov sakė, kad kur ir kada tą dieną Audrius ėjo jie žinojoLandsbergio sekretorių.

http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Konservatoriai prekiauja
1991 metais patys gi Landsbergis ir VagnoriusKanados valdžios ėmė 1 mln. $ ginklams. Nupirko cigarečių.
1992 metais kėsinosi pirkti ginklus per Komunistą, valdišką vagį, Genadijų Konopliovą. Zigmui sakė, kad jis nereikalingas.

Seimas neteisėtai leido bausti už tai, kad įžeidi valdžią

Kai įžeidi viešą asmenį.
2016.12.08 http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.dien_pos?p_data=20161208
Įsigalioja iškarto (kai paskelbs valstybės žinios). Ne atidėjo, kaip įprasta paprastiems įstatymams. Reiškia skubėjo.
Konstitucija draudžia persekioti už bet ko kritiką, ypač už valdžios kritiką.

Tai kurstė Seimo narys Stasys Šedbaras.
Jis kelis metus kamavo auką, už tai, kad jį pravardžiavo šunsnukiu.
Bet Seimas panaikino baudžiamąją atsakomybę už tai. Ne dėl to, kad geras, o kad save gelbėti, kai pravardžiuoja kitus.
Stasikas ėmė ieškoti kitos "lazdos".

Aiškinuimo rašte jis tyčia nerašo kiek bylų už įžeidimą nutraukė teismai, kai panaikino BK straipsnius. Slepia mastą.
Tą sakinį apdairiai rašo tik apie BK §155 - kai įžeidi paprastą mirtingąjį. Vaizduoja, neva rūpinasi ne dėl savęs. Bet jis kamavo ir vis dar ketina kamuoti žmogų pagal BK §290 - kai įžeidi valdžią.

2015.10.01 pirma pataisa neatitiko tikslų, kuriuos skelbė Šedbaras aiškinimo rašte:

 • Bausti už įžeidimą. CK §2.24 tą jau ir be pataisų leido, tik išskyrė viešus asmenis.
 • Leisti prisiteisti žalą. Šis straipsni jau tai leidžia. Leidžia ir kiti straipsniai bendra tvarka. Nereikia atskirai. Jis paprasčiausiai nedaskaitė iki 1 dalies 1 sakinio pabaigos.
 • Atskirai apie slaptus skelbikus ("anonimus"). Niekaip jos nepaaiškino. Jis tik aiškino, kad už tai žurnaliūgas galima bausti, o kitų - ne. Apdairiai, kaip pavyzdį, paminėjo valdžią. Jis ketina kamuoti ne valdžią, o žmones.

2015.10.08 Teisės departamento direktorius Andrius Kabišaitis, Daina Petrauskaitė, Saulius Švedas tai pastebėjo.
Užtat pasiūlė išplėsti klastą: bausti ne tikįžeidimą, o už bet kokį pažeminimą ir perkelti pataisą į 1 dalį.

2016.03.04 Šedbaras išbraukė tik anonimus ir perkėlė įžeidimą į 1 dalį. Nepervadino įžeidimą į bet kokį pažeminimą. Gal pražiopsojo suktą patarimą.

Kad pastabų neturi rašė:

 • 2016.03.14 ir 2016.11.30 tas pats Teisės departamentas
 • 2015.10.16 Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos:
  Generalinio direktoriaus pavaduotojas Karolis Dieninis, Gabrielė Urvelytė, Vaida Čepaitė.
 • 2016.03.17 tie patys, tik be Čepaitės.
 • 2016.09.30 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Nutyli vardus.
 • 2016.10.03 Aukščiausiasis Teismas. Nutyli vardus.

Po teisės departamentų Šedbaras neskubėjo, laukė kažko pusę metų. Gal vengė atrodyti kaip vienintelis blogas, kas tą siūlo. O siūlo štai ką...

2016.07.20 Vyriausybė pasiūlė naikinti viešų asmenų išimtį CK §2.24 6d..
Šedbaras ir visi kiti tikai tam džiūgiai pritarė. Pradžioje jie to arba nenorėjo, arba nepastebėjo, arba laukė, kol jų slaptu siūlymu jiems tai "pasiūlys" kas iš pašalies.
Jis vis tiek negalėtų persekioti savo aukas, nes yra vieši asmenys. Net jeigu aukos neįrodytų, kad jie jie sąžiningai pavadino juos "šunskūkiais", kaip reikalauja ta išimtis.

2016.11.09 Pagrindinis komitetas neteisėtai pritarė vyriausybei. Papildė 6 dalį. Visi 7 nariai:

 • Julius Sabatauskas - komiteto pirmininkas.
 • Stasys Šedbaras - komiteto pirmininko pavaduotojas. Pats už savo pataisą gal nebalsavo. Gal nusišalino. Nes balsavo tik 6.
 • Vilija Aleknaitė Abramikienė - 2016 metas nebeišrinko į Seimą. Todėl nespėjo pasidžiaugi už savo niekšybę, balsuoti už ją dar kartą jau viso Seimo posėdyje.
 • Juozas Bernatonis - dar ir aplaidus Teisingumo Ministras.
 • Stasys Brundza.
 • Vitalijus Gailius.
 • Valdas Skarbalius.

Išvadoje rasi tuos 5 ankstesnius raštus (išskyrus 2016.11.30, nes tas buvo vėliau, klastingai). Pastarieji 3 - be vardų. Nėra jų atskirai, su vardais, ir susįjųsių raštų sąraše.

2016.11.09 Šedbaras pateikė tokią savo naują pataisą po Komiteto išvados. Todėl tikėtina, kada visi kiti gavėjai nematė jos.
Taip jie išvengė aptarti pataisas viešai.
Naujo aiškinamo rašto nedarė.

2016.11.30 tas pats Teisės departamentas vėl pritarė. Suvaidino, neva nepastebėjo, kad pataisa yra nauja, kad jos niekas kitas nematė.

Stasys tik pradėjo. O visi kiti jį pakurstė ir ta proga prisidėjo. Patys gal drovėtųsi pradėti.

Nesvarbu, kad leido bausti už pažeminimą, o neduomenis. Teisėjai visada vadins pažeminimu ir duomenis. Jie visada įžūliai laužo įstatymus.

2016.12.12 vienintelis Mantas Adomėnas (Konservatorius) paskelbė raudas dėl šios klastos.
Bet jis ir pats už ją balsavo.
Susilaikė tik 1 Audronius Ažubalis (Konservatorius).
Adomėnas pateikė savo pataisą grąžinti ankstesnę 6 dalį. Jis privalėjo reikalauti grąžinti ir 1 dalį.
2016.12.13 posėdyje jis pareikalavo, kad nusikaltėlis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis atsisakytų pasirašyti pataisas pagal kažkokį, gal Seimo statuto §160.
Pranckietis atsisakė paklūsti.
- Neteisėtai, nes bent jau iš kitų žmonių žinojo kas blogai.
Jis melavo, neva nepažeidė ir tvarkos.
- Seimas privalėjo atsiklausti tautos: apklausomis (VAĮ §7) ir referendumu (Konstitucijos 9 str.).
Jos atsiklausti vengė tyčia. Pirma nagrinėjo tik baudą už įžeidimą. Naikinti išimtį pasiūlė tik vidury veiksmo, kad tauta nepastebėtų.

Baudos už įžeidimą nereikia. Ji jau yra:
ATPK §174: Nedidelis chuliganizmas.
BK §284: Viešosios tvarkos pažeidimas.
Policija jau labai mėgsta taikyti.
Padaryti baudą Civiliniame Kodekse prireikė, nes ten senaties nėra (CK §1.134 1sk. - asmeninių neturtinių teisių pažeidimams; tas teises aprašo kažkodėl 2 straipsniai: 1.114 ir 1.115).

2016.12.19 nusikaltėlė prezidentė Grybė dėjo vėto ant visos pataisos.
Seimas paklusniai "nurijo" šį įžeidimą ir nutarė jos nebeteikti.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tomas-bakucionis.-aistros-aplink-viesuju-asmenu-garbe-ir-oruma-arba-viesas-
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
2016.12.30 "pratrydo" žodžiais Tomas Bakučionis. Parodė savo tikrą "veidą". Užtarė pataisas.
Tuos pezalus neskaityk. Tik laiką sugaiši. Esmė:

 • Neva yra net 2 pakopos teismų. Todėl neva valdžios aukos sugebės apsiginti.
  - Visai ne. O net jeigu ir sugebėtų, negalima duoti dingsties aukas puldinėti. Išvis nereikia gaišaties.
 • Neva aukas apgins CK §1.137 3d. - draudimas piktnaudžiauti teise.
  - Visai ne. Teismas niekada to straipsnio netaikys valdžiai. Teismas išvis jokios teisės netaiko, o tik tyčia peza nesąmones, laužo visus įmanomus įstatymus.
  Tas straipsnis išvis ne tam yra skirtas. Jis skirtas žaboti tyčinę gaišatį byloje, o ne teisę kreiptis į teismą.

Tomas Bakučionis yra kvailas politinis perbėgėlis.
Jo ankstesnes kvailystes, o gal klastą aprašiau kiekvienų metų santraukoje už ką balsuoti:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#balsuok
Anksčiau bandė rinkimų laimę su Social Demokratų Sąjūdžiu.
2016 metais - su Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Partija rinkimus į Seimą laimėjo. Bet vargšas Tomas vis tiek į Seimą neprasmuko. Netgi nusmuko iš 43 į 81 vietą sąraše dėl pirmumo balsų (reitingavimo).
Tikėtina, kad jis rašė ką mano ne vien pats, o ir partija, ir Seimas. Jie nori žaboti žodžio laisvę.

Seimas neteisėtai skyrė nusikaltėlį Saulių Skvernelį ministru pirmininku

2016.11.22 http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.fakt_pos?p_fakt_pos_id=-501071

Nes žinojo, kad jis nusikalsta. Nepaisė žmonių skundų apie jį.
Seimo Pirmininkas nusikaltėlis Viktoras Pranckietis (Valstiečiai ir žalieji) neteisėtai pasirašė nutarimą. Jis irgi žinojo.

balsavo 90, įskaitant nusikaltėlius Liną Balsį, Naglį Puteikį - tokie tariami valdžios priešininkai, Puteikis dar užsirašė į "Valstiečių" "frakciją";
Aušrą Maldeikienę - tariamų valdžios priešininkų partijos Lietuvos sąrašas tariama statytinė;
visi Komunistai;
Valstiečiai ir žalieji;
Tomaševskiai;
Paksiai, įskaitant Policijos tariamą priešininką Petrą Gražulį;
... ir savaime nusikaltėlis Saulius Skvernelis pats už save. Negalėjo susilaikyti. Taip valdžios nori.

Prieš balsavo vos 4, įskaitant nusikaltėlį Andrių Kubilių (Konservatorių). Net jis suvokė pavojų.

Susilaikė kiti 33 Konservatoriai;
Liberalų Sąjūdis;
ir net vienintelė Valstietė Dovilė Šakalienė.
Gal ji priešinosi ne dėl to, kad gera, o kad įsižeidė. Ją Valstiečiams įbruko paties gi Skvernelio gauja. Jai paaiškino jos vietą: jokių krėslų ar įtakos nesitikėti. Ji pakluso, kad tik į Seimą pakliūtų. O dabar maištauja... truputį.
Ten pasakoju, kad ji tą savo "šuns kilimėlį prie durų" teisina ir džiaugiasi juo.

Kaip įprasta, nusikaltėlė prezidentė Grybė nerašė kodėl jį skiria:
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/eeb85fd0ab7611e68987e8320e9a5185/
Tuo sulaužė VAĮ §8 1d..

Tarp susijusių raštų rasi kaip kvailai tą siūlymą nagrinėjo Teisės departamento direktorius Andrius Kabišaitis ir kažkokie E. Sadauskienė, A. Ožiūnienė:
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/21f86810abca11e68987e8320e9a5185/
Jie sustabarėjo: jei Konstitucijoje nėra žodžio "Lietuvos", tai ir nutarime jį reikia išbraukti. Jie verčia Seimą ne mąstyti, o tik nusirašyti, kas jau parašyta. - Ne. Nutarimą galima rašyti kaip nori. Žodis "Lietuvos" netrukdo.

2015 metų gegužę Teisingumo Viceministras Julius Pagojus pripūtė 0,67 promilę girtumogeldos vairo ir įkliuvo Policijai. Teisme išsisukinėjo visaip:

 • Neva pasiklydo gimtame mieste Klaipėdoje;
 • Neva nevažiavo į ligoninę, gal papūsti, nors važiavo;
 • Neva prisikvėpavo alkoholio iš pakeleivių.

Teisingumo Ministrui Juozui Bernatoniui (Komunistas) jis prisipažino ir klausė ar atsistatydinti. Anas pasakė: Ne.
Pagojus yra Bernatonio giminė: žmonos kažkokios giminės pusbrolis. - "Šeimos ranga".
Dabar, 2016 metais, po rinkimų Juozas Bernatonis melagingai pasiūlė Skverneliui šį savo viceministrą į Teisingumo Ministrus kaip geriausią... girtuoklį, išsisukinėtoją... Viską nutylėjo.
2016.12.01, po to kai įkliuvo, Juozas Bernatonis pamelavo, neva neatleido Pagojaus iš darbo, nes laukė teismo. O po teismo, pamanė, neva tai būtų per didelė bausmė.
Jis žinojo, kad iš tokio darbo išvaryti yra ne bausmė, o pasitikėjimas. - Ne vien paties ministro, o ir tautos. Juk išvarytų ne už patį darbą. Netgi ne už kažką.
Tai senai aiškinu apie prezidento priesaiką.

2016.11.30 šią žinią rado tik žurnaliūgos kažkurie.
Saulius Skvernelis ir nusikaltėlė prezidentė Grybė jo netikrino, nors privalėjo. - Galėjo, gebėjo, turėjo patirtį.
Saulius Skvernelis - buvęs policajus.
Grybė - prezidentė. O prezidentei atskaitingas Policijos Generalinis komisaras Linas Pernavas.

Pagojus dar vadovauja ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.
Žurnaliūgos iš LRT bandė jį ten rasti, kad pakalbėti. Tarnybą pamelavo, neva jis išvažiavo į renginį Šiaulių skyriuje. O tas skyrius prisipažino, kad jokio renginio nėra.

Saulius Skvernelis dar pusę dienos kalbėjo, neva nieko blogo neįvyko, neva Pagojus į ministrus tiks ir toks melagis, girtuoklis... Dar pastovi ant kojų...
Tik paskui ėmė kalbėti "ryžtingai", neva tokių kažkokių nepakęs.

Leido lengviau skolinti pinigus

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.fakt_pos?p_fakt_pos_id=-501063
2016.11.10 Seime baigė sėdėti pamaina.
Po rinkimų daugiau negu pusės jų nebeliko: 80.
Šią, paskutinę dieną jie "nugvelbė" paskutinį "pyragą" nuo skurdžių stalo:

 • Leido lengviau skolinti pinigus (vartojimo kreditus, paskolas).
 • Panaikino prievolę įsitikinti ar busimas skolininkas veiksnus.
  Taip rašė kvailas Seimo narys Povilas Gylys.
  Aš radau kitaip, bet irgi blogai: leido skolinti bepročiui, jei jo vardu pinigus ima globėjas.
 • Leido skolintis vėl, kol dar negrąžino ankstesnės skolos. Tikriausiai tam, kad ją tariamai grąžinti. O nauja skola jau bus blogesnė.
 • Panaikino 5000 € skolos ribą. Leido skolinti 500 eurų per 12 mėnesių. O paskui vėl skolinti.
  Ir išvis uždraudė įstatymą taikyti, kai skolą užtikrini nekilnojamu turtu, arba kai ją naudosi, kad tau išliktų nuosavybė į žemę, ar namą. Nors ta nuosavybė negali išlikti, jei ja gi ir užtikrini skolą (užstatai). Juk teks namus atiduoti.
  Tam paskolas ir dalina kvailiams, kad išvilioti jų butus, žemę.
  Dar įkalba pasirašyti už didesnę skolą, negu tikrai davė: pavaizduoja neva palūkanas ima iš karto (skolos laiko pradžioje, o ne pabaigoje). Taip gali ir pinigų negauti, ir dar už tai skoloje likti.
 • Sušvelnino baudas ir jų tvarką įmonėms už pažeidimus.

Už balsavo 57:
23 Komunistai;
16 Konservatorių (1 įrašė atskirai į "Mišrią Grupę");
15 Darbo partijos;
3 Paksiai.
Viso: 86. 3 užsirašė balsuoti, bet nebalsavo. O 50 visai neatėjo.

Ten "susiję dokumentai" kvailą pažymą rašė nusikaltėlių STT direktorius Saulius Urbanavičius:
išvardino tariamus tikslus (pamelavo) ir tik pridūrė, kad pastabų neturi.

Dar tą dieną jie vis bruko nereikalingą Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą.

2012.11.16 Seime vyko ginčas kas taps pirmininku.

Vydas Gedvilas panoro į tą krėslą. (Darbo partija.)

Kęstutis Masiulis pacitavo kaip Vydas Gedvilas atsakė kartą televizoriui į klausimą kaip jis balsuos:
Partija nuspręs. Aš vienas pats negaliu dabar pasakyti.
Tai reiškia, kad Seimo nėra.

2012.12.20 Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas taip elgėsi ir toliau: užuot teisėtai vedęs posėdį, jis neteisėtai tarėsi su savo "Darbo partijos" nariu Kęstučiu Daukšiu. Ne jis vedė posėdį, o jo gauja.

Jurgis Razma paaiškino, kad šitaip anas atsakė į klausimą kaip anas balsuos dėl neliečiamybės panaikinimo Seimo nariams, kuriuos kaltina baudžiamoje byloje, kurie yra jo partijos nariai. Nesu tikras ar jis paiškino tą pačią kalbą, ar dar vieną.

Deja, Kęstutis Masiulis ar jo Konservatorių partija, ar bet kas kitas nesiūlė kitų žmonių į pirmininkus. Praleido progą.

Tą dieną kalbos Seime panašėjo į maldą: niekše, būk žmogumi. Na o niekšai aišku drapstėsi savo ištikymybe tautai ir visokiausiu jai palankumu. Žadėjo dirbti visų labui, vienyti visus - šalininkus ir priešininkus. Kai išsituštino, naujoji dauguma išėjo valdžios grobį dalintis (Darbo partija, Komunistai, Tvarka ir Teisingumas, Lenkai). Jei ūpas nuo gausaus lovio pakils, galės dar pasituštinti ant tavęs visokiausia meile tau ir pagarba. Gal ir litą duos, jei balsuosi už jį.

2012 metų rinkimuose Darbo partija ir manau kitos nupirko po keliasdešimt tūkstančių balsų. Taip laimėjo daugumą. Konstitucinis teismas ir ankstesnis Seimas neteisėtai atsisakė panaikinti tuos rinkimus. Panaikino tik jų mažą dalį.

Dangstė Seimo narius nusikaltėlius ir jų Darbo partiją

2012.11.27 nusikaltėlis generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis paprašė nusikaltėlių Seimo leisti traukti į baudžiamą atsakomybę nusikaltėlius Darbo Partijos narius, kurie per tyrimo laiką tą mėnesį tapo to naujo Seimo nariais, kai gausiai laimėjo ten vietų per rinkimus.

Darbo Partija su Komunistais, Paksiais ir Lenkais sudarė daugumą Seime ir juo dangstėsi. Seimas sudarė Komisiją. Į ją paskyrė kelis šios kaltinamos partijos narius. Tame tarpe komisijos pavaduotoju skyrė buvusį prokurorą Paulauską. Jis nebeturi nuosavos partijos. Nuėjo tarnauti Uspaskiui.

Artūras Paulauskas neturėjo teisės eiti į Komisiją. Pagal Seimo statutą jis privalėjo skelbti "interesų konfliktą" ir berods nusišalinti. Juk teisė visą partiją, kaip juridinį asmenį. Statutą paminėjo ir Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas. Jis irgi yra tos "Darbo partijos" narys. Todėl netrukdė Seimui skirti į komisiją kaltininką.

Nusikaltėlis Andrius Kubilius tą progą viešai paskaitė 2006 metų laikraštį "Lietuvos rytas" (Komjaunimo tiesa), kad Paulauskas pavadino Uspaskį nusikaltėliu, užsienio tarnybų statytiniu.
Vilija Abramikienė perskaitė 2006 metų kvailo Petro Gražulio kalbą Seime, kad anas kaltino Paulauską, kad tas užgrobė valdžią ir su "jėgos struktūrų" pagalba tik gerina įvaizdį bei gyvenimą sau ir toms "struktūroms".
Abu 2006 metais sakė, kad Uspaskich ir Paulauskas kelia grėsmę šaliai.
Dabar gi abu - Paulauskas ir Gražulis - gynė Uspaskich.
Matyt šalimi jie laiko tik save...

2012.12.20 Seimas sprendė ar atimti teisinę neliečiamybę Darbo Partijos nariams, kurie yra Seimo nariai.

Vydas Gedvilas nenusišalino. Nors teismas kaltina visą partiją. Jis privalėjo nusišalinti, o jei nenorėjo, privalėjo leisti Seimui balsuoti dėl nušalinimo, pagal statutą.

Daugiau apie "Darbo partiją" ir šį veiksmą Seime dėl jos baudžiamos bylos rašau kitame puslapyje, skyriuje apie partijas:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Darbo Partija baudžiama

2013 metų gruodį Seimas vėl sprendė ar atimti teisinę neliečiamybę Darbo Partijos pirmininkui Viktor Uspaskich. Šį kartą jį kaltino teisėjų įžeidimu, žeminimu (BK §232, 290). Nes jis kažką apie juos viešai pasakė.
Nusikaltėlė Rasa Juknevičienė kalbėjo. Nauja Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė vis dairėsi į savo partiją. Svarbiausia akimirka sulaukė ženklo ir neteisėtai išjungė mikrofoną, kai Rasa Juknevičienė pareikalavo svarstyti.
Tą patį ji atliko ir nusikaltėliui Andriui Kubiliui.
Žurnaliūga paklausė: kodėl?
Loreta Graužinienė pamelavo: jie rėkavo.
Nei vienas Seimo narys nepasiūlė imtis apkaltos Loretai Graužinienei. Nes jie tik vaizduoja, neva pešasi. Jie - išvien.

2014.01.02 Loreta Graužinienė pasiūlė naikinti baudžiamąją atsakomybę už teisėjo įžeidimą (ar kitų pareigūnų). Paklusnūs LRT radijo žurnaliūgos nesakė kurį būtent įstatymą taisys. "Statistinis" gyventojas gali klaidingai pamanyti, neva naikins bet kokią atsakomybę. Ji yra ne vien BK, bet ir proceso kodeksuose (CPK, BPK §163, 259, 260).
Žurnaliūga tik pasakė, kad išliktų administracinė atsakomybė (ATPK §186(1), §187 ir kiti apie kitus pareigūnus, valdininkus).
Žurnaliūga tikino, kad įstatymą keisti prašė žurnaliūgos ir dar kažkas.
Ir Loreta Graužinienė, ir žurnaliūgos nutylėjo, kad reikalavo ir Viktor Uspaskich, kad išsigelbėti. - Pritaikė įstatymą savo partijos vadui. Nesistengia šitaip dėl kitų žmonių.

Jie nutylėjo ir kad Konstitucija draudžia persekioti už bet ko kritiką, ypač už valdžios kritiką.
Visi Seimo nariai nutylėjo, kad už Konstitucijos pažeidimą dera šalinti iš pareigų prokurorus, teisėjus bei Seimo narius, kurie siūlė leisti už kritiką bausti.
Konstitucijai priešingas įstatymas nėra pateisinimas. Nes niekas negali pažeidinėti Konstituciją. Teisėjams yra net atskiras 110 straipsnis Konstitucijos.

Seimas priėmė, o 2015.06.25 nusikaltėlė prezidentė Grybė pasirašė įstatymą naikinti BK §155 ir §290 - žmogaus ir tarnautojo įžeidimai.
Neteisėtai atidėjo §290 iki 2016.04.01. Kad galėtų neteisėtai kaltinti paprastą žmogų dar kurį laiką. Aną žmogų, kaip įprasta, vis neteisėtai vežiojo psichiatrams. Aną kamuoti užsakė Seimo narys Stasys Šedbaras.
Nėra prasmės kaltinti žmones tuo, ką paskui naikinsi.
Kažin kodėl nebenorėjo tą straipsnį naikinti iškarto. Nejaugi nebepersekiojo Darbo Partijos už tai, kad vadino teisėjus nusikaltėlais? Išsiaiškink tu ir pranešk man.

2016.03.21 kažkuris teismas neteisėtai 3000 € nubaudė Uspaskį už tai, kad neva teisėjus įžeidė. Manau, pagal BK §232 - nepagarba teismui. Nes 2016.04.01 nustos galioti §290. Tad, po tos dienos nuosprendį teks naikinti.
Pagal Konstitucinę lygybę dera naikinti ir §232.

Dangstė nusikaltėlius Prezidentę, jos Kanceliariją ir Seimo Kanceliariją

2014.01.12 šaudymų prie Vilniaus televizijos bokšto metinių minėjimo metu žmonės prašė Loretos Graužinienės atstatydinti Prezidentę Dalią Grybauskaitęnusikaltimus, pradėti jai apkaltą. Dar jie prašė išvaikyti Seimo Kanceliariją už tokius pat nusikaltimus ir kitus. Seimo Kanceliarija irgi perima visus skundus apie pareigūnus, valdininkus ir apie save, viršija įgaliojimus.
Loreta tik palaikė žmones už rankų, palingavo, padainavo patriotinę dainą apie trijų spalvų vėliavą, dar atsainiai pažadėjo "pasidomėti" ir pasiūlė kreiptis į Julių Sabatauską - teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką (Komunistas). Nemąstė apie prašymo svarbą. Bet kokių pokalbių privalo imtis ji pati. Seimo Kanceliariją vaikyti irgi turi ji pati, nes jie perima skundus, skirtus ir jai, ir galbūt tam komitetui.
Dėl savo partijos ji net įstatymus keičia. Žiūrėk porą pastraipų aukščiau. O dėl kitų žmonių - nieko.

Žmonės neapsileido, prašė ir minėto Juliaus Sabatausko atstatydinti prezidentę Dalią Grybauskaitęnusikaltimus. Pirma jis pezėjo, neva neverta, nes rinkimai bus greit. Žmonės pareikalavo vykdyti Konstituciją. Tada jis irgi žadėjo "pasidomėti".

Dar žmonės priekaištavo, kad Teisės ir teisėtvarkos komitetas parašė melagingas pažymas apie nusikaltėlius teisėjus V. Milių ir V. Zelianką, kuriuos aukštino. Julius Sabatauskas yra to komiteto vadovas. Jis išklausė, susiraukė ir pratylėjo.

2016.11.28 už tai Sabatauską pagaliau pasivijo ir užklupo atpildas: nuosaikesnis nusikaltėlis Ramūnas Karbauskis (Valstiečių ir Žaliųjų pirmininkas) už tokį aplaidumą atsisakė jį siūlyti į Teisingumo ministrus. Tyčia nutylėjo kodėl. Gal neteisėtai slėpė Sabatausko nusikaltimą, dangstė. O gal saugojo busimo ikiteisminio tyrimo paslaptį, arba jo aukas. Pamelavo neva netinka sena karta. Tai vyko, kai Valstiečiai laimėjo rinkimus, o visi kiti pralaimėjo.
Ir Sabatauskas, ir Saulius Skvernelis nusikalto.
Abu jie yra ir sena nenaudingų, žalingų politikų karta.
Bet Sabatausko jis atsisakė, o baisesnio nusikaltėlio Skvernelio - ne.
Neteisėtai skyrė aną ministru pirmininku.
Karbauskis žinojo, kad abu jie nusikalto. Nieko dėl to nedarė. Tuo nusikalto ir pats, bendrininkavo.

Girtuoklis Egidijus Vareikis irgi pirma pezėjo, neva neverta, nes rinkimai bus greit. Paskui pats pasakė, kad rinkimai neturi reikšmės ir pažadėjo "pasidomėti". Gal jis - ne nuoširdžiai, o tik pajuto priešginą Komunistui Juliui Sabatauskui, nes apie ano tokį pat atsikalbinėjimą žmonės jam papasakojo. O Vareikis yra Konservatorių partija - įprastai priešinga Komunistams.
Egidijus Vareikis kalbėjo blaiviai. Veidas - skaistus, neišpurtęs nuo alkoholio. Žmonos nemušė. Keista jį tokį malonų matyti ne pro televizorių.

Visi pažadą sulaužė, nieko neveikė.

Paprasti žmonės stoviniojo prie laužų ir Seimo name, amžinai dainavo. Jei kas apie reikalus triukšmavo, ar juokėsi, atsirasdavo žmonių, kurie tramdė ir reikalavo tylėti, netrukdyti amžinoms dainoms. Štai toks kovos už laisvę nieko neveikti minėjimas...

2018.05.03 Julius Sabatauskas man sakė, kad neteisėtai nekaltins Grybės dėl Konstitucijos §89. Nesakė kodėl. Tuo jis išdavė 50000 jos aukų, kurioms ji neatsako kasmet po 5000.
Jis išklausė jos nusikaltimus. Juos irgi nutylėjo.
Jis žadėjo ją stengtis tik išbarti, ne atstatydinti, tik už laiškus kyšių nešikui, tarpininkui Eligijui Masiuliui.

2019.06.27 man Sabatauskas jau melavo kitaip: Nėra galios.
- Kai aš jam pasakiau, kad Grybės tėvas trėmė, plėšė žmones ir sėdėjo už plėšikavimą net Tarybiniais laikais. Klausiau kodėl neatstatydino jos.
Ar turi galią reikia tikrinti, bandyti. Nebandė, nes nenorėjo.

2018.05.07 ten Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas paviešino pažymąnusikaltėlių Valstybės Saugumo Departamento, kad 6 stambios įmonės ir 1 žurnaliūga Tomas Dapkus rinko žinias apie politikų nusikaltimus, jomis juos gasdino ("šantažavo"), kad priversti tarnauti sau.
Kad gelbėti Grybę, staiga paviešino tas žinias tik dabar. Slėpė jas nuo 2002 metų.

2018.05.10 Seimo nariai Tomas Tomilinas (Valstiečiai ir žalieji) ir Naglis Puteikis man sakė, kad nieko nedarys Grybės apkaltai.
O pakalbėti su žmonėm Tomas visada sutinka.
nedomina valstybiniai nusikaltimai.
Sakiau jiems ir apie Ropę: 2014 metais anas atsisakė pasitrauktiprezidento rinkimų. Nuorodoje į partiją tai pasakoju. Todėl visa šalis tuos rinkimus pralaimėjo. Tomas nustebo ir nesuvokė žlugimo masto. Jis prieštaravo, neva nepralaimėjo. O gal jis turėjo omeny, kad norėjo pergalės Grybei.
Dabar jie abu yra vienoje "frakcijoje" Seime.

Dar Tomas Tomilinas ir Naglis Puteikis elgėsi aplaidžiai: nepranešė Policijai ir apie valkatą, kuris įkyriai reikalavo pinigų. Tik paklusniai teisinosi prieš jį.
Tai irgi pasakoju nuorodoje į Valstiečiai ir žaliųjų sąjungą.

Dangsto visus iš eilės: nuo Prezidentės iki valkatos. Visi jiems viršininkai... tik ne tu.

Dangstė nusikaltėlius Teisėjų etikos ir drausmės komisiją

 • Irena Degutienė - buvusi Seimo pirmininkė.
 • Vydas Gedvilas - irgi. Dėl to netikėtai atsistatydino 2013.10.03. Skaityk sekantį skyrių apie Lietuvos Banką.
 • Loreta Graužinienė - esama pirmininkė.
 • Seimo Kanceliarija.
 • Prezidentės Kanceliarija.

Teisėjų etikos ir drausmės komisija pati sau leidžia įstatymus. Slaptai atmeta drausmės bylas teisėjams.
Seimas nepaiso, kad Komisijos nuostatai - priešingi Teismų Įstatymui. Nestebi jos darbo. Nešalina neveiklius narius.
Seimas net nepamena, kad yra tokia Komisija.
Seimo internete aprašytos pirmininko pareigos. O šitos - nerašė apie jokios kadencijos pirmininką.
Seimo pirmininkas skiria 1 tos Komisijos narį. Įtariu, kad už jį paskiria kažkas kitas. Gal patys teisėjai.
Tiksliau: Teisėjų Taryba leidžia tai Komisijai "įstatymus". Komisija nuostatų nedaro. Bet joje teisėjų - dauguma. O jie renka Teisėjų Tarybą. Ana jiems - atsakinga. Tad galima sakyti, kad Komisija nuostatus irgi daro. - Pati sau.

Dangstė nusikaltėlius Lietuvos Banką

 • Irena Degutienė - buvusi Seimo pirmininkė.
 • Vydas Gedvilas - irgi.
 • Loreta Graužinienė - esama pirmininkė.
 • Seimo Kanceliarija.
 • Prezidentės Kanceliarija.

2013.10.03 netikėtai atsistatydino Seimo pirmininkas V. Gedvilas. Nuslėpė priežastį: nusikalto, dangstė Lietuvos Banką, Teisėjų etikos ir drausmės komisiją (skaityk aukščiau), teisėjus. Pamelavo, neva dėl asmeninių priežasčių. Juk valdžios kišenė yra jo asmeninė.

2020.08.24 Vydas Gedvilas pagaliau prisipažino, kad pabėgo dėl to, kad Darbo Partijavertė barti nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę, o jis to nenorėjo. Nutylėjo, kad jis ją dangstė. Darbo partija tai sužinojo, bet ir jie tylėjo... Tik išvarė jį.

Nedarė komisijos aiškintis kas neteisėtai vadovauja pareigūnams

2013.10.08 Seimas atsisakė kurti Komisiją, kuri ieškotų kas neteisėtai įsakinėja aukščiausiai valdžiai. Tokią Komisija siūlė 3 Seimo nariai pagal Vitalijaus Gailiaus pareiškimus:
tiesos.lt straipsnis.
Už komisiją pasirašė keli Konservatoriai. Tada nusikaltėlis Andrius Kubilius parašė Seimo nariams, kurie prioklauso jo partijai, kad atsiimtų savo parašus. Sužinojo, kad bent 2 pakluso. Tada kažkam pasakė, kad galima jau šalinti komisijos steigimą iš darbotvarkės. Bet Naglis Puteikis per vieną dieną surinko dar 10 kitų parašų. Tai buvo didelė staigmena Andriui Kubiliui. Seimas buvo priverstas balsuoti. Bet Komisijos nepatvirtino. Perleido atskiras jos užduotis įvairiems komitetams.
Atrodytų, kad tikslą pasiekė bent šitaip... Bet matyt, kad ne. Jei išdavos būtų vienodos, nusikaltėlis A. Kubilius taip nesipriešintų Komisijai. Komitetai turi mažiau galių. Išskaidyta veikla visada mažiau veiksminga.

Seimo narių iš Konservatorių partijos tylus slaptas pokalbis salėje prieš balsavimą apie tą komisiją:
Irena Degutienė (ją graužia sąžinės lukutis): Kaip balsuoti?
Andrius Kubilius įsiterpia, tęsia skiemenis: Kaip sutarta buvo.
Irena Degutienė (dabar jau ji graužia savo sąžinę): Gal galima susilaikyti?
Andrius Kubilius tęsia skiemenis: Negalima.
Kiti kas girdejo tylėjo.

2013.10.15 Andrius Kubilius priekaištavo ir Teisės Komiteto pirmininkui Juliui Sabatauskui, kad tas nepaisė savo Komunistų partijos vadovo Algirdo Butkevičiaus nuomonės, kai balsavo siūlymą atstatydinti Generalinį Prokurorą Darių Valį.
"tiesos.lt" puslapis su nuoroda į televizorių, kur J. Sabatauskas tai pasakojo.
Apie prokurorą rašau žemiau.

Ten pat yra pasaka, kad anksčiau, Vytauto Pociūno nužudymo proga, kol buvo Konstitucinio teismo pirmininku, Egidijus Kūris reikalavo, kad prezidentas Valdas Adamkus atsiklaustų jo paties Konstitucinio teismo ar gali pareigūnai duoti Seimui įvairius duomenis. Ir pats gi atsakė, neva gali, bet negali. Kūrį irgi aptariu žemiau.

Trūkdė išvaryti nusikaltėlį Generalinį prokurorą Darių Valį.

Nuorodoje aukščiau (kur J. Sabatauskas) rasi buvusio Konstitucinio teismo pirmininko Egidijaus Kūrio klastą: jis melavo, neva Konstitucija nenumato generalinio prokuroro ataskaitų Seimui. Ji visko ir nenumatys. Nėra žodžio "ataskaita". Yra kitas.
Konstitucijos §61 rašo, kad Seimo narys gali klausti bet kurios įstaigos vadovo. - Ne vien tos, kurią renka, bet ir tos, kurią sudaro Seimas. Tad Seimas ir klausia ataskaitos. Žodis "sudaro" apima viską, kur Seimas dalyvauja, tame tarpe kur pritaria.
Konstitucijos §84 ir §118: Generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu.
Net jeigu nebūtų žodžio "atleidžia", tai reiškia ir priežiūrą ir atleidimą. Žodis "pritarimas" reiškia ir pritarimo atšaukimą.
Be to, §73 sako, kad pareigūnus prižiūri ir nusikaltėliai Seimo Kontrolieriai. Neparašyta kas jie tokie. Svarbu, kad jie - Seimo.
Prokuratūros Įstatymo §4 1d. (): generalinis prokuroras [...] Už prokuratūros veiklą jis atsiskaito Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Seimui. Tai reiškia ir pastarųjų pareigą išvaryti jį iš darbo už blogą astaskaitą.
§4 2d.: Prokuratūros [...] prioritetus nustato ir [...] parlamentinę kontrolę atlieka Lietuvos Respublikos Seimas.
§4 5d. įpareigoją generalinį prokurorą duoti žinias dar ir vyriausybei, ir visuomenei.
Taigi, Egidijus Kūris ir kiti tyčia žiūri ne ten, kur reikia. Slepia šį tiesioginį straipsnį.

Egidijus Kūris mulkina ir apie tai kur žiūri: sukeičia sąvokas Konstitucijos ir Seimo statuto. Tada išvedžioja, neva statutas negali minėti ataiskaitų. Tam irgi sukeičia sąvokas: minėti ir reikalauti. Statutas tikrai negali reikalauti kažko iš kitų įstaigų. Jis ir nereikalauja. Reikalauja Seimas, kai vykdo savo Konstitucinę pareigą prižiūrėti.

Gal Seimas nurodo klaidingą pagrindą. Bet tai jau būtų kitas dalykas: be teisinio pagrindo reikalavimas negalioja, nes yra nedalomas igaliojimas reikalauti tik su teisingiu pagrindu. Nėra įgaliojimo reikalauti, jei neteiki pagrindo. Įgaliojimų yra tik tiek, kiek suteikia įstatymas, draudžiama juos viršyti. (VAĮ §3 1sk..) Jei neteiki pagrindo, tada viršyji įgaliojimus, net jeigu reikalavimas teisingas.

Nuorodoje J. Sabatauskas klysta, neva §75 įpareigoja atsistatydinti pareigūną, kuriuo Seimas nepasitiki. Kai atsistatydina, jis pabėga, išvengia bausmės, išsaugo pensiją, kitus pinigus, lengvatas, ledimą dirbti valdžioje.
Tas straipsnis įpareigoja tik išvaryti tokį pareigūną.
Dar vien klaida: straipsnis mini tik tuos pareigūnus, kuriuos skiria Seimas. O Generalinį Prokurorą skiria Prezidentė. Iš to J. Sabatauskas išvedžioja, neva reikia taikyti panašumą (analogiją). - Nereikia. Pakanka įprastos sprendimų tvarkos. Dabar taip ir yra: Seimas balsuoja apie sūlymą, o ne apie pasitikėjimą.

Nuorodoje Andrius Kubilius meluoja neva draudžiama vertinti bylas. Jis neigia priežiūrą. - Tegul prokurorai savivaliauja, nepriklasomi.
Ne tik Seimas, bet ir jo tarnai - paprasti piliečiai - privalo vertinti bet ką. Teisėjai ir prokurorai teisia mūs, o mes teisiam juos.

Nuorodoje Andrius Kubilius mulkina, nukreipia kalbą į ataskaitas, piktinasi, kad Seimas jų reikalauja.
Kalbame ne apie ataskaitas, o apie priežiūrą. Ją galima atlikti įvairiai. Manau, atvirkščiai: reikia reikalauti daugau, o ne mažiau. Ataskaitų nepakanka. Reikia vertinti ir bylas, pažeidimus, ypač paties nusikaltėlio Generalinio prokuroro.

2013 metų spalį nusikaltėlis A. Kubilius kurstė savo partijos Seimo narius klausti Konstitucinio teismo, kad tas pasakytų, neva Seimas negali siūlyti atleisti iš pareigų nusikaltėlį generalinį prokurorą Darių Valį už apgaulingą veiklos ataskaitą.
Keista. Įstatymų leidėjas pats turėtų geriau išmanyti ką išleidžia.
Siūlyti Prezidentei išvaryti bet kurį pareigūną gali bet kas, tame tarpe ir Seimas. Prezidentė spręs. Jeigu prokuroras sulaužė priesaiką (apgaulinga, klaidinanti, negarbinga ataskaita), tada Prezidentė neturi teisės atsisakyti jį išvaryti. Jau nekalbu apie kitus atvejus, kai generalinis prokuroras Darius Valys dangstė nusikaltėlius pareigūnus, kurie dangstė nevaldiškus nusikaltėlius.
Taikome Prokuratūros Įstatymo () §22 (atleidimas), §30 (priesaika). Reikalavimai Generaliniam Prokurorui griežtesni negu eiliniam. Už priesaikos laužymą Generalinį Prokurorą privalu šalinti (§22), o eilinį neprivalu (§44).

Prezidentė Dalia Grybauskaitė atsidėkojo Dariui Valiui už nusikaltimus ir žmonių skundus apie jį: iš anksto nusprendė, kad nevarys jo iš darbo; paklausė Konstitucinio teismo ar Darius Valys išliks nepriklausomu pareigūnu, jei Seimas jai siūlys jį atelisti. - Žinoma, kad neišliks, nes išvarytas jis nebūtų pareigūnu išvis. Jeigu jo neišvarytų, tada jis išliktų, bet priklausomas nuo jos.

O į Konstitucinį teismą įjunko nusikaltėlis Vytas Milius tom dienom patogiai ir tyliai. Jis - Prezidentei parankus. Ištikimai ten lauks jos klausimo...
2013.12.10 pats gi Seimas neteisėtai paskyrė Vytą Milių ten poilsiauti. - Melagingai, nes žinojo apie jo nusikaltimus.

2014.01.02 Konstitucinis teismas mielai ėmėsi įstatymų leidybos: neteisėtai priemė Seimo narių Konservatorių prašymą skelbti priešingu Konstitucijai siūlymą išvaryti Darių Valį.
2014.01.16 paskelbė nutarimą: Seimas negali atleisti generalinio prokuroro, ar reikalauti iš jo ataskaitų. Pasiūlė ataskaitas vadinti pranešimais, ar kažkaip švelniau.
Šis nutarimas - neteisėtas. Priežastis jau paaiškinau. O kad Seimas negali atleisti to niekšo, mes ir be to žinojome. Jis gali tik siūlyti. Jei Prezidentė nepaisys, galima ją atstatydinti.
Julius Sabatauskas tik paverkšleno, kad Konstitucinis teismas menkiną "parlamentą", atima iš Seimo galias, daro jį "nykštukiniu". Jis teisus: Konstitucinis teismas neteisėtai ėmėsi politikos, įstatymų leidybos, nors ji jam nepriklauso.
Julius Sabatauskas tik verkė, neketino imtis apkaltos Konstituciniam teismui pagal Konstitucijos §74.

2015.12.30 Konstitucinis teismas todėl visai įsisiautėjo ir ėmė laisvai kūrti tesinį meną, bele ką, kleckus. Parašė dar didesnę nesąmonę. Ataskaitas jau leido reikalauti. Bet uždraudė vien dėl jų siūlyti atstatydinti bet ką. Neva prokuroras įstatymų nelaužė, todėl neva nėra už ką atstatydinti.
Bet ataskaitai nepritarti būna būtent teisinės priežastys. Todėl jos gali būti priežastis ir atstatydinti prokurorą, ar pačią Grybę. Tai savotiška prokuroro atestacija. Juk generalinio prokuroro niekas neatestuoja. Tik jis pats atestuoja pavaldinius. Šia prasme šio nutarimo ir nereikėjo. Jis - beprasmis. Nes tas priežastis galima naudoti ir atsirai, ne kaip atmestos ataskaitos dalį, kad atstatydinti prokurorą.
To neuždraus joks Konstitucinis teismas. Tad jie iš anksto žinojo, kad imasi beprasmio nutarimo.

2014.04.22 generalinis prokuroras Darius Valys suskubo atsistatydinti "laikinai". Slapta įsakė Vilniaus Apygardos prokurorams pagaminti viešą išvadą, kad reikia tirti nusikaltima, o ne administracinį pažeidimą, kaip jis 2011 metais partrenkė moterį pėsčiųjų perėjoje.
Nors jis jau senai sumokėjo baudą. Juk teismo sprendimai - neskundžiami.
Šitaip jis stengiasi atitraukti dėmesį nuo nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės, kad bent iki rinkimų jai nekeltų apkaltos už tai, kad jį gyna.
Jie tikisi, kad nusikaltimo tyrimas baigsis niekuo. Ir jis grįš į savo kėdę.
Bet negrįši tu, Dariau. Nelipk ant grėblių kartu su Grybauskaite. Kas laikina, tas yra nuolat. Tavo įpėdinis nenorės užleisti tau vietą ir prašys nuteisti, jei ne už tai, tada už ką kitą, už dar senesnį nusikaltimą.

Už poros savaičių, per prezidentės rinkimus, jį garsiai nušalino.
Darius Valys pasiilsėjo ir tariamai susitaikė su nukentėjusiaja. Galbūt jis ją vertė taikytis. Tuo nusikalstų (BK §233). Todėl teismas leido nutraukti jam baudžiamąją bylą, užuot iškėlęs dar vieną.
2014.08.29 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino nusikaltėlį Darių Valį į darbą. Tai - neteisėta, nes:

 • Neatsiklausė Seimo.
  Joks įstatymas nenumato iškarto, vienašališkai grąžinti generalinį prokurorą į darbą. §12 numato tik nušalinti (jei Seimas sutinka). §23 3d. įsako netaikyti generaliniam prokurorui. §43 6d. apie tai kaip grąžinti paprastą prokurorą. Net jeigu taikyti tą straipsnį, jis nerašo kas grąžina prokurorą. Jis tik įsako grąžinti. Panašiai įsako §22 5d. išvaryti generalinį prokurorą. Kas jį išvaro nustato kita straipsnio dalis: §22 2d..
  Kaip miniu aukščiau, ko įstatymai nenumato, tam nėra įgaliojimų. Tai reiškia, kad dera vadovautis Konstitucijos §84 ir §118: skirti į darba tik, jeigu pritaria Seimas.
 • Jis nėra nepriekaištingos reputacijos ( §22 1d.), nes apsimeta, neva nežino, kad pažeidė ne administracinę teisę, o nusikalto. Jis privalėjo ne naudotis padėtimi, laukti, o pats reikalauti, kad administracinę bylą jam pakeistų į baudžiamąją.
 • Jis nuslėpė, kad privalėjo reikalauti ne nušalinti, o atstatydinti save ir Prezidentę, kad būtų įmanoma nešališkai ir nepriklausomai tirti Prezidentės, generalino prokuroro ir kitų nesuskaičiuojamų tarnautojų nusikaltimus žmoniškumui ir kitus.
  Tuo vėl nesąžiningai gelbėjo Prezidentės rinkimams. Juos dera naikinti ir skelbti naujus.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas (Komunistas) vėl tik verkė, kad jis mano, kad derėjo atsiklausti Seimo.
Kitas 2 priežastis nutylėjo.
Jis negrindė savo verksmo jokiais įstatymais. Išsakė tik nuomonę. Arba jis apsimeta, arba tikrai nežino įstatymų, nors privalo.
To Komiteto narys Vitalijus Gailius išsakė ir antrą priežastį. Bet ir tą - patikliai (naiviai), arba tyčia, be žodžio "apsimeta". Trečią priežastį nutylėjo ir jis.
Apie apkaltą Prezidentei kalbėti nedrįso niekas.

Dangstė teisėjus, kuriuos Prezidentė paaukštino už nusikaltimus

  Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas vienbalsiai raštu pamelavo neva žmonės neprieštarauja:
 • 2013.10.16 Vytui Miliui, kai aną skyrė į Konstitucinį teismą. Žiūrėk nuorodą ir ankstesnio skyriaus galą (6 pastraipas aukščiau).
 • 2013.12.18 Vytautui Zeliankai, kai aną neskyrė į Aukščiausiąjį teismą.
  Jį nepaskyrė galbūt dėl to, kad žmonės pasibaisėjo melu apie V. Milių ir, kad aną paskyrė (žiūrėk aukščiau). Tada priminė ir ragino atšaukti paskyrimą ir neskirti naujų nusikaltėlių. Komitetas melavo jau po priminimų. Gal norėjo viešai rodytis geru slaptam užsakovui. O slaptai Seimas balsavo prieš.

  2014.10.16 Seimas dar kartąatmetė.
  Atmetė ir nusikaltėlę Laimą Garnelienę.

Būtent šiam Komitetui žmonės tikrai pareiškė, kad prieštarauja. Komitetas žinojo apie šių teisėjų nusikaltimus.
Melas leido Seimui balsuoti. Balso eigą aprašau nuorodose. O porą pastraipų aukščiau aiškinu išdavas to, kad Vytas Milius prasmuko į Konstitucinį teismą.

Prezidentės nusikaltimų apžvalgoje - sąrašas: kuris teisėjas pagal tokias pažymas prasmuko aukštyn ir kuris - ne. ... Nusikaltėlė Prezidentė vis juos aukština už nusikaltimus. Bent bando.

Dangstė 2 teisėjus kyšininkus

2009 metų gegužės mėnesį Seimas atsisakė leisti tirti 2-jų teisėjų piktnaudžiavimą. Iki šiol galėjome manyti, kad bent naujas Seimas padoresnis už valdininkus, ir pareigūnus. Tikėjomės išvalymo... Deja, ir Seimas susitepė į dešrą bei padangas, kuriomis tie teisėjai buvo papirkti.

Juk taip gaila tų padangų šeimų. Nukentėtų ištisos jų šeimos teisėjų.
Pasirodo vieno iš anų teisėjų šeimos narė V. Savickienė - irgi sukčiauja.
Prezidentė nebaudė jos ir tų, kas dangstė ją.
O Seimas nešalino Prezidentės už tai.
Tai pasakojų skyriuje apie Teisėjų Garbės Teismą.

Dangstė nusikaltėlį Generalinį prokurorą Algimantą Valantiną

Seimo pirmininkė Irena Degutienė (Konservatoriai) sužinojo, kad generaliniam prokurorui Algimantui Valantinui iškylo kaltinimai teisme. Ji tai sužinojo tą pačią dieną, kaip Seimas balsavo paleisti jį iš pareigų 2010 metų vasario mėnesį. Bet jos padėjėja atsakė, kad balsavimas tėra formalumas. Prezidentė jau apsisprendė. Seimas tiktai pritars. Taip ji pasakė prieš pat balsavimą. Gaunasi, kad reikalas jau išspręstas be balsavimo. Bet taip negalima.
Seimo pirmininkė nepasakė Seimui nieko. Neragino atidėti balsavimo ir ištirti generalinio prokuroro neveiklą.
Dėl to, Seimas paleido jį tariamai "savo noru". Todėl drausminės atsakomybės jis išvengė. Išlaikė teisę į pensiją ir kitas "privilegijas", kurių neuždirbo.

Pirmininkė Irena Degutienė su padejėjom yra nusikaltėlė ir aplaidi... Kaip dauguma... Sužinojo, bet neveikė. Formaliai ji teisi: kol prieš nosį kaltinimų nepadėsi, tol nepajudės jų paieškoti. Ją reikia stumti. Pati savaime - neveiks.
Po 10 mėnesių, 2010.12.18, artėjant šventėms, ji šventiškai priekaištavo Lietuvai, kad jūs susvetimėjot, vaikotės pinigų.

Už poros savaičių po balsavimo Aukščiausiasis Teismas (pirmininkas Gintaras Kryževičius) Algimantui Valantinui pareikštus kaltinimus "sudaužė" ir šipulius sušlavė "po kilimu".

Prezidentės Kanceliarija surinko Algimanto Valantino šiukšlinus šipulius, ir nulipdė naują: teisėju jį paskyrė 2010.04.

Dangsto Policiją žagintojus

Nuoroda:
Išteisino policininkus, kurie žagino prostitutę
2013 geguže tariamai nuteisė Oleg Šibkov, Kauno apygardos teisėjas.

2016.03.11 televizorius rodė pokalbį tarp įvairių žmonių. Prostitutė sakė, kad ją dykai prievartavo "policajai". Jie ją paklūsti vertė pažadais nebaustiprostituciją.
Ji pasamdė sargą. Tas juos kartą išvaikė. Iš baimės įkliūti jie bandė sutrikdyti sargą policininko pažymėjimais.
Jie juos visada bruka, kai elgiasi neteisėtai. Kai elgiasi teisėtai, arba kai nebijo įkliūti, tada nebruka... Ir net vengia prisistatyti, neteisėtai... Tik iš tavęs reikalauja, neteisėtai.

Blogas Seimo narys Remigijus Žemaitaitis (Paksių partijos) tik pasipiktino. Bet neveikė. Kiti Seimo nariai net nesipiktino. Niekas nereikalavo nei tirti, nei atstatydinti generalinį komisarą Liną Pernavą, nusikaltėlį vidaus reikalų ministrą Saulių Skvernelį už tai, kad netiria.

Juokinga, kad kitais atvejais, pagalbos telefonas 112, kai jų prašai išsivesti savivaliaujantį "policajų", atsisako užrašyti iškvietimą ir siūlo samdytis sargus, kad gintis nuo "policajų".

Apiplėšė banką "Snoras"

2011 metų lapkritį pirmininkė Irena Degutienė slaptai sužinojo, kad valdžia skelbs bankrotą bankui Snoras. Ji neteisėtai pasakė savo sūnui. Tas turi statybų įmonę. Ji turėjo indėlį banke ir paskolą iš jo. Jis neteisėtai sutarė su banku, kad indėlį užskaitys, kaip paskolos dalį. Jis išvengė prarasti dalį indėlio. Nes valstybė garantuoja tik iki 100000 Eurų. Tiek ir teatgautų, jei mama nebūtų Seimo pirmininkė.

Sulaužė priesaikos sąvoką. Pakeitė Lietuvių kalbą.

http://zigmas.saugokmedi.lt/valdžia nevykdo tarptautinių teismų.htm

 • 2004 metais Rolandą Paksą teisingai Seimas išvarėprezidentų per apkaltą.
 • 2011.01.06 nusikaltėliai Europos Žmogaus Teisių Teismas neteisėtai nutarė, neva jam ir toliau galima eiti į rinkimus.
 • 2012.09.05 Konstitucinis Teismas nusprendė, kad leisti jį į rinkimus draudžiama.
 • 2014 metais Jungtinių tautų komitetas neteisėtai nusprendė, neva reikia leisti.
 • 2016 metų gruodį Konstitucinis Teismas vėl nusprendė, kad leisti jį į rinkimus draudžiama.
 • 2018.07.26 Jungtinių tautų komitetas neteisėtai paragino vykdyti ankstesnį savo sprendimą.
  Valdžia tai nutyli ir vengia aptarti su visuomene.

2012.09.05 Konstitucinis Teismas nusprendė, kad Seimas pažeidė Konstituciją, kai priemė įstatymą, kad Rolandas Paksas gali dalyvati rinkimuose į Seimą, Prezidentus ir kitur, kur iš jo reikia priesaikos.
2012.04.04 Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė tą įstatymą neteisėtai.

Seimo "Teisės ir Teisėtvarkos komiteto" pirmininkas Stasys Šedbaras pliurpė, prieštaravo, neva Konstitucija nedraudžia vėl siekti panašių pareigų, kai sulaužai priesaiką.
Neranda jis joje tokių žodžių.

Bet tas žodis, draudimas ir yra pats žodis "priesaika". Jame yra viskas. Nereikia užsimerkti, ar dairytis po šalis, ieškoti kitų žodžių.

Gaunasi, kad priesaika Konstitucijoje tėra oro virpinimas, be reikšmės.
Atkartojai ją paskui kažką, ir eini vogti...

2013.06.19 kažkokios komisijos apie Konstitucijos keitimą pirmininkė Rimantė Šalaševičiutė paskelbė kvailą išvadą: dėl priesaikos laužymo pašalintam žmogui leisti vėl ją laužyti po 8 metų.
Pagal šią išvadą dabar Seimas paklusniai balsuos keisti Konstituciją. Nors tą galėtų tik referendumas. O būtent dėl šio dalyko negali niekas, nes priesaika yra visiška.

Negalima sakyti, neva tegul sprendžia tauta, tegul balsuoja. - Tegul. Bet ne taip. Nes rinkimuose klausia ne apie priesaiką, o apie "krėslą"... Ir ne vienam Paksiui, o keliems užpakaliams iš jo partijos... Ir ne visos tautos daugumai, o balsavusių daugumai, skirtingai negu referendume.
Nei Seimas nei rinkimai, niekas neneigia, kad Paksius sulaužė priesaiką. Ne apie tai jie kalba. Jie siūlo leisti į rinkimus tą, kas būtent sulaužė priersaiką, leisti ją laužyti vėl. Jie siūlo laužyti Konstituciją.

2013.10.21 kvaili Seimo nariai Remigijus Žemaitaitis ir Petras Gražulis pateikė Teisės ir Teisėtvarkos Komitetui (savo šalininkui S. Šedbarui) svarstyti Konstitucinį Įstatymą:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458113
Po to, kaip sulaužo priesaika, jie leis vėl užimti krėslą po 8 metų. O valstybės kontrolieriaus - po 5 metų.
Tarp susijusių raštų rasi kaip kvailai tą siūlymą nagrinėjo Teisės departamento direktorius Andrius Kabišaitis ir kažkokie O. Buišienė, A. Ožiūnienė. Jie rašo apie visokias smulkmenas, apie bet ką, tik ne apie pačią priesaiką...

Priesaikos reikšmė, sąvoka

"Priesaika" yra bendrinės Lietuvių kalbos sąvoka.
Ji apima ir jos davimą (pasitikėjimą) ir sulaužymą (tolesnį nepasitikėjimą).

Todėl Stasys Šedbaras, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas, meluoja, neva Konstitucijoje neparašyta, kad Paksas negali daugiau dalyvauti rinkimuose.

Pati sąvoka tai reiškia.

Jei Seimas labai nori vykdyti Europos Žmogaus Teisių Teismo nutarimą, jie turėtų keisti ne Konstituciją, o Lietuvių kalbą.

Draudimas dalyvauti rinkimuose nėra bausmė, kaip vaizduoja Europos Žmogaus Teisių Teismas.
Jam nėra senaties.
Draudimas yra nepasitikėjimas.
Tai - skirtingi dalykai.

"Priesaika" yra pažadas, ne pareigos. Iškilmingas ir uolus pažadas. Ne bet koks.
pareigų laužymą būna bausmės ir senatis.
pažado laužymą pirmiausia yra nepasitikėjimas. To jokia žmogaus teisė nepakeis.

Rolandas Paksas sulaužė priesaiką. Todėl nebegali jos laužyti niekada. - Nei iki gyvos galvos, nei paskui.
Priesaika galioja be senaties.
Tarkim, jis pasakytų: "pažadu būti geras, tik kol išeisiu už durų."
Tada jis Prezidento krėslo niekada nepamatytų nuo pradžių. Nebent, tie kas priėmė priesaiką irgi būtų sukti.

2012.09.05 vyko LRT radijo laida apie tai. Aš jiems tai parašiau. Vedėjas iškarto skubėdamas, greita kalba, perskaitė viešai šį mano apibūdinimą. Bet nutylėjo pabaigą, apie tai, kad draudimas nėra bausmė.
Nežinau ar tyčia. Trumpa ta pabaiga. Neužtruktų. Reiškia tyčia.

Dar iškreipė mano vardą, kad niekas nerastų ir neieškotų. Nutylėjo nuorodą į šį mano puslapį.

Pastarųjų 2 pastraipų (apie pažadą) LRT laidai nesiunčiau. Jas pridėjau vėliau. Išskyrųs 2 sakinius apie "niekada". Jie buvo laiško antraštė. Ją irgi nutylėjo.
Nemanyk, neva jie antrą dalį praleido dėl laiško ilgio.
O net jei ir siųsčiau, galima buvo praleisti tik tas naujas pastraipas ir minėtą antraštę, kurią siunčiau. Jos tik tęsia antros dalies mintį. Kitų nutylėti negalima.

Stasys Šedbaras sąvokas keitė irgi tyčia. Žinojo, kad meluoja. Sąvokų keitimas yra įprastas sukčiavimo būdas.

Kalbėjo Stasys Šedbaras. Bet jis kaltas ne vienas. Jis atkartojo ką ir visas Seimas vaizdavo.

Stasio Šedbaro ypatinga kaltė ta, kad jis tokią klastotę padarė 2 kartus:
Pirma, kaip komiteto pirmininkas pasiūlėnusikalstamą įstatymą Seimui.
Paskui už jį ten balsavo.

2014.01.23 Seimas jau ketino balsuoti dėl šios pataisos, bet netikėtai atidėjo balsavimą. Todėl Paksas nebegalės dalyvauti Prezidento rinkimuose 2014.05.11.
Tai nutiko neva dėl to, kad Konservatoriai staiga pakeitė požiūrį:

 • Andrius Kubilius skleidė demagogiją neva Europos Žmogaus Teisių Teismas minėjo tik Seimo rinkimus. - Prezidento rinkimų neminėjo. Todėl neva įstatymo pataisa - pritaikyta tik Rolandui Paksui. Nors pirma patys gi siūlė.
 • Rasa Juknevičienė sake, neva sulaužyta Prezidento priesaika, reiškia, kad nebegalima niekada būti tik Prezidentu. O kitas priesaikas dar galima laužyti Seime, Savivaldybėse. Neva tai neprieštarauja Europos teismui. Gaunasi, neva jei sulaužai priesaiką Vilniaus savivaldybėje, galėtum dar persėsti į Vilniaus rajono savivaldybę. Neva prisiekei tik tam tikrai pareigai... - Kvailystė. Žmogus prisiekia ne pareigai, o tautai vykdyti ne tas pareigas, o visus įstatymus. Todėl valdžios pareigų turi netekti visų. Kitaip priesaikos laužymas nesiskirtų nuo kitų tarnybos pražangų.
 • Stasys Šedbaras sakė patogų sutapimo išradimą: Europos teismas nemini prezidento, mini tik Seimą. O Konstitucinis teismas - atvirkščiai: tik prezidentą, ne Seimą. Konstitucinis teismas uždraudė būti tik prezidentu. Neva tai galima apeiti, tik pakeitųs Konstituciją, o ne Konstitucinį įstatymą. Neva nesiryžtų to daryti.
Neva Paksius ir kvailas Petras Gražulis iš jo partijos suprato, kad pritruks balsų. Todėl Paksius leido ir Petras pats, partijos vardu pasiūlė nebalsuoti.
Buvo kitaip: tauta pasipiktino ir gudriai paprašė Seimo nebalsuoti. Paaiškino šią mano sąvoką: kad Lietuvių kalbos neįmanoma pakeisti jokiais įstatymais. Tad pats balsavimas jau būtų kvailystė. Nesvarbu ar pritartų, ar ne.
Nebalsuoti - patogu. - Neatmeti, bet ir nesprendi. - Gerai atrodai. Ir neprarandi galimybės vėliau balsuoti. Nes sprendimas nepriimti įstatymo galiotų pats kaip įstatymas.
Būtų mažai dingsčių jį teikti vėl. Paksius pasitenkino galimybę vėliau eiti į kitą valdžią.
Komunistai pajųto naudą: jei neleis Paksiaus, didesnė galimybė laimėti Prezidento sostą turės jie. Štai kas nutarė nebalsuoti. Vaizduoja, neva prašė kiti - pats Paksius - tam, kad neatrodytų klastingi.
Gal Komunistai susitarė su Konservatoriais. Juk jie - išvien.
Gal jie dar susitarė nestumti į prezidento sostą Dalios Grybauskaitės ar ko kito. - Užleisti jį Komunistams...

Metro

2013.11.12 Seimas pritarė požeminio geležinkelio (Metro) statybai Vilniuje. Nežinau kas ir ką būtent svarstė. Bus ten svarstymų dar.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius (Komunistas) pažadėjo neduoti pinigų Metro. Nors jį mums bruka būtent tam, kad paimti bent kažką iš valdžios, bent porą milijardų litų. Bent iš Europos Sąjungos. Neturi valstybė pinigų. Bet nebuvo dar karto, kad Algirdas Butkevičius neduotų jų Artūrui Zuokui, net kai nėra. Duos ir Metro. Nurodytame puslapyje paieškok Metro. Pamatysi, kad kitos partijos irgi nori Metro... pinigų.

2014.09.17 nusikaltėle prezidentė Dalia Grybauskaitė melagingai atsisakė pasirašyti ("vetavo") Metro įstatymą. - Ne dėl to, kad jo tikrai nereikia, o iš keršto Seimo nariui Linui Balsiui, kuris jį pateikė.

Todėl vėliau jį teikė kiti.
2014.11.11 Seimo narys Artūras Skardžius patobulino šį įstatymą ir davė svarstyti vėl. Labai jau nori jie jo... pinigų...

2018.10.09 pagaliau priėmė Metro Įstatymą, neteisėtai.
Jurgis Razma (Konservatorius) sakė esąs prieš. Nutylėjo kaip balsavo. Sakė, neva pataisė įstatymą, kad sukčiai nenaudotų valdiškų pinigų. Sakė, kad nereikia įstatymo, nes nežinia ar kada bus kur metro. Nutylėjo kad metro išvis nereikia. O todėl nereikia įstatymo. Bet visa jų Konservatorių partija uoliai dirbo primestą, nereikalingą įstatymą, netelkė visuomenės prieš jį.

2020.10.16 Seimas vėl pritarė imti svarstyti kažką apie metro. Nepamenu ar įstatymą, ar jau kėslus statybininkų iš Vokietijos.
Vos 2 balsavo prieš. Keletas tariamai susilaikė. Posėdyje dalyvavo vos 43 nariai.
Ingrida Šimonytė (Konservatorė) nebalsavo. Visą posėdį ji ne dirbo, o sėdėjo už stiklo ir pliurpė. Leido daryti metro.
Visi žurnaliūgos nutylėjo šį posėdį ir Seimo narių elgesį, tarnystę sukčiams.

Neteisėtai atstatydino Seimo narę Neringą Venckienę

Nuoroda:
"Pedofilų" byla
Neringa Venckienė gal tariamai, o gal tikrai gynė giminaitę nuo pedofilų valdžioje.
Tikra yra, kad tą bylą klastojo, netyrė.
Dėl to Neringa Venckienė metė teisėjos darbą ir įstojo į Seimą.
Netrukus ji pabėgo į JAV.
Ten rasi nuorodą į klastūną teisėją Audrių Cininą. O per jį - ir kitas nuorodas.

2014.06.19. Seimo nariai slaptai balsavo:
95 - .
9 - prieš.
5 susilaikė.
9 balsus sugadino.

Visuotinai žinoma yra dėl ko Neringa Venckienė nelanko darbo Seime: jos laisvei ir gyvybei kelia pavojų nusikalstama teisėsauga, valstybė.
Ji negalėtų apsiginti teisme, nes jai bylą suklastotų.
Policininkai, prokurorai, ar jų samdiniai ją gali nužudyti.

  Tad Seimas negali sakyti, neva:
 • Ji nelanko nežinia dėl ko, ar dėl nepateisinamų priežasčių. Kas visuotinai žinoma, to įrodynėti, ar sakyti jiems nereikia.
 • Ji nelanko savo noru. Jie to nežino. Išgalvoja už ją.

Šių 2 pažeidimų visuma reiškia, kad Seimo nariai elgėsi šališkai.
Tą patį pažeidimą atliko ir Konstitucinis teismas, kai prieš kelias dienas leido atstatydinti Neringą Venckienę.

Naikino kalėjimą už greitį kelyje

2014 metų spalį Seimas panaikino kalėjimą (areštą) kaip baudą už per didelį greitį kelyje.

Seimo narys, Liberalų Sąjudžio partijos narys Eligijus Masiulis pezėjo, kad šitaip neteks atimti neliečiamybę Seimo nariui. Policija galės jį iškarto bausti, nereikės prašyti, kad Seimas leistų.

Jis nutylėjo, kad tuo pačiu švelnina baudas ir kitiems busimiems kelių žudikams.

Nutylėjo, kad nereikia atimti neliečiamybę tol, kol pareigūnai neketina kalinti. Gali skirti baudą pinigais. Nereikės Seimo leidimo.
Kad kiekvieną kartą nebūtina jo prašyti sakė seniau ir Seimo narys Vitalijus Gailius. Bet šį kartą jis tylėjo. Kažin kaip balsavo. Rask tu ir pranešk man.

Jei atimti neliečiamybę nebūtina, tai reiškia, kad įstatymą keičia kitu tikslu: išvengti kalėjimo. Gali būti, kad Seimo narys, kurį tą kartą Policiją pagavo, greitį viršijo tiek, kad jį galima būtų sodinti.

Taip skubiai Seimas nekeičia įstatymų, kai tikri žmonės reikalauja, kai tikrai reikia, kai juos visai neteisėtai persekioja, kalina, arba kai - pagal įstatymus, bet pagal tokius kurie prieštarauja Konstitucijai.
Pavyzdžiui, Andriuko KET pataisas Seimas ir Vyriausybė marina jau kelis metus.
Vitalijus Gailius irgi marina kitus siūlymus. Dėsningai jis į rinkimus į Seimą ėjo su tuo pačiu Liberalų Sąjudžiu.

Seimas siūlė neišvaryti girtą teisėją už vairo

2022.01.14 Stasys Šedbaras (Konservatorius) pezėjo, kad bruka įstatymą neišvaryti girto teisėjo.
Neva girtuoklystė tėra liga.
Tik nušalins, pagydys, užmaukšlins stačiakampę kepšę, apsiaustą ir sodins atgal už stalo.
Neva gerų, girtų, abejingų, teisėjų trūksta. Tausoti reikia antrinę žaliavą.

Nuvertina šalį. Girtuoklių pilna. Imk kitą.
Dorų, protingų žmonių tikrai trūksta. Bet 800 teisėjų pririnktume. Tik niekas nenori tokių. Nori girtų sukčių.

Žurnaliūgos LRT jo nebarė.

Dingstis įstatymui: pagavo dar vieną teisėją girtągeldos vairo. Teisėjų taryba ir nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda išvaro.

Jei teisėjų trūksta, turėtų kviesti dirbti naujus. Bet nekviečia. Tyli.
Siūlykis tu.
Priima tik kas įkliuvo, ir tik geldastus.
Juk girtas dviratastastas nepastovės.
Aš ginčiju, kad visiems girtuokliams turi būti lygios teisės sėdėti teisėjais.
Skubėkite. Prie Seimo jau išsirikiavo eilę mėlynų nosių. Nors jų Lietuvoje ir trūksta, bet krėslų dar mažiau. "Prekių" kiekis ribotas. Galite negauti.

Draudžia visuomeninius sąrašus į rinkimus

Partijos gali varžytis rinkimuose ir po 1 žmogų, ir sąrašuose.
Visuomeniniams "Komitetams" tai draudžia neteisėtai. Juk net ir nusikaltėlių Konstitucinis teismas sakė, kad reikia leisti.
2015.09.24 Seimas uždraudė. Ir davė siūlymą tobulinti. Visai atmesti pritruko ne tik balsų, bet ir išvis balsavimo dalyvių. Jų susirinko tik 29. Reikia, kad prieš balsuotų bent 36.

Nebalsavo net 112141 Seimo nariai (79%).

Būtų nieko ypatinga, jei ne 4 pastabos.
Milda Petrauskienė (Komunistė) balsavo "", kad atrodytų gerai. Po to pasakė posėdžio pirmininkui, neva balsavo "prieš". O balsų protokole ir balsavimo išdavose liko "". Posėdžio pirmininkai Gediminas Kirkilas (Komunistas), Kęstas Komskis (Paksiai) to netaisė.
Kirkilas pabėgo iš posėdžio prieš šį svarstymą. Posėdį 15 val. jis pradėjo. O 18 val. 25 min. jo jau nebuvo, nesiregistravo balsuoti. Nesiregistravo ir posėdį baigti 18 val. 30 min.. Keista, kaip jis sugebėjo pasirašyti protokolą 18 val. 31 min.. - Melagingai.
Sergejus Jovaiša balsavo prieš (Konservatorius). - Dėsningai. Juk jis yra begėdis sportininkas, buvęs Kauno "Žalgirio" būrio (komandos) krepšininkas.

Posėdžio stenograma: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1079667
Protokolas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1079542
Balsai ir registracija: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-21368

VardasFrakcijapriešsusilaikėGrąžinti tobulintipastabos
prieš
Matulevičius Vytautas AntanasMG++
Varkala JonasMG++
Brundza StasysTTF++
Dumbrava AlgimantasTTF++
Juozapaitis VytautasTSLKDF++
Jovaiša SergejusTSLKDF++Krepšininkas, begėdis sportininkas
Kazlavickas LiutaurasTSLKDF+Prieš antrą balsavimą nesiregistravo į posėdį. Pabėgo.
Margevičienė Vincė VaidevutėTSLKDF++
Masiulis KęstutisTSLKDF++
Vareikis EgidijusTSLKDF++
Grybauskas KazysLSDPF++
Jonyla EdmundasLSDPF++
Mikalauskas VidasLSDPF++
Mikolaitis GintautasLSDPF++
Miškinienė KristinaLSDPF++
Mitrulevičius AlbinasLSDPF++
Pauža BroniusLSDPF++
Petrauskienė MildaLSDPF++Po balsavimo dievagojosi posėdžio pirmininkui, neva balsavo prieš
Popovienė RamintaLSDPF++
Saulis VytautasLSDPF++
Šiaulienė IrenaLSDPF++
Zeltinis AleksandrasLSDPF++
Žakaris EdvardasLSDPF++
Sargūnas RičardasDPF++
Zasčiurinskas MečislovasDPF++
Kondrotas JonasDPF++
Narkevičius PetrasDPF++
Kamblevičius VytautasTTF++
Komskis KęstasTTF++
Adomėnas MantasTSLKDFTinginiai, begėdžiai. Neatėjo. Nebalsavo. Nerūpi.
Aleknaitė Abramikienė VilijaTSLKDF
Anušauskas ArvydasTSLKDF
Ažubalis AudroniusTSLKDF
Bilotaitė AgnėTSLKDF
Čigriejienė Vida MarijaTSLKDF
Dagys Rimantas JonasTSLKDF
Degutienė IrenaTSLKDF
Dumčius ArimantasTSLKDF
Jankauskas DonatasTSLKDF
Juknevičienė RasaTSLKDF
Kreivys DainiusTSLKDF
Kubilius AndriusTSLKDF
Kupčinskas RytasTSLKDF
Kuzminskas KazimierasTSLKDF
Matulas AntanasTSLKDF
Razma JurgisTSLKDF
Saudargas PauliusTSLKDF
Starkevičius KazysTSLKDF
Strelčiūnas AlgisTSLKDF
Stundys ValentinasTSLKDF
Šedbaras StasysTSLKDF
Vidžiūnas ArvydasTSLKDF
Zingeris EmanuelisTSLKDF
Žeimys PranasTSLKDF
Žilinskas RokasTSLKDF
Bastys MindaugasLSDPF
Bernatonis JuozasLSDPF
Bradauskas BroniusLSDPF
Butkevičius AlgirdasLSDPF
Dudėnas ArūnasLSDPF
Juodka BenediktasLSDPF
Kirkilas GediminasLSDPFPabėgo iš posėdžio prieš šį svarstymą. Bet kažkaip sugebėjo pasirašyti protokolą iškarto po jo. - Melagingai.
Leiputė OrintaLSDPF
Mockus ArvydasLSDPF
Monkauskaitė AlmaLSDPF
Nesteckis AntanasLSDPF
Olekas JuozasLSDPF
Palionis AndriusLSDPF
Pavilionienė Marija AušrinėLSDPF
Petrošius DariusLSDPF
Petrulis DomasLSDPF
Požela JurasLSDPF
Purvaneckienė GiedrėLSDPF
Sabatauskas JuliusLSDPF
Salamakinas AlgimantasLSDPF
Sinkevičius RimantasLSDPF
Sysas AlgirdasLSDPF
Skardžius ArtūrasLSDPF
Šablinskas EduardasLSDPF
Šalaševičiūtė RimantėLSDPF
Vėsaitė BirutėLSDPF
Baltraitienė VirginijaDPF
Birutis ŠarūnasDPF
Bucevičius SauliusDPF
Bukauskas ValentinasDPF
Čimbaras PetrasDPF
Daukšys KęstutisDPF
Dmitrijev SergejDPF
Dmitrijeva LarisaDPF
Filipovičienė VilijaDPF
Fiodorovas ViktorasDPF
Gapšys VytautasDPF
Gedvilas VydasDPF
Graužinienė LoretaDPF
Jakavonis GediminasDPF
Markauskas RaimundasDPF
Mikutienė DangutėDPF
Paliukas RaimundasDPF
Paulauskas ArtūrasDPF
Pitrėnienė AudronėDPF
Skarbalius ValdasDPF
Tamošiūnas GintarasDPF
Ulickas DariusDPF
Ursul SergejDPF
Vonžutaitė VitalijaDPF
Žvikienė ZitaDPF
Jedinskij ZbignevLLRAF
Kravčionok VandaLLRAF
Kvetkovskij JuzefLLRAF
Mackevič MichalLLRAF
Narkevič JaroslavLLRAF
Rozova IrinaLLRAF
Talmont LeonardLLRAF
Tamašunienė RitaLLRAF
Čmilytė-Nielsen ViktorijaLSF
Gailius VitalijusLSF
Gentvilas EugenijusLSF
Glaveckas KęstutisLSF
Gustainis ŠarūnasLSF
Kuodytė Dalia (nuo 1997.03 dar blogai vadovauja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centrui)LSF
Lydeka ArminasLSF
Masiulis EligijusLSF
Mazuronis AndriusLSF
Steponavičius GintarasLSF
Teišerskytė DaliaLSF
Bartkevičius KęstutisTTF
Gražulis PetrasTTF
Ručys Rimas AntanasTTFUžsiregistravo į posėdį prieš abu balsavimus. Bet nebalsavo.
Vaickienė JolitaTTF
Valiukevičiūtė OnaTTF
Vasiliauskas ValdasTTF
Žemaitaitis RemigijusTTF
Ačas RemigijusMG
Balsys LinasMG
Baškienė RimaMG
Gylys PovilasMG
Nakas AudriusMG
Puteikis NaglisMG
Simulik ValerijusMG
Stancikienė AurelijaMG
Urbšys PovilasMG

Seimas dangsto Aplinkos ministrą Kestutį Trečioką

2016.04.05 Seimas neteisėtai atsisakė atstatydinti melagį Aplinkos ministrą Kestutį Trečioką.

Seimas uždraudė kalbėti apie uždarus teismus

Pasiūlė Irena Šiaulienė (Komunistė). Ne viena gal. Ji tik popierių atnešė svarstyti.

Pataisė BPK, kad bausti bet ką, kas viešai kalbės bet ką apie uždarą teismo posėdį.
Rimantė Šalaševičiūtė (Komunistė) guodė, kad parodė malonę: atsisakė kalinti ir uždrausti dirbti. Tą pradžioje siūlė. Mainais ji pareikalavo, kad žurnaliūgos susimąstytų ir patys nekalbėtų apie nusikaltimus. Jei nepaisys, gal baustų ir šitaip.
2016.04.15 nusikaltėlė prezidentė Grybė "priskreto" ir prie šio reikalo. Gal jį net tyčia sukūrė jai pasirodyti. Ji tik pavadino jį gėdingu. Jeigu pati gi jį sukūrė, tuomet ir pati yra gėdinga.
Ji nutylėjo, kad uždaras posėdis yra ne tam, kad apie jį niekas nekalbėtų, o tik, kad suteikti aukoms ramybę, kad lankytojai negalėtų tiesiogiai skleisti kas ką kalbą, įrašynėti, kad galėtų tik perpasakoti, perpaišyti.
Teismai yra vieši. Slaptų teismų būti negali, nes tokie - pavojingi visiems.
Tikrai slaptus duomenis teismas gali aptarti be pašalinių lankytojų, arba įpareigoti tylėti būtent apie juos, o ne apie bet ką. Bet jų kiekis - ribotas: žmogaus buveinės, lankomos vietos, veiklos paslaptys. - Ką paviešinus sukeltų jam pavojų.

Seimas bijo išvaryti Gintautą Kėvišą. Kuria jam vienam įstatymą.

Nuoroda:
Gintautas Kėvišas buvo Vilniaus savivaldybės Tarybos nariu
2007-2011 metais. "Laimino" nusikaltimus, atsisakydavo bausti valdininkus, nieko nepaisė, neidavo į posėdžius balsuoti prieš blogus reikalus.
Gal eidavo balsuoti tik duoti savo renginiams pinigų.

Jis išvogė Operos ir baleto teatrą. Dar užsakinėjo savo sūnaus įmonei brangiai kažką.
Kultūros Ministrė Liana Ruokytė-Jonsson ir Seimas privalėjobausti ir išvaryti.
Vietoj to jie tik įkyriai ragino jį pabėgti (atsistatydinti).
Kas gi bėgs, kol dar leidžia ėsti?..
Tada Seimas ėmė kurti įstatymą šiam 1 vagiui, kad jį tyliai, ramiai išvaryti ir nebausti.
Kažin ar pavyko tas įstatymas...
2017.05.10 Kultūros Ministrė tariamai atleido Kėvišą iš darbo... bet tik nuo 2017.07.01. Bijojo pavaldinio. Nevarė iškarto. Leido dar porą mėnesių vogti kol jo krėslas nusibaigs "natūralia mirtimi".
2017.06.12 Kėvišą pagaliau atleido visai, iškarto. Nes ministerija baigė tiri.
Gaila. Dingo 28 dienų. Per jas dar bent kiek galėjo pavogti.
Sekančią dieną į jo krėslą sėdo kažkoks Sigitas Žutautas. Anas yra bankų ir "projektų" valdymo žinovas.

Kiek suprantu, netenka naikinti, ką Kėvišas pridarė po to, kaip laimėjo neteisėtas varžybas. Nes jos vyko dėl sekančio krėslo, o ne dabartinio. Dabartinis - tariamai teisėtas. O sekantis dar neprasidėjo, nes varžybas smarkiai paankstino.

Išvarė nevagystes, o už blogas varžybas į jo krėslą (konkursą), kurias gal miniu žemiau.
Kažkurie atrankos komisijos nariai buvo susiję su Kėvišu kažkokiais "kolegialiais" santykiais ir tai nutylėjo.
Kažkurie 2 nariai dirbo įstaigoje, su kuria Kėvišas žadėjo glaudžiau bendradarbiauti.
Varžybas neteisėtai paankstino ilgiau nei 1 metus iki ankstesnio vadovo galą (to paties Kėvišo).

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/jurga-tvaskiene.-kaip-kuresi-g.-keviso-imperija-lemtingos-pazintys-ir-polit
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten ir Delfi "pornale", į kurį jie nurodo.
Gintautas Kėvišas elgiasi užtikrintai, nes susibičiuliavo su visa valdžia. Kviesdavo ją į teatrą nemokamai. Nors, ji turi pinigų bilietams.
Prieš kelis metus jis valdiškame teatre šventė savo 60 metų gimimo dieną. Sukvietė rinktinį pasaulio artistų koncertą.
Ten jam padus laižė:
tuometinis ministras pirmininkas nusikaltėlis Algirdas Butkevičius;
buvę Andrius Kubilius nusikaltėlis ir Adolfas Šleževičius;
užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius;
buvę Kultūros ministrai Roma Žakaitienė ir Vladimiras Prudnikovas. tuometinis ministras Šarūnas Birutis. Tas dar jam paankstino varžybas (konkursą) į vadovus, kad vėl laimėtų.

Kėvišas pažindinosi su Gediminu Vagnoriumi, prezidentais Algirdu Brazausku, Valdu Adamkumi, Vilniaus meru nusikaltėliu Artūru Zuoku ir visais jo liberalais.

2000 metais ministras pirmininkas Rolandas Paksas davė Kėvišui Kultūros ministro krėslą.
Kėvišas pažadėjo nebeturėti verslo. Bet tuoj Šveicarijoje įsteigė įmonę "Interarts Riviera S. A.".
Siurbė pinigus iš Ministerijos, "Filharmonijos" ir "Vilniaus festivalių". Daug grynais. 40-45 kartų didesnius, negu įprasta.

2001 metais Kėvišas išlėkė iš ministrų, nes Pakso vyriausybė žlugo. 1 metus jis negalėjo vadovauti teatrui. Todėl ministerija delsė varžybas į vadovus iki tol, kol jis vadovauti galėtų 2002 metais.
Anksčiau maestro Saulius Sondeckis jį globojo. Bet dabar pasipiktino. Kėvišą užstojo visokie žinomi muzikantai padlaižiai.

2002 ir 2010 metais Valstybės kontrolė skelbė, kad Kėvišas gvelbia pinigus.
2010 metais iššvaistė 13 mln. Lt. Pagaliau ministras Arūnas Gelūnas (Liberalas) nubaudė: tik papeikė.
2012 metais STT parašė Gelūnui, kad Kėvišas švaistė valstybės pinigą. Bet Gelūnas vėl jį skyrė teatro vadovu.
2016 metais sekantis ministras Šarunas Birutis irgi skyrė, dar ir anksčiau laiko. Nors žinojo, kad Kėvišas prekiauja su savo paties įmonėm.

Kėvišo žmona Rūta Lietuvoje įsteigė įmonę "Riverside music".
Jis jai užsakydavo tarpininkauti koncertams. O ji jam mokėdavo už tariamas "konsultacijas". Tokių pajamų žinome 574000 €. O kiek dar nežinome...

Kėvišo sūnelis Martynas Kėvišas turi Kipre registruotą įmonę "Riverside music Ltd". Irgi siurbia pinigus per valdišką teatrą.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kevisiada-aptikta-nauju-duomenu-tyrimas-pleciamas
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
"Vilniaus festivaliuose" Kėvišas meno vadovu dirbo neteisėtai. Profesionaliojo scenos meno įstatymas draudžia antrą darbą, jeigu viršininkas neleido, jeigu gali gauti naudą nesąžiningai ("viešųjų ir privačių interesų konfliktą"), ar žemina įstaigą.
Jis neatsiklausė viršininkų, vogė.
Nedirbo, o keliavo į užsienį poilsinių "komandiruočių" nuo Teatro. Nors, tuo metu privalėjo sėdėti darbe "Vilniaus festivaliuose".

2019.10.03 mirė buvusi Operos ir baleto teatro dainininkė (solistė, sopranė) Gražina Apanavičiūtė. Žurnaliūgos LRT tai skelbė ir nutylėjo, kad ji senai nebedainavo, o dirbo užsienyje pašalinį darbą. Iš 79 savo gyvenimo metų tedainavo vos 20. Kai grįžo, irgi nedainavo. Po Lietuvos nepriklausomybės Operos ir baleto teatrą užvaldė kvailiai, savanaudžiai. Jie mėgo kviestis užsieniečius. Savo darbuotojams darbo nedavė. Kėvišas buvo ne pirmas savanaudis tenai, gal ir ne paskutinis.

Leido pase rašyti "w".

Nuorodos:
Vyriausybė leido pase rašyti "w"
2017 metų neteisėtas kėslas leisti "w" "nuvyto" Seime.
2021.06.02 sekanti Vyriausybė vėl bruko.
Ministrų pirmininke jau buvo nusikaltėlė Ingrida Šimonytė, Konservatorė, tariamai nepartinė.
Konservatoriai šlovina "w"
2017.04.05 Andrius Kubilius ir Gabrielius Landsbergis.
Prasmingų siūlymų kratosi.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija įteisino 3 lytines raides Kirilica
Tai įmanoma ir be Seimo. Irgi savavališkai.
Deja, ne į pasą rašyti, o tik 1 atžvilgiu: Gyvačių salos, Ukrainoje. Nors ano nebuvo. Nešvankūs pasieniečiai salos negynė. Bent ne iki mirties. Pasidavė.
Lotynicą ir Kirilicą įmanoma keisti tautinėmis pavardėmis: gyvatė, žaltys, velnias. Nebūtina plėsti ir be to skurdų Lietuvių kalbos žodyną.

2017.04.04 Seimas siūlė leisti rašyti į pasą ne Lietuvių kalba, su raidėmis Q, W, X. - Laužyti Konstituciją.
Pataisa paini. Tai leis valdininkams iškraipyti ją kaip panorės.
Jie ketina rašyti vardus pagal lėktuvų bilietų taisykles.
Kodėl ne pagal traukinių, laivų, arba užsienio kariuomenių taisykles?..
Perleidžia valdžią pašaliečiams.
Ir dar kažkokias rašybos taisykles duotų rašyti nusikaltėlių vyriausybei. Kaip ta panorėtų, taip Konstituciją ir perrašytų.

Žmogaus teisių vardas pase nelaužo. Jis yra valdžios nuosavybė. Jis reikalingas tik jai. Todėl nesvarbu kaip rašo vardą, ar kitus skaičiukus jame.
Pati save gali vadinti ir rašyti kaip tik nori, nepriklausomai nuo paso.
Gali netgi į pasą papildomą lapą įdėti pati, kokį tik nori... Arba užrašyti ką tik nori į esamą lapą. Juk lapų - daug. Apvilk viršeliu su savo vardu bet kokiom raidėm. Puošk jį kiek nori pati. Arba pasigamink atskirą, nuosavą pasą.
CK §2.20 leidžia turėti kiek tik nori vardų, slapyvardžių (pseudonimų) ir juos saugoti sau, kad kiti nesisavintų, arba nesivadintų tokiais vardais kaip tavo.

Tikri Lenkai ir kitos tautybės sako, kad nerūpi "w" ir pasas. Jį naudoja tiktai valdžia. Jokio skirtumo kaip ta skaitys. Patys vieni kitus vadina kaip nori.
"W" bruka ne paprasti žmonės, o politikai, kad pasirodyti. Tomaševskiai neatstovauja Lenkams, Rusams. Šia prasme neturi jie tautybės. Kitų "tautinių" partijų nėra. Kitos tariamai gelbėja ne tik Lenkus, o visokius.
Lenkų abėcėlėje nėra raidžių Q, X, V (ją atstoja W). Leidžia naudoti tik skolintiems iš užsienio žodžiams. Dažnai keičia į atitikmenis.

Tegul dar iš kiekvienos pasaulio ABC-lės ima po 3 raides.
Tegul pradeda nuo Kirilicos. Vardą galės rašyti bent kas vadinasi visuotinai žinomom ir plačiausiai naudojamom 3 raidėm turtingoje "valstybinėje" Lietuvių kalboje. Arba kieno raidės kartojasi, tarkim iš pykčio.
Kieno vardai ilgesni, irgi galės rašyti 3 raidėmis, kaip skambėtų panašiai. Arba keisti vardą į tas 3 raides.
3 raidžių pakanka kad išvengti vienodų vardų, pavardžių. Nebent visi rinktųsi 1, labiausiai geidžiamą, žodį. Na ir tegul susitapatina su Lietuviais ("asimiliuojasi"). Blogiau jau nebus.

2017.05.21 Valstybinės Lietuvių Kalbos Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė skelbė, kad neteisėtai pritaria "w" paso pagrindiniame puslapyje. Sąlygojo, kad ši teisė turi būti ribota, o ne visuotina. Ragino sieti ją su kitos valstybės pasu. Neva blogai būtų, jei raidės Lietuvos pase skirtųsi nuo užsieninio paso. Teisinosi, neva vykdo visuomenės poreikį. Nesakė kas ta visuomenė yra, kada ji su ja kalbėjo ir apie ką.

2017.09.29 Vilniaus Apygardos administracinis teismas neteisėtai panaikino atsisakymą rašyti raidę "q" į kažkieno pasą. Vilniaus Universiteto kalbainis Antanas Smetona pezėjo, neva jos nerašyti neprotinga. Nesakė kodėl.
Tada viso pasaulio vardus būtų neprotinga rašyti lietuviškai. Neprotinga rašyti nelietuviškai. Kaip tariame, taip ir rašome.

Paso tikslas yra ne suvienodinti vardus, kalbas, ne palengvinti asmens paiešką, o tik nustatyti asmenį (tapatybę).

Kalba nepriklauso nuo visuomenės poreikio. Kaip ir gamta, ji kinta savaime, o ne pagal įsakymus. 20 amžiaus pradžioje Lietuviai sukūrė sau raidyną. Jei jiems reikėtų "w", jie ją ir pridėtų. Bet nėra Lietuvių kalboje tokio garso. Todėl ir nepridėjo. Aš nukrypau nuo esmės.
"W" atveju esmė yra ne kalbos pokytis, o valstybinė kalba. Kaip visiems Lietuvos žmonėms, bet kokios tautybės susikalbėti vienodai. - Tik tiek. Esmė yra kokia kalba turi būti "kanceliarinė". ... O ne kaip galėtų žmogus per "kanceliarinę" kalbą save išreikšti kuo įdomiau. Kaip jis galėtų kuo nors pasą papuošti.

Jei derina pasą prie užsienio pasų, tuomet ir visą Lietuvių kalbą tariamai derėtų derinti prie užsienio. Taip ir buvo tarpukario metu (1918-1940). Laikraščiai ir net rašytojai mėgo rašyti vardus su įvairiom užsienio raidėm. Vieni tik užsieninį vardą rašė. Kiti - skliausteliuose prie Lietuviško to vardo pavidalo.
Bet jie rašė ne savo, o kitų žmonių vardus, užsieniečių, kurie neturi lietuviškų pasų ir vargu ar kada Lietuvą lankė.

  Paitasą pasirašė 69 Seimo nariai:
 • Gabrielius Landsbergis
 • Mykolas Majauskas
 • Emanuelis Zingeris
 • Mantas Adomėnas
 • Monika Navickienė
 • Julius Sabatauskas
 • Dovilė Šakalienė
 • Rasa Juknevičienė
 • Edmundas Pupinis
 • Ingrida Šimonytė
 • Andrius Kubilius
 • Kęstutis Glaveckas
 • Virgilijus Alekna
 • Eugenijus Gentvilas
 • Vytautas Kernagis
 • Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
 • Aušrinė Armonaitė
 • Arūnas Gelūnas
 • Gintaras Vaičekauskas
 • Antanas Matulas
 • Juozas Olekas
 • Tadas Langaitis
 • Mindaugas Bastys
 • Gediminas Kirkilas
 • Gintarė Skaistė
 • Dainius Kreivys
 • Sergejus Jovaiša
 • Simonas Gentvilas
 • Jonas Varkalys
 • Algirdas Butkevičius
 • Žygimantas Pavilionis
 • Vitalijus Gailius
 • Linas Balsys
 • Aušra Maldeikienė
 • Algimantas Salamakinas
 • Algirdas Sysas
 • Jonas Liesys
 • Andrius Palionis
 • Rimantė Šalaševičiūtė
 • Raminta Popovienė
 • Rimantas Sinkevičius
 • Antanas Vinkus
 • Kęstutis Masiulis
 • Valentinas Bukauskas
 • Kazys Starkevičius
 • Irena Degutienė
 • Saulius Skvernelis
 • Virginijus Sinkevičius
 • Dainius Gaižauskas - Nusikaltėlis, buvęs policajusMarijampolės "imuniteto" valdybos.
 • Stasys Jakeliūnas (http://jakeliunas.lt)
 • Virgilijus Poderys
 • Vytautas Bakas
 • Guoda Burokienė
 • Mindaugas Puidokas
 • Zenonas Streikus
 • Virginija Vingrienė
 • Valerijus Simulik
 • Robertas Šarknickas
 • Vida Ačienė
 • Tomas Tomilinas
 • Raimundas Martinėlis
 • Gediminas Vasiliauskas
 • Rūta Miliūtė
 • Justas Džiugelis
 • Bronislovas Matelis
 • Arvydas Nekrošius
 • Kęstutis Smirnovas
 • Aurelijus Veryga
 • Bronius Markauskas

2022.01.18 nusikaltėliai Seimas priėmė įstatymą rašyti į pasą raides: QWX.
- Nežinau pagal kieno pataisą. Gal pagal tą pačią.
Ne Lietuvių kalba.
2022.01.25 nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda pasirašė.
2023.07.05 nusikaltėliai Konstitucinis teismas leido. Klausė Seimo nariai.
Laužo Konstituciją.

Seimas bijo išvaikyti Policiją už tai kad vengė tirti kas puola Vytautą Rubavičių

Nuoroda:
Valkatas siundo ant valdžios priešų Policija
Visi ramiausiai praeinate pro juos, pro tuos savo skriaudikus. Niekada nekviečiate Policijos, kai jie neteisėtai elegetauja, reikalauja išmaldos. Todėl ir dabar Policijos neprisikviečiate.

Filosofas Vytautas Rubavičius ir rašeivos iš "tiesos.lt" nutyli šį Andriuko dviratuko puslapį. Laukia kol naujos valdžios aukos užsirauna. Dar ir patys užsirauna. Tada patys pyksta, kad apie tai tyli kiti ir žurnaliūgos.
Jie tik kitus ragina vienytis... kad gintų juos. O patys su tais kitais nesivienija. Ir nesivienija, kad ginti ką kitą.

Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/valstybinis-susidorojimas.-siandien-vytautas-rubavicius-vakar-vytautas-radz
Vytautą Rubavičių kažkas seka, grasina, naršo namus, "debilniką", atleido iš darbo jo sūnų. Policijos neįmanoma prisikviesti daug kartų.
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytauto-rubaviciaus-politinio-persekiojimo-atvejis-visuomene-vienijasi-vals
Kartoja pasaką kaip persekioja Rubavičių.
Algirdas Endriukaitis, Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras neįgaliai skundžiasi, kad jį irgi sekė.
Jam prokuroras parašė, kad neteisėtai nesekė. Nutylėjo, ar sekė teisėtai.
Teismas pamelavo, neva pagal Žvalgybos įstatymą prokurorai neprižiūri žvalgybos.
Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos vadovas Dainius Gaižauskas atsisakė susitikti. - Nusikaltėlis, buvęs policajusMarijampolės "imuniteto" valdybos. Jis tik "neįgaliai" atsakė, kad toks yra teismo sprendimas. Auka tą ir be jo žinojo.
Anas vienintelis, kurį auką įvardino. Prokuroro ir teismo vardus nutyli.

2017.12.21 37 Seimo nariai apsimetė kvailiais, neįgaliais ir parašė nusikaltėliui generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui. Maldavo ginti kažkokį viešą rūpestį (interesą), tirti tą, o jeigu vis tik Policija jau tiria, perimti iš anos bylą.

Žmogaus užpuolimas yra ne viešas rūpestis, o baudžiamoji byla.
Seimas privalo ne prašyti kažko, o reikalauti, kad Vidaus Reikalų Ministras ir nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė reikalautų iš nusikaltėlio Policijos generalinio komisaro Lino Pernavo ataskaitos (PVĮ §12 4d.) ar rengiasi jis ką bausti už tai, kad vengia tirti išpuolį.
Nėra didelio skirtumo tarp tų Seimo narių kurie nepasirašė, ir tų 37, kurie pasirašė:

 • Rimas Andrikis
 • Antanas Baura
 • Guoda Burokienė
 • Algirdas Butkevičius
 • Petras Čimbaras
 • Aurimas Gaidžiūnas
 • Petras Gražulis
 • Arūnas Gumuliauskas
 • Juozas Imbrasas
 • Stasys Jakeliūnas (http://jakeliunas.lt)
 • Zbignev Jedinskij
 • Eugenijus Jovaiša
 • Vytautas Kamblevičius
 • Dainius Kepenis
 • Gintautas Kindurys
 • Gediminas Kirkilas
 • Algimantas Kirkutis
 • Michal Mackevič
 • Rūta Miliūtė
 • Jaroslav Narkevič
 • Česlav Olševski
 • Aušra Papirtienė
 • Naglis Puteikis
 • Vytautas Rastenis
 • Juozas Rimkus
 • Rimantas Sinkevičius
 • Artūras Skardžius
 • Kęstutis Smirnovas
 • Lauras Stacevičius
 • Zenonas Streikus
 • Robertas Šarknickas
 • Stasys Tumėnas
 • Povilas Urbšys
 • Petras Valiūnas
 • Juozas Varžgalys
 • Gediminas Vasiliauskas
 • Antanas Vinkus

2018.05.14 Rubavičiaus sūnų 2 šunsnukiai užpuolė tarp Liudo Giros ir Ateities gatvių. Sumušė šonus. Sutrenkė gyjančią po lūžio koją.
Sustojo "Renault mažas autobusas su Krašto apsaugos ministerijos numeriais. Vairuotojas klausė, ar nieko nenutiko ir nuvažiavo. Rubavičius nerašė ką atsakė sūnus ir ar buvo užpuolikai šalia.
Keistai sutapo, kad ta karinė gelda tariamai netyčia važiavo pro šalį. Gal tikrino darbo kokybę.

Seimas bijo įvesti tiesioginį valdymą Vilniuje ir kitur

2019.06.14 Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pradėjo taisyti kažkurį įstatymą.
Uždraus kirsti brandžius medžius;
kapoti šakas daugiau negu 30% (tariamai genėti);
kapoti augimo metu ("vegetacijos");
kapoti, kol peri paukščiai.
Bet jeigu kapos ne augimo metu, žiemą, tada medis neužgys. Dar susirgs vėžiu.
Kapoti peryklas jau ir dabar draudžia bendros gamtininkų žinios. Už tai rekia atimti leidimus dirbti želdinius ("atestatus") ir bausti, o ne kišti viską į įstatymus.

Visus kirtėjų kėslus neva bus privalu viešinti.
Na ir kas? Viešinti privalu ir dabar, be įstatymo pataisų.

Pirma reikia bausti tuos, kas įstatymus laužo. Po to gal nebeprireiks pataisų.
Valdininkai ir Savivaldybių tarybos nevykdo įstatymų:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#pikta medžiai
Net jeigu viešintų, nevykdytų. Koks skirtumas kaip kerta: viešai, ar slaptai? Na, parėkausi tu viešai... Ir kas?
Už tai Seimas privalo įvesti tiesioginį valdymą. Jie privalo tai ir be prašymų. Prašymus irgi gavo: Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis (Valstiečiai ir žalieji), Seimo Kontrolieriai Raimondas Šukys, Augustinas Normantas, Milda Vainiutė.
2013.03.13 Komunistas Algirdas Sysas nutylėjo Andriuko prašymą įvesti Vilniuje tiesioginį valdymą.

Seimas kalba tik apie medžius. Tyli, kad valdininkai neteisėtai skuta ir žolę, vijoklius.
Žymiausias žolės ir medžių skutėjų, skerdikų padarinys:
slinko Gedimino kalnas.
Valdininkai ir Seimas nutyli tikrus kaltininkus. Tik džiaugiasi proga taškytis pinigais iš to.

Želdynų, Teritorijų planavimo įstatymai, Civilinis Kodeksas jau draudžia kapoti augalus ne vien šiais atvejais, o visada.
Įstatymus aiškinu nuorodoje į Gedimino kalną.

Kitus atvejus, kai derėjo tiesioginis valdymas, paieškok šiame puslapyje ir nuorodoje į savivaldybes.

Seimo Peticijų komisija nevykdo peticijų

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/jonas-ivoska-ar-siandienine-lietuva-yra-teisine-valstybe
Teisinis beraštis teisininkas Jonas Ivoška postringauja. Net kai rašo bylos apie statybas ir suktus prokurorus, teisėjus pavyzdį, nutyli pareigūnų vardus. Davė tik 1 užuominą: Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, Teisėjų Tarybos pirmininko pavaduotojas Egidijus Laužikas. 2019.02.20 Laužiko gaują pradėjo ardyti varžovai.

Neaišku prie ko ir kokia dingstimi prikibo prokurorai. Kodėl nusikaltėliai Europos Žmogaus Teisių Teismas įpareigojo naikinti neteisėtą sprendimą.

Jonas Ivoška klysta, neva Konstitucija bloga, neva ją reikia keisti. Išsidirbinėja kalboje. - Menkniekiai, "kazuistika".
Konstitucijos §114 teisingai draudžia kištis į teisėjo darbą. Nereikia šio straipsnio keisti. Konstitucijos §6 įpareigoja nesusitelkti vien ties juo, o taikyti visą Konstituciją, "vientisai".
Kiti straipsniai įpareigoja prezidentą ir Seimą šalinti blogą teisėją iš pareigų.
Šalinti galima bet kada: bylos metu, ar po jos. Bylos metu teisėją galima nušalinti, perduoti bylą kitam. O šį teisėją tirti ir išvaryti. Kadangi jis nebenagrinėja bylos, niekas į ją nesikiša. Po bylos juo labiau niekas kištis nebegali. Jei po tyrimo paaiškėtų, kad teisėjas geras, jam nebūtina grįžti prie tos pat bylos.

Jonas Ivoška nemini, kad Teismų Įstatymas draudžia reikalauti, kad teisėjas atsiskaitytų už bylą. To irgi nereikia. Reikia tik jį išvaryti. O po to dar ir sodinti į kalėjimą.
Tikrai blogai būtų, jei teisėjas atsiskaitytų ir viršininkai įsakinėtų ką keisti, paliktų darbe, arba šalintų už nepaklusnumą.
Vertinti reikia tik 1 dalyką: šalinti, ar palikti teisėją. Tai nėra kišimasis ar atsiskaitymas. Teisėjas išvis gali tylėti.

Sekantis teisėjas vėl bus nepriklausomas, kol neišvarysime.

Kokios beprasmės Jono Ivoškos pataisos bebūtų, Seimo Peticijų komisija laužo įstatymą, nes jų nenagrinėja. Jei išnarinės ir pritars jam, dar bus ir kvailiai.
Ten vertinga tik ši žinia. Viso kito galima neskaityti.

Jonas Ivoška klysta: neteisybė yra ne dėl blogos Konstitucijos, o dėl blogų pareigūnų, visos valdžios, nes jos nevykdo ir iškraipo. Keisti reikia valdžią, o ne Konstituciją.

Sugalvok tokią protingą "peticiją" tu ir bruk tai Komisijai.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

Priesaika

2013 metais jie kvailai ją nagrinėjo.

 • Andrius Kabišaitis, direktorius.
  2021.01.14 už klastą nedaviau jam Konstitucinio teisėjo krėslo. Ištraukiau tiesiai iš po pasturgalio.
  Seimo narys Kęstutis Masiulis (Konservatorius) pastebėjo, kad Kabišaitį bruka teisiamų, naikinamų partijų nariai: Andrius Mazuronis (kyšininkų Liberalų sąjūdis), Petras Gražulis, Remigijus Žemaitaitis (Paksiai).

  Apytikriai 2022 metais Seimo Teisės departamento direktorių, klastūną Andrių Kabišaitį priglaudė nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda. - Teisės skyriaus patarėju. Ne paprastu, o iš karto vyriausiu, vadovu.

 • Ona Buišienė, Viešosios teisės skyriaus vyresnė patarėja.
 • A. Ožiūnienė.

Viešas rūpestis

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=487847

Naglis Puteikis nuolat tingi, neveikia. Protarpiais siūlo keisti įstatymą, kad leisti žmonėms ginti viešą rūpestį teisme tiesiogiai. Nors tokia teisė jau yra. Jam ją jau aiškinau. Jis ją nutyli, nes tik pasirodyti nori. O keisti įstatymą jam nerūpi. Todėl jo pataisos ir guli be dėmesio iki šiol.

2014.11.13 jas tariamai nagrinėjo:

 • Andrius Kabišaitis, direktorius;
 • D. Zebleckis;
 • A. Dulevičiūtė-Akimovienė.
  Kvailystes rašė:
  1. Bruka "dispozityvumo" principą. Jis jo nesugebėjo paaiškinti. Rašo tik demagogija. O ji net nieko neneigia.
   Neva blogai leisti žmogui ginti viešą rūpestį, jei kiti jo negina.
  2. Siūlo aptarti kažkokias Konstitucinio teismo "doktrinas". Bet negeba paaiškinti jų, ir ką būtent reikia aptarti.
  3. Kad teismai gali patys ginti viešą interesą.
   Todėl neva žmogui to leisti nereikia.
  4. Baiminasi, neva bus daug tariamo viešojo rūpesčio. Bet neduoda jokių pavyzdžių.

   - Nebus. Rūpesčiai būna tik 3:

   • viešas;
   • asmeninis;
   • svetimas.
   Tad teismui krūvis didėtų labai nežymiai. Nes kas nėra viena, tas būtinai yra kita. Vis tiek tektų tai nagrinėti.
   Tik vienu atveju netektų: jei žmogus kreiptųsi dėl svetimo rūpesčio, kas beveik neįmanoma.
 1. Duoda pavyzdį: Statybos įstatymo §23 30 d.. Bet ji neprieštarautų pataisoms. Kas nori, tas tegul kreipiasi į prokurorą. Kam nepatinka prokuroras, tas galės kreiptis į teismą tieisogiai.

Blogiausia, kad visi šie 3 rašeivos nutyli tikrą teisę ginti viešą rūpestį: tą kurią mokinu aš.
Nutyli todėl, kad nenori, kad kas apie tą teisę žinotų.

Visi 3 rašeivos - klaidina arba tyčia, arba dėl to, kad yra kvaili. Todėl jie neatitinka pareigų. Dera juos išvaryti.

Leido nesamai vyriausybei dirbti

 • Viktorija Staugaitytė, vyresnė patarėja.
  Ar ne jos giminė Teodora Staugaitienė nusikalsta Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje. Aną ten skyrė nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Valdiška tariama visuomenės atstovė. Kadaise tarnavo nusikaltėliams to paties Konstitucinio Teismo teisėja. Su anais dabar bylinėjosi giminė Viktorija. - "Šeimos ranga".
 • Ona Buišienė, Viešosios teisės skyriaus vyresnė patarėja.

Kartu su nusikaltėliais Konstituciniu teismu melavo neva pakeitė ne vyriausybę, o tik didesnę dalį. Neva Konstitucija rašo apie tai kitu tikslu, negu apie naują vyriausybę.

Jų kita melą paneigė net tokie nusikaltėliai Konstitucinis teismas. Nors, ir anas leido neteisėtai vyriausybei toliau veikti.

Reiškia, jos nemokšos, kvailos, melagės.
Seimas privalo išvaryti jas. Bet neišvarė. Nes patogios.

Vyriausioji Rinkimų Komisija
Nuorodos:
Darys balsavimą internetu
http://www.vrk.lt/naujienos/-/content/10180/1/vrk-inicijuos-internetinio-balsavimo-galimybiu-studijos-viesaji-pirkima
2021.12.16. Švaistys pinigus "galimybių studijai". Nesako kiek.
"Galimybių studiją" "pirkti" - įprastas būdas vogti už darbą, kurį privalo patys valdininkai, tirti.
Internetas patogus klastoti balsus. 2021 metais tai įrodė nusikaltėliai Rusijos valdžia. Štai ir visa "studija".
Pirmininkės pavaduotojas Vincentas Vobolevičius savavališkai nusprendė už visą komisiją
http://maldeikiene.lt/vincentas-vobolevicius-klastojo-vrk-sprendimus-ar-jis-klastos-ir-2019-m-rinkimu-rezultatus
2017 metų spalį žurnaliūgos "Valstybė" išspausdino vieno banko darbuotojo Gitano Nausėdos savęs liaupses prieš rinkimus (reklamą). Anas ketino tapti prezidentu.
Seimo narė Aušra Maldeikienė yra tariamų valdžios priešininkų partijos Lietuvos sąrašas tariama statytinė.
2017.10.13 ji apie tai paklausė Komisijos.
2017.11.13 pirmininkės pavaduotojas Vincentas Vobolevičius ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vyriausias specialistas Vytautas Vilys atsirašė, neva paklausė pačių kaltininkų ir Visuomenės informavimo etikos komisijos.
Neva tai nėra politinė "reklama". Neva straipsnis neragina balsuoti už Nausėdą. Nors, straipsnio antraštė klausia ar išrinksi ką, o straipsnis jį įvardina varžovu.
2018.03.09 Aušra paklausė ir Vytautas Vilys atsakė, kad VRK nebalsavo nei pradėti tirti, nei nuspręsti kad "reklamos" nėra. Nors privalo balsuoti apie viską.
Vincentas Vobolevičius vadovauja kažkokiam Laisvos visuomenės institutui.

Jis ne vienintelis, kuris savavališkai sprendžia už visą Komisiją.
Taip elgėsi ir Algis NorkūnasTeisėjų etikos ir drausmės komisiją. Anas yra anos pirmininkas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Aną ir visą aną Komisiją pridengė nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė ir visi buvę ir esami Seimo pirmininkai.
Taip 2017 metų pradžioje darė ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Romas Valentukevičius. - Nors ne raštu, o žodžiu. Nusikaltėlis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis vaizdavo neva aną atstatydins... Bet anas vis klaidžioja po visokių pirmininkų krėslus.

VRK neteisėtai neleido rinkimų stebėtojų Britanijoje
http://www.arvydasjuozaitis.lt/2019/05/12/del-siurksciu-rinkimu-stebejimo-jungtineje-karalysteje-pazeidimu
2019 metų varžovo į prezidentus Arvydo Juozaičio pasaka. Neaišku apie kuriuos rinkimus jie rašo. - Prezidento? Europos Parlamento? Nerašo raštų dienų.
VRK pakeitė gyvenimo aprašymą (biografiją)
http://paliokas.blogspot.com/2018/06/2018-06-14-gyvunu-policija.html
2016 metais pirmininko Zenono Vaigausko pavaduotoja Elena Masnevaitė, Roma Rimavičiūtė taisė varžovo į Seimą Eugenijaus Palioko (1954.07.06 - 2021.12.09) aprašymą.
Išbraukė sakinį, kad Vilniaus apylinkės prokurorai neteisėtai nerodo bylos, kurioje žuvo jo brolis.
Kita pavaduotoja Laura Matijošaitytė reikalavo neminėti prokuratūros.
Valdiškas VGTU ištrynė susirašinėjimą su Komisija. Bet jis išliko.
Nusikaltėliai LVAT atsisakė atstatyti aprašymą.

Bylos nerodo net sūnui, nes tariamai nenukentėjo, o todėl nėra bylos dalyvis. 2013.02.16 ten tariamai sudegė 3 žmonės. Nors namas nepilnai sudegė ir liko cigaretės ir plunksnos ant butelio, kurios kažkodėl nesudegė. Eugenijus mano, kad juos nužudė.
Teismo medicinos tarnybos ekspertas matė brolio galvoje skylę pradegusią. Nežinau ar šautinę.
Brolio lavoną Eugenijui atvežė sukčiai laidojimo namai iš Olandų gatvės, Vilniuje. Bruko pasirašyti popierius, neva jis pats kūną atsiėmė iš Teismo medicinos tarnybos. Kažin iš kur ir ką anie atvežė. Keista, kad jis išvis leido atsiimti jiems patiems, neatėjo į tą tarnybą kartu su jais. O gal neleido. 2 žmonės jam sakė, neva matė brolį gyvą po gaisro. Jis abejoja, kad jam tikrai atidavė brolį.
Eugenijus davė žinių, kurios padėtų tirti gaisrą. 2014.03.20 Vilniaus apylinkės prokuroras Kazimeras Poplovuchinas jas nutylėjo, melavo, neva nepateikė, neteisėtai atsisakė atnaujinti tyrimą ir rodyti bylą. Jis pamelavo, neva bylą prašė rodyti tyrimo metu. Tikrovėje ją prašė rodyti, kai tyrimą nutraukė. O tada BPK §181 draudžia atsisakyti rodyti.
Nuo 2016 metų Poplovuchinas tapo advokatu.
Prieš tai ir po to policajai Eugenijui priklastojo bylų ir nuotykių visokių. Net "padvėsusias" šunis ant jo korė:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/eugenijaus-palioko-paaiskinimas-del-jo-kankintu-sunu
Žurnaliūgės vis skelbia Eugenijų žiauriu, ir būtinai prieš rinkimus. Nei jo brolio nužudymu, nei kaip policajai nuolat klastoja, persekioja, nei jo politika nesidomi. Savotiška, padrika jo bylų santrauka:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/teise/eugenijus-paliokas-atsakau-i-tv3-klausimus

2012 metais Eleną Masnevaitę į VRK skyrė nusikaltėlis Teisingumo Ministras Remigijus Šimašius.
Anksčiau ji buvo Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėja.
Pirko kažką iš Pravieniškių pataisos namų (dabar "Mūsų amatai") ir liko skolinga 1000 €.
Už nusikaltimą pakylo: Apeliacinio teismo kanclerė.
Elena Masnevaitė rašinėja knygas apie partijų teisę, politinį sugedimą (korupciją). Bet jos daktaro (pliurpalų) laipsnis neprilygsta Eugenijaus matematikos daktarui.

Štai kas "skaičiuoja" jūsų balsus. - Sukčiai prokurorai, teismų kanceliarinės žiurkės.

Eugenijus Paliokas pareiškė tik neva aš pripainiojau. Aiškinti atsainiai atsisakė.
Dievas jį nubaudė: po 2½ metų pasiėmė.

Priežastis jam ir jo partijai pralaimėti rinkimus yra ne kad juos slopina, o kad patys yra atsainūs. Kiekvienas sėdi savo "aukštame bokšte" ir neina į liaudį. Jei ir kovoja už ką, tai tik už save. Nesivienija, nutyli talkininkus, neskelbia nuorodų vieni į kitus, pavyzdžiui, į mano puslapį. Kiekvienas nori būti pirmas, svarbiausias. O jūs tik sekite jais ir neklauskite.
Pasaka apie tokius:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20190401.htm

VRK leido neteisėtai raginti rinkti
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lietuvos-visuomenes-tarybos-pranesimas-spaudai-del-kreipimosi-lietuvos-vyriausiaji-administracini-teisma-2020-09-25
Nusikaltėliai LVAT juos pridengė:
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lietuvos-visuomenes-tarybos-pranesimas-spaudai-del-lietuvos-vyriausiojo-administracinio-teismo-sprendimo-2020-09-26
Vienintelis ką Teismas rašo teisingai: pašalinis žmogus negali reikalauti daryti "koaliciją". Tik pačios šios 11 partijų gali. Ieškovas supainiojo sąvokas: rinkimų teisinę su bendrinė. Tos 11 partijų tikrai yra bendrine prasme išvien. - Ne tik rinkimuose, o ir valdžioje. Bet teisiškai - ne "koalicija". Balsuoti už jas galima atskirai. Jos gali netgi atvirkščiai, pralaimėti visos kartu, nes skaldo balsus.

2020.09.03 Nusikaltėlė prezidentė Gitana Nausėda iš anksto parinko 11 laimėtojų17.
Nemokamai suėjo su jais į "Valdovų rūmus" švęsti ir pasirašyti "Memorandumą". Nesvarbu kokį.
Laikraštpalaikiai tai ištrimitavo tariamai nemokamai.
Išrinktieji, valdžios, melagių, vagių partijos:

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lietuvos-visuomenes-tarybos-pranesimas-spaudai-del-vyriausiosios-rinkimu-komisijos-nusalinimo-2020-09-28
Dar kvietė: Centro partijos pirmininką, Seimo narį, apgaviką Naglį Puteikį:
http://puteikis.blogspot.com/2020/09
Tas nepasmerkė išskirtinio kvietimo ir beprasmio "Memorandumo", o tik atsisakė pasirašyti. Neaišku ar atėjo ir ar valgė vaišes.

Nekvietė 5 valdžios priešų partijų, net apsimestinių.
Jos irgi pratylėjo, net kai Lietuvos Visuomenes Taryba jų paklausė. Atsiliepė tik Liaudies Partija.

VRK nutylėjo, kai Lietuvos Visuomenes Taryba ir Liaudies Partija reikalavo juos bausti ir versti susimokėti.

VRK neteisėtai užrašė dalyvauti Seimo rinkimuose kas pavėlavo
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/seimo-rinkimai-2020/lietuvos-liaudies-partijos-pareiskimas-2020-10-05
Laisvės partiją - nusikaltėlio Remigijaus Šimašiaus.
2020.08.07 VRK nutylėjo, kad jie pavėlavo į rinkimus. Neteisėtai užrašė juos dalyvauti.
Gal Šimašiams sutrukdė FNTT, kai tą pat dieną apkaltino šios partijos narį Redą Laukį už tai kad apiplėšė karūnos pavidalo virusą ("Covid-19"). Anas yra Vilniaus savivaldybės tarybos narys.

Įvykį matė Centro partijos pirmininkas Naglis Puteikis. Jis paklusniai neįskundė VRK pirmininkės Lauros Matijošaitytės.

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/aktualijos/2021-m-balandzio-30-d-11-val-ivyks-seimo-nario-valdemaro-valkiuno-ir-bendrazygiu-spaudos-konferencija-ar-pavogta-musu-laisve-tiesiogine-transliacija
Vyriausioji rinkimų komisija tik atsirašinėjo.
Kažkuris Administracinis teismas neteisėtai atsisakė nagrinėti.
Generalinė prokuratūra nutylėjo, nuslopino ikiteisminį tyrimą, kurį kažkas pradėjo pagal Lietuvos liaudies partijos pareiškimą.
Gi Tarybų valdžios priešui (disidentui) Pranciškui Valickui kažkas kažkokią baudžiamąją bylą pradėjo, pagal Laisvės partijos pareiškimą. Neslopino.
Seimo narys Valdemaras Valkiūnas sakė Seimui, kad Laisvės partija pateko į Seimą neteisėtai. Pripliurpė dar kažko. Laisvės partija keršijo: išrūpino Etikos ir procedūrų komisiją apie tuos pliurpalus. Bet Komisija nutarė, kad jis nelaužė pagarbos žmogui.
Valkiūnas išsikėlė pats. Respublikonų partijos pirmininkas. Susivienijo: lietuvių Tautininkų ir Respublikonų sąjunga. Vadovauja Sakalas Gorodeckis. 2020 metų rinkimuose Sąjunga dalyvavo kartu su Nagliu Puteikiu ir jo Centro partija. 2021 metais susivienijo ir su tais.

VRK stropiai vykdo įstatymą valdžios priešams, o valdžios partijoms nevykdo
2020.09.11 Vyriausiasis Administracinis Teismas neteisėtai leido VRK neleisti į Seimo rinkimus valdžios priešų.
O valdžios partijas leidžia bet kaip. Prie praeitos nuorodos, aukščiau, pasakoju kad Šimašiaus partija pavėlavo. Bet VRK juos leido.
Rinkimų komisija vieno varžovo leidinyje ragino rinkti kitą, Liberalų sąjūdį
http://puteikis.blogspot.com/2020/09
Seimo nario apgaviko Naglio Puteikio puslapis.
2020 metų Seimo rinkimuose Kaišiadorių apygardos rinkimų komisija suklastojo leidinį rinkėjams. Vieno varžovo nuo Centro partijos leidinyje ragino rinkti kitą: Liberalų sąjūdį. Tai ne klaida, o tyčia. Paties Liberalų sąjūdžio tokio raginimo nėra. Jį pridėjo, o ne per klaidą atkėlė iš kitur.
Klastoti užsakė kažkoks įtakingas ten kyšininkų Liberalų sąjūdžio mylėtojas, gal ne narys.
VRK kėsinosi viešus varžovų ginčus kviesti ne burtais, o pagal įmonės apklausą
http://puteikis.blogspot.com/2020/09
Seimo nario apgaviko Naglio Puteikio puslapis.
2020 metų Seimo rinkimuose VRK kėsinosi į viešus varžovų ginčus ("debatus") kviesti ne burtais, o pagal įmonės "Norstat" apklausą.
Stebuklingai, nusikaltėliai teismas (LVAT) jiems tai uždraudė.

VRK dirba 13757 žmonės.

Dirbo, o nuo 1996 metų jos vadovas Zenonas Vaigauskas.

Jis kažkada buvo aspirantu Visuomeninių mokslų akademijos prie TSKP CK (Komunistas, Komunistų mokykloje). Parašė disertaciją Socialinis-istorinis ir idėjinis Josifo Stalino darbo "Apie dialektinį ir istorinį materializmą" kontekstas.

 • Kažkada nusikaltėliai VRK neteisėtai, tyčia trynė varžovų duomenis ("anketas" ir "deklaracijas").
  2021.12.29 tai skelbiau apie Vilniaus savivaldybę. Rodžiau bent 2011 metų duomenis. Jie pastebėjo, kad pražiopsojo. 2022.01.04 trynė ir anuos.
  Tik po to žurnaliūgos juos barė. Iki tol tylėjo.
  Komisija teisinasi neva Seimas įsakė slėpti varžovus po rinkimų. Nesakė kaip įsakė. Gal slapta, neteisėtai.

  Gal pražiopsojo 2011 metų duomenis dėl to, kad skiriasi adresai. Gal slėpė vienu adresu, bet rodė kitu, su intarpu "statiniai/puslapiai". Aš jį pridėjau ir jie pastebėjo.
  Tai tik nesvarbi technika. Svarbu kad slėpė, o ne kaip.

  Žymiausia ką paslėpė: Rusijos valstybės paslaptį ką 1991 metais nusikaltėlė buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė dirbo TSRS pasiuntinybėje JAV (ambasadoje), kol jūs kovojote už nepriklausomybę. Per 2009 ir 2014 metų rinkimus Grybė kaitaliojo savo gyvenimo praeitį ("biografiją").
  Nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila tai skelbia. Grybė slapta įsakė VSD melagingai skelbti aną grėsme nacionaliniam saugumui.

 • http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/visuomenes-balsas/vytautas-navaitis-nacionaliniai-rinkimu-ypatumai-lietuvoje
  VRK pirmininkė Laura Matijošaitytė su žurnaliūgom nuslopino stebėtoją.

  VRK kaitalioja skaičius, tūkstantį, atgaline data, didyn, mažyn.

  Stebėtojas sėkmingai užsirašė balsuoti antrą kartą, užsienyje. Nerašo kur užsirašė pirmą kartą.

  Net Rinkimų įstatymo §78 rašo ką daryti, jei rinkėjas atsiunčia antrą rinkimų lapą. Bet antro gauti tariamai neįmanoma. Tai klastotė. Reikia baudžiamos bylos, o ne vien §78. Nežinau kaip atrodo rinkimų lapas. Gal jį gali pasigaminti pati. Tada tai gali būti tik klaida.

  Rinkimų stebėtojas Vytautas Navaitis nežinia kaip ketino tikrinti rinkėjų asmens kodus, kurie šalinasi nuo karūnos pavidalo viruso ("Covid-19", "savi-izoliacijoje"). VRK viršininkė Laura Matijošaitytė nedavė neteisėtai. Kvailai neklausė kam to reikia, kaip tą naudos.
  Paprasčiausiai atsisakė iš įpročio viską slėpti.
  Stebėtojas vykdo tiesiogiai su kodais susijusią pareigą, kurią jam patikėjo valdžia.

  Rinkėjai pastebi, kad už juos jau balsavo. Ten matome, kad jie apie tai praneša Komisijai, ar Policijai. Tai reiškia, kad sukčiai už kitus balsuoja nuolat ir jiems talkina Komisijos nariai. ... Ne bet kas, o viršiausi: VRK. Nes tik jie žino kas nelanko rinkimų, kuo saugu apsimesti, kad vietoj jo balsuoti.

  2020.10.23 rinkimų Stebėtojas bandė kalbėti su Matijošaityte viešai. Bet ji atsakinėjo tik žurnaliūgėms ir pabėgo. Žurnaliūgės irgi nesidomėjo ką kalba Stebėtojas. Taip visi jie elgėsi 2 kartus, skirtinomis dienomis, ne atsitiktinai.
  Matomai Policiją iškvietė Matijošaitytė. Ketino tramdyti Stebėtoją. Matijošaityte reikalavo gražinti stebėtojo pažymėjimą. Tas pasimetė. Atidavė. - Nederėjo. Juk rinkimus privalo stebėti dar daug valandų ir dienų po rinkimų. Policininkai ramiai leido VRK pirmininkei atlikti šį nusikaltimą. O privalėjo talkinti Stebėtojui ginti savo pareigą.
  Stebėtojas reikalavo išduoti naują pažymėjimą 2 rinkimų ratui. VRK neteisėtai atsisakė. Melavo, neva jis trukdė dirbti, darė įtaką (Rinkimų įstatymo §61 9 d.).
  VRK neteisėtai ištrynė Stebėtoją iš sąrašų internete. Net jeigu jį tariamai šalino, jis buvo stebėtoju rinkimų metu. Sąrašus draudžiama keisti atgaline data. Gali tik pridėti pastabą ir nuorodą į VRK sprendimą. Bet VRK nesprendė šalinti Stebėtoją. Nėra tokio rašto. Matijošaitytė atėmė pažymėjimą savavališkai, slapta.

  2020.10.14 Stebėtojas davė skundą VRK. Anie jo neteisėtai nenagrinėjo.

  VRK parašė patys sau nuostatus nagrinėti skundus tik per 3 mėnesius. Nerašė ar po tokio ilgo laiko skelbtų rinkimus neteisėtais.
  2020.10.18 VRK jau paskelbė rinkimų išdavas. Nors, skundų dar neišsprendė. Net ir neketino spręsti.

  Gautus skundus ir bent jų skaičių slepia.
  Tą patį daro ir visa valdžia.

  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/seimo-rinkimai-2020/eugenijus-paliokas-kaip-laisves-partija-pralindo-seiman
  Eugenijus Paliokas (1954.07.06 - 2021.12.09) skelbia, kad ir jis balsavo 2 kartus.
  Kažkas, matyt rinkimų komisijos narys, jam atsakė, kad netikrino ar rinkėjas jau balsavo. Išankstinio, rinkimų paštu, lapą metė į bendrą krūvą.
  Eugenijus be įrodymų spėlioja, kad nusikaltėlio Remigijaus Šimašiaus Laisvės partija į Seimą pateko šitaip. Nors, kai balsų lapus sumaišai į 1 krūvą, dingsta įrodymas už ką balsavai. Lieka tik įrodymas, kad balsavai 2 kartus.
  Užtat žinome, kad Laisvės partija pateko į rinkimus neteisėtai, dėl to kad vėlavo.

 • http://www.vrk.lt/naujienos/-/content/10180/1/organizuoti-nera-pareiga
  2016.09.14 pamelavo, neva padėti susitikti su rinkėjais nėra valdiškų įstaigų pareiga. Neva tai reikštų rengti susitikimą. O pareiga yra tik padėti. Pripynė dar atsakomybę už piktnaudžiavimą ir kitką, kas nesusiję.

  Padėti susitikti reiškia bet kokį veiksmą: ir pilną ir dalį.
  Jei valdininkas nesugalvoja kaip ir kur susitikti, tai jis ir negali. Todėl teisėtai neveikia. Bent galvoti privalo.
  Jeigu pats varžovas į rinkumus sugalvoja ir paprašo pagalbos, valdiška įstaiga privalo padėti viskuo, o ne atsikalbinėti, neva taip ji rengtų, o ne vien padėtų.

  Komisija meluoja, nes susitinka su rinkėjais varžovas, o ne Komisija, ar ministerija. Tai ir reiškia, kad varžovas rengia. O jam tik padėtų. Net jeigu už jį padaro viską, o jis tik ant pakylos lipa.

  Padėti tikrai reikia visiems po lygiai. Bet tai jau kitas reikalas.

 • 2013.04.21 pasiūlė komisiją sudaryti ne burtais, o skirti valdininkus ir pareigūnus: policiją, prokurorus, teisėjus, Mokesčių Inspekciją. Jis nori į visuomenės valdymą įtraukti kuo platesnį jų ratą. Nusikaltėliai patys save rinktų. Jų gauja užgrobė Lietuvos valdžią. Dabar reikia išsirinkti vadeivas. Tam jie ketina užvaldyti ir rinkimus.
  Zenonas praleido progą patylėti ir ramiai sulaukti, kol jį išspirs iš pareigų. Jo pražangą 2012 metų pirkimo rinkimuose aprašiau straipsnyje apie Komunistus kitame puslapyje, pavadinimu "Ką daryti".
 • Leidžia susitarti kas su kuo ginčysis viešai prieš rinkimus. Tuo slopina ginčą.
  Patys Komisijos nariai, ne visi, pripažįsta, kad tai prieštarauja Konstitucinei lygybei. Bet neteisėtai atsisako veikti teisingai. Teisinasi: toks įstatymas. Partijos Lietuvos Sąrašas pirmininkas suktas Darius Kuolys nutyli jų vardus.

  Lygybei taikome bendrą §29. Netaikome §55 (teisė rinkti Seimą), §78 (prezidentę), §119 (savivaldybę), nes jie rašo apie rinkėjų teise, o ne apie ginčo teisę.

  2016 metų rinkimų ginčams Komisija leido susitarti tik 5 didžiausioms partijoms kartu pliurpti (tariamai ginčytis) 4 laidose:

  1. Komunistai,
  2. Konservatoriai,
  3. Valstiečiai,
  4. Darbo Partija (Viktoro Uspaskih),
  5. Liberalų sąjūdis.

  Jos jau valdo šalį. Jos savo narių skaičių palaiko pinigais iš valdžios, kuriuos patys sau ir užrašė į įstatymą.
  O visos kitos partijos traukė burtus kas su kuo turi ginčytis. - Tik vieni su kitais. O prie minėtų 5 partijųneleis.

  2016.08.18 posėdyje su varžovais Zenonas Vaigauskas atsakė, kad lygių galimybių rinkimuose užtikrinti neįmanoma, kad čia - kaip šeimoje - reikia susitarti, kad jam rūpi, ar bus įdomios LRT laidos.
  Jis nutylėjo kas yra šeima. Tai nusikaltėlių gauja. Dauguma partijų yra išvien. Jos tik vaizduoja, neva pešasi... dėl grobio. Todėl jos ir ginčus sutaria: kas su kuo pliurps ir ką. Nepatogių, ar iš anksto nesutartų klausimų neuždavinės.
  Vaigauskas turi rūpintis viešu varžovų ginču, o ne daryti jį įdomiu.
  Jei jis tikrai nori, kad ginčai būtų įdomūs, tai privalo juos rengti tikrai viešai, viešose vietose, kur kiekvienas praeivis galėtų prieiti ir tarti.
  Jis pats sako, kad su praeiviais negalima ginčytis:
  http://lietuvossarasas.lt/zenonas-vaigauskas-poziuris/
  Partijos "Lietuvos sąrašas" puslapis. Kas yra Lietuvos sąrašas. Būk atsargi ten.
  Nors ir pats Vaigauskas sykį 2014.08.20 ginčijosi su manim... Ir gan ilgai... Ir net pripažino mano tiesą, bet neveikė. Tai pasakoju žemiau.

  Užtikrinti lygų viešą ginčą įmanoma. - Ir ne vien burtais. Įmanoma visus varžovus susodinti net ir vienoje vietoje, ir telefonu, ir internetu, ir leisti varžovams reikalauti naujų būdų.

  "Vaigus" teisus: kaip valdiškai Kuolys elgiasi su savo partija, taip su ja elgiasi ir valdžia. Kuolys slopina ginčus. Leidžia į rinkimus tik "savus" ir ramius, nuolankius.

  Po 2015 metų rinkimų į savivaldybes Partija laimėjo teismą, kad VRK jų neteisėtai neleido į viešus ginčus televizoriuje.
  Apsimetėlis Kuolys privalėjo reikalauti atstatydinti "Vaigų", skelbti naujus rinkimus.
  Jis to vengė, kad sekančiuose rinkimuose lipti ant to paties "grėblio" ir amžinai tik verkšlenti kokia valdžia bloga.

  Kvailį ir bažnyčioje muša.

  2016.09.02 nusikaltėliai LVAT (bylos Nr. eR-2-492-2016) neteisėtai atmetė skundą. Neva lygybė reiškia teisę susitarti ginčytis bet kam su bet kuo. O nesutarus, burtai neva irgi neužtikrintų teisės visiems ginčytis su visais.
  Teisė tartis nėra lygybė.
  O burtų reikia ne tam, kad visi ginčytųsi su visais, o kad būtų bent kažkokia lygybė.
  Tikėtina, kad teismas nutylėjo daug skundo dalių. Skaityk tą nutarimą ir pranešk man.
  Partija Lietuvos Sąrašas jo aplaidžiai neskundė.

  Seimo nariai
  išdavikas Valdas Vasiliauskas (perbėgo iš partijos Drąsos kelias į blogą Paksiaus partiją),
  Arimantas Dumčius,
  vėpla Marija Čigriejienė (buvusi Konservatorė),
  nedoras Povilas Urbšys (Valstiečiai, dar ir pats išsikėlė "1 mandatu"),
  nedoras Remigijus Ačas
  skundė, kad jiems draudžia nemokamai skelbtis per valdiškas žurnaliūgas LRT.
  VRK teisinosi, kad Seimo rinkimų varžovams 1-mandatiniams davė kalbėti per tariamus nevaldiškus televizorius. Bet tas laidas skleistų visai ne per televizorių, o internetu.
  2016.09.16 nusikaltėliai LVAT (bylos Nr. R-6-552-2016) tenkino dalį jų skundo.
  O kitą dalį skundikai be kovos užleido priešui.
  Tesmas neteisėtai rašė, neva 1 mandato ir daugiamandačiai varžovai nebūtinai turi vienodą teisę nemokamai naudotis LRT. Neva apimtis ir būdas gali skirtis.
  Gal tai ir buvo ta dalis, kurią teismas atmetė. Skaityk tą nutarimą ir pranešk man.

 • 2013 metų rugsėjį VRK davė valdiškų pinigų dovanų nesamoms partijoms, nors jos susijungė, kad Darbo Partija išvengtų baudžiamosios atsakomybės: veiklos nutraukimo. Tų partijų nebėra. Zenonas Vaigauskas apgaudinėjo, neva įstatymai nenumato nedovanoti pinigų. Tada padovanok jų ir man.
  Konservatoriai aplaidžiai balsavo už dovaną. Paskui priešingai reikalavo jos neduoti. Nurodau kitą straipsnį (apie Konservatorius) tame pačiame puslapyje "Ką daryti".
  Vilniaus Apygardos Teismas pirma leido partijoms susijungti nes neva jos neišnyktų, ir galima būtų bausti. Paskui nebaudė būtent dėl to, kad partijos neva išnyko. Per šią nurodą į Apygardos teismą rasi tą pačią nuorodą į Konservatorius.
 • Vyriausioji Rinkimų Komisija slopino "žemės referendumą":
  • drausti parduoti žemę užsieniečiams,
  • mažinti parašų referendumui skaičių nuo esamų 300000 iki 100000,
  • žemės išteklius naudoti tik referendumu,
  • referendumu priimtus sprendimus keisti tik referendumu.
  Komisija atsisakė pripažinti apie 30000 parašų.
  Pareikalavo, kad patys surinkėjai tikslintų 8000 parašų, kurių trūksta iki 300000.
  Uždraudė jiems naudoti rinkėjų sąrašus.
  Uždraudė rinkti naujus parašus.
  Tuo pažeidė Konstitucijos straipsnius:
  • 5: valdžia tarnauja žmonėms. Komisija privertė parašų surinkėjus dirbti už save.
  • 9: Referendumas [...] skelbiamas, jeigu jo reikalauja. Nesvarbu kaip ir kada reikalauja.
   • Komisija atsisakė pripažinti parašus dėl dalykų, kurie neneigia žmogaus noro: vardą rašė kitas žmogus, vardas neįskaitomas, yra tik vardo pirma raidė (inicialas), nėra adreso, skiriasi parašai prieš ir po jų patikslinimo, gal dar dėl kažko.
   • Rinkimų Komisija neturi teisės uždrausti rinkti naujus parašus, ar riboti laiką, per kurį juos rinkti. Tegul duoda naujus lapus.
   • Komisija ir Seimas gali tikėti, kad referendumo reikalauja tinkamas kiekis žmonių. Kiekio nebūtina įrodyti. Jis nėra lemiamas. Lems kiekis referendume. Jis bus tikras.
    Panašiai vyko referendumas dėl atominės elektrinės. Jame prieš atominę pasisakė daugiau negu 300000. Tai reiškia, kad šie žmonės reikalavo referendumo. Nors pasirengimo metu rengėjai nesurinkoparašų už tai, kad tą referendumą daryti.

  2014.01.09 VRK narys Justinas Žilinskas nepaisė Konstitucijos, kai viešai pliurpė neva parašui reikia gyvenimo adreso. Neva adresas turi būti toks, kad laiškas pasiektų.
  O kam? Žmogus yra tikras ir be adreso.

  Komisija pavėlavo duoti tikslinti įrašus ir nuolat juos kaitaliojo. Tai painiai susekė ir suskaičiavo Zigmas Vaišvila:
  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/zigmas-vaisvila-ragina-seima-pakeisti-ciniskai-savivaliaujancius-vrk-narius
  Jis irgi pasiūlė keisti Komisiją, bet jis nesirėmė Konstitucija, kaip tai darau aš. Jis remiasi tik tuo, kad Komisija pažeidė savo pačios darbo taisykles.

  2014.01.30 Komisija balsavo, neva pakeitimas prieštarautų Konstitucijai:
  http://www.vrk.lt/2014-m.-naujienos/-/content/10180/1/kaip-balsavo-komisijos-nariai-del-referendumo (Valdiškas VRK puslapis.)
  Nerašė kuo būtent. Kalbėjo tik apie įsipareigojimus Europos Sąjungai, nors jų nėra Konstitucijoje. Prašė jį stabdyti.
  Šitaip trūkdė skelbti referendumą. Paskui apsigalvojo. Bet juk trūkdė.
  Galiausiai Seimas pavėlavo, bei pats vilkino, todėl paskyrė netinkamą dieną: 2014.06.29 - atskirą nuo rinkimų į Prezidentus 2014.05.11 ir Europos Parlamentą 2014.05.25.
  Ten jie meluoja, neva Konstitucinis teismas kažką rašė apie referendumą. Anas nieko tokio nerašė. Anas rašė apie kitus dalykus.

 • 2014.04.07 neteisėtai atsisakė leisti rengti Lito referendumą, kad keisti Konstituciją, kad uždrausti Lietuvoje įvesti pinigą Eurą (turėti kitą pinigą negu Litas).
  Atsikalbėjo, neva pakeitimas prieštarautų Konstitucijai. Nesakė kaip. Kalbėjo tik apie įsipareigojimus Europos Sąjungai, nors jų nėra Konstitucijoje.

  2014.04.13 LVAT neteisėtai sustabdė skundo dėl šio sprendimo nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą, kad anas paaiškintų ar gali komisija tą spręsti. Nors būtent šito klausė jų pačių. Konstitucinio Teismo galima klausti tik jeigu kažkas įtaria, kad įstatymas prieštarauja Konstitucijai. Bet LVAT nerašė kas prieštarauja ir kam. Jie tik privertė už save dirbti kitus.
  Vienok, teisėjai patys ėmėsi Konstitucinio Teismo darbo ir 36 pastraipoje išaiškino anam, kad neteisėtas yra ano sprendimas 1994.07.22, kai įpareigojo keisti Konstituciją prieš tai, kaip rengti referendumą, kai referendumas Konstitucijai prieštarauja.
  Anas Konstitucinio teismo sprendimas jau yra, nors ir neteisėtas. Jis nepanaikintas ir galioja. Taip juk patys teisėjai mėgsta atsikalbinėti. Tad anas sprendimas jau yra atsakymas šiems teisėjams. Todėl jiems ir prireikė aną neigti. Kad galėtų su tuo pačiu klausimu kreiptis vėl. Nors, pagal Viešo Administravimo Įstatymo §14 3d. 3 sk., §23 6d., taisyklių Nr. 875 §12 kartotiniai prašymai nenagrinėjami. Tuo irgi teisėjai mėgsta dangstytis. Kartojimu vadina bet ką. Tad taikykite tai ir sau.
  Teisėjai kelis kartus parašė nereikalingą demagogiją, painiojo įstatymus su Konstitucija. O ko reikia taip ir neparašė: kuri Konstitucijos pataisa prieštarauja kuriai Konstitucijos daliai. Tik 24 pastraipoje jie perpasakoja VRK atsiliepimą į skundą, neva pataisa prieštarauja įvairiems aktams, sutartims.
  Jie nutylėjo, kad visų prieštaravimų svarstyti nereikia. Konstitucija leidžia referendumu spręsti, o ne tik pataisas daryti. O pagal sprendimą galima keisti viską, kas jam priešinga. Geriau tai rašyti prie klausimų referendumui. Bet galima pataisas rašyti ir po jo.
  Net jeigu manyti, neva prieštaravimus svarstyti reikia, tada LVAT ir privalėjo tai daryti pirmiausia. O į Konstitucinį teismą kreiptis galėtų, tik jeigu paaiškėtų, neva referendumas tikrai prieštarauja kitoms Konstitucijos dalims ir tikrai teks taikyti Referendumo Įstatymo §10, kad anas nenumato Komisijai teisės drausti referendumą, neva tai prieštarauja Konstitucijos §6 (Konstitucija yra vientisas ... aktas).
  Nors ir to daryti negalima, nes tautos nevaržo niekas. Net Konstitucinis Teismas sprendžia tik apie valdžios sprendimus, tarkim Seimo, o ne tautos.
  Kvailų teisėjų pavardes ir nuorodą į nutartį parašiau skyriuje apie LVAT.
  Ten rašau, kad šis teismas perdavė bylą teisėjos vyrui. Anas vadovauja Konstituciniam Teismui.

  Euras - reikalingas.
  Jis ištaisė Litą: pašalino "nulių" perteklių. Litą įvedė per mažos vertės. Derėjo jį daryti apie 10 kartų brangesnį. - "Nubraukti" vieną 0. Euras "nubraukė" bent 1⁄3. Todėl ir liko tiek daug Litiškų centų, kad jų pakako paminklams valdininkams lieti. Juk valdininkų - perdaug.
  Tai - vienintelis būdas pažaboti bankų komisinius už pinigų keitimą. Anie jį neteisingai vadina užsienio valiuta.
  Kol Europoje buvo daug skirtingų pinigų (valiutų), tol keisti būdavo sunkiau. Smulkūs likučiai likdavo neiškeisti. Jei keisdavai kelis kartus, tarp kelių pinigų, vieną per kitą, galėjo ir visai jų nelikti.
  Nusikaltėliai Lietuvos Bankas ir niekas kitas šito lupikavimo prižiūrėti ir tramdyti nenori. Tad belieka imti Eurą už savo pinigą.
  Euras niekuo nesiskiria nuo Lito. Abu yra dirbtiniai. Pats Euras nėra blogis. Blogai gali jį tik prižiūrėti: gaminti jo per daug.
  Girdėjau, neva Litas yra visiškai užtikrintas turtu (gal auksu), o Euras - ne.
  Kartą manęs paklausė moteris iš Islandijos: ar verta stoti į Europą. Paprašiau įstoti ir gelbėti persekioti suktus vadovus, valdininkus. Lygiai taip pat ir Eurą turėtume gelbėti nuo sukčių, o ne šalintis jo.

  2013.12.31 Lietuvos užsienio atsargos buvo 8,468 mlrd. $. - Pinigai, auksas, vertybiniai popieriai. Tos atsargos 107% dengė pinigą Litą.
  2014 metų pradžioje Seimas pakeitė Lietuvos banko įstatymą: perdavė jam tas valstybės atsargas.
  2015.01.01 jos ir visas Lietuvos Bankas atiteko Europos Centriniam Bankui.
  2018 metais Zigmas Vaišvila paklausė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Vytauto Bako ar valstybė susigražins tas lėšas. Dabar jos atiteko aplaidžioms valstybėms, tokioms kaip Graikija. Nežinau ar Lietuvos Bankas tas lėšas tebesaugo. Nors, koks skirtumas, jei jis Lietuvai nebepriklauso.

  2021.07.14 Zigmą Vaišvilą pasakojo, kad net visos Europos Sąjungos valstybės kartu nespręstų nieko. Sprendžia tik Europos Centrinis Bankas ir Europos Stabilumo Mechanizmas. Tiesa, Lietuvos Seimas pasiliko teisę balsuoti kaip mūsų atstovas ten balsuos. - Bet atrodo ne viską, o tik kai didina įsipareigojimus toms įstaigoms.
  Lietuva be sąlygų įsipareigojo per 7 dienas duoti "vargstančiai" "Euro zonai" kiek ši reikalaus.

  2014 metais Zigmą Vaišvilą pasakojo, kad valdžia nesakė žmonėms kiek kainavo ir tebekainuoja Euras. Pinigų ministerija (Finansų) slapta surinko 1,29 mlrd. Litų, kad Eurą įvesti. Bet to nepakako. Be išlaidų vadovavimui, viešumui (propagandai), Euras kainuotų: 800 mln. Eurų. (2,76 mlrd. Lt) pirminį įnašą bei 5 mlrd. eurų (17,26 mlrd. Lt) vertės pažadą (vekselį), skirtą Euro stabilizavimo šalpai ("fondui"). Tuos 5 mlrd. Eurų Europos Sąjunga turi teisę reikalauti apmokėti bet kada. Tokių pinigų neturime. Vėl skolinamės.
  Pensininkams negrąžino 1 mlrd. Lt. Kultūros ir bibliotekų algų žadėtų 40 mln. Lt nedidino... Jie laukė... ir mirė...
  Zigmas reikalavo, kad Seimas liautųsi svarstyti Euro įvedimo įstatymą ir atiduotų pinigus aniems.
  Apie Eurą reikalavo referendumo...

  2015.01.01 Lietuvoje įsiteisėjo Euras. Žurnaliūgos iki tol tylėjo, kad nepabaidyti liaudies: Europos Sąjungos Centrinis Bankas (pirmininkauja Mario Dragi) ėmėsi nuvertinti Eurą 10% (devalvuoti). Prispausdins papildomai 1100 mlrd. € (1,1 trilijoną €). Nors, bent Lietuvos valdžia vis stengiasi apriboti mokėjimus grynais, vis juos mažina.
  2014.12.19 Euras jau savaime buvo nuvertėjęs dolerio atžvilgiu 11%, palyginus su 2014.03.14. Gal pigtų ir toliau. Valdininkams to nepakako. Jie panoro lobti sparčiau. Nuo 2014.12.19 iki 2015.03.20 Euras labai staigiai atpigo dar 14%. Pradėjo dar iki Naujųjų Metų, nes jau tada matyt kažkas slapta žinojo apie naujus pinigų kiekius. Tai pranoko 10%, kurios valdžia skelbė kaip tikslą. Todėl valdžia įsakė prekeiviams pavaizduoti, neva laisva rinka kainą pakėlė būtent iki 10%. Viso, palyginus su 2014 metais, 2015 metais Euras nuvertėjo bei jį nuvertino 20,4%.
  Neva dėl to palengvės prekyba.
  O tau užsienis brangs. Manei gausi Eurą, pasijūsi turtuoliu...
  Naujus pinigus dalins ne žmonėms, o bankams, kurie ir be to - pripampę. Neva jie lengviau paskolas dalins... ir gamins naują krizę. Gavėjai ir toliau tingės tobulėti, kad parduoti savo gaminius galėtų lengviau ir be pigesnio Euro. O kai krizė ateis, už ją vėl sumokėsi tu.
  Naujų pinigų neteko laukti: Euras atpigo staigiai vien dėl pačios šios žinios. Pinigų spekuliantai (keityklos, bankai) uždirbo daug pinigų. Juos prarado tie, kas įveža prekes iš už Europos Sąjungos ribų.
  Ilgainiui pinigas nusistovės, infliacija išlygins kainas. Viskas grįš kaip buvo. O per tą trumpą laiką daug pinigų laimės tie, kas prekes išveža. - Gaus tuos pinigus dovanų iš tavęs.
  Kas norėjo daugiau prekių išvežti, tas galėjo pats sumažinti kainas. Bet jie to nedarė patys. Jie tam privertė tave. Atpigai ir tu. O pelnėsi tik jie.
  Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė neprižiūrėjo Lietuvos Banko. O tas neprižiūrėjo Europos Sąjungos Centrinio Banko, kad anas 10% nuvertino tavo pinigą Eurą.

  Infliacija tikrai ėmė slinkti po pasaulį.
  2015.08.14 Kinija paleido savo pinigą laisvai keisti vertę.
  Anksčiau tai daryti kartą jau juos įkalbėjo JAV, nes tikėjosi, kad Kinijos pinigas brangs ir išlygins prekybą. Taip ir nutiko. Kinai atsiejo Juanį nuo Dolerio. Juanis pabrango.
  Bet kažkaip Kinijos valdžia arba vėl ėmė varžyti Juanio laisvę, arba ne visiškai jį paleido. Kad šį kartą vėl galėjo įsikišti ir vėl paleisti pinigą laisvai.
  To prireikė, nes Euras vis pigo Dolerio atžvilgiu. Kinams tapo sunku.
  Pinigai ėmė šalintis iš Kinijos, nes nebetikėjo, kad Juanis brangs.
  Dar Kinai pasiūlė Tarptautiniam Pinigų Sandėliui (International Monetary Fund) daryti Juanį vienu iš pagrindinių pinigų (bazine valiuta). Sandėlio sąlyga yra vėlgi leisti tą pinigą laisvai keisti.
  Kinijos valdžia, tikėdamasi kad Juanis pigs, jį paleido. Jis tikrai ėmė pigti.
  Paskui tą patį darys Doleris...
  Visi pinigai išsilygins kaip buvę. Tik laikinai pelną didesnį laimės tas kuris "siubtelėjo stalą" į savo pusę pirmas. - Tas kas sukčiavo. - Europa.

  Lietuvoje daug kas ėmė brangti euro priedangoje. Kaina Litais tapo kaina Eurais ir net brangiau. Pavyzdžiui: Senoji kibininėTrakų autobusais ir kioskais po Vilnių. Jie sukčiai. Suniokojo Trakus statybomis. Dėsninga, kad ir kainas sukčiauja.

  2020.03.18 Europos Centrinis Bankas vėl prispausdino pinigų, gal visus 750 mlrd. €, kad gelbėti nuo karūnos pavidalo viruso ("Covid-19").
  Tą patį neprižiūrėjo nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda.

 • Rinkimų Komisija neteisėtai įpareigojo atskirti referendumą į 2.

  http://www.vrk.lt/vykstancios1
  Yra tik 1 bendra nuoroda į kitą puslapį, kurį nurodau žemiau.
  Jie tyčia nukišo referendumų kėslus taip toli, neskelbia jo tiesiog pirmame puslapyje, kartu su visais rinkimais ir referendumais.
  http://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/9018
  Papildyti Konstitucijos §9 5 dalimi: referendumu priimti įstatymai keičiami tik nauju referendumu. Žodžio nauju čia nereikia.
  http://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/9020
  Keisti Konstitucijos §9 3d.: Sumažinti parašų skaičių, reikalinga skelbti referendumą. Vietoj 300000 reikalauti 50000.
  Rengėjai reikalavo abu 2 reikalus spręsti 1 referendumu.
  2018.10.25 Rinkimų Komisija neteisėtai įpareigojo rengti 2 atskirus referendumus ir rinkti 2 kartus po 300000 parašų.
  Konstitucijos §9 atskiria referendumų skaičių nuo reikalų skaičiaus. Jie neprivalo sutapti. Nebūtina rengti atskirus referendumus. Netgi atvirkščiai, straipsnis rašo
  daugiskaitą: klausimai;
  ir vienaskaitą: referendumu.
  Straipsnis įpareigoja skaičiuoti kiek žmonių reikalauja ne "klausimo", o referendumo apie "klausimus".
  Rengėjas yra laisvas prašyti rinkėjų pasirašyti už bet kokį "klausimų" kiekį.
  Išdava nėra vien aritmetinė. Kai atskiri "klausimus", gali nutikti, kad parašus rinkti bus ne lengviau, o sunkiau.
  Pats "klausimas" gali irgi pablogėti. Šiuo atvėju jis blogėja, nes, jei palieki teisę Seimui naikinti ką nusprendė referendumas, tai mažesnis parašų skaičius tampa beprasmis.
  Todėl Rinkimų Komisija meluoja neva šie 2 "klausimai" nesusiję.
  Pats dvigubas parašų skaičius neturėtų būti kliutis. Juk juos vis tiek renka tuo pat metu. Tik pasirašyti 2 kartus užtruktų 2 kartus ilgiau. O rasti žmogų, kuris pasirašys, užtrunka tiek pat.
  Gaišatis yra 2-gubas popierius, elektra, tikrintojai.
  Jei rengėjai sutiktų bent kažkiek atskirti "klausimus", galima daryti 2 "varneles", kad parašo reikėtų tik 1.

  Rinkimų Komisija nutyli kas yra rengėjai ir kaip su jais pakalbėti. Nėra nuorodų.

  2019.04.03 Lietuvos Radijas privalomai kalbino referendumą. Nuolat jį nutraukdavo, kaltino, kad jie vėliau ketina kitą referendumą išvaryti NATO karių stovyklas. O šio referendumo tikslas esą palengvinti sau aną.
  Teisinosi, neva rengėjai jį "provokuoja"... Ir toliau "provokavo" "provokuoti" save kalbėti apie pašalinius dalykus.
  Jau pusę metų (nuo 2018.10.31) renka parašus... Jau tuoj baigs 2019.04.28... O Lietuvos Radijas tik dabar tai skelbia.
  Užtat kitą referendumą, apie 2 pilietybes, skelbia kas savaitę.

  Viena klausytoja klausė: kodėl rengėjai mano, kad tauta, kuri renka blogą valdžią, staiga pasirašys už gerą referendumą?
  Rengėjai negebėjo atsakyti.
  Atsakau aš: valdžią renka ne tauta. Rinkimus klastoja. - Ne vien balsus, o visumą: viešus ginčus, skelbimus, apsimestinius, gausius varžovus, kad skaldyti balsus.
  Kėdes ir sostus dalina neteisingai, neduoda kam priklauso:
  neteisėtos įvairių metų rinkimų išdavos.
  Net jei renka tauta, ji balsuoja aklai, už vardus, net ne už veidus. - Ne kažkokiam referendumo reikalui, o tik, kad ta valdžia būtų. Tauta nieko nereikalauja iš varžovų valdyti ir neturi jiems jokios įtakos po rinkimų. Todėl tautos išmintis referendumams nėra susijųsi su valdžios tariama išmintimi, atstovavimu.
  Kitaip tariant, atstovas nėra tas pats, ką jis atstovauja. Jie elgiasi skirtingai. Atstovai išduoda tuos, kas juos skiria.

 • Referendumo skelbimas:
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lvt-inicijuojami-referendumai-referendumas-del-100-000-rinkeju-parasu-referendumui-inicijuoti
  Mažinti parašų skaičių referendumams iki 100000. Dabar reikia 300000, kad valdžia skelbtų referendumą.
  Aš siūlau: 30000, o geriau 1000.
  Parašus rinko 9 mėnesius, iki 2022.04.20.
  Surinko: 120000. - Nepakanka.

  Įprastai rinktų 6 mėnesius, iki 2022.01.21. Dera pratęsti bent kiek VRK užtruko vykdyti vėliausią teismą. Rengėjai vien bylinėjosi vietoj to, kad raginti žmones pasirašyti.
  2022.01.03 VRK neteisėtai atsisakė pratęsti.
  2022.01.18 nusikaltėliai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo skundą apie tai.
  2022.01.21 pratęsė. - Ne nuostabu. Gerų teisėjų nebūna. Valdžia nepasidavė. Tik vaizduoja malonę. Stebi parašų eigą. Tikisi, kad vis tiek nesurinks.
  2022.04.20 Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Jolanta Petkevičienė melavo neva pratęsė dėl to, kad negalioja Referendumų įstatymas. Nutylėjo kad visus Komisijos sprendimus teismas naikino. Pratęsė ne dėl įstatymo, o kad ji slopino referendumą.

  Zigmas Vaišvila surengė eilinę spaudos "konferenciją" Seime. Skelbė eilinę pergalę.
  Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen uždraudė skelbti spaudos "konferencijas" "Tau vamzdžio gale" ("YouTube").
  Anas priklauso "Google". Paieškok Google šiame puslapyje. Dar pasaka apie Google klastą:
  http://susirašom.saugokmedi.lt
  Google tave seka, iškraipo paiešką, vagia laiškus, duoda juos šnipams, trikdo susirašinėjimą, visuomenę.
  "Google" Lietuvos skyriaus vadovas: nusikaltėlio, buvusio ministro pirmininko, Seimo nario, Konservatorių partijos vadeivos Andriaus Kubiliaus sūnus.
  Uždaryti tą landą būtų teisinga. Bet Čmilytės tikslas buvo ne kenkti nusikaltėliui Kubiliui, o užčiaupti Zigmą. Juk žiopliai labiausiai žiūri tenai. Nesvarbu, kad mažiau bus ką sekti, trikdyti. Svarbu kad nežiūrėtų.

  Rinkimų programoje raginu išvis naikinti laiko ribą. Žmogaus nuomonė neišnyksta po pusės metų. Tai tik parašai, o ne pats referendumas.

  Ko vis reikalauja iš VRK:
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumo-iniciatyvines-grupes-pranesimas-spaudai-referendumas-braunasi-pro-kliutis
  - Ar atšaukia, ar šalina parašus kas ir kaip?
  - Kas ir kodėl valdo surinktus elektroninius parašus? Kas ir kaip saugo asmens duomenis?
  - Nuorodą į referendumo kėslą neslėpti giliai, o skelbti pirmame puslapyje.
  - Leisti užsienyje pasirašyti elektroniškai ne per banką. O aš raginu leisti ir Lietuvoje pasirašyti savo sukurtu elektroniniu parašu ("sertifikatu"), nemokamai, nepriklausomai.
  - Skelbti kiek surinko kasdien, o ne kas savaitę. Vėliausią kartą reikalavo 2021.10.26.
  2021.12.15 nusikaltėliai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) įpareigojo Rinkimų Komisiją atsakyti ir vykdyti.
  - Vilkino. Derėjo ne mėnesį iki parašus rinkti pabaigos, o pradžioje.

  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/2021-m-liepos-05-d-10-00-val-lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataro-zigmo-vaisvilos-ir-referendumu-iniciatyviniu-grupiu-nariu-spaudos-konferencija-seime-kova-uz-konstitucine-referendumo
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumu-iniciatyviniu-grupiu-pranesimas-spaudai-del-vrk-bandymu-is-tautos-atimti-teise-inicijuoti-referendumus
  2021.06.29 Rinkimų Komisija skelbė, kad renka parašus referendumui.
  2021.07.01 neteisėtai atsisakė duoti parašų lapus.
  Pirmininkė - Jolanta Petkevičienė. Sprendžia ne viena, o visokių partijų atstovai.
  Tariama priežastis: 2020.07.30 Konstitucinis Teismas nutarė, kad Referendumo įstatymas prieštarauja Konstitucijai. Neteisėtai atidėjo nutarimą iki 2021.07.01. Įstatymą vykdyti neteisėtai atideda nuolat.

  Jei įstatymas nebegalioja, tuomet Rinkimų komisija nieko nebegali veikti... Bet 2021.07.07 jie tebevykdėįstatymą: pranešė Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen apie referendumą.
  2021.07.08 nusikaltėliai LVAT to neteisėtai nenagrinėjo. Nuorodoje sekančiame referendume, žemiau, aptaria teismus apie abu.

  Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen (kyšininkų Liberalų sąjūdis) neteisėtai, ilgai nevykdė pareigos apie referendumo užmačią pranešti plenariniame posėdyje.
  2021.11.17 Nepriklausomybės akto signatarai Audrius Butkevičius, Bronislovas Genzelis, Eimantas Grakauskas, Egidijus Klumbys, Zigmas Vaišvila skundėsi nusikaltėliams prezidentei Gitanui Nausėdai, Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen, Ministrų pirmininkei, Seimo narei Ingridai Šimonytei (Konservatorė, tariamai nepartinė). Kažkodėl davė aniems 3 parašų lapus už referendumą.
  2021.11.25 Čmilytė pagaliau nusileido ir pranešė Seimui. Melavo neva priežastis vilkinti yra, kad nuo 2021.07.01 nebegalioja referendumo įstatymas. Tylėjo kad tingi daryti naują įstatymą.
  Kažką pliurpė prieš referendumą.

  2021.07.07 skundas teismui:
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/pilieciu-referendumo-iniciatyvines-grupes-skundas-del-lr-vyriausiosios-rinkimu-komisijos-sprendimo-nr-sp-172
  Jie klysta neva įstatymai ir Konstitucija neleidžia Komisijai spręsti ar įstatymas teisėtas.
  Konstitucijos §7 įpareigoja kiekvieną tai spręsti, ir netaikyti jai priešingų įstatymų.
  Užtat jie teisūs, kad tuomet galioja ankstesnis įstatymas, iki blogų pataisų.

  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/2021-m-liepos-15-d-10-30-val-lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataro-zigmo-vaisvilos-ir-referendumu-iniciatyviniu-grupiu-nariu-spaudos-konferencija-seime-teismas-konstitucine-referendum

  • Ramūnas Gadliauskas, pranešėjas
  • Ričardas Piličiauskas, kolegijos pirmininkas, nusikaltėlis
  • Arūnas Sutkevičius
  Bylos Nr. 3-66-3-00054-2021-2
  2021.07.14 nusikaltėliai LVAT panaikino Rinkimų komisijos atsisakymą.
  Jie meluoja neva negalioja ankstesnis Referendumo įstatymas. Konstitucinis Teismas naikino ne jį, o vėliausią 2018.12.20. - Tik dėl tvarkos kaip jį priėmė ir pavidalo. - Ne turinio, ir ne viso.
  Dera taikyti 2016 metų įstatymą.
  Teismas taikė ne įstatymą, o nuomonę apie busimą įstatymą, kurį Seimas pradėjo ir priims 2021 metų rudenį. Tai irgi galima, bet nebūtina. Nors, skirtumo nėra. Abu įstatymai skelbia tą patį.
  Teismas teisingai skelbia, kad Rinkimų komisija privalo vykdyti ne vien Referendumo įstatymą (tariamai negalioja), o ir Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo §3: rengti referendumus. Tai reiškia ir parašų lapus, prieigą prie parašų interneto.
  Teismas davė 5 darbo dienas. Tai nereiškia delsti. Reikia kuo greičiau. Juk Rinkimų komisija jau viską parengė iki 2021.07.01. Bet, kaip įprasta valdininkams, jie tyčia vilkina. Parašų lapus davė paskutine dieną 2021.07.21.
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumo-iniciatyvines-grupes-pranesimas-spaudai-dar-vienas-bandymas-atimti-is-tautos-konstitucine-teise-i-referenduma
  2021.07.19 Teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius slapta rašė atnaujinti bylą. Nepranešė dalyviams.
  Tik vėliau sužinojome, kad jis neteisėtai vaizdavo neva teismas neteisėtai taikė panašumą su tuo busimu referendumo įstatymu. Neva draudžiama taikyti ko dar nėra.
  - ABTĮ §4 6d. neriboja kokį panašumą taikyti. Riboja tik eilę: pirma taikyti panašų įstatymą, o visą kitą, tik kai to nėra.
  2021.07.28 turėjo nagrinėti:
  • Ernestas Spruogis, pranešėjas
  • Audrius Bakaveckas, kolegijos pirmininkas, nusikaltėlis
  • Milda Vainienė
  2021.07.28 Lietuvos Visuomenės Taryba teisėjus nušalino.
  Teisėjas gali turėti keletą bylų vienu metu. Tik nagrinėti negali. Kai skiria tą patį laiką, tai tik valdiškas išsireiškimas. Tikrovėje vienu laiku suneša šūsnį bylų ir antspauduoja vieną po kitos. Tiesa, keista, kad bylų kiekis skirtingas pas kolegijos narius. Tai reiškia, kad 1 kolegija negali išsėdėti visą laiką. Jos sudėtį teks keisti: keletas kolegijų turi sėdėti vienoje salėje ir pakaitomis posėdžiauti. Ypač, jei tas pats teisėjas dalyvauja keliose kolegijose vienu metu.
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumo-iniciatyvines-grupes-pranesimas-spaudai-teismo-grimasos-kovoje-del-referendumo
  2021.07.29 nusikaltėlis LVAT teisėjas Artūras Drigotas neteisėtai nenušalino teisėjų. Prieštaravo pats sau.
  Be reikalo rašė, kad išankstinį nusistatymą įrodyti sunku.
  Neaišku kokiu reikalu rašė, kad abejoti galima ne vien dėl nusistatymų, o ir kaip atrodo. Neva reikia stengtis net ir neatrodyti nusistačiusiu.
  Bet čia pat melavo neva atrodyti nepakanka. Neva skundikams tik atrodo.
  Nutylėjo, kad įstatymo pažeidimai yra šališka, ypač kurie atima teisę gintis. Nors, pats rašė, kad teisėjas šališkas, jei siekia vienokios baigties. Juk kai laužai įstatymus, vienokios ir sieki.
  Jis neteisėtai teisinosi, kad byla vis tiek dar neišspręsta. Tai neturi reikšmės. Nušalinimas turi prasmę būtent kol neišspręsta. Reikalauja, kad spręstų kiti.
  Zigmas klysta, neva Drigotas rašė, neva teisėjai net nesusitinka. Jis rašė kitaip: vienas laikas kelioms byloms tik atrodo. Tikrovėje teisėjai tuo metu pradeda nuo bet kurios bylos. Kitas sprendžia kada nori.
  Artūras Drigotas pripažino bent, kad šie 3 teisėjai laužė įstatymą: nepranešė aukoms ir neklausė atsiliepti.
  Bet jis neteisėtai nereikalavo kelti jiems drausmės bylą,
  nereikalavo, kad prezidentė Gitanas Nausėda išvarytų juos tiesiogiai, be bylų.

  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumo-iniciatyviniu-grupiu-pranesimas-spaudai-dar-vienas-teismo-ivartis-i-vartus-referendumo-priesininkams
  VRK ėmė laukti, kol teismas panaikins referendumą. 2021.08.26 net raštu nutarė neveikti: nespręsti duodi kalbėti rengėjams per radiją, televizorių.
  2021.08.30 rengėjai skundė teismui. Anas privalėjo nagrinėti per 3 dienas. Bet irgi vilkino.
  2021.09.09 nusikaltėliai LVAT naikino tą nutarimą:

  • Arūnas Dirvonas
  • Stasys Gagys
  • Dalia Višinskienė

  2021.09.15 Teismas neteisėtai atmetė skundą dėl antro 2021.08.26 nutarimo atsisakyti kito referendumo apie rinkimus, kurio neteisėtai atsisakė jau anksčiau 2021.06.29. Aną miniu sekančiame skyriuje.

  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/2021-m-rugsejo-7-d-10-00-val-lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataro-zigmo-vaisvilos-ir-referendumo-iniciatyvines-grupes-nariu-spaudos-konferencija-seime-valstybes-instituciju-susiremimas
  Kažkada teismo pirmininkas, nusikaltėlis Gintaras Kryževičius neteisėtai atsisakė bausti teisėjus, kurie vilkina. Pats irgi vilkino: neteisėtai reikalavo skundą rašyti, o ne sakyti. Bet ir rašto nesprendė, nieko nebaudė.
  2021.09.02 Policija krėtė referendumo parašų rinkėjų namus Lazdijuose, Alytuje ir Druskininkuose.
  Trumpam sulaikė ir pradėjo baudžiamąją bylą kito, Žemės referendumo, rengėją, Lietuvos visuomenės tarybos narį Kiprą Valentinavičių. Nežinau ar jis talkina ir referendumo referendumui. Kaltina, kad jis rodė "gomikų" eitynes Kaune, kurstė jų nekęsti.

  2021.09.16 VRK davė vos 1 valandą radijo ir televizoriaus (perpus). Iš to - po 5 minutes žurnaliūgų pranešėjams, neribotą laiką jų skelbimams, klausimams ir atsakymams. Gaunasi vos 2 laidos.
  Taikė tą patį referendumo įstatymą, kuris patys sakė tariamai negalioja.
  Lietuvos Radijas ir Televizija žadėjo neteisėtai skųsti VRK teismui, kad neleistų referendumo rengėjams kalbėti nei kiek.
  2021.10.20 dėl laiko vyko teismas. Rengėjai reikalauja nuolatinių, trumpų laidų. LRT slėpė dienos metą kada liaudis labiausiai klauso.
  2021.11.08 jie atsirašė, neva metas yra paslaptis, kažkodėl pagal sutartį su pašaliniais UAB "TNS LT".
  2021.10.27 tą teismą neteisėtai atidėjo iki 2021.11.24. Nesupratau ar todėl, kad 2021.11.18 skelbs sprendimą dėl 2021.09.16 taisyklių. Atrodo, kad 2 teismai vyksta dėl tų pačių taisyklių.
  2021.10.22 Lietuvos televizija rodė pokalbį su 3 referendumo rengėjais. Nerodė paraščių su žinia apie referendumą. Nutylėjo, kad dalyvauja ne bet kas, o 2 signatarai Audrius Butkevičius ir Zigmas Vaišvila.

  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumo-iniciatyvines-grupes-pranesimas-spaudai-vyriausiosios-rinkimu-komisijos-provokacijos
  2021.10.07 VRK neteisėtai uždraudė rinkti parašus 2 dienas per rinkimus į Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybes 2021.10.10. - Tyla.
  Dar neteisėtai uždraudė rinkti parašus internetu dėl kažkokio saugumo 2021.10.09-2021.10.11.
  - Bet referendumas nėra rinkimai. Net rinkimų metu nereikia tylėti, jei skiriasi dienos, ar varžovai.
  Parašus galima rinkti ir tylint.
  Teismas įsakė parašus leisti rinkti. Už teismo sprendimo nevykdymą gresia BK §245.

  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumo-iniciatyviniu-grupiu-pranesimas-spaudai-referendumo-iniciatyvos-lietuvoje-vyks
  Kitą sprendimą šioje nuorodoje nagrinėju sekančiame skyriuje apie kitą referendumą, žemiau.

  • Arūnas Dirvonas
  • Rasa Ragulskytė-Markovienė
  • Ramutė Ruškytė, pranešėja
  • Virginija Volskienė
  • Skirgailė Žalimienė, kolegijos pirmininkė
  Bylos Nr. 3-66-3-00064-2021-3. Atnaujino 3-66-3-00054-2021-2, ką sprendė 2021.07.14. 2021.07.19 Teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius slapta rašė atnaujinti.
  2021.09.29 nusikaltėliai LVAT išnagrinėjo.
  Atidėjo sprendimą iki 2021.10.11 neteisėtai, nes nenurodė priežasties, kodėl būtina (VAĮ §3 10sk.). Vien teisės nepakanka.
  O tą dieną vėl neteisėtai atidėjo iki 2021.10.20.
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumo-iniciatyvines-grupes-pranesimas-spaudai-referendimo-teise-apginta-iniciatyvoms-trukdoma
  Nerašo teisėjų vardų. Turbūt tie patys.
  2021.10.20 Teismas paliko 2021.07.14 nutartį.
  Tik paaiškino, kad negalima remtis busimu įstatymu.
  Neteisėtai nutylėjo prašymą pusę metų parašams skaičiuoti nuo šios nutarties, o ne nuo pradinės 2021.07.14. Juk VRK trukdė vildamiesi, kad Teismas naikins referendumą.

  2021.08.10 prie Seimo 5000 žmonių prieštaravo ribojimams dėl karūnos pavidalo viruso ("Covid-19").
  Minioje slankiojo Nendrė Černiauskienė (Seimo nario Valdemaro Valkiūno padėjėja, Lietuvos Visuomenės Tarybos LVT narė). Sako, neva ketino ten rinkti parašus. Nors, nerinko.
  Ji atkišo "debilniką" ir filmavo kur eina. Atsitrenkė į fotografą. Ėmė bliauti neva anas provokatorius. Gal apsimetė neva anas ją stumdė. O gal ji turėjo omeny kitą žmogų. Gal ją stumdė iš už kadro.
  Tuo metu ją stebėjo policajus. Už tai ją sulaikė.
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/2021-m-rugpjucio-12-d-11-00-val-lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataro-ir-referendumo-iniciatyvines-grupes-koordinatoriaus-zigmo-vaisvilos-spaudos-konferencija-seime-del-referendumo-inic
  Skelbia, neva ją sulaikė prieš riaušes. O žurnaliūgos vaizduoja neva po. Neva pratęsė jos vaizdo įrašą savu.
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumo-iniciatyvines-grupes-pranesimas-spaudai-nendres-cerniauskienes-sulaikymas-tiesiogine-sasaja-su-referendumo-iniciatyva
  2021.08.12 Vilniaus apylinkės teismas atmetė kažkurio prokuroro prašymą suimti Nendrę iki 2022.01.21, nes prašė be samprotavimų ("motyvų").
  2022.01.21 (pratęsė iki 2022.04.20) turėjo baigti rinkti parašus referendumui. Taip policajai su prokurorais rodė panieką ir tikslą žlugdyti referendumą.
  Kažkada Policijos departamento Imuniteto tarnybos Korupcijos tyrimų skyrius ir Generalinė prokuratūra neteisėtai, nes be samprotavimų, atsisakė tirti referendumo rengėjų pranešimą apie riaušių kurstytojus.

  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/signataro-zigmo-vaisvilos-kreipimasis-i-lrt-del-2021-08-10-ivykiu-prie-seimo
  2021.11.10 Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila, Lietuvos Visuomenės Tarybos pirmininkas,
  Lietuvos Radijo ir Televizijos viršininkei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei
  siuntė tą žinia apie riaušių kurstytojus. Reikalavo:

  • Tirti.
  • Skelbti kad tirti neteisėtai atsisakė Policija ir Generalinė prokuratūra.
  • Įrodyti, kad patys irgi davė, ką surinko, Policijai, kaip kiekvienas pilietis privalo.
  Lietuvos televizija rodė ką surinko tik žiūrovams. Lietuvos Visuomenės Tarybą vaizdavo liaudies priešais. Nutylėjosiuntė Zigmas.

  Valdžia nepaiso net kad valdiški teismai sako: Rinkimų Komisija laužo Konstituciją. Neišvaiko jos.

  2021.11.30 Seimo narys Mindaugas Lingė (Konservatorius) vaizdavo referendumus "Kremliaus" (priešiškos Rusijos valdžios) pinklėmis valdyti Lietuvą.
  Neva 2012.10.14 referendumas apie atominę elektrinę yra "Kremliaus" pergalė. Neva dėl jo Baltarusija pastatė pavojingą atominę elektrinę Astrave.
  Nors, aną referendumą skelbė patys Konservatoriai, Seimas.
  Niekšas Mindaugas Lingė yra Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto filosofijos "magistras". Pats ten baigė mokslus.
  2006-2009 metais tarnavo prezidento Valdo Adamkaus patarėju.
  2009-2019 - nusikaltėlės prezidentės Grybės patarėju. O ana yra būtent Rusijos valstybės paslaptis, nes 1991 metais dirbo TSRS pasiuntinybėje JAV, kol Lietuva kovojo už jos nepriklausomybę. 2015 metais Zigmas Vaišvila pranešė apie tai jai ir jos patarėjams. Jie nutylėjo tikrą grėsmę. O dabar rėkia apie išgalvotą.

  - Patys kaip Rusijos valdžia: žaboja tautos valią.
  Referendumai yra ne Rusija, o Šveicarija, ar Berlynas. Anie juos skelbia net 1 kaime.

  2021.11.23 Mindaugas Lingė keršijo nusikaltėlei teisėjai Daliai Višinskienei, neleido į Aukščiausiąjį teismą už tai kad leido rinkti parašus šiam referendumui mažinti parašų referendumui skaičių iki 100000.
  Aukščiau rašau, kad ji ne tik leido, o ir vilkino, slopino, žlugdė. - Tarnavo gaujai. Bet Mindaugui tai nesvarbu. Svarbu, kad leido. Tarnystė turi būti visiška, kad aukos neturėtų net vilties.

 • http://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/78196
  (Būk atsargi. Ten slapta nukreipia tavo kompiuterį į "Google". O tas tave seka. Nes "Google" klastingi:
  http://susirašom.saugokmedi.lt
  Iškraipo paiešką, vagia laiškus, duoda juos šnipams, trikdo susirašinėjimą, visuomenę.
  Google Lietuvos skyriaus vadovas: nusikaltėlio, buvusio ministro pirmininko, Seimo nario, Konservatorių partijos vadeivos Andriaus Kubiliaus sūnus.
  Ant "Google" "užminsi" nepastebimai, savaime. Nes į jį nurodo programos "JavaScript" kalba. Taip "Google" ir kiti nusikaltėliai stebės tave.
  Stebėtojo gali išvengti, bent laikinai išjungusi "JavaScript" programas interneto naršyklėje savo kompiuteryje.
  Bet gal tada neveiks "pasirašyti".
  )
  Nesurinko parašų referendumui.
  Mažinti parašų skaičių iki 50000 referendumui ir siūlymui Seimui keisti Konstituciją.
  Dabar reikia 300000.
  Aš siūlau: 30000, o geriau 1000.
  Parašus rinko 6 mėnesius: 2023.04.27-2023.10.27.
  Surinko: 744. - Nepakanka.

  Rinkimų Komisijai šį kartą slopinti teko menkai. Nes rengėjai nekvietė talkinti jokio valdžios priešo. Žiūrėk sąrašą ką vienyti skyriuje "nesprogdink".
  ... Net valdžios tarno, kuris vaizduoja priešą: Tiesos.lt.
  Kviečiau vien aš: Zigmo Vaišvilos http://lietuvosvisuomenestaryba.lt,
  Radžvilo "Nacionalinį Susivienijimą".
  Abu nutylėjo.
  Nusikaltėliai Lietuvos Televizija rodė vos 1 laidą, nes privalo. "Netrimitavo" kasdien, kaip referendumą apie 2-gubą pilietybę, ar kitą nesąmonę, nors neprivalo.

 • http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumu-iniciatyviniu-grupiu-pranesimas-spaudai-del-2021-06-29-tos-dienos-sprendimu
  2021.06.29 Rinkimų Komisija neteisėtai atsisakė rinkti parašus referendumui, kuris naikintų "daugiamandačius" rinkimus, užstatą, leistų varžovus kelti nevyriausybinėms organizacijoms ir kitus dalykus.
  Sulaužė įstatymą: balsavo dar kol pareiškėjai nepatvirtino noro.
  Nutylėjo kaip aukos paneigė Komisijos priežastis.

  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumu-iniciatyviniu-grupiu-pranesimas-spaudai-kova-uz-konstitucine-tautos-referendumo-teise-tesiasi
  Skundą dėl referendumo teismas atmetė 2021.07.07. Neteisėtai nerašė kodėl.
  2 ilgus skundus rasi praeito skyriaus 3 pastraipos 2-je nuorodoje.

  2021.06.15 skelbė referendumą apie konstitucinį įstatymą:
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lvt-inicijuojami-referendumai-seimo-rinkimu-referendumas
  Šį referendumą Komisija su teismu neteisėtai uždraudė.

  2021.07.21 pareiškė vėl tokį pat referendumą. Keis jau ne įstatymą, o Konstitucijos §55 ir 59:
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/dar-viena-pilieciu-referendumo-iniciatyvines-grupes-referendumo-iniciatyva
  2021.08.26 Komisija neteisėtai atsisakė dirbti.
  2021.08.30 rengėjai skundė teismui.
  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumo-iniciatyviniu-grupiu-pranesimas-spaudai-trukdymai-igyvendinti-referendumo-iniciatyvas-ir-lietuvos-vyriausiojo-administracinio-teismo-skilimas
  2021.09.15 Teismas neteisėtai atmetė.
  Neteisėtai neaiškino kodėl.
  Ankstesniame skyriuje aiškinu, kad skundus dėl abiejų referendumų privalėjo spręsti per 3 dienas, iki 2021.09.02. Niekas nebaudė, kad vilkino.

  • Arūnas Dirvonas
  • Kitų 2 teisėjų neįvardino
  2021.09.16 VRK neteisėtai atsisakė skelbti ir šį referendumą. Nes prieštarautų įstatymams, o apkalta Seimo nariui, už tai kad laužo rinkimų pažadus, varžo jo laisvę apgaudinėti.
  - Tam ir yra referendumas, kad tauta spręstų kam prieštarauti ir varžyti.
  Rengėjai klysta neva skundė tokius pat reikalus, todėl teismo sprendimai dėl abiejų referendumų privalėjo būti vienodi. Aną referendumą VRK vilkino. O šį atmetė.

  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumo-iniciatyviniu-grupiu-pranesimas-spaudai-referendumo-iniciatyvos-lietuvoje-vyks
  Kitą šioje nuorodoje, smulkų, klastingą sprendimą atidėti sprendimą, nagrinėju skyriuje apie kitą referendumą, aukščiau.
  Rengėjai skunde klysta neva busimas įstatymas, kurį siūlo referendumui keisti Konstituciją, nesako ar buvo teisėti ankstesni rinkimai.
  - §3 sako, kad neteisėti. Dėl to įsako Prezidentei, arba Seimui, jei tas neveikia, skelbti pirmalaikius rinkimus.

  • Gintaras Kryževičius, kolegijos pirmininkas
  • Stasys Gagys, pranešėjas
  • Ramutė Ruškytė
  2021.10.11 neteisėtai atmetė.
  Neva referendumas neigtų ankstesnius rinkimus atgaline data.
  Varžytų Seimo nario "mandatu". O likusios Konstitucijos dalys nevaržytų. Neva Konstitucija prieštarautų sau.

  Teismas be reikalo nusirašė ištisus 2 puslapius VRK išrašų iš Konstitucinio teismo sprendimų. Didumos tų nuorašų VRK ir Teismas nenaudojo ginčui.
  Nusirašė ano nutarimą 2003.05.30, kad teisė privalo būti vieša, o ne slapta. Bet tuo grindė kitą, melagingą mintį: minėtas referendumo §3 galiotų atgaline datą.
  - Ne. Jis tik skelbtų pirmalaikius rinkimus, įgyvendintų pakeistą rinkimų tvarką. O ne atgaline data baustų, ar atimtų ką.
  Sprendimo §39 demagogija: Teismas neįrodė, neva referendumas atgaline data neigia ankstesnius rinkimus. Aš įrodžiau, kad neneigia, neperdaro, o tik daro naujus.
  Kaip bebūtų, tauta turi teisę skelbti praeitį neteisėta. Tai netgi būtų nuoseklu, jei ji sakytų, kad nuo pat pradžių turėjo omeny tik "vienmandačius" rinkimus, o dabar juos tik rašo, tiksliau.
  §36-37 - demagogija. Esama mišri rinkimų tvarka - "vienmandatė" ir "daugiamandatė" - tikrai nelaužo Konstitucijos, tikrai rengėjai klysta. Bet tai nedraudžia referendumo ir rašyti busimo įstatymo §3 tokią klaidą: neva laužo, neva ankstesni rinkimai neteisėti. Vis tiek klaida būtų tik 1 kartą. Po pirmalaikių rinkimų jos niekas nebetaikytų.
  §32 demagogija: neva Seimo nario laisvas "mandatas" yra ne vien Konstitucijos §59 4d., o paskleistas po visą Konstituciją. Todėl neva nepakanka keisti vieną dalį. Teismas nutyli kuris kitas straipsnis numato laisvą "mandatą". Nėra tokio. Kitaip, reikėtų taisyti ir aną.
  2014.07.11 Konstitucinis teismas neteisėtai uždraudė referendumus. Nurodė į savo 1994.07.22 neteisėtą sprendimą neva referendumas turi atitikti Konstituciją. Nors, jis ją gi ir keičia, todėl negali atitikti.
  Jei referendumas prieštarautų likusiai Konstitucijos daliai, kurios nekeičia, tai spręstų tauta.
  §22.2 Teismas klastingai keičia tikslą pareigos vadovautis Konstitucija. Tikras: rengti referendumą. Išgalvotas: slopinti jį.

  §18 Teismas nutylėjo, kad VRK meluoja neva neaišku kurį Konstitucijos straipsnį minėtas referendumo §3 keistų.
  - Jis ją keistų ne tiesiogiai, o per naują įstatymą. §3 liktų jame, o ne Konstitucijoje.
  §40 teisingai neigia VRK: referendumas ir Konstitucija viršesniįstatymus. Juos Seimas privalėtų keisti pagal naują Konstituciją.
  Už tokią akivaizdžią klastą Seimas neteisėtai neišvaikė VRK.

  http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/referendumai-2021/referendumo-iniciatyviniu-grupiu-pranesimas-spaudai-gincai-teisme-del-vrk-atsisakymu-registruoti-referendumo-iniciatyvas
  2021.11.11 VRK vėl neteisėtai atsisakė referendumo apie "daugiamandačius" rinkimus ir rinkimus pirma laiko.
  Nežinau kuo jis skiriasi nuo to, kurio atsisakė 2021.09.16. Atrodo rengėjai daug kartų bandė tą patį įvairiais pavidalais.
  Teisinosi neva 2021.10.11 LVAT draudė varžyti Seimo nario "mandatą".
  - Anie neteisėtai draudė ne šiaip, o tik dėl referendumo kėslo reikalauti šalinti narį iš Seimo, kai nevykdo pažadų ("programos").
  Nedraudė skelbti naujus rinkimus pirma laiko.
  Išvis, niekas negali drausti skelbti referendumu nieką, net kvailystes.
  Teisinosi neva Konstitucija numato kitą rinkimų pirma laiko tvarką.
  - Tai neturi reikšmės. Referendumas įveda naują tvarką.
  Kiti referendumo dalykai VRK paprasčiausiai nepatiko.

  Referendume rašo, kad nesvarbu kieno rinkimų programą varžovė įsipareigoja. Svarbu tik įsipareigoti. Nors, §59 patikslina: savo ir tų kas iškėlė.

  §59 pataisa - nerišli: Seimo nariai vadovaujasi [...] Konstitucija, valstybės interesais, [...] rinkimų programa, savo sąžine vykdo rinkimų programą. Nereikia pastarųjų 2 žodžių. Arba dera atskirti į sakinį.

  Abu kartus rengėjai neteisėtai nerašo, kad į Seimą žmogus gali eiti pati, savarankiškai. Rašo tik, kad kelti gali partija, organizacija.
  Tai nedraudžia kelti save pačioms. Bet dera tai ir rašyti.

  Nereikia naikinti "daugiamandačius" rinkimus. Reikia galėti rinkti ir kitų vietovių varžovus iš sąrašo. Be jų kai kurie žmonės neturėtų pasirinkimo, jei jiems netinka vietiniai. Šalis juk bendra.
  Pavienis balsavimas ("vienmandatis") - žalingas.

  Nereikia tuoj pat rengti naujus rinkimus. Daug mandatų nelaužo lygią rinkimų teisę Konstitucijos §55.
  Jų reikia dėl kitko: 5% ir 7% balsų riba laužo tą patį straipsnį. Skaityk sekančią nuorodą.

  Nereikia 3% apygardos rinkėjų parašų, kad iškelti varžovą į Seimą. Rinkimai ir yra parašai. Visiems varžovams dera leisti viešai, visuotinai kalbėti prieš rinkimus, kaip įprasta, už valdiškus pinigus. Tik po to, o ne prieš tai įmanoma žinoti ar remia juos kas.

  Nereikia "apkaltos", kai nevykdo programos.
  VRK ir Teismas teisūs:
  Seimo narė atstovauja visus žmones, o ne vien kas ją rinko. Ji ir rinkėjai gali keisti nuomonę.
  Reikia skelbti kokius siūlymus ji slepia, nevykdo. Kad sekantį kartą jos nerinktų.

  Atšaukti Seimo narį turi reikalauti ne 8%, o 3% apygardos rinkėjų. - Kiek ir pasirašo už varžovą.
  Tai turi būti ne "apkalta", o nauji rinkimai.

  O visa kitą galima ir daryti. Nors, nelabai kas ir lieka, ypač mažame referendume 2021.07.21.

Trūkdė referendumams neteisėtai. Referendumas tam ir yra, kad ją keisti, nes jai prieštarauja. Jis pats yra Konstitucija. Tad galima jai prieštarauti, net jeigu taip buvo.

2014.08.20 Zenonas Vaigauskas man bukai teisinosi, neva referendumai - neteisėti. Neva Konstitucinio Teismo sprendimai - neginčytini. Vis pezėjo savo, nepaisė teisės ir ką sakau.
Man teko primygtinai reikalauti atsakyti.
Tada jis sutiko, kad:

 • Konstitucinis Teismas pats sakė, kad jį saisto jo ankstesni sprendimai.
 • Konstitucinis Teismas pakeitė ankstesnį sprendimą. Prieštarauja pats sau. Zenonas pripažino, bet tuoj vėl pliurpė savo: neva keisti sprendimą galima ir būtina. Nors ka tik pripažino, kad - ne (eilutė aukščiau, bei dar ankstesnė pastraipa).
 • Jeigu Konstitucinis Teismas nuspręstų, neva Žemė - stačiakampė, tada jo sprendimai - ginčytini. Jis netgi šmaikštavo, kad reiktų tikrinti jų proto ligą (psichiką). Bet tuoj jis draudė šitaip vertinti to teismo kvailą sprendimą apie referendumą.
 • Seimas tyčia žlugdė žemės referendumą. Skyrė jį vasarą ir atskyrė nuo prezidento rinkimų. - Kad žmonės neitų balsuoti. Sakė, kad kitaip referendumas būtinai įvyktų. Jau Komisija tai gerai išmano klastą. Sakė, kad būvo didelė tikimybė, kad išdavos būtų liūdnos valdžiai. Šiepė Seimą, kad jie neapdairiai paskelbė referendumą ir netrukdė rinkti parašus. - Manė, neva 300000 nepavyks surinkti. Kai pavyko, Seimas paklaiko...

Už tai, kad pripažino tokias "erezijas" prieš valdžią, kai apie tai paskelbiau, 2017 metais Zenoną išvarė iš vadovų. Jei neskelbčiau, gal jam ir atleistų. Nors valdžia neatleidžia ir už asmeninius pokalbius.

Sekanti Rinkimų Komisijos pirmininkę jau parinko dar tylesnę, ištikimą valdžiai: Laurą Matijošaitytę.
2018.02.20 jos žurnaliūgos iš Lietuvos televizijos paklausė kaip ji nuslėpė nuo Komisijos ir ta nenagrinėjo, kad Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (partijos) pirmininkas Ramūnas Karbauskis savo įmonių pinigais viešinosi prieš rinkimus. Taip jam padėjo tapti Seimo nariu.
Ji neteisėtai, įžūliai žurnaliūgai į akis pratylėjo. O žurnaliūga paklusniai "nusipurtė dulkes" ir nereikalavo jos bausti už tai, kad valdiškos įstaigos vadovas vengia atsakyti žurnaliūgai, laužo Administracinį Kodeksą. Joks prokuroras ir policajus irgi neteisėtai jos nebaudė, kai visi per teliką pamatė.
Vėliau ji teisinosi, neva neturėjo laiko nagrinėti Karbauskį. Nutylėjo, kad išvis jį nutylėjo.

Konservatoriai pareikalavo, kad tai tirtų nusikaltėliai STT. Bet anie paklusniai neteisėtai netyrė. - Neva tai nėra sugedimas ("korupcija"). Netyrė net kaip kitokį nusikaltimą.
Sugedimas ("korupcija") yra piktnaudžiavimo rūšis. Bet koks piktnaudžiavimas yra nusikaltimas. Matijošaitytė slėpė Karbauskio pražangą mainais už krėslą.
Tai privalėjo tirti būtent STT.

2018.06.04 kažkas paskelbė, kad Rinkimų Komisija nutylėjo nusikaltėlio Sauliaus Skvernelio žmonos dalį (akcijas) Swedbanke.
Žmona banko dalį gavo vietoj dalies algos. Ji dirba Swedbanke.
Komisija išbraukė visą tai iš posėdžio protokolo. - Nuslėpė Skvernelio susidomėjimą ("interesų konfliktą").
Skvernelis yra Seimo narys ir ministras pirmininkas. Štai kodėl Seimas ir vyriausybė dangsto bankus už tai, kad grobsto komunalines įmokas ir mokėjimo korteles.

2020.02.04 Saulius Skvernelis papildė skelbimą apie savo rūpesčius ("privačių ir viešų interesų deklaraciją"), kad žmona Silvija Skvernelė sėdi degalinių įmonėje "Orlen Baltics retail", tariamai dirba.
Todėl OrlenLenkijos veža virusus dirbti į Mažeikių naftą, neatsiskaito valdžiai. Jų nebaudžia, nevaržo.
Žmonos pavardė kažkodėl ne lietuviška. Tada ir pavardė Skvernelis turėtų būti be galūnės: "Skverna". - Rusiškai reiškia: "blogis", "pikta".
Neaišku kada žmona pradėjo ten dirbti.
Prieš tai nusikaltėliai Vyriausybė kažką pirko brangiai iš "Mažeikių naftos", sąlygas pritaikė jų norams, davė nuolaidų. O "Orlen Lietuva" tuos tavo pinigus davė Skvernelio draugų, valdiškų verslininkų krepšinio šutvėms ("klubams").

2018.08.03 teismas nubaudė 480 € nepamenu ar partiją Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ar jos pirmininką Ramūną Karbauskį už tai, kad per rinkimus mokėjo algą 60000 € nusikaltėliui Sauliui Skverneliui ir dar kažkiek dar kažkam. Nežinau ar to teismo prašė Rinkimų Komisija ir kodėl to nenutylėjo.

Seimo Kontrolieriai
Angliškai: ombudsman, Parliamentary Commissioner.
Seimo puslapis. Seimui atsakingų įstaigų sąrašas.
Nuorodos:
Kalėjimai krato be žinios, savavališkai
Seimo Kontrolieriai tai rado, bet nieko nekeitė. Toliau leido.
Teisingumo ministrė Milda Vainiutė trukdė vaikyti Kalėjimų departamentą
2018.03.06 ji tariamai atsistatydino. Todėl prireikė naujo krėslo...
2018.09.27 Seimas skyrė nusikaltėlę Mildą Vainiutę Seimo Kontroliere. Pasiūlė nusikaltėlis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis (Valstiečiai ir žalieji).
Ji pakeitė nusikaltėlį Raimondą Šukį. Anas išlipo iš krėslo 2018 metų balandį, kai baigė kadenciją.

Dabar Milda Vainiutė gaus skundus iš kalinių apie tą patį Kalėjimų departamentą... Jos krėslui priskirtos Savivaldbės, o ne Valstybės įstaigos. Kalėjimų departamentą tariamai nagrinėtų kitas Seimo kontrolierius. Bet tikrovėje jų neatskirsi.

 • Romas Valentukevičius.
  Ar ne jo giminė Rimvydas Valentukevičius - generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas? - "Šeimos ranga".
  2009.07.06 - Valstybės dienos proga (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.
  Kaip jis darbo metu spėja garsinti Lietuvą? Aš plušu žymiai daugiau, garsinu, bet vis ordino negaunu. Iš jo viešųjų pirkimų sąrašo matome, kad jis daug skraido po tą pasaulį. Lėktuvo triukšmas - garsus. Iškarto pasaulis supranta, kad skrenda Lietuvis valdiškai, brangiai.
  Kodėl Karininko kryžius? Juk jis nėra nei kareivis, nei stiprus. - Todėl, kad taip maloniau. Jautiesi toks pasitempęs, karingas. Duodi tvirtą atkirtį tautai, kuri kėsinasi į valdininką.
  Nuo 2015 metų Romas Valentukevičius dangstė valdininkus jau kitame kresle: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkas.
 • Daiva Valeikienė. Patarėja.
  Matyt, rengė Valentukevičiaus klastotę.
 • Augustinas Normantas
  http://lrski.lt/kontaktai/16-administracija/27-augustinas-normantas.html
  • gimė 1952 metais Mažeikių rajono, Auksodės kaime.
  • 1970 metais baigė Mažeikių vidurinę mokyklą.
  • 1970-1975 Vilniaus Universiteto Teisės fakultetas. Su pagyrimu baigė.
  • 1975-1980 ten dėstė Valstybinės teisės katedroje.
  • 1980 - gal iki 1996 ten dėstė Teisės fakultete. Paskui vyriausias dėstytojas, docentas.
  • 1976-1982 mokėsi aspirantu Maskvos M. Lomonosovo universiteto Teisės fakultete.
   Apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją.
  • 1993-1996 Seimo Valstybės ir teisės komiteto patarėjas.
   Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas.
  • 1996 - gal iki 2005 Konstitucinio Teismo teisėjas.
  • 2005 Seimo kontrolierius.
  • 2010 antrą kartą Seimo kontrolierius.
  • 2013 Seimo kontrolierių įstaigos vadovas.
  • 2016 trečią kartą Seimo kontrolierius.
  • 2017 antrą kartą Seimo kontrolierių įstaigos vadovas.
  Socialinių mokslų daktaras, profesorius.
  - Tai daktaras, ar profesorius?
  - Socialinių, ar teisės mokslų?
  Europos ombudsmenų instituto valdybos narys.
  Vedęs. Turi sūnų.

  Paklusniai nereikalavo šalinti iš pareigų Vilniaus miesto Savivaldybės Saugaus miesto departamento valdininkų. - Artūro Zuoko nuosavos "policijos".

 • Rosita Daunore. Patarėja.
  Matyt, rengė Normanto pezalą.
 • Raimondas Šukys
  Ar ne jo giminė Adelė Šukienė ten vyresnioji specialistė, Bendrame skyriuje?

  Kyšininkų įmonės "MG Baltic" reikalais paaiškėjo, kad nusikaltėlis Raimondas Šukys, berods kol buvo Vidaus reikalų ministru, bandė paveikti Pajacų partiją.
  Nežinau ar Šukys tarnauja "MG Baltic", ar kam kitam. Tai buvo pažyma iš VSD apie keletą dalykų, nebūtinai susijusių.

  Šiaulių Savivaldybė neteisėtai nagrinėjo peticiją apie tai, kaip jie naikina nevaldiškus keleivių vežėjus. Raimondas Šukys neteisėtai perdavė skundą skundžiamiems valdininkams. Paskui paklusniai, neįgaliai paprašė, kad Savivaldybė daugiau nesielgtų blogai ir toliau leido jiems taip elgtis. Paklusniai nieko nereikalavo šalinti iš pareigų. Visai nutylėjo Vyriausybės atstovo melą.

  Aplinkos viceministras Martynas Norbutas dangsto medžių kirtėjus.
  Kartu ir nusikaltėlis Seimo Kontrolierius Raimondas Šukys.

 • Milda Vainiutė
  http://lrski.lt/kontaktai/16-administracija/78-milda-vainiute.html

  Mokėsi:

  • 1981 baigė Rokiškio E. Tičkaus vidurinę mokyklą. - Dabar J. Tumo-Vaižganto gimnazija.
  • 1982-1986 Vilniaus pedagoginis institutas, dabar Lietuvos edukologijos universitetas. Tapo Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
  • 1987-1993 Vilniaus universitetas. Tapo teisininke.
  • 1997 Gyzeno (Giessen) Justus-Liebig universitetas, Vokietijoje. Tapo socialinių mokslų (teisės krypties) magistre.
  • 2000 ten pat tapo tų pačių mokslų daktare.

  Kėdės:

  • 1986-1993 lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rokiškio 3-ojoje vidurinėje mokykloje. Dabar - Rokiškio "Romuvos" gimnazija.
  • 2002-2003 Teisingumo ministerijos Teisėkūros ir viešosios teisės departamentas, Tarptautinės teisės departamentas, vyriausia specialistė.
   Per porą metų pasėdėjo poroje "departamentų"?
  • 2002-2003 Nacionalinė teismų administracija, Teisės ir personalo skyrius, vedėja.
  • 2003-2009 vėplos prezidento Valdo Adamkaus ir nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja.
  • 2016-2018 Teisingumo ministrė XVII vyriausybėje.
  • 2001-2018 Prostitučių Mykolo Riomerio universiteto Teisės fakulteto docentė, Konstitucinės teisės katedros vedėja, Konstitucinės ir administracinės teisės katedros vedėja, Viešosios teisės instituto direktoriaus pavaduotoja, profesorė.
   Vis gi, koks jos laipsnis? - Docentė, ar profesorė?

Neverta visų iš eilės jų atsakymų nagrinėti. Kiek jų mačiau, tiek radau kvailų. - Žinome iš anksto.
Kontrolierių būdas paprastas: jei kaltas valdininkas tau paaiškino kaip jį skųsti teismui, tada valdininkas teisus. Nesvarbu kaip jis nusikalto. Jie tik stumia tave į teismą.
Bet Seimo Kontrolierius tam ir yra, kad prižiūrėti įstatymą ir bausti valdininkus.
Teismas valdininkų nebaudžia nei pagal pareigas, nei nori.
Seimo Kontrolierius yra papildoma skundų galimybė. Jei už jį dirbtų teisėjai, tada jis būtų nereikalingas.
Jis tikrai yra nereikalingas toks blogas.
Nedirba ir teisėjai. Visai niekas neveikia.

Jie yra valdininkų viršunė. Vienintelis jų darbas - juos tikrinti ir varyti iš darbo.
Savaime, jie to nedirba. Jie elgiasi kaip ir patys valdininkai: dangsto. Gal ir vagiliauja. Bet kuriame kabinete visada yra ką vogti. Nors lygtai nelabai ten yra... Statybų Seimo Kontrolieriai seniai neužsakinėjo. Nebent įrangą kokią.

  Viešieji pirkimai įdomesni:
  http://www.lrski.lt/index.php?p=296&l=LT&n=378
 • Elektroninio administravimo ir dokumentų tvarkymo sistema.
  Pirkimo dalis: Veiklos organizavimo analizės ir valdymo sistemų atnaujinimo bei plėtra.
  Kažin ką reiškia žodis "dalis"?
  Laimėtojas: UAB "Informacijos saugumo agentūra".
  Numatoma bendra sutarties vertė (su PVM): 410080 Lt.
  Laimėjimo priežastis: vienintelis tiekėjas.
  Skelbimo data: 2012.04.16
 • Kompiuterinės įranga.
  Laimėtojas: UAB "Sisneta".
  Numatoma bendra sutarties vertė (su PVM): 43655,94 Lt.
  Laimėjimo priežastis: vienintelis tiekėjas.

2012 metais numatomi vieši pirkimai. Patvirtino 2012.07.20. Gaunasi, kad "numatė" ne prieš metų pradžią, o po jos. Be to, daugelis sumų neįvardintos, nors pagal VAĮ §8 1d. įsakymas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais). (Žr. klastos būdų sąraše: nėra pagrindo.)
Aukščiau minėti 2 pirkimai į žemiau duotą sąrašą neįtraukti. Nors jie abu įvyko būtent 2012 metais.
Miniu vos kelis kvailiausius pirkimus.
Vien įvardintos išlaidos sudaro 151200 Lt. - Įskaitant tą, ką nesurašiau tarp kvailiausių. Žiūrėk pirkimų sąrašą nuorodoje aukščiau. Jei pridėtume aukščiau minėtus pirkimus: 604935,94 Lt. Puikus verslas. Daug galimybių. Tylus ir ramus.

 • Skintos gėlės: 1000 Lt metams.
  Vienas kitam apsidovanoja.
 • Maisto prekės: 2000 Lt metams.
  Negi nepakanka graužti pinigus ir popierių?
 • Vadovo atmintinė 2013 metų: 1500 Lt. Tai tokia kvaila užrašų knyga. Ji tuščia, išmarginta smagiai. Todėl brangi velniškai. Maloniai pasijunti vadovu ir verslininku. Sąsiūvinys paprastas - pigesnis. Todėl nemalonus.
 • Degalai: 10000 Lt. Vien spalis-gruodis.
  O dviračiu ir viešuoju transportu aišku niekaip neįmanoma išsiversti. Nes kišenės ištuštėtų.
 • Viešbučiai: 15000 Lt.
  Tokiom kainom tavęs darbe turėtų nebūti bent pusę metų, jei ne visus metus per metus. Ilgos tos darbinės "atostogos".
 • Lėktuvai: 40000 Lt metams.
  Kam tas triukšmas apie tokią pat sumą, kurią praskraidė Vyriausybės valdininkai į Naująją Zelandiją? Galima skraidyti ir tyliai. Juk labai toli yra ta Lietuva, tokia įdomi, paslaptinga, nepažįstama. Skrajūnai garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Už tai gauna dar ordiną: skaityk ištrauką iš Romo Valentukevičiaus "turiningo" gyvenimo aprašymo šio straipsnio pradžioje.
  Manau jie skraido pas valdininkus, kurie už tavo pinigus apsigyveno šiltuose kraštuose. Pasisvečiuoja, "pakontroliuoja"... Tada rašo į tavo skundą "šiltą svekinimą" iš šiltų atostogų: netrukdyk.
 • Mokomieji seminarai: 2000 Lt metams.
  Kas nori mokintis, tas mokinasi pats. Kas nenori, tas važinėja. Šiuos pinigus jie valdiškai dovanoja visokioms įmonėms, kurios gausiai prisisiurbė prie visų valdžių. Pavyzdžiui, sumoka už dviračių nuomą ir seminaro metu važinėjasi. Tai - irgi šioks toks "mokomasis seminaras". Daug ko išmoksti... iš sukčių... Poilsinių valdiškų seminarų tikri žinovai yra sukčių užgrobta Lietuvos Dviratininkių Bendrija. Ten pasisemk šio mokslo. Jis paprastas: leisk valdininkui pasijųsti svarbiu, ir būtinai susimokėti už "papildomas paslaugas".
 • Geldomobilių laikymas uždaroje teritorijoje, plovimas: sumos neįvardino.
 • Mobilus internetas: 4700 Lt. Liepa-rugsėjis.
  Negi iš darbo internetą naršysi? Būtina sėdėti lauke, grožėtis vasara. Paprastas ryšis per 3 mėnesius kainuotų 100 Lt. O valdiškas privalo būti brangus. Smulkūs pinigai netelpa į kišenę.

Aukos nesekmė jo įstaigoje prasideda tuo, kad raštininkė jai sako, neva auka ant visų pikta; neva tai būdinga visoms valdininkų aukoms; nes neva visi valdininkai negali klysti.
Kai tau taip sako, žinok išdavą iš anksto.

Seimo Kontrolieriai neatsiskaito niekam - laisvi menininkai

2018 metais nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė pridengė daug neteisėtų statybų Vilniuje:
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/20190103.htm
Anksčiau jas irgi dangstė visa aukščiausia valdžia, nusikaltėliai ministrai pirmininkai Andrius Kubilius, Algirdas Butkevičius, Saulius Skvernelis ir kiti... išvien.
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas melavo esąs laisvai samdomas "menininkas", nepriklausomas, be pareigų, o tik su teisėmis veikti... arba, maloniau, neveikti ir ginti tik savo teises... neveikti.

2020.06.16 jis tą patį pezėjo ir Seimui.
Dar melavo, neva Seimas negali jų tikrinti.
Viena Seimo narė klausė kodėl neatsakė į jos laišką, o tik atsirašinėjo šitaip.
Jis tik pakartojo šitai, bet vėl neatsakė. Seimo narė paklusniai nutilo.
Augustinas Normantas melavo nesąs viešo administravimo įstaiga. Nutylėjo, kai ta Seimo narė jį neigė Seimo Kontrolierių įstatymo straipsniais. Nesvarbu, kad ji neteisi. Svarbu, kad Augustinas Normantas jos nepaisė.

Viešo administravimo rūšiai įstaigą priskiria ne atskiri įstatymai, o 1 bendras Viešo administravimo įstatymas, §2 1d.. Visos įstaigos yra Viešo administravimo. - Net teismai ir Seimas. Tik ne kiekvieną įstaigų veiklos dalį apima Viešo administravimo įstatymas. Tam yra atskiri įstatymai. Pavyzdžiui, Seimo narys neturi viršininkų, sprendžia pats... Bet pagal tvarką, ne savavališkai. Privalo tartis su tavim, atsakyti ko klausi pagal Viešo administravimo įstatymą.

Tai tiesa, kad Seimo kontrolierius nėra pavaldus niekam. Bet ne dėl, to, kad nebūtų Viešo administravimo įstaiga. O dėl to, kad niekas nenustato jam viršininkų. Jei nustatytų, būtų pavaldus.
Vis tik jis atsiskaito Seimui:
kai pats nori, ar kai anas klausia (SKĮ §4 3sk.);
ir privalomai kas metus (SKĮ §11 1d.).
Tad, atrodytų betikslis ginčas ar yra jie Viešo administravimo įstaiga. Bet rūšis lemia ne vien pavaldumą.
Seimo kontrolieriai kratosi šios ir bet kokios rūšies tam, kad vengti kitų pareigų pagal Viešo administravimo įstatymą. Pavyzdžiui: nušalinti kaltą valdininką; nusišalinti, kai auka skundžia patį Seimo kontrolierių. - Duoti skundą nagrinėti kitam valdininkui, Seimo kontrolieriui.
... Nors, jie vengia pareigų išvis, bet kokių, net kurias turi pagal SKĮ.

Augustinas Normantas 3 kartus skaitė tą patį klausimą, matyt iš skirtingų Seimo narių: kiek kartų tyrė ką nors savaime, be skundo. Kiekvieną kartą jis užkeikdavo klausytojus įstatymais, bet neatsakydavo.
Milda Vainiutė išsisukinėjo padoriau: tarp pezalų ji burbtelėjo skaičius 4 ir 3. - Per mažai. Skundų gauna šimtus. Laukia beveik vien jų. Štai kokie jie nesavarankiški.

Augustinas Normantas melavo, neva, kai perduoda skundžiamam valdininkui, tada nereiškia, kad perduoda skundžiamam valdininkui, nes perduoda viršininkui.
Nutylėjo, kad patys Seimo kontrolieriai reikalauja, kad auka jau būtų perėjęs visus viršininkus.
Auka Seimo kontrolieriams skundžia jau viršiausią. Viršesnių nėra. Todėl Seimo kontrolieriai perduoda atgal tam pačiam, viršiausiam. Tai ir reiškia, kad perduoda skundžiamam valdininkui.
Seimas klausė Seimo kontrolierių ar visada atsiklausia aukos, kai perduoda skundžiamam valdininkui.
Augustinas Normantas neteisėtai į tai neatsakė.
Vietoj to jis melavo, neva auka visada prašo priversti kaltininką veikti. Neva todėl jie kaltiems valdininkams ir perduoda (viršininkams).
- Nėra prasmės reikalauti veikti tą, kas net ir kai skundi Kontrolieriui, nenori pastebėti "klaidos" ir veikti, nelaukdamas sprendimo.
Aukos reikalauja išvaikyti kaltus (SKĮ §19 1d. 13sk.), naikinti sprendimus visokiais būdais pagal tą straipsnį. - Kad dirbtų Seimo kontrolieriai, o ne auka visą valdžią.

Kai perduoda kaltininkui, jie tai melagingai vadina "tarpininkavimu".
- Ne. SKĮ §17 1d. 6sk. yra ne tarpininkavimas, o atsisakymas tirti. Tada perduoda valdininkui, kuris tą gali spręsti (bet nenori).
Tarpininkavimas yra ne pašalinis, o pagrindinis, visas darbas. Kol Seimo kontrolieriai tiria, tuo pačiu tarpininkauja. Jeigu išdavoje valdininkas pasiduoda, galima liautis tirti pagal SKĮ§22 3d.. Tas straipsnis vienintelis mini tarpininkavimą.
Todėl, kai Seimo kontrolieriai pezi, kad kai tarpininkauja, tada netiria, jie prisipažįsta, kad nedirba ką privalo.
Maža to, jie dar pezi, kad stengiasi kuo labiau tarpininkauti (nedirbti).
Milda Vainiutė apgaudinėjo, neva tarpininkauti naudinga: spartėja sprendimas. Neva mažuma aukų skundžiasi vėl.
Tikrovėje, tik dalis aukų pasiduoda. Kitos grįžta. Bet Seimo kontrolieriai kaltina jas, neva kartojasi ir atsisako tirti. Taip sukuria regimybę, neva išsprendė, pagelbėjo.
Tikrovėje, tai būdas ne spartinti kaltininką, o atsisakyti jį tirti. Bet kokia dingstimi skundą išmeta, (tariamai tarpininkauja), o po to jau vadina tai kartojimu ir atsisako šia dingstimi. Bet SKĮ §17 3d. draudžia tirti kartotiną skundą, tik jei anksčiau jį tyrė. O jei netyrė, privalo vėl spręsti nagrinėti, ar ne. Tai ne spraga. Taip ir turi būti. Nereikia leisti atsisakyti skundo ir kai anksčiau nagrinėjo, ir kai atsisakė. Juk vis tiek kiekvieną skundą tenka skaityti, net jei jį kartoja. Vis tiek tektų kažką atsakyti. Tada jokio skirtumo ar kartoti atsisakymą, ar teisintis, kad auka kartojasi.
Seimo kontrolieriai "tarpininkauja" (perduoda skundžiamam valdininkui), nes jam priklauso veikti, o ne Seimo Kontrolieriui už jį, ir neva auka neįrodė, kad rašė valdininkui. Net kai valdininkas prisipažįsta, kad gavo aukos raštą, Seimo kontrolieriai duoda jam laiko dar 30 dienų. Tas vis tiek nei atsako, nei veikia. Seimo kontrolieriai jo nebaudžia, tyli, sako reikia laukti... porą metų.
Jei teisintis, kad reikalą spręsti gali vien valdininkas (kaltininkas), tuomet nieko negalėtum tirti, kaip jie nesprendžia. Seimo kontrolieriai būtų nereikalingi.
Seimo kontrolieriai privalo ne "tarpininkauti", o tirti. Įeiti į valdininko irštvą, apieškoti, telktis Policiją, rasti visus raštus, į kuriuos neatsakė, reikalauti pasiaiškinti (SKĮ §19 1d. 1-4sk.).

Milda Vainiutė kalbėjo kartais ir tiesą. Bet vis tiek apgavo. Ji atsakė į klausimą kokiais reikalais žmonės skundžiasi. Bet išvardino tik keletą. Vienas jų: Vilniaus savivaldybė nesitaria su gyventojais, kai stato požemines šiukšlių dėžes rūšiuoti.
Nutylėjo, kad Savivaldybė ne klysta, ar vengia... Jie įžūliai skelbia, kad nesitars. Aiškiai nustatė šią tvarką.
Nutylėjo, kad beveik visos tos dėžės neteisėtai sunaikino krūmus, medžius, pievas. Galėjo statyti vietoj betono, asfalto, arba nestatyti visai. Dėžes rūšiuoti šiukšles galima statyti mažas ant kiekvieno kampo. Netektų statyti dideles, po žeme, nieko knisti.
Nutylėjo, kad Seimo Kontrolieriai visus skundus apie tai nuleido į skundžiamos Savivaldybės "unitazą".

Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Milda Vainiutė nutylėjo skundus apie nusikaltėlius prezidentę Grybė, ministrą pirmininką Saulių Skvernelį, Vilniaus merus ir Savivaldybės tarybas.
Aukoms jie atsikalbinėja, kad netiria jų (SKĮ §12 2d.). Tai tiesa. Bet jie vis tiek privalo:
pranešti Seimui ir Vyriausybei (SKĮ §19 1d. 7sk.);
apie nusikaltimą - tyrėjui, ar prokurorui (SKĮ §19 1d. 12sk.);
siūlyti bet kam keisti įstatymus, taisykles (SKĮ §19 1d. 8sk.), tokius kaip draudimas tirti (SKĮ §12 2d.), ar bent pranešti Seimui (SKĮ §19 1d. 19sk.) apie prezidentę, ministrą pirmininką, vyriausybę, merus, savivaldybės tarybą, Seimo narius, teisėjus, valstybės kontrolierių.
siūlyti bet kam (įskaitant bet kokiai tarybai - ministrų vyriausybės, ar savivaldybės) naikinti sprendimus (SKĮ §19 1d. 14sk.);
siūlyti taisytis bet kam, net kai jo netiria (SKĮ §19 1d. 21sk.).
Seimo kontrolieriai yra ne patys sau, o Seimo. Jie privalo šitaip padėti Seimui prižiūrėti valdžią ir valdžios aukoms kalbėtis su Seimu.
Abu nutylėjo, kad aukos skundžia ne vien pačius, kuriuos tirti draudžiama, bet ir juos po vieną (ne kaip tarybą, "kolegialią", pavyzdžiui merą, tarybos narius), jų Kanceliarijas (visos 3 kanceliarijos viršija įgaliojimus Seimo, prezidentės, vyriausybės, vadovauja šaliai iki gyvos galvos), valdininkus.
Juos tirti privalo. Bet Seimo kontrolieriai randa kaltininkų sąraše bent 1, ką draudžiama tirti... jei neranda, sukeičia sąvoką... ir atsisako tirti visus. Pavyzdžiui, vyriausybę ar savivaldybės narį, pavienius, vaizduoja jų tarybomis, "kolegialiais". Kanceliariją vaizduoja Prezidente.

Seimas paklusniai klausė Seimo kontrolierių kliedesių.
Vos pora "burbuliavo", neva nereikia tokių. - Urbšys, Gražulis. Bet nieko nedarė, kad išvaikyti Seimo kontrolierius su visa įstaiga ir sargais. Tik pasirodė rinkėjams.

Dangstė nusikaltėlį Teisingumo Ministrą Remigijų Šimašių ir antstolius.

2013 metais nutylėjo, kad Teisingumo Ministras Remigijus Šimašius melavo, neva nėra teismo sprendimo dėl neteisėtų paties teismo ir antstolių veiksmų. Ta dingstimi ministras neatestavo ir nebaudė antstolių. Pamelavo, neva jam veikti neprikaluso išvis, neva be to teismo sprendimo negalima antstolio skųsti Teisingumo Ministerijai ( §13 1d.).
Sprendimas tikrai yra: paties teismo sprendimas nutraukti tuos veiksmus.

Davė tariamų ministro atsakymų raštų sąrašą. Priminė, kad ministras jau rašė, kad jis teisūs, todėl neva anas tikrai teisus. Nesvarbu, kad tu jį paneigei.

Kad ministras pasiūlė skųsti teismui, ar Antstolių rūmams. Todėl tikrai skųsk jiems.
Nutylėjo, kad anie neįgalioti atleisti antstolį iš pareigų. Patys teismai yra skundžiami. O antstoliai bus išvien. Nutylėjo teisę skųsti Ministerijai.

Perpasakojo ką rašė apie įvykius ministras su viceministru, straipsnius, kuriais anie melagingai rėmėsi. Neva antstolius prižiūri tik teismas (CPK §510, §593, §594, §611 5d., §616, §636 §27 1d.). Neva Ministerija netiria kokį antstolis skaičiuoja vykdymo išlaidų dydį, nors auka to ir neprašė. Tuo pridengė ir visą likusį ministerijos neveikimą.
Perpasakojo ir kitus įvykius - Ministerijos pasakojimus apie savo ir antstolių nusikaltimus.
Tuo apsiribojo. Nors turėjo ne tik minėti, bet ir nagrinėti. Nutylėjo, kad reikia bausti. Nutylėjo, kad tai yra nusikaltimai.
Tų straipsnių ir nusikaltimų perpasakojimu, o ne bei aukos paneigimų vetinimų pagrindė skundo atmetimą.

Nutylėjo, kad straipsniai netaikomi, kai veiksmai jau nutraukti.
Nutylėjo, kad auka nei ministrui, nei kontrolieriams neskundė vykdymo išlaidų dydį. Neprašė jų naikinti ar keisti. Auka skundė melagingą jų būdą, išlaidų išeiškojimo tvarkos laužymą ("Sprendimų vykdymo instrukcijos"). Painus §27 2d. išsireiškimas: tvarkos, nesusijusios su vykdymo išlaidų dydžio apskaičiavimu. Auka skundė ne "dydį", ir ne apskaičiavimą, o išlaidų sąrašą, kad jis melagingas, netikras. Tai neatitinka šio straipsnio išimtį. Ji netaikoma. Ministerija privalėjo melą nagrinėti. Jie su Seimo Kontrolieriumi prisidengė šia straipsnio painiava. Pavaizdavo bet ką, kas susiję su išlaidom, kaip jų dydį, apskaičiavimą. Dydį tikrai galima skųsti tik teismui, prašyti jį mažinti. Tarkim, jeigu antstolis pridarė nereikalingų išlaidų. Bet visais atvejais antstolis privalo rodyti tikras išlaidas, o ne išgalvotas ir ne neįvardintas (nesvarbu ar tikras).
Tiesa, auka dar skundė, kad išlaidų dydį antstoliai visada ima didžiausiąlentelių prie "Sprendimų vykdymo instrukcijos", ne tikrus, kuriuos turėjo. Bet auka nereikalavomažinti. Auka tik reikalavo išlaidas rašyti butas ir tikras. Bausti antstolį už netikras išlaidas. Tai tik atrodo, kaip "dydžio apskaičiavimas". Bet toks nėra. Skaičiuoti galima tik tai kas yra. Negalima keisti vieną skaičių kitu, būtą - nebūtu. Juk straipsnyje neparašyta vien "išlaidų dydžio". Pridėtas žodis: apskaičiavimu. Išsamumo dėlei pastebiu žodį nesusijusios. Jis apima tik skaičiavimą (skaičių sudėjimą). Negalima vadinti su jais susijusiu viską kas pakluva. Pačios išlaidos buvimas nėra susijęs su jų "apskaičiavimo tvarka". Apskaita gali apimti išlaidas, atmesti kitas (neteisingas, neteisėtas, ar nereikalingas), apriboti jų dydį pagal didžiausių išlaidų lenteles. Ji neapima pačių išlaidų atsiradimą. Jos susijusios su apskaita tik tiek, kiek juos sieja viena byla.
Be to, straipsnio tikslas yra ne uždrausti bet kokį išlaidų tyrimą ministerijoje, o tik nukreipti auką į teismą, kai ji prašo išlaidas sumažinti, pakeisti antstolio sprendimą.
O neteisėtą ir nesąžiningą darbą vertina Ministerija. Nes ji ir leidžia antstoliams dirbti. Kad nebūtų painiavos, derėtų taip ir išdėstyti §27 2 dalį..
Nutylėjo, kad Ministerija paskutiniame atsakyme davė naujus atsakymus, kuriuos privalėjo duoti pirmame atsakyme. Kad Ministras nebaudė viceministro Tomo Vaitkevičiaus ir valdininkų, kurie rengė jo raštą ir atsakymų išvengė.

Pamelavo, neva pats antstolis sprendžia skundą. Kai yra jo sprendimas, jį galima skųsti Antstolių Rūmams ir Teisingumo Ministerijai. (Antstolių Įstatymo §27.)
Gaunasi, kad pats Seimo kontrolierius pripažino, kad Teisingumo Ministerija spręsti skundą privalėjo (ir atsisakė). Bet išvadų nepadarė.
Tik perpasakojo straipsnį.
Pamelavo neva tas straipsnis nustato antstolių priežiūrą. Jis nustato tik antstolio pareigą atsakyti į prašymus, skundus. Priežiūrą nustato kiti straipsniai. Juos kontrolierius nutylėjo. Surezgė sakinį taip, kad atrodytų, neva į Ministeriją leista kreiptis tik, kai yra antstolio atsakymas. Nors tokios griežtos sąlygos nėra. Todėl visas sakinys apie tai - beprasmis.
Nutylėjo, kad skundą apie save spręsti negalima ir kad skunde Seimo Kontrolieriui nebuvo nieko, ką galėtų spręsti pats antstolis.
Be to, antstolis ir teismas jau išsprendė savo neteisėtus veiksmus: juos nutraukė, bet aukai nepranešė. Tad ir antstolio sprendimas jau yra. Reiškia, pasak paties Seimo Kontrolieriaus, Teisingumo Ministerijai skųsti galima, neuždrausta. Ana tikrai privalėjo veikti.
Nutylėjo skundą, kad nei antstolis nei teismas nepranešė aukai apie neteisėtų veiksmų nutraukimą.

Pamelavo, neva Antstolių rūmai sprendžia skundą. Nors skunde nebuvo nieko, ką sprendžia jie.

Nutylėjo ministro pareigą persiųsti tiems, kas jis mano kad sprendžia. (§10 iš aptarnavimo taisyklių Nr. 875.) Būtent dėl to ministras su viceministru ir nepersiuntė skundų. Nes nebūtų ką prašyti spręsti. Visi aukos prašymai - tik ministro pareiga. Dauguma - net ne viceministro.

Nutylėjo prašymą ministrui vykdyti Konstituciją tiesiogiai. Tai - vienas iš didžiausių Seimo Kontrolieriaus nusikaltimų. Nes jis privalo prižiūrėti Konstituciją, reikalauti, kad valdininkai taikytų ją, kai įstatymų nepakanka. - Kad biurokratiškai nesidangstytų įstatymais.
Dar jis privalo siūlyti keisti įstatymus, kai jie priešingi Konstitucijai, arba, kai mato trikdžius.

Nutylėjo prašymą keisti įstatymus. Tame tarpe prašymą, kad Konstituciją tiesiogiai galėtų taikyti antstoliai tada, kai jie gauna tariamai teisėtus, bet neteisingus pavedimus (reiškia - neteisėtus; žiūrėk šio puslapio pradžia: kas neteisinga, tas neteisėta).

Priminė kad Seimo Kontrolieriai nagrinėja tik biurokratizmą ir piktnaudžiavimą. Neteisėtai pervadino juos į menkniekius: vilkinimą, nepranešimą aukai apie jos teises. Tik tuo apribojo. Atsisakė tirti biurokratizmą ir piktnaudžiavimą, Konstitucijos ir visų kitų pareigų vengimą.

Pamelavo neva Seimo Kontrolieriai netikrina antstolių, tarkim kaip neteisėtai ir melagingai jie išpučia vykdymo išlaidas, prirašo nebūtų. Neva tikrina tik, jei anie pažeidžia žmogaus teises, o ne proceso veiksmus.
Iškreipė savo darbo sąvoką. Seimo Kontrolierius privalo tikrinti visus valdininkus ir valdžią vykdančius. Neapsiriboja žmogaus teisėmis.
O žmogaus teises pažeidžia bet kokia neteisinga veikla - ir proceso, ir ne proceso. Beje, antstolio, ar bet kurio valdininko ne proceso veiksmų nebūna. Viskas yra procesas. - Baigtas, nebaigtas. - Teisėtas (tikras), arba savavališkas. Šiuo atveju buvo nepradėtas procesas, nesamas, savavališkas. Jį irgi galima vadinti šiokiu tokiu procesu.
Tai irgi apgaulė: auka neprašė Seimo Kontrolierių bausti antstolį. Auka prašė bausti tik Teisingumo Ministrą. Todėl Seimo Kontrolierius privalėjo tikrinti, ko ministras netikrino: antstolį.

Nutylėjo, kad Ministerija nutylėjo neįtikėtinus antstolio nusikaltimus. Savavališkas išieškojimas tėra nekaltas juokelis, palyginus su jais.

Pamelavo apie skundo esmę (ministras nutylėjo teisėjų ir antstolių sukčiavimą, nusikaltimus). Vietoj jos išvardino prašymus. O ir jie neatitinka to, ką kontrolierius tariamai nagrinėjo.

Visą skundą nutylėjo.
Tik perpasakojo kaltininką Teisingumo Ministrą Remigijų Šimašių, viceministrą Tomą Vaitkevičių ir jų valdininkus.
Jokios perpasakojimo dalies jis nenagrinėjo, nevertino.
Bet visai be vertinimų nejauku. Dar pastebės kas ir sučiups. Todėl jis pridėjo "vertinimą": paprasčiausiai davė minėto §27. nuorašą (perpasakojo). Nukreipė dėmesį vien į tą straipsnį. Pavaizdavo, neva kalba yra tik apie jį. Bet ir jo niekaip nenagrinėjo ir nesiejo su skundu.

Pagal minėtų aptarnavimo taisyklių Nr. 875 kelis straipsnius atsakymu laikome tik tai, kas atsižvelgia į prašymo turinį.
Jei prašymo turinio nenagrinėjo bent vienos dalies, tuomet atsakymo nėra.

Tokiam niekalui sugaišo 5 mėnesius, vietoj privalomų 3-jų. Pavėlavo. Nors tokį niekalą galėtų parašyti ir per dieną. Apie pratęsimą nepranešė. (SKĮ §18.)
Vėluoti prireiktų nebent, kai deriesi dėl atlygiodangstymą. Ne visada blogi valdininkai "algas" atsiima iškarto, grynais. Gal laukė nurodymo iš politikų. Gal politikai laukė progos už kažką atsilyginti vienas kitam. Tai užtrunka.

Seimo Kontrolierius tyčia neparašė skundo datos.
Daugumoje atsakymų (pažymų) jie skundų datų nerašo, kad nuslėpti, kad pavėlavo.

Dangstė neteisėtas statybas Žalgirio stadiono vietoje ir 24 medžių kirtėjus, Vilniaus Savivaldybės valdininkus

http://lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13360-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-miesto-savivaldybes-administracija-ir-lietuvos-respublikos-aplinkos-ministerijos.html

2018.02.05 nusikaltėlis Seimo Kontrolierius Raimondas Šukys išpeikė 2016.07.20 Savivaldybės tariamą atsakymą Asociacijai http://saugokmedi.lt, kad neatsakė kodėl nenaikina leidimo kirsti 24 medžius Žalgirio Stadione ir nedaro augalų ekspertizės.

Bet Raimondas nieko nereikalauja šalinti iš darbo.

Jis tik prašo atsakyti iki 2018.02.28. Lygtai tai būtų netyčia ir pirmas toks niekinis atsakymas.
Raimondas žino, kad Savivaldybė taip atsirašinėja nuolat. Bet net ir už 1 niekalą, net jei netyčia, jis privalėjo reikalauti išvaryti tokį valdininką.
Jis neteisėtai nemini to valdininko. Vadina jį tik "Savivaldybės administracija".

Raimondas nusirašė krūvą įstatymų ir taisyklių be jokio reikalo ir išvadų. - Apie pusę iš 5 puslapių.

Raimondas paklusniai, tyliai pritaria Savivaldybei, neva Aplinkos ministro įsakymas D1-87 yra įsakymas kirsti viską ką tik nori.
- Ne. Tai nėra išankstinis įsakymas kirsti. D1-87 yra tik tvarka kirsti, po įsakymo.

Raimondas duoda Asociacijos sakinio nuorašą, neva D1-87 suteikia teisę kirsti, jei neįmanoma kitaip. Asociacija klysta, o Raimondas vengia prieštarauti, kad įsakymas D1-87 nesuteikia teisės kirsti. Jis tik nustato tvarką, kai įsakymas kirsti jau yra.

Raimondas pažangiai nesipriešina: atkreipia dėmesį, kad Želdynų Įstatymo §22 2d. įpareigoja išsaugoti visus gyvus medžius.
Bet iš to nedaro jokios išvados, nieko nepeikia, nereikalauja išvaryti.

Raimondas netikrino ar tikrai Savivaldybė atsirašė 2016.07.20.
Atrodo, kad elektroninį atsirašymą jie suklastojo atgaline data, kai Asociacija paskundė Seimo Kontrolieriui. Tikėjosi, kad elektroniką sunku patikrinti. Visada gali meluoti, neva ją siuntei ir būtent tą dieną. Nors gal išvis nesiuntei.

Raimondas paklusniai pritaria Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, neva, Asociacija anam nerašė skundo.
Jis privalėjo iškratyti Ministerijos kompiuterius ir rasti kur dingo laiškas. Gal jie jį neteisėtai atmetė neskaitę. Nuo 2014 metų Ministerija atmeta elektroninius laiškus "automatiškai" ir nepaiso raginimų liautis:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/Aplinkos_Ministerija.htm#Valentinas Mazuronis

Raimondas nutyli ar Departamentas atrašė Asociacijai, ar ne. Jei atrašė, reiškia skundą gavo. Bet meluoja neva negavo.

Departamentas irgi Kontrolieriui rašė, ko jų neklausė: neva viską jau iškirto ir kelmus išlupo, paslėpė įkalčius, todėl neva neįmanoma suprasti kokie geri medžiai buvo, ar reikėjo kirsti, ar ne.
Dėl nuslėptų įkalčių pažeidimas neišnyksta.
Atvirkščiai. Jis tik didėja.
Už tai reikia ne tik išvaryti, o išvis atimti leidimus dirbti želdinius.

Raimondas paklusniai pritaria Departamentui, neva reikėjo aiškintis ar buvo įmanoma išsaugoti medžius.
- Ne. Reikėjo aiškintis, kad juos kirto neteisėtai. - Net ne poreikį ir ne būtinybę kirsti.

Raimondas nutyli ir Departamento valdininko vardą. Kad negalėtumėt jį viešai svarstyti, ar bausti.

Raimondas nutylėjo, kad statybos Žalgirio stadione prieštarauja 2007-2015 metų Vilniaus Bendram Planui:

 • Ten gali būti tik stadionas.
 • Miestą sutankinti draudžiama.
Patys nusikaltėliai meras Remigijus Šimašius ir Miesto plėtros skyriaus (departamento) direktorius Mindaugas Pakalnis tuo metu pripažino, kad laužo Bendrą planą. Bet neva tai darė ankstesnė Savivaldybė. O jie neva niekuo dėti.
Jei nesate kalti, bauskite tuos valdininkus, kurie tuo metu tai leido. Jei nebaudžiate, esate bendrininkai. Jei nenaikinate neteisėtų statybų, esate kalti, net jei leidote ne jūs.
Jei statyba neteisėta, tai ši dingstis negaliotų medžius kirsti, net jei tokia dingstis būtų teisėta. Bet statyba nėra priežastis kirsti. Ji privalo derintis prie medžio, o ne medis prie jos.

Raimondas ne reikalavo, o tik patarė Savivaldybei:

 • "Inventorizuoti" želdinius.
 • Atsirašinėti deramai.
 • Apie šių patarimų nagrinėjimą pranešti jam iki 2018.02.28.

Atsakyti į Asociacijos skundą tebereikia.
Bet ką gi Savivaldybė atsakys? Juk pasak paties Raimondo, jie sunaikino visus įrodymus, nes kelmus paslėpė? - Tyčia. Pagal Raimondą gaunasi, kad neatsakys. Už tai reikia valdininkus išvaryti.
Iš tikrųjų atsakyti įmanoma, kaip minėjome: ne ar buvo įmanoma išsaugoti medžius, bet kad kirto neteisėtai.

Raimondas pavėlavo. Jis rašo, kad skundą gavo 2016.07.29. Jis privalėjo jį išspręsti per 3 mėnesius. Bet jis vilkino 1½ metų, kol neteisėtus namus jau pastatė. Jis vis dar nieko neišsprendė, o tik prikliedėjo.

Raimondas pažeidė aptarnavimo taisyklių Nr. 875 §39: atsakyti tokiu būdu, kokiu pateiktas skundas.
Raimondas skundą gavo elektroniškai. Jis privalėjo ir atsakyti elektroniškai, o ne popierių spausdinti, švaistyti. Jis tą popierių pasirašė, skanavo ir vis tiek siuntė elektroniniu paštu.

Seimo Kontrolieriai meluoja neva už liftus privalo mokėti apatiniai (pirmi) namo aukštai

Nuorodos:
Daugiabučių Namų Bendrijų Asociacija apgaudinėja namus
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#Juozas Antanaitis
Apgaulingai atnaujinti namus ("renovacija") yra jų sumanymas.
Bruka suktus įstatymus.
Baltarusijos valdžia engia liaudį
2020 metais Baltarusiai nuolat ėmė reikalauti keisti valdžią.
Diktatorius Aleksandr Lukašenka įsakė juos mušti, kalinti, žudyti, žaginti.
Lietuva jam talkina.

Dauguma liftų Lietuvoje yra seni, geri. Gamino 1966-1992 metais Mogiliove, Baltarusijoje.
Yra aklatikiai, kurie ragina keisti Baltarusiškus liftus į kitus, naujus, brangius.
Nesvarbu, kad seni liftai nežuvo, dar ilgai veiktų, taiso mažai, pigu.
... Kad pinigai už atsargines dalis netektų Baltarusijos nusikaltėlių valdžiai. Neskatinti karą Ukrainoje.
Nežino skaičių. Rėkia be reikalo.
Manau, nuo liftų valdžia gauna mažiau pinigų negu nuo naftos. O nuo naftos gauna ne Baltarusijos valdžia, kuri nekariauja, o Rusijos, kuri kariauja.
Net jei Lietuva neperka naftos iš Rusijos, kitos šalys priverstos. Kuo daugiau perka Lietuva, tuo daugiau kiti perka iš Rusijos. Nes naftos kiekis pasaulyje ribotas. - Ne begalinis.
O tie aklatikiai neatsisako geldomobilių. Perka naftą.
Dosnūs tik svetimus liftus raginti keisti; tik svetimus pinigus švaistyti. Kai sakai, kad pačių liftai irgi Baltarusiški, nustemba ir užsičiaupia. Vėliau netveria pykčiu, vis tiek drąsinasi, rėkia: Reikės - pakeisime. O juk patys sako, neva reikia jau...
Dalis liftams gamina ne tik Baltarusija, o ir Lietuva. Brangiausia - variklio apvijas vynioti naujai. Didžiausias pelnas lieka Lietuvoje. - Ne Baltarusijoje.
Panašiai kaip geldomobilis, liftas yra prabanga. Nesakau, kad būtina... Tiek, kad pirkti iš Lukašenkos - diktatoriaus. Bet derėtų išlaikyti. Juk geldų niekas neišmeta (dėl naftos). O liftus - išmeta.
Baltarusiams grįš sąžinė. Turėtų likti ir gamybos ryšys - liftų.
Liftų prekeiviai meluoja neva gamykla Mogiliove seniems liftams dalių nebegamina. Ta dingstimi bruka pirkti naujus liftus.
Jei daug kas išmestų Baltarusiškus liftus, tikrai liautųsi gaminti. Tuomet tektų išmesti liftus visiems. Arba pradėti gaminti dalis patiems.
Jei dalių nebegamintų, nebūtų ir pinigų už jas Baltarusijos valdžiai. Bet aklatikiai taip nesvarsto, nes žino, kad tai melas. Vis tiek reikalauja pirkti liftus iš melagių. Nebara jų. Skatina toliau meluoti, sukčiauti. O apsimeta teisuoliais.

Labiau negu atsarginės dalys liftams, karą remia:

 • Kas skatina nereikalingų naujų liftų gamybą.
  Kai kurios gamyklos yra šalyse, kurios perką dujas, naftą tiesiai iš Rusijos. Gamina iš jų elektrą. Pavyzdžiui: "Orona", Ispanijoje. Lietuvoje bruka sukčiai UAB "Paradis".
 • Kas važinėja liftais. Švaisto elektrą.
  Lipk laiptais. Busi sveikesnė. Tausosi gamtą, visuotiną atšilimą.

Energijos kainos abiem atvejais šelpia Rusiją.

http://www.lrski.lt/klausimai-ir-komentarai.html
Jie teisingai nurodo CK §4.82 1d., Bendrijų Įstatymo §2 4d., bet iškraipo juos, traukia iš sakinio tik žodžius "kitokia įranga". Nutyli, kad visam sakiniui galioja žodžiai bendrojo naudojimo. Iš jų esmė yra žodis: naudojimo. Kas nenaudoja, tas nėra savininkas.
Jie vaizduoja neva esmė yra žodis: "bendras". Neva jis daro tave savininke. - Bendra dalinė nuosavybė.
Jie teisingai rašo, kad už lifto elektrą ir priežiūrą apatiniai aukštai nemoka.
Meluoja neva už liftą, kaip nuosavybę - moka, kaupia lėšas jį taisyti.
Meluoja, neva CK §4.82 3d. įpareigoja už liftą kaupti pinigus visus aukštus. Liftas nėra namo dalis. O net jei būtų, ši straipsnio dalis įpareigoja mokėti tik kaip nustato įstatymai.
O įstatymai nustato, kad apatiniai aukštai nekaupia liftui, nes liftas nėrabendro naudojimo daiktas (Bendrijų Įstatymo §2 15d.). Liftas yra tik dalies aukštų bendras daiktas.
Kitaip mokėti neįmanoma, nes daugiabučio namo bendrija gali nustatyti įmoką tik už bendro naudojimo daiktą, o ne už bendrą turtą (Bendrijų Įstatymo §10 1d. 8sk.). Todėl, net jeigu liftas būtų bendras turtas, bendrija negalėtų nustatyti apatiniams aukštams įmoka, nes jis nėra bendro naudojimo.
Pagal tuos straipsnius, liftas nėra viso namo bendras turtas, ar bendro naudojimo daiktas. Jis yra bendras tik tiems aukštams, pas ką eina. Jei apatinis aukštas eina į svečius pas viršutinį, už liftą moka šeimininkas, o ne svečias. Juk ir svečias iš gatvės nemoka už liftą. ... Arba imk mokestį ir iš praeivių.

Nesvarbu, kad liftas, ar kitas turtas yra padarytas statybos metu. Tu nesi jo bendrasavininkė, nes nenaudoji.

Drąsūs žmonės nemoka, net jei gyvena 10 aukšte... Ir laimi teismą. Valdžia tai nutyli.

Yra ir kvailiai: gyvena 2-me aukšte, važiuoja liftu į rūsį, kad sėsti į geldą. Mažai vaikšto. Gadina sau sveikatą. Mokaliftus.
Kaimynai iš to paties aukšto nemoka, nevažiuoja. Ir neturėtų kur važiuoti, nes iš 2 aukšto liftas važiuoja tik į rūsį. O jie geldų neturi.

Tai yra bendrų savininkų, o ne naudotojo rūpestis kaip užtikrinti, kad lifto nenaudotų, kas nemoka. Galima įrengti monetų, kortelių aparatą, sargą, vietinį telefoną ("domofoną") su užraktų liftui nuo svečių, sulaužyti durys jo aukšte...
Nieko neįmanoma įrengti žemės lygio aukšte, arba patalpose, pavyzdžiui parduotuvėse, kurios į liftą neišeina. O verčia mokėti ir tokius.

Jei apatinis aukštas panorėtų lifto, jis pradėtų už jį mokėti nuo tol. Jis taptų ir lifto bendru savininku. Bet jis neatsako už ankstesnes išlaidas liftui.
Priklausomai nuo to kaip namas liftą įsigijo, naujas lifto bendras savininkas gali mokėti, o gali nemokėti už įsigijimą. Pavyzdžiui, jei namas privatizuotas iš Tarybinių laikų, po Lietuvos nepriklausomybės, tikėtina, kad liftą gavo dykai. "Privatizavimo čekius" mokėjo tik už butą. Vargu ar tektų dabar mokėti.
Bendrijų Įstatymo §2 4d. nustato 2 budus tapti bendru savininku:

 • Naudoti liftą. - Jei jo ne pirkai, o "paveldėjai" iš Tarybinių laikų.
  Nustoji nuosavybės, kai liaujiesi naudoti.
 • Pirkti. Aiškiai pritarti, pasirašyti, mokėti pinigus. - Antra sakinio dalis apie turtą.
  Nustoji nuosavybės, kai jos atsisakai, parduodi, perduodi.
  Bet vis tiek lieki bendrasavininke, kol tebenaudoji pagal ankstesnę straipsnio sakinio dalį.

Jei tapti bendru savininku būtų galima be tavo noro, arba nustoti nuosavybės nebūtų galima, tada kaimynai apkrautų tave savo turtais ir priverstų už juos mokėti.
Pastatytų papildomą liftą, laiptinę, priestatą, tunelį... Keistų esamą liftą į auksinį, naują... Sakytų: tu juk eini per juos... Jei neini, padarytų taip, kad eitum, kad negalėtum eiti pro šalį. Meluotų neva tai namo dalis.
Griautų namą, statytų naują. Ne 1, o keletą... Ne toje pat, o kitose vietoje.

Seimo Kontrolieriai ir Aukščiausiasis Teismas meluoja, neva CK §4.76 įpareigoja už bendrą daiktą mokėti proporciją pagal dalį (buto plotą). Šie žodžiai taikomi tik pajamoms iš daikto. O išlaikyti tik privalo. - Nebūtinai proporcingai. Žodžiai "taip pat" atskiria žodį "proporcingai". Mokėti galima ir 1 centą. Tik 0 negalima, nes tai nebūtų mokėjimas. Nors, vis tiek bendri savininkai, dalininkai gali visi sutarti, kad kažkas nemokėtų.
Panašus yra straipsnis CK §4.86. Tik jis yra apie jungtinę, o ne dalinę nuosavybę. Todėl ten irgi moka ne proporcingai. Užtat aiškiai parašyta: "solidariai". Kažin ką tai reikštų.
Tai nagrinėju tik prie progos. Apatiniams aukštams, kurie nėra lifto bendri savininkai, dalininkai, naudotojai, šie straipsniai netaikomi. O tie aukštai, kuriems taikomi, gali šituo pasinaudoti.

Gali būti, kad versti liftams pinigus kaupti visus skatina liftų prekeiviai UAB "Baltijos liftai", "Paradis" ir visi kiti. Taip plečia mokėtojų kiekį.
Po to meluoja neva seno lifto atnaujinti nepavyks;
neva nebegamina dalių liftams, nerašo kuriems, leidžia tau pačiai susikurti "baubą", gal seniems, kuriuos pagamino Baltarusijoje, o gal ir naujiems, kuriuos dar tik pirksi;
neva liftas tuoj neatitiks mįslingų reikalavimų, nesako kokių ir kodėl negalima taisyti, kad atitiktų;
neva tuoj uždraus važinėti, nesako - dėl pavojaus, ar reikalavimų. Tai skirtingi dalykai. Kol nėra pavojaus, važiuoti galima, o tuo metu reikalavimus vykdyti.
Vien gąsdina.
Nutyli, kad yra laiptai. Jei liftas sustos, niekas nemirs. Atvirkščiai: sveiks, nes labiau judės, lips. O tuo metu liftą taisys... Jei bereikės. Gali švis jo atsisakytų. Bet negi ragins nepirkti, ar net atsisakyti?..
Verčia pirkti naujus liftus. O jie vis tiek nusidėvės ir veiksmas kartosis.
Bailūs, kvaili, tingūs namų pirmininkai gąsdina tokius pat gyventojus ir jie iš baimės, ar naujovių geismo užsimano naujų.
Kad 1, ar keletui sukčių, kvailystė būtų pigesnė, verčia už ją mokėti ir kitus.
Senus liftus yra kas atnaujina. Tai 11 kartų pigiau, negu vien pirkti naują... O dar vis tiek jį taisysi brangiai.
Liftus apžiūri kasmet žinovai iš pašalės. Jie irgi šiek tiek priklauso nuo užsakovo: namo pirmininko. Bent nepriklauso nuo liftininkų. Trukumus nurodo tiksliai. Jei leidžia naudoti, reiškia saugūs. Nereikia pirkti naujų.
Daugumą liftų Lietuvoje gamino Mogiliove, Baltarusijoje. Dalis jiems tebegamina ir ten ir čia. Pagal kainą daugiau gamina čia. Pavyzdžiui: vynioja variklio apvijas iš naujo.

Balsuoti keisti, pirkti liftą - neteisėta. Negalioja dauguma. Galima tik kai sutaria visi.
CK §4.75 draudžia disponuoti - naikinti - bendrą turtą, jei bent vienas dalininkas prieštarauja.
Liftininkai tai žino. Todėl kursto pirmininką vietoj žodžio "pirkti" naudoti kitą žodį: "atnaujinti". Kartais prideda: "keitimo būdu". Nes šis žodis atitinka Bendrijų Įstatymo §12 1d., kad leistų balsuoti.
Net jeigu balsuoti būtų galima, tas straipsnis reikalauja ne vien šito. Leidžia balsuoti tik teisingai, protingai ir sąžiningai. Tai draudžia meluoti neva atnaujinti nepavyks;
dalių nebegamina;
išmesti liftą, kuris veikia;
pirkti "auksinį".
Vis tiek mokėti neprivalai, jeigu balsavo ne pagal taisykles, arba kas nėra privalomas reikalavimas statiniams (CK §4.82 4d., §4.83 4d.).
Svarbus žodis "arba". Atsiranda kvailių, kurie pateisina savo skriaudikus. Neva tas žodis neatskiria balsavimo nuo reikalavimų statiniams. Neva gali atsisakyti mokėti tik jei nėra abiejų sąlygų, o ne bent kurios. Lygtai žodis "arba" būtų "ir". Tada antra sakinio dalis niekada negaliotų. Jeigu balsavo bent kažkas (net jei vien bendrijos nariai), dėl bet ko, neva privalai vykdyti. Puola mokėti pinigus. Kvailiai teisina engėjus, neigia įstatymą, tik kai jį skaitai jiems. Patys net nenutuokia, kad reikia skaityti. Neskaito net kai skaitai. Dar bara tave už tai.
Straipsnis reiškia, kad net ir privalomą neprivalai mokėti, jei nenusprendė savininkų susirinkimas. - Ne vien bendrijos narių, o savininkų. - Visų. Bendrijos nariai yra tik maža jų dalis. Geriau balsuoti ne susirinkime, o raštu, kad būtų visų savininkų dauguma, o ne susirinkusių.

BK §304 numato bausmę už melą siekiant įgyti dokumentą. BK §228 - piktnaudžiavimas. Bauskite liftų prekeivius, kad melavo pirmininkui, kad gauti užsakymą. ... Neva dalių nebegamina, neva "stabdys" liftą (uždraus važinėti).
Bauskite pirmininką, kad melavo bendrijai, o tuo pačiu visiems savininkams, dalininkams, kad gauti balsavimo lapus pirkti liftus.
Jei namą valdo ne bendrija, o "administratorius", vis tiek galima bausti ir jį už tą patį. Jis valdo ne bendriją, o tiesiogiai savininkus. Vis tiek ir jis, ir jie yra įstaiga, kaip numato BK §304. Jis melavo savo paties ir savininkų "įstaigai". Abiejų "dokumentus" pilnai nusako ir įpareigoja daryti, vykdyti įstatymai.
Sutartis su pavieniu žmogumi būtų ne su įstaiga. Melas joje vis tiek užtraukia bausmę, pagal kitą straipsnį. Kas nenori taikyti BK §304, vis tiek privalo bausti.
Reikalauk, kad tirtų Policija. Jei anie neveiks, skųsk prokurorams, anuos - teismui, Seimui, prezidentei. - Per viršininkus.
Jei liftą jau keičia, kviesk Policiją, nes vagia.
Tuo pat metu skųsk:
Savivaldybės būsto priežiūros ("administravimo") skyriui;
teismui - ne baudžiamąja tvarka, o "civiline.
Abu privalo įsakyti pirmininkui liautis keisti liftą ir grąžinti seną.
Abu meluos neva negali.

Vilniaus savivaldybės būsto priežiūros ("administravimo") skyriaus valdininkai Tomaš Šymanel, Juliana Riabenkaja, Giedrė Baranauskienė nenori dirbti. Pagal Bendrijų Įstatymo §20 jie privalo prižiūrėti daugiabučių namų valdybas. - Pilnai. Tai reiškia: bausti kas laužo įstatymą, įsakyti liautis. Ne po ¼ metų, o tuoj pat, jei reikia išvengti nuostolių.
Jei mato nusikaltimą (melą balsavimui pirkti liftus), privalo pranešti Policijai ar prokurorui ir kai tiria pirmininką (Administracinio Kodekso §592), ir kai neteisėtai atsisako (Aptarnavimo taisyklių Nr. 875 §39). Draudžiama teisintis neva, jei nėra administracinės bylos, tai netaiko Kodekso. Vis tiek privalo taikyti taisykles.
Bet jie visada vilkina. Atsisako tirti netinkamomis dingstimis. Siunčia tave kuo toliau į teismą. Kad dirbtum už juos pati. Ir kad prekeiviai spėtų neteisėtai parduoti liftus.
Bendrijų Įstatymo §20 nenumato dingsčių atsisakyti ir jokių ¼ metų.
Kai tik sužino, ar įtaria sukčius, privalo tirti patys. Jei išvaikytų blogas namų valdybas ir liftininkus anksčiau, visumą, neplistų ši klasta ir nereikėtų teismų.
Dabar kiekviena auka išradinėja tą patį "dviratį". Kovoja, įrodinėja sukčiams, valdininkams ir teismams. - Tam kartui, o ne visumą.
... Jei išvis kovoja. Dauguma vien verkšlena ir paklūsta. - Dar ir mažumai. Sukčiai su valdininkais tai žino ir naudojasi. Mažumą čia miniu tik kad palyginti kiekius. Neturiu omeny balsus. Aukščiau aiškinu, kad jokie balsai negalioja pirkti liftus. Net 1 dalininkas gali uždrausti.

http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/nt/vyriausybes-siurprizas-mokekit-uz-tai-kuo-nesinaudojate-1405605
Skaityk ten ir pastabas. Santrauką rašau žemiau.

Įmoka priklauso nuo buto ploto. Mažesnis butas kaups liftui mažiau negu didesnis, kuris jo nenaudoja.
Tuomet mokėti turėtų ne proporcingai, o tiesiog mokėti. Reiktų susitarti kiek. Galima susitarti, kad daugiau mokėtų sunkesnis žmogus, ar aukštesnis aukštas.
Jei apatiniai aukštai nemoka, tada mokėti proporcingai sąžininga, nes kuo didesnis butas, tuo daugiau gyventojų jame gali būti. Nesvarbu kiek jų yra. Svarbu kiek jų telpa. Neįmanoma tikrinti kiek iš tikrųjų gyvena.

Jei stogas prakiuro, parašų rinkti nereikia. Jį privalo taisyti. O lifto - ne. Nes nevarva.

Nusikaltėliai Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Algimantas Salamakinas tik iš laikraščio išgirdo, kad už liftus mokės, kas jų nenaudoja.
Jie vaizdavo tai nesusipratimu, lyg ne patys rengtų daugiabučių namų taisyklių pavyzdį. Žadėjotaisyti. Iki šiol taiso. - Ir nereikia. Nes taisyklės nėra įstatymas. Jos tik pataria, o ne įsako.

Tikri lifto savininkai slepiasi. Pirmi aukštai nėra savininkai. Gyventojų dauguma paprasti žmones, ne teisininkai. - Ir apatiniai aukštai, ir tie, kurie balsuoja, kad kiti už juos mokėtų. Abu juos apgauna namo valdyba. - Išpampę "lyderiai". Nes paprastas žmogus nespėtų dirbti namo pirmininku. Geriau savo vaikams nupirki antrą apelsiną, nei mokėti kosminius pinigus UAB "lyderių" šeimų kelionėms, pilims.
- Ne tokia jau paprasta ta pastabos rašytoja, jei ir be mano pagalbos sugalvojo, kad apatiniai aukštai nėra lifto savininkai.

Tie "lyderiai" su bendru turtu elgiasi kaip su nuosavu. Neteisėtai naikina pievas, medžius, plečia aikšteles statyti geldomobilius. O savo turtą (liftus) vaizduoja bendru ir užkrauna jį visiems.

2019 metais Komunistų frakcijos Seime narys kvailas Linas Balsys siūlo keisti įstatymą, kad už liftą ir kitus daiktus mokėtų visi, bet ne vienodai, o priklausomai nuo to kiek naudoja. Apatiniai aukštai mokėtų, bet mažiau.

Vyriausybė
Nuorodos:
Pirma vyriausybė tyčia griovė pramonę, paisė brangių užsienio ekspertų ir mokėjo jiems po 10% nuo visų sandorių
Apie pokalbį su pirmų ministru pirmininku Gediminu Vagnoriumi pasakoja docentas Algirdas Šukys.
Po 9 mėnesių 1991.10.06 jis parašė Gediminui Vagnoriui ir Vytautui Landsbergiui, kad negriautų ūkio ir pasiūlė ką vekti.
Jie neatsakė.
Dar Algis pasakoja kaip tremtine apsimetusi Jadvyga Bieliauskienė užvaldė Sausio 13-sios broliją.
Jadvyga dar ir pagrobė Brolijos turtą:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Konservatoriai valdo Sausio 13 broliją
Ten Jadvygą globoja Vytautas Landsbergis, Konservatoriai.
Pokalbiai su nusikaltėliu Andriumi Kubiliumi.
Tušti, kaip ir su bet kuriuo kitu niekšu.
Gerai bent tiek, kad išvis kalbėjau su šiuo busimu, o vėliau buvusiu ministru pirmininku.
Nei su vienu kitu kalbėti visai nepavyko.
Konservatoriai
Kiti Andriaus Kubiliaus ir Konservatorių nusižengimai bei nusikaltimai.

Ingrida Šimonytė
nusižengė bei nusikalto.
Kalbėjau su ją 3 kartus prieš tai kaip tapo ministrų pirmininke. Kol buvo Pinigų ministre ("finansų"), Lietuvos Banko pirmininko pavaduotoja. Jos svariausias teiginys, įrodymas: netikiu.

Komunistai
Kiti Algirdo Butkevičiaus, Algirdo Brazausko ir Komunistų nusižengimai bei nusikaltimai.
Ministrai apsigyvena korupciniuose butuose.
Butai niokoja ir naikina miestą bei gamtą.
Pakalbėti su ministrais pirmininkais negali. Bent gali pro langą į juos pavėpsoti: Gediminas Vagnorius, Komunistas Algirdas Butkevičius. - Ne pro jų langą, o pro savo. Nes jie apsigyveno tavo "balkone", užlindo tau prieš nosį.
Neteisėtuose namuose apsigyveno ir tariamas Aplinkos viceministras nusikaltėlis Stanislovas Šriūbėnas, notarai.
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos naikina paveldą
Pavyzdžiai kaip jie pritaiko taisykles statyboms, o ne statybas taisyklėms. Tu irgi reikalauk juos išvaikyti.
http://lietuvossarasas.lt/aplinkos-ir-paveldo-saugojimo-sajudis-reikalauja-kpd-vadovu-atsakomybes-ir-skubios-vilniaus-traku-ir-kursiu-nerijos-kulturinio-krastovaizdzio-apsaugos/
Partijos "Lietuvos sąrašas" puslapis. Kas yra Lietuvos sąrašas. Būk atsargi ten.
Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas
2016 metais nusikaltėliai STT ėmė tirti 3 bylas kaip piktnaudžiavo Aplinkos ministerija ir Statybų Inspekcija (VTPSI).
Apkaltino ir nusikaltėlio ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėją Antaną Zabulį, buvusį suktos ryšių įmonės "Omnitel" vadovą. Butkevičiusatstatydino.
Vijūnėlio dvaro byloje Druskininkuose įkliuvo ir pats Butkevičius. Bet jį bijo kaltinti. Tik apklausė. Todėl 2016.03.01 Kauno prokurorai tyrimą neteisėtai nutraukė.

Nusikalsta, krenta iš kreslų ir vis kiti Butkevičiaus patarėjai


2015.11.03 jam teko atstatydinti savo Sekretoriato vadovę Džulietą Žiugždienę (irgi Komunistę). Nors privalėjo ir pats atsistatydinti. Juk ji reikalavo kyšio ne šiaip sau, o kad klastoti būtent ministro pirmininko pareigas. Neįtikėtina, neva jis pasirašinėjo, ką jam pakiša sekretorė ir nesuvokė, kad nusikalsta.
Atstatydino sekretorę ne pats, o tik dėl to, kad ją jau įtarė nusikaltėliai STT. Jie tyrė kaip Utenos rajono meras Alvydas Katinas (irgi Komunistas) iš kažko reikalavo kyšio jos naudai: taisyti jos namą Utenos rajone.
"Namas" yra valdininkų pinigų atitikmuo ir grobimų matas.
Jį įvardino ir nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė.


Berods, 2016 metų pradžioje paaiškėjo, kad ministro pirmininko žentas turėjo viešų ryšių įmonę "Ministerium". Per ją ėmė ministerijų pinigus dykai.
Su ta įmone kažkaip siejasi, o gal jos tos pačios yra ir viešųjų ryšių įmonės, kurios priklauso nusikaltėlio ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėjai Daliai Kutraitėi-Giedraitienėi. Ji atsistatydino dėl to, kad tai paaiškėjo.

Tos įmonės kažkaip siejosi su kitom tarpinėm įmonėm, ar tiesiai su pačiu "defli". Anas tarpines įmones sau įsteigė Justinas Vanagas, kuris dirba "defli". Jam tai leido "pornalo" "defli" vyriausioji redaktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. "Defli" savininkai yra "Ekspress Group".
Per anas įmones ministerijos užsakydavo kažką "pornalams", gal ne vien "defli". Tam rengdavo apsimestines varžybas (fiktyvius konkursus, gal įmonių apklausas). Dalis tų pinigų likdavo Vanago įmonėms. Tai tyrė nusikaltėliai STT pagal kaltininkų kalbas telefonu.

Vyriausybė pritarė bloginti poveikio aplinkai vertinimą
http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=17717
Aplinkos ministerijos puslapis.
2016.10.12 Vyriausybė pritarė "supaprastinti" Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymą. Bruks jį nusikaltėlių Seimui.
Sutrumpins visą reikalą nuo 210 iki 150 dienų.
Sumažins veiklos rūšis, kurias vertins.
Atrankos išvados nepersvarstys Aplinkos apsaugos agentūroje prie Aplinkos Ministerijos.
Nebeleistų Savivaldybėms uždrausti veiklą, stabdyti vertinimą.
Praneš visuomenę apie veiklą bei vertinimą tuo pat metu kaip ir jį viešins, o ne 10 dienų po to. Neleis atsipeikėti, apmąstyti. 10 dienų buvo trumpiausias, o ne privalomas laikas, ne ilgiausias, arba būtent tiek. Geriau nagrinėti kuo ilgiau.
Uždraus vėliau siūlyti keisti vertinimą, veiklą, atranką, duoti pastabas, jei tą galėjo siūlyti anksčiau.
Medžioklėje viršininkų krėslų trofėjus dalinasi
http://andrius.saugokmedi.lt/Aplinkos_Ministerija.htm#urėdijos
Busimas Valstybinės Miškų Urėdijos viršininkas Valdas Kaubrė medžiojo kartu su Vyriausybės kancleriu Algirdu Stončaičiu ir Aplinkos Ministru Kęstučiu Mažeika. Miške, ant žvėrių kaulų dalinosi krėslus, bičiuliškai.
Algirdas Stončaitis melavo, neva nemedžiojo kartu.
2019.10.09 nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pezėjo, kad jam nerūpi kas su kuo ir kaip (šaudydami į gyvus taikinius) leidžia laisvą laiką.
Ten aplinkos apsaugos ir kitokių gausių valdininkų medžiotojų būrelis grobia gyvūnus, plotus, stato sau valdiškus kelius, brakonieriauja.
Nusikaltėliai prezidentė Gitanas Nausėda ir Seimas nutyli reikalavimą atstatydinti Vyriausybę
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/aktualijos/2021-m-rugsejo-9-d-10-30-val-lietuvos-nepriklausomybes-akto-signataro-zigmo-vaisvilos-ir-susitelkimo-branduolio-atstovu-nendres-cerniauskienes-tauro-jakelaicio-kestucio-krikstapono-ir-vytauto-zut
2021.09.09 Lietuvos Visuomenės Taryba reikalavo.
Nevykdo programos.
Surašė tik ją. Nerašė koks būtent veiksmas laužo programą.
Reiškia, kad visai neveikia, net nevaizduoja.

Valdžios keičiasi. O valdo vis tos pačios nusikaltėlės valdininkės Ministro Pirmininko Tarnyboje (MPT). Jos ir yra tikros ministrės.

2017.10.12 Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (Komunistas) davė kažkokį ženkliuką Vytautui Landsbergiui (Konservatorius) už tariamus nuopelnus.
- Valdininkai apsidovanojo.
Net jei nusipelno, Vytautasprivalėjo daryti pagal pareigas.
Linas Linkevičius meilinasi Konservatoriams, nes ieško prieglosbčio, kai pabėgsKomunistų partijos. Komunistai tarpusavyje susipešė dėl valdžios. Vieni nutraukė paramą Valstiečių ir žaliųjų sąjungai (partijų "koaliciją"). Kiti - ne. Vieni kitus grasina išvaryti iš partijos.

Nusikaltėlis ministrų pirmininkas Saulius Skvernelis pirko "auksinius" baldus ir kambarį

Baldų kaina: 200000€
Kambarį taisyti: 500000€

Mokėjo ir atvežė sargai: Vadovybės apsaugos departamentas
Pirko slapta. Teisinasi neva privalo ardyti, žiūrėti ar neįdiegė kas į baldus pasiklausymo, smeigių, kad ministras įsidurtų pasturgalį, kai sėda ir juokingai suriktų. O priešai girdėtų ir juoktųsi. Sargai šalina pasiklausymą. Nori juoktis vieni.
Anksčiau jie man sakė, kad nevertina įsakymų. Vykdo bet kokius.sakiau ir rašiau Seimui.
Įsako įprastai Kancleriai visų įstaigų, kurias "saugo".
Gali įsakyti suimti Vyriausybę, Seimą, Prezidentę.
Dabar irgi ne patys sugalvojo.
Nesvarbu kas įsakė. Ant "aukso" sėdėjo pats Skvernelis. Reiškia kaltas.

Tas bent spėjo pasilepinti. Pirkinį rado tik 2022 metų sausį. Ilgai po to kaip jis išėjo, po rinkimų.
O yra vargšų ministrų, kurie pinigus tik uostė.
2021.10.28 Kultūros ministras Simonas Kairys atsisakė "auksinių" blogų baldų11370€. Nes įkliuvo. Ketino pirkti iš savo partijos "Liberalų Sąjūdis" nario.

Vyriausybė leido pase rašyti "w".

2021.06.02 vyriausybė pritarė leisti pase rašyti "w". - 3 užsienines raides.
2017 metais Seimas jau tai bandė. Vyriausybė duos bandyti vėl.
Laužyti Konstituciją teikė Teisingumo Ministrė, nusikaltėlė Evelina Dobrovolska.
Nežinau kurie ministrai kaip balsavo. Išsiaiškink tu ir pranešk man.
Ministrų pirmininkė yra nusikaltėlė Ingrida Šimonytė (Konservatorė, tariamai nepartinė).
Konservatoriai šlovino "w".

Andrius Kubilius dangstė nusikaltėlius valdininkus ir Arvydo Sabonio 18 namelių Nerijoje.

2011.12.28 Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis pasakė, kad teismo sprendimą galima nevykdyti. Tai jis pavadino teismo sprendimo vykdymu.

2020.03.10 jau kito ministro pirmininko, nusikaltėlio Sauliaus Skvernelio vyriausybė svarstė vis tą patį: prašyti, kad nusikaltėliai Konstitucinis teismas leistų nevykdyti, ką nusprendė teismas apie Kuršių Neriją. Jie vis dar tįsė šį suktą reikalą. 2020.09.11 tai pasakojo paveldo ir miškų gynėjai pokalbyje Seime. Nusikaltėliai Aplinkos Ministerija jiems atsirašė apie tai, kai atsisakė ginti miestus ir gamtą.
Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras Vytenis Kasparavičius sakė, kad valstybė sumokėjo savininkams už tai, kad griauna namus 1 mln. € tavo pinigų. Keista, kad ne žemiau žadėtus 100 mln. €. Neva kalti ne jie, o valdininkai. Nors, nebaudė nei vieno valdininko.
Žemiau aiškinu, kad savininkai kalti. Jie žinojo ir galėjo numanyti, kad Kuršių Nerijoje draudžiama statyti. Sabonis pastatė daug namų. Jo rangovai - dar daugiau. Turi patirtį. Žino kaip klastoti. Pinigus valdžia sumokėjo nebe jam, o rangovams. Nes jis berods atsiėmė pinigus iš jų ir grąžino jiems namus. Tie yra dar didesni klastos žinovai. Valdininkai klastoja, tik kai kažkas užsako ir moka kyšį. Prokurorai to netyrė.

Aukščiausiasis Teismas jau nusprendė griauti A. Sabonio namelius Nerijoje. Vyriausybė kažkodėl įsikišo pradėjo ieškoti "taikos susitarimo".

Tokio būti negali. A. Sabonis pažeidė įstatymą (įmonė "Sabonis ir partneriai"). Jį dar reikia bausti administracine tvarka už tai, kad teikė tvirtinti Teritorijų Planą, kuris prieštarauja įstatymams.

Bet atvirkščiai, D. Matulionis ir teisingumo ministras R. Šimašius pažadėjo apdovanoti pažeidėją A. Sabonį: apie 100 mln. litų.
Pasiteisinimas: neteisėtus leidimus išrašė valdininkai, o ne pats pažeidėjas. Neva jis nekaltas ir jam reikia kažką kompensuoti.

Tai jie sutiko daryti, savo noru, be kovos, bet už mūsų pinigus. Nesipriešino, nesiuntė A. Sabonį kuo toliau į teismą bylinėtis. Nesiuntė ir niekur kitur "pagal kompetenciją", kaip jie mėgsta rašinėti. Atliko jam pilną aptarnavimą.

Jie pagraudino liaudį, neva pinigų gaila. Pinigai juk irgi yra viešas rūpestis (interesas). Todėl kompensaciją jie pasiūlė pakeisti statybų leidimu. Jei pastatai prieštarauja teritorijų sprendimams, jie keis sprendimus: numatys pastatus kaip Nerijos gamtos dalį, kaip kokį gintarą gamtos karūnoje. Manau, keis teritorijos Specialųjį Planą.

Šituo tikslu privertė Aplinkos Ministerijos Saugomų Teritorijų Tarnybos direktorę Rūtą Baškytę pliurpti, neva pastatai labai gamtai reikalingi. Jie neįsakė. Jie tik pakuždėjo jai. Ana uoliai puolė vykdyti.
Labai versti neteko. Ką jai sumoka, tą jį ir peza. Aplinkos Ministras Gediminas Kazlauskas klastotes mėgsta.

Paklusnus Aukščiausiojo Teismo teisėjas tik lemeno, neva galbūt teismo sprendimą galima ir nevykdyti... Bet bent kitu, nauju teismo sprendimu. ... Neva viskas lengva ir įmanoma. - Tik paprašyk... Neatsikalbinėjo, kaip mėgsta jo teismo pirmininkas G. Kryževičius ir kiti tariami pareigūnai, neva nutartis neskundžiama ir jos teisėtumo vertinimas nenumatytas. Nesiuntė žurnaliugų velniop.

  2012.01.05 Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis teisinosi dar kvailiau:
 • Tie, kas reikalauja nepriekaištingai teismo sprendimą vykdyti ir ginti gamtą neva yra fundamentalistai.
 • Kai laikas teismo sprendimą vykdyti sukaks, tada pastatai jau bus nugriauti. Tada savaime nebebus apie ką daryti "taikos susitarimą".

  Bet jeigu gamtai pastatai tariamai būtini, tada tai nepriklauso nuo to ar juos griaus ar ne. Tai nepriklauso ir nuo nuosavybės. Būtiną daiktą daryti gali bet kas.
  Jei būtini, tada juos būtina įrašyti į Specialųjį Planą.
  Bet jeigu sako, kad nugriovus, nebebus ką ir rašyti, tada tai reiškia, kad jis pripažįsta, kad pastatai - nebūtini.

 • Apie valdininkų atsakomybę, kurie išdavė neteisėtus statybų leidimus, jis nukreipė kalbą į tai, ko niekas neklausė: neva teisingumo ministro R. Šimašiaus kažkas paprašė pakeisti įstatymus. Kokiu tikslu - nesakė. - Gal tam, kad atsakomybę dar geriau paslėpti.

  Įstatymai - jau pakankami:

  • Baudžiamojo Kodekso straipsniai: 228 - piktnaudžiavimas, 229 - neveikimas.
  • Teritorijų Planavimo Įstatymo 36 straipsnio 6 dalis 3 skyrius - atimti atestatus iš nemokšų. Reiškia: atimti teisę dirbti tokį darbą.

2012.01.09 ministras pirmininkas A. Kubilius pagaliau parodė savo veidelį iš atostogų. Nebaudė kanclerio Deivido Matulionio. Tik pakalbėjo, neva viskas gerai. Tuo užbaigė savo nepadoraus žmogaus įvaizdį.

A. Sabonis teisinosi, neva negalimakaltinti. Neva jis nėra įmonės savininkas.
Bet jis juk yra akcininkas. Reiškia yra dalinis savininkas.
Sakė, kad įmonė tiktai pirko jau parengtą planą. Nežinojo, kad jis neteisėtas.
O koks skirtumas?.. Statė namelius juk jau nupirkęs. Nieko nekeičia ir tai, kad pirko jau pradėtus statyti ir tiktai užbaigė.
Privalėjai domėtis, nujausti, būti samoningas, neniokoti net ir su leidimu. O ir vieta jautri: Nerija. Ir ne pats pirkai, o įmonė, kurį tariamai turi atitinkamas žinias.
Pagal Andriuko Korupcijos Įstatymo straipsnį Nr. 2.1 už korupciją atsako ir gavėjas ir tiekėjas.

Kaltas esi jau vien tuo, kad esi A. Sabonis. Jei nebūtum A. Sabonis, nebūtų ir "sabonlaižių".
Dėl kito žmogaus jie šitaip beviltiškai įstatymų nelaužytų. Nebent jis sumokėtų.
Tau irgi be priežasties nepataikautų. Reiškia, manau, sumokėjai ir tu, Arvydai.
Galbūt jie taip stengiasi ne dėl tavęs, o dėl plano rengėjų. Galbūt anie yra nuolatiniai "pirkėjai". Planą anie pardavė tau. Bet atsakomybė neišnyko. Jeigu jį panaikins, tada tu reikalausi atlyginti žalą iš anų rengėjų.
Galbūt valdininkai gelbsti juos, o ne tave.

Andrius Kubilius dangstė nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Gediminą Kazlauską.

 • Julija Šliažienė - Komunikacijos departamento Piliečių ir atviros Vyriausybės skyriaus patarėja.
  Neteisėtos "telefono teisės" žinovė.
 • Vida Nagurnaitė - vedėjo pavaduotoja.

Abi jos viršijo įgaliojimus. Rašyti galėjo tik pats ministras pirmininkas.
Jas vardinu atvirkštine jų viršenybei seka, nes pirmoji yra viršesnė už savo viršininkę ir net už ministrą pirmininką. Būtent jį atlieka juodus darbus. Valdo jūs.

Ta pati vyriausybė, Ministro Pirmininko Tarnyba (MPT), vos prieš mėnesį kląstingai, nusikalstamai nuslopino skundus, kad Aplinkos Ministras sukčiavo ir sulaužė priesaiką. Išgalvojo, kad įstatymus reikia vykdyti nepriekaištingai. Neparašė kokius. Ir nusiuntė skundikus kuo toliau pas patį skundžiamą asmenį nusikaltėlį Aplinkos Ministrą G. Kazlauską.
Rašė, neva A. Kubilius suinteresuotas tik vienu: kad vyriausybė dirbtų (sukčiautų) stabiliai.
Dar pasiūlė teismus, ir savo lėšomis ginti viešą rūpestį. Jokių paslaugų skundikams neatliko. Atvirkščiai: perkrovė jiems savo pareigas.
Atsikratė tiesioginės pareigos atstatydinti ministrą pagal Konstitucijos 92 straipsnį.

Skundikai apskundė Andrių Kubilių ir jo MPT Seimui. Ten jis pats vėl slopino. Tiksliau sakant, tai asmeniškai atliko Birutė Galinienė. Andriaus Kubiliaus, kaip Seimo nario padėjėja. Jis kartu nuvo Seimo nariu ir ministru pirmininku.
Neaišku ar jis asmeniškai žinojo ir ar dalyvavo. Turėtų žinoti. Nes skundą dėl ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus neveikimo Seime gavo ir jis pats. Nebent jį slapta perėmė Birutė Galinienė.
Ji neteisėtai, o dar ir darbo metu raštu sutarė su skundžiama kaltininke Julija Šliažienė, kad jokio atsakymo nei MPT, nei Seimas skundikams neteiks, nuslopins, perkalbės juos. Ėmėsi "telefono teisės".

Skundikai siuntė skundą tik Seimo nariams iš Konservatorių ir Tautininkų partijų. Kitiems patikliai nesiuntė, kad nesukelti valstybės griūties. Kad neįsigalėtų dar baisesni Komunistai, Uspaskiai, Paksiai ar Zuokai. Bet Andrius Kubilius pasirinko griūtį.

Abu šitie atvejai yra nusikaltimai. Už juos atsako asmeniškai ministrų pirmininkas Andrius Kubilius. Nesvarbu, kad jis asmeniškai vengė kalbėti, ar pasirašyti.
Jis matė savo kanclerį pliurpalių Deividą Matulionį.
Matė ir Aplinkos Ministro G. Kazlausko nusikaltimą - ir šitą (dėl Sabonio), ir ankstesnį, kurį jau nuslopino.
Jau senai galėjo abu išvaryti.
Bet jis to vengia. Dar atvirkščiai, leido G. Kazlauskui atidirbinėti, "laižyti" Sabonio "užpakalį".
Dėsninga yra, kad nusikaltėlio Andriaus Kubiliaus padėjėja yra nusikaltėlė Birutė Galinienė.

Palyginkite visą tai su jo paties svajomis kaip gera būtų būti nepakančiu aplaidumui ir sukčiams:
http://www.kubilius.lt
Andriau Kubiliau! Tai buvo paskutinė tavo galimybė. Liepto galas. Apsigalvok, ir apsigręžk į žmogų. Neužsikask dar giliau į užpakalio skylę. Nusitempsi kartu ir partiją. Dar gali grįžti...
Kas tau svarbiau?
- Gamta?
- Ar stabilumas ir jos blogas ministras G. Kazlauskas, nusikaltėlis viceministras Stanislovas Šriūbėnas, abejingas A. Sabonis?

Šitie atvejai - vienodi. Bet vyriausybė elgiasi priešingai. Vienas nuolatinis kalbėtojas Lietuvos radijuje (tariamas apžvalgininkas) taikliai pastebėjo:
Su vaiku elgiasi kaip su daiktu. O su daiktu kaip su vaiku.
Jis lygino šiuos Sabonio pastatus ir visuotinai žinomą pedofilijos bylą.
Vaiko atvejis - panašus į minėtą nuslopintą neteisėtą statybų plano atvejį, kuris viešai nėra žinomas.
Vaiką būtina tąsyti griežtai pagal įstatymus, net juos laužant.
Bet A. Sabonio pastatai tokie tariamai "jautrūs". Neva juos reikia globoti.

2012 metų spalį Konservatoriai dėsningai pralaimėjo rinkimus. Andrius Kubilius neišsižadėjo nusikaltimų. O 2013.04.29 vėl laimėjo rinkimus į savo partijos pirmininkus. Aplošė Vytautą Landsbergį.

Algirdas Butkevičius irgi dangstė nusikaltėlius valdininkus ir Arvydo Sabonio 18 namelių Nerijoje.

2012 metų lapkritį Ministru pirmininku tapo Komunistas Algirdas Butkevičius.
Aplinkos Ministru tapo Paksiaus partijos narys Valentinas Mazuronis.
Abu puolė tęsti bendrus su Andriumi Kubiliumi "darbus" (nusikaltimus).
2013.04.29 Vyriausybė patvirtino tariamą taikos susitarimą dėl neteisėtų Arvydo Sabonio 18 namelių Nerijoje. Nei vieno griauti nereikės.
Tereikia "griauti" Aukščiausiąjį teismą, kad vėl paklūstų.

Valentinas Mazuronis paistė, neva jeigu nugriautų namus, sumokėtų kompensaciją Arvydui Saboniui, tada tektų aiškinti tautai, kodėl griauna ir moka už tai, ką vėl leidžia statyti. Neišmintinga, - sakė.
Nutylėjo, kad neišmintinga leisti statybas, kur jos uždraustos. Negalima buvo pritakyti specialųjį planą statyboms. Derėjo atvirkščiai jas taikyti planui ir nestatyti. Kitaip sakant: taikyti buvusį planą. Jei neleistum statybų, tai netektų ir preiš tautą teisintis.

Dar jis pezėjo, neva taupo valdžios pinigus, kompensaciją kurią valstybė mokėtų A. Saboniui už griovimą. Kaip minėjau, netektų jam mokėti, nes už korupciją atsako ir davėjas, ir gavėjas. Net jeigu tektų mokėti, galima atgauti pinigus iš valdininkų. Jie - turtingi. Jei įstatymas tai draudžia, keisk įstatymą, kad leistų. O ne gamtą keisk naujų Specialiuoju planu.

Kalbėjo nusikaltėlė Laura Nalivaikienė viršininkė Valstybinės Teritorijų Planavimo ir Statybos Inspekcijos (VTPSI). Ji pažadėjo, kad neteisėtas statybas "žabos" dar didesnėmis statybomis. A. Sabonis privalės statyti: prieplauką, uostą, sandėlį, apšvietimą, kelius. Viską perduoti valdžiai.
Ji ir šį kartą nusikalto: specialus planas netaikomas atgaline data. Net jeigu būtų taikomas, jis yra neteisėtas. Nes Konstitucijos 54 str. draudžia niokoti ir skurdinti gamtą. Dar jis bei Teritorijų Planavimo Įstatymo 3 str. įpareigoja ją gausinti ir atkurti.
Jau nekalbu apie Konstitucinę įstatymo viršenybę ir asmenų lygybę. Draudžiama įstatymus pritaikyti vienam žmogui (ar net ir visiems), kad atleisti jį nuo atsakomybės.
Viešo Administravimo Įstatymo 7 str. įpareigoja daryti visuomenės apklausą dėl naujo Specialaus plano. Konstitucijos 9 str. įpareigoja daryti referendumą. Niekas to nevykdė.
Reiškia naujas Specialus planas prieštarauja įstatymų pagrindams.
Rastume ir daugiau prieštaravimų saugomų teritorijų nuostatoms.
VTPSI visada nepaiso šių pagrindų. Ne vien šiuo atveju. Jiems svetima bet kokia teisė ir padorumas.

Kalbėjo ir minėta Rūta Baškytė. Bet nieko naujo nesakė, ko kiti jai jau nepadiktavo.
2014 metais sudegė miškas Nerijoje. Už tai ją atstatydino, o jos nesaugomus miškus perdavė miškų uredijoms. Kai vėl miškus kažkas supleškins, tada vėl perduos Saugomų Teritorijų Tarnybai. Nors niekur neparašyta, kad jie turi saugoti ne namelius, o jų žaliavą - mišką.

  Aukščiausiasis Teismas privalo:
 • Atmesti tariamą taikos sutartį kaip apsimestinę, kuri pridengia iš esmės kitą sandorį - sukčiauti. Civilinio Kodekso (CK) §1.80 (Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas), 1.81 (Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujančio sandorio negaliojimas), 1.87 (Apsimestinio sandorio negaliojimas).
 • Panaikinti neteisėtą naują Kuršių Nerijos Specialų planą.
 • Nubausti valdininkus, politikus, ministrus, ir neteisėtų namų savininkus už teismo sprendimo nevykdymą.

2017.11.15 vyriausybė nutarė nebekeisti Kuršių Nerijos Specialų planą, nepritaikyti jį neteisėtiems namams. Kažkas vertė Saugomų Teritorijų Tarnybą keisti planą. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos priešinosi.
Namų kažkodėl sumažėjo. Buvo 18 neteisėtų namų. O tapo 5. Gal kitus 13 slapta įteisino ir paliko stovėti. Tad, planą vis tik keitė. O meluoja, neva nekeitė. Dar žurnaliūgos iš Lietuvos radijo meluoja ir skaičių 5. Neva tik tiek jų tebuvo. Iki tol nugriovė tik 1.

Algirdas Butkevičius irgi dangstė nusikaltėlį Aplinkos Ministrą Valentiną Mazuronį.

Nuoroda:
Konservatoriai
Šių dviejų pasakų trumpa apžvalga:
 • Seimas ir Andrius Kubilius dangstė Kubilių (save) ir Aplinkos ministrą Gediminą Kazlauską.
 • Prezidentė ir Algirdas Butkevičius dangstė Aplinkos ministrą Valentiną Mazuronį ir ankstesnį kaltininką Kubilių kartu su visais ką dangstė jis.
2015.11.26 Konservatorius, Seimo narys Audronis Ažubalis man sakė, kad jie žino, kad buvęs Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas - šiknius (niekšas). Patvirtino, kad jo laikėsi tik, kad "koalicija" ir vyriausybė būtų "stabili". Pažadėjo man taisyti Landsbergį.
 • Julija Šliažienė - Komunikacijos departamento Piliečių ir atviros Vyriausybės skyriaus patarėja. Šį kartą ji nieko nerašė, slapstėsi. Tik vėl, kaip ir praeitą kartą, sutarė su Birute Galiniene užsiimti "telefono teise". Dar ją atliko ir pati. - Tikra neteisėtos "telefono teisės" žinovė.
 • Ramunė Saveljevienė - vyriausioji specialistė.

Abi jos vėl viršijo įgaliojimus. Rašyti galėjo tik pats ministras pirmininkas.
Jas vėl vardinu atvirkštine jų viršenybei seka, nes pirmoji yra viršesnė už savo viršininkę ir net už ministrą pirmininką. Būtent jį atlieka juodus darbus. Valdo jūs.

2014 metais darė lygiai taip pat kaip ir ankstesnis ministras pirmininkas Andrius Kubilius.
Dangstė ir jį. Vėl skundikus slopino, o ministro Valentino Mazuronio ir valdininkų nusikaltimų netyrė. Nusikalto tie patys Vilniaus Savivaldybės skyriai Plėtros (neteisėtos statybos, planai) ir Ūkio (leidžia kirsti medžius, pievas niokoti, teršti), VTPSI, VRAAD, NŽT (pavaldi ŽŪM).
Neteisėtai teritorijas planuoja statyboms.
Niokoja miestą.
Teršia.
Naikina medžius ir pievas.

Vėl dalyvavo ir Seimo nario Andriaus Kubiliaus padėjėja nusikaltėlė Birutė Galinienė. - Tikra Komunistų ir Konservatorių partijų draugystė. Nors gal šį kartą ji dangstė ir save, nes skundikai minėjo jos neteisėtą ankstesnį tokį pat vaidmenį.

Veiksmas buvo tas pats, nes nepaisant valdžios kaitos, mus valdo tos pačios valdininkės MPT. Jos yra tikrosios ministrės pirmininkės, iki gyvos galvos, prie visų "valdžių", nekinta.
O ministras pirmininkas - laikinas, vos 4 metams. Algirdas Butkevičius tik stebi. Vengia pasirašyti.
Jos viršijo įgaliojimus: išmetė skundus nenagrinėtus.
Spręsti ar šalinti ministrą iš pareigų gali tik ministras pirmininkas, o ne valdininkai.
Spręsti ar nenagrinėti skundą gali irgi tik jis, vadovas.
Nepaisant slopinimo, spręsti neteisėtus ministro veiksmus pirmininkas privalo. - Net jeigu skundų išvis nebūtų.

2014.07.15 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė skyrė Algirdą Butkevičių pabūti antrą kartą ministru pirmininku, po to kaip ją neteisėtai išrinko antrą kartą. Ji nepaisė, nutylėjo, kad už šį nusikaltimą žmonės jos prašė jo neskirti.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis irgi dangstė nusikaltėlius valdininkus, ankstesnius pirmininkus Algirdą Butkevičių, Andrių Kubilių.

2017 metais nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis perskaitė prašymą išvaryti ir nubausti savo Kanceliarijos darbuotojas, kurios talkino nusikaltėliams ankstesniems pirmininkams Algirdui Butkevičiui, Andriui Kubiliui, prezidentei Daliai Grybauskaitei dangstyti vieni kitus ir valdininkus, reikalauti atstatydinti nusikaltelę Prezidentę, išvaryti Apilnkos ministrą Kęstutį Navicką.
Skvernelis neteisėtai išmetė tą prašymą, neveikė.

Neveikė ir visa jo partija. Jie žinojo, kad jis nusikalsdavo ir anksčiau, ir dabar.

2017.02.28 Skvernelis vis tik paskelbė, kad išvarys 20% Kanceliarijos, kaip ir žadėjo jo Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (partijos) pirmininkas Ramūnas Karbauskis.
Bet jis ją varys švelniai, nebaus, dar ir pinigų į kelionę sumokės, lygius algai už porą mėnesių, ir padės rasti kitą, šiltą darbą.
Tikrovėje jis išvaro vos 14%. Naikina 40 krėslų iš 210. Bet 10 iš jų tušti.
Net ir 40 krėslų sudaro ne 20%, o 19% nuo visų.
Krėslais to nepavadinsi. Atleidžia ne valdininkus, o darbininkus ir dykinėtojus: rūbininkes, gėlininkes, kopijuoklių valdytojus. Gal jie sėdi prie mašinos ir bukai dėlioja į ją popierių. O likusį laiką dykinėja.
Jokių darbo vietų jis nemažina ir 1 mln. € nesutaupo. Jis tą patį samdys: įmones už pelną.
Tariamų mažinamų darbo vietų sąrašo jis nesudarė. Nors, jau dalino atleidimo lapus.

2017.03.07 nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis neteisėtai sakė, neva NŽT (pavaldi ŽŪM) blogai darė, kad paskelbė, kad nutrauks sklypo nuomą Žalgirio stadione, Vilniuje.
NŽT blogai darė ne kad nutraukti norėjo, o kad pirma leido atiduoti tą žemę ir nieko nereikalavo už tai bausti.
Pats Skvernelis irgi nieko nereikalavo bausti nei už tai, kad atidavė sklypą, nei už tai, kad nori jį atsiimti. Juk jeigu nutraukti nuomą būtų blogai, tada derėtų bausti.
Jis tik viešai taip neteisėtai įsakė ("paspaudė") valdininkams palikti sklypą statybininkams.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis kėsinasi dovanoti vienuolyną nesamiems vienuoliams.
Pripažįsta Lenkišką Vilniaus okupaciją.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/gintaras-songaila.-ar-saulius-skvernelis-padovanos-lenkijai-lietuvybes-zidi
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
2017.03.13 Saulius papliurpė su Mareku iš pranciškonų konventualų ordino, kuris yra Gdansko provincijoje, Lenkijoje. Nors, tie 6 vienuoliai galbūt nėra įregistruoti kaip religinė bendrija. Jie įsisteigė tik 1986 metais. Ir jokios senovės negali reikalauti.
Marekas prašė, o Vyriausybė pažadėjo atiduoti Vilniaus Pranciškonų vienuolyno architektūrą.
Nors 1938 metų Lenkijos teismo sprendimas dovanoti vienuolyną jų pirmtakams negalioja Lietuvoje.
Iki 1863 metų vienuolynas priklausė Lietuvos pranciškonams, o ne Lenkijos. Tų Lenkijos vienuolių jau ir nebėra. Jie pasidalino į 3 dalis. Neaišku kuri atstovautų visas kitas.
2003-2013 metais vienuolyno dalį valdė Vilniaus arkivyskupija. Nors pati to neprašė.
Iš jo kažkada, nežinia kodėl, atidavė Mareko vienuoliams valdyti dalį: švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią.
Paskui viską atėmė valstybė. O Mareko vienuoliai nuo 2004 metų bylinėjasi, kad viską atimti iš valstybės.
Kažkurie teismai nepaisė, kad negalima "grąžinti" vienuolyno, jei jį jau atidavė mokslui ir menui. Leido bylinėtis.
Jeigu teismai ir ministrai pirmininkai pripažįsta Lenkijos okupacinį teismą, tuomet jie pripažįsta ir okupaciją.
Kažkada nusikaltėlis ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius jau kėsinosi jiems dovanotivienuolyną. Bet nepasirašė kažkurie Pinigų ministrai (finansų).
2010.10.15 nusikaltėlis ministras pirmininkas Andrius Kubilius davė teismui ieškinį, kuriame irgi gal pritarė Marekui. Ten painiai rašo. Neaišku ar tikrai pritarė.
Pusė to rašinio yra viduramžių istorija. Kaip kas ką nukankino ir kur pakasė. Tik neaišku kaip, kas, ką ir už ką.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pravardžiavo gamtos sargus "kietakakčiais"

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/aurelija-stancikiene.-kodel-premjeras-s.-skvernelis-skatina-tarnautojus-paz
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
Savo "snukių knygoje" išbarė kažką, kas saugo Kuršių Neriją.
Neva gamta trukdo pažangą ir "investicijas".

Gamta neturi progreso. Ji yra jau ilgiau negu 4 mlrd. metų... Ir dar bus ilgai po to kaip Skverneliai baigs į savo motiną kakoti.
Tai - ne pirmas kartas. Anksčiau Skvernelis užstojo "Vijūnėlės dvarą".

Paskui Skvernelis dar melavo, neva parkai kiekvienas pats sau pasidaro savo planą. Dažnai taip ir vyksta: valdininkai įbruka politikams pasirašyti, ką anie nesuvokia ir nesidomi, nenagrinėja. Bet bent teisiškai jie visada tariasi ir su politikais, ir su tauta. Bent apsimeta. Laimė, kad taisykles kuria ne visada patys valdininkai, o samdiniai, "ekspertai". Anie bent kažką teisingai parašo.

Tuo pat metu Seimo narys, Kultūros komiteto narys Vytautas Kernagis išbarė Trakų nacionalinio parko direktorių Gintarą Abaravičių, neva anas stabdo plėtrą, progresą, perdėm uoliai dirba:
Trakų istorinis nacionalinis parkas - Trakus apraizgęs aštuonkojis - turi būti neutralizuotas.

V. Kernagis sūnus atidirbo statybų Trakuose užsakovui D. Nedzinskui. 2009 metais AB "Lietuvos draudimas" padovanojo draudimą V. Kernagio tevo skulptūrai, sūnaus labdaros fondui. "Lietuvos draudimo" valdybos nariu buvo D. Nedzinskas.

Ten buvusi Seimo narė Aurelija Stancikienė klysta. Trakų parke irgi masiškai laužo įstatymus, užstato ir užtveria ežerų krantus, užverčia tiesiai ant gyvos pelkes ir varlių buldozeriais tiesti kelią, mėto šiferį (pavojingą asbestą) į vandenį; pjauna žolę plačioje pievoje su rankiniu benzininiu pjūklu, prismardina daugiau benzino, negu žolės, plečia kelius dvigubai;
pila jiems pylimus tarp vaizdingų kalvų, ant gyvų pievų;
"Senoji kibininė" be saiko išsiplėtė, užgrobė krantą tiesiai priešais Trakų pilį, sunaikino sodą, pridėliojo ten geldų ir naujoviškų namų, padarė žmonių "fermą" ėsti ir trėsti nuo blogos, kremzlėtos mėsos;
Užutrakio dvarą visą perkniso ir apačioje, kur visi mato, ir viršuje išrausė tvenkinį, kur nebūtą, kur mažai kas vaikšto.

Šniukštinėja asmens duomenų perteklių

Ministerijos išduoda tavo elektroninį paštą prašalaičiams, pavyzdžiui "barracudacentral.org", "spamhaus". Anie neleidžia, kad tu rašytum ministerijoms. Prievartauja iš tavęs pinigų, kad leistų, tariamai išbrauktų iš savo apsimestinių, nesamų juodų sąrašų.
Prašalaičiai valdo valdišką elektroninį paštą. Tai - neteisinga, nesaugu.
Dar tai - neteisėta, nes laiškus valdžia privalo gauti visus.
Valdininkus už tai dangstė visi ankstesni ministrai pirmininkai ir dabartinis nusikaltėlis Saulius Skvernelis.
Taip elgiasi ministerijos:
Aplinkos;
Vidaus reikalų;
Finansų (Pinigų).
Taip daro ir dalis valdžios tarnų įmonių.
Kai kurios, tarkim Grinda, Vilniaus savivaldybės įmonė, net visą savo elektroninį paštą laiko pas Google.
Paieškok Google šiame puslapyje. Dar pasaka apie Google klastą:
http://susirašom.saugokmedi.lt
Google iškraipo paiešką, vagia laiškus, duoda juos šnipams, trikdo susirašinėjimą, visuomenę.
Google Lietuvos skyriaus vadovas: nusikaltėlio, buvusio ministro pirmininko, Seimo nario, Konservatorių partijos vadeivos Andriaus Kubiliaus sūnus.

Tau neleidžia žiūrėtisukaupė apie tave, reikalauti naikinti (ADTAĮ §23 1d. 2 ir 3sk., §26 1 ir 2d., §27 2d.). Net nesako, kad kaupia (ADTAĮ §23 1d. 1sk., §24 2d., §27 1d.).
Neteisėtai nerašo ir jau tikrai nesako tau tikslų: kam, kaip, kas ir kada, kiek laiko juos naudos (ADTAĮ §3 1d. 1sk., §24).
Taip neteisėtai pataisė įstatymus. Be apklausų (VAĮ §7) ir referendumų (Konstitucijos 9 str.).

Meluoja jie, neva duomenis saugo "griežtai".
Žemiau rašau kaip tavo duomenis nuolat šniukštinėja, parduoda, atskleidžia.

2004 metais tyliai pradėjo imti pirštų atspaudus į pasus ir korteles.
Prilygino visus nusikaltėliams. Dabar kas kartą, kai tave pagauna, puola pirštus tikrinti ir lyginti juos ne su nusikaltimais, o su pasais.
- Visuotina, neteisėta asmens atpažinimo mašina. Tave pagauna, nepaiso, apdoroja be tavo leidimo ir išspjauna, arba pradangina. Jokios galimybės gintis net tyla...
Tu pateiki kažkam pasą su mikroschema ir niekada nežinai ar jis nusirašo iš jos tavo pirštus. Po to jie paplinta po visą pasaulį. Nebesusigrąžinsi. Ir draugiškų ir piktų šalių pasieniečiai gali vogti tavo pirštus. - Bet kas. Jei pameti pasą, tada tas kas jį randa turi dar daugiau laiko tavo pirštus nusirašyti. Tu sau nebepriklausai.

2016.11.22 Kinijoje kažkas atsisakė skolinti pinigus vyrui be rankų, nes jis negalėjo duoti pirštų atspaudų. Tas ketino pirkti namą. Internetas pasipiktino. Kažkas, gal valdžia, įsikišo ir ėmė talkinti spręsti reikalą, užuot baudę kvailį.

Tūkstančius metų gyvenome. Pažinojome vienas kitą. Dabar staiga nebegalime be pirštų atspaudų...

Apie 2005 metus įpareigojo visas ryšių įmones 2 metus saugoti žinias apie visus tavo ryšius. - Telefoną, internetą.

2015 metų pabaigoje VRM neteisėtai pasiūlė Seimui įstatymą, kad visi lėktuvai išduotų Policijai žinias apie visus keleivius.
2016.04.15 tokią taisyklę neteisėtai priėmė jau nebe Seimas, o Europos Parlamentas ir įpareigojo ją perkelti į tautinius teisynus visas šalis, įskaitant Seimą. Tą visi paklūsniai ir vykdė.
Žinias saugos 5 metus. - Ne Policija, o kažkoks naujas valdininko krėslas, atskira įstaiga.
Tariamas tikslas: terorizmas, prekyba žmonėmis, ginklais, pornografija...
Visam tam nereikia sekti visus keleivius be išimties. Reikia sekti tik kaltininkus.

2017.01.01 visi lėktuvai pradėjo duoti visų išvykstančių ir atvykstančių keleivių duomenis.
Duoda 2 kartus:
2 paras prieš skrydį
ir po to, kaip išlipa.
Nežinau - ar pagal aukščiau minėtą taisyklę, ar kokią naują.
Nežinau ar duoda išvykstančių duomenis.
Atrodo, duoda Policijai, o ne atskirai įstaigai, kaip žadėjo.
Nesako kiek laiko ir kas saugos duomenis.
Žmonėms, kieno tie duomenys yra - "subjektams" pagal Asmens Duomenų Teisinės Apsaugos Įstatymą (ADTAĮ) - neleis tikrinti ką, kas ir kada su jų duomenim daro.

Generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris tuščiai ramino, neva duomenis "griežtai" saugos. Nesakė kas. Tuo ir baigėsi griežtumas.

Berods, 2015 metų pabaigoje Seimas priėmė įstatymą uždrausti bevardes "debilnikų" korteles. Neva gina nuo kalinių, telefoninių sučių kurie slėpia vardą, kai skambina aukoms ir apsimeta jų giminėmis, kad išvilioti pinigų.
Didelis kalėjimas yra ta Lietuva. Niekas nebegalės slėptis nuo prižiūrėtojų.
Taip nutinka vos 250 kartų per metus. Kitą syki kažkas sakė 300 kartų. Pamelavo, padidino skaičių, kad baisiau atrodytų.
Gelbės žmones, kurie taps bejėgiais. Nors, gali gelbėti ir be vardo.
Pamiršau ką sakė dar darys.

2016.10.26 vyriausybė neteisėtai nutarė, kad savo vardą surašyti (registruoti) privalo ne tik naujų, bet ir ankstesnių, senų kortelių pirkėjai "debilnikui" (mobiliam telefonui).
Jei nerašys, skambinti nebeleis.
2017.11.15 vyriausybė nutarė nebesurašyti kortelių visai. Išbrauks tai iš Įstatymo.
Vietoj to įpareigos ryšių įmones išjungti ryšį telefonui, kurio gamintojo numeris (IMEI) kartojasi, arba padirbtas. Už ką dar išjungs nesakė. Nors, žadėjo išjungti ryšį telefoniniams sukčiams.
Sakė, kad seks telefono padėtį. Nesakė už ką. Gal kiekvieno...

Nuo kažkada bankai privalomai duoda kažkokiai teisėsaugai, net ne Pinigų (Finansų) Ministerijai, ar Mokesčių inspekcijai, žinią apie visus sandorius už 15000 nepamenu Lt, ar . Išsiaiškink tu ir pranešk man.

2016.02.18 vyriausybė neteisėtai nutarė, kad visi bankai kiekvienų metų paskutinę dieną išduos Mokesčių Inspekcijai žinią: kiek gavai pinigų, kiek turi, kiek pasiskolinai, palūkanas.

Nuo 2016.10.01 Mokesčių Inspekcija įvedę visuotiną prievolę duoti jiems PVM sąskaitų sąrašus (registrus). Gyrėsi, kad ir iki tol jie įpareigodavo tik pavienes įmones duoti sąrašus. Tada jos sumokėjo 65% daugiau mokesčių. Kitos įmonės, iš kurių nereikalavo sąrašų, sumokėjo tik 5% daugiau.
Joks tai laimėjimas. Tai tik rodo kaip žmonės nekenčia valdžios ir kaip ji nekenčia žmonių. Štai kodėl žmonės vengia mokesčių. Godžių mažai yra. Jei jie matytų, neva valdžia nevagia, o naudą daro, gal patys dar ir viršaus duotų.
Sąskaitų sąrašai ne tik varžys laisvę nuo valdžios, bet leis ir šnipinėti visus verslo ryšius. Nors, tai yra verslo paslaptis (komercinė).

Pinigų (finansų) ministras Rimantas Šadžius tuščiai ramino, neva duomenis "griežtai" saugos Mokesčių Inspekcijoje, kaip ir visus kitus duomenys saugo "griežtai".

Kur gi ne?.. Juk pati Inspekcija dalina duomenis nusikaltėliams. Žemiau rašau kaip tavo duomenis nuolat šniukštinėja, parduoda, atskleidžia.

2016 metų gruodį Vilniaus savivaldybė skelbė, kad perka vaizdo kameras su garsu. Jos pačios atpažįsta pažeidimus, gal ir pažeidėjus, įrašo ir garsą, pasiklauso tave gatvėje.
ADTAĮ nenumato valdžiai sekti garsą. Todėl valdžia neturi tam teisės.
Kameras stebės ne Policija o Savivaldybė. Bet tikėtina, kad jie nuolat dalina žinias Policijai. Gal leis aniems vaizdą stebėti patiems. O anie yra nusikaltėliai.
Kai tave užpuola Policija, ar bet kas kitas, net nevaldiškas, vaizdo įrašų negauni.
Kai valdžiai reikia vėlgi persekioti vėlgi tave, jie įrašus randa visada.
Vaizdo kameras nuolat naudoja, kad sekti valdžios priešus. Dabar naudos ir garsą.
Nuo 2018 metų kameros jau kabojo. Bet jas naudojo tik globoti valkatas, kurie vaikšto ar klūpo, reikalauja pinigų. Kai atvažiuoja patrulis, kamera mandagiai perspėja valkatą atsikelti. Kai išvažiuoja, jis vėl klaupiasi. Kamera įsako valkatai ką užpulti, ypač valdžios priešus. O kai reikia to vaizdo įrašo, ji jo nerodo, vilkina, kol dingsta.
2018.05.11 kameros "atvėrė duris" dar ir "oficialiai". 100 kamerų. Kainavo 900000 €. Kol kas nėra garso, neatpažįsta veidų ir blogai rodo naktį.
Už tokius pinigus vietoj kameros galėtų stovėti po policajų su kamera rankose 9 mėnesius. Jis prifilmuotų dar ir daugiau valždios priešų, ar smalsautų svetimus reikalus. Po 9 mėnesių galima būtų išleisti dar 900000 €, dar 9 mėnesiams. - Žymiai naudingiau kišenėms, negu išleisti (savintis) pinigus tik 1 kartą.

2018 metais Britanijos organizacija "Big brother watch" skelbė, kad Velso Policijos vaizdo kameros klaidingai atpažįsta 91% veidų, Londono - 98%.
Britanijos Policija teisinasi, neva dar nieko nesulaikė klaidingai. Užtat nuolat priekabiauja prie žmonių ir reikalauja popierių, įrodinėti, kad jie nėra tie, kuo juos vaizdo kamera palaikė.
Vaizdo kameros gamina praeivių nuotraukas ne bet kokias, o "biometrines". Pagal jas įmanoma vėl ieškoti to žmogaus. Iš esmės praeiviai nuolat neteisėtai "pateikia" "biometrinius" duomenis kur beeitų. Tai lygiai taip pat neteisėta, kaip nuolat rinkti pirštų atspaudus, ar akių dugno atvaizdus.
Net ir neieškomų, atsitiktinių žmonių nuotraukas ir Britanijos, ir Lietuvos Policija neteisėtai saugo neribotą laiką. - Net ir ne iš vaizdo stebėjimo kamerų. - Gal kada prireiks.
Kam taip sudėtingai? Galėtų vietoj paprastos mikroschemos pase, ar asmens tapatybės kortelėje įtaisyti radijo mikroschemą. Ji praneštų Policijai žmogaus vardą pati. - Kai praeina pro vaizdo kamerą gatvėje, arba bet kur ir bet kada. Reikia tik įteisinti baudą tiems, kas vaikšto be paso. Tada neieškoma žmogė taptų ieškoma ir ją sekti taptų teisėta.

2018 metų liepą Seimas svarstė leisti baustipažeidimus savaime (automatiškai). Nufilmuos tave vaizdo kamera ir pati baus. Joks žmogus, ar pareigūnas vaizdo nežiūrės, nevertins.
Neliks prigimtinės galimybės prasmukti, kol niekas nemato ir niekam netrukdai... ar net ir trukdai, sulaužai ką...

2017.01.01 SoDra pradėjo viešai skelbti vidutines algas įmonių, kurios turi daugiau negu 3 darbuotojus. Neva taip skatins kelti algas ir mažins neteisėtas algas ("vokeliuose", "šešėlį").
Skelbti norėjo stambios įmonės, kad žlugdyti smulkias.
Dabar pikti žmonės ir valdininkai laisvai galės tave sekti. Žlugdys tave ir stebės poveikį. Nebereikės šniukšinėti slapta.
Slėps, neskelbs kas domisi kuo.

2017.02.09 nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis kliedėjo, neva vaizdo kameros pasienyje kuria pridėtinę vertę: leidžia daugiau pinigų surinkti į amžinai valdininkų tuštinamą iždą. Nesakė kiek.
Todėl jis žadėjo vis daugiau pinigų švaistyti, kad jomis apkamšyti visą pasienį. - Kels naują "geležinę uždangą". Taip Tarybinė valdžia elgėsi: net pelė negalėjo perbėgti sieną.
Pridėtinė vertė yra gamyba, kūryba. Ji netinka apibūdinti bele kokią naudą, kurią neša ypač negyvas daiktas, ir ypač priespaudos reikmuo. Negyvas, sustabarėjęs pasienietis negamina nieko. Jis tik saugo sieną. Gal net be naudos jokios.
Skvernelis niekada nebuvo ir nebus verslininku. Betgi taip norisi bent pasijausti tokiu. Arba bent gamybininku. Niekada nieko nekūrė. Tik trukdė kitiems, persekiojo, klastojo.

2020 metų gegužę kažkoks valdiškas Saugumo centras skelbė dešimtis spragų, per kurias vaizdo kameras gali stebėti pašaliečiai, užsienio valstybės, gamintojų iš Kinijos valstybė. Jie nesakė ar tos spragos yra tyčia.
Valdiškų kamerų dauguma yra vos iš 2 gamintojų, iš Kinijos. Jos kabo net Seimo NSGK kambaryje.

2017 rugpjūčio mėnesį Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga leido pašaliniams žmonėms neteisėtai šniukštinėti bylas kaip gydo Zigmą Vaišvilą. Įbaugino gydytojus, kad vilkintų nustatyti darbingumo lygį.

2017.10.25 Europos valdžia kažkokia paskelbė, kad visuotinai užrašinės visų ne Europos Sąjungos piliečių, kurie eina per sieną vardus ir pirštų atspaudus. Saugos juos kažin kiek metų. Dalins juos viena šalis kitai po visą Europos Sąjungą. Prieglobsčio tarnybos negaus tų duomenų. Gaus tik nežinia kas. Taip neva kovoja su teroristais.
Kitų šalių valdžia tą dingstimi keršys ir tą patį darys Europos Sąjungos žmonėms.
Taip visokios Rusijos, Baltarusijos nusikaltėlių valdžios gaus dar daugiau tavo duomenų.

2018.04.24 ekonomikos viceministras Elijus Čivilis slapta pasirašė kažką, kad Lietuva įsipareigoja iki 2022 metų surinkti genų DNR pavyzdžius1 mln. gyventojų. Nežinau ar rinks slapta.
Tave galės sekti visur, paprasčiausiai šluodami tavo pleiskanas.
Arba tavo antrininką sukurs. Užaugins jį paklusnų ir išnaudos vietoj tavęs. Tu tapsi nereikalingas net mokesčius mokėti. Tave galės ištrinti.
2021.01.28 skundą apie tai nutylėjo nusikaltėliai prezidentė Gitanas Nausėda, Vyriausybė (pirmininkė Ingrida Šimonytė, Konservatorė), Seimas.

2018.07.31 Vidaus Reikalų ministras Eimutis Misiūnas paskelbė, kad įbruks kiekvienam suaugusiam po valdišką elektroninį paštą. Tariamas tikslas: įteikti jums valdiškus raštus. Tada netektų siųsti popierių.
Bet dalis žmonių jau turi po valdišką elektroninio deklaravimo puslapį internete. Dauguma ten nesilanko. Neims jie ir valdiško pašto.
Užtat yra pagunda naudoti valdišką paštą asmeniniams laiškams. Tad, valdiškas elektroninis paštas yra skirtas ne tau, kad skaitytum valdžios laiškus, o valdžiai, kad skaitytų tavus.
Net jeigu tu nenaudosi valdiško pašto asmeniniams laiškams, valdžia seks iš kur prie jo jungiesi. Taip galės sekti ir kur esi, ir kur eini internete kitur. Jei siųstų į nevaldišką paštą, sekti būtų sunku. Todėl ministras neketina leisti aukoms duoti valdžiai savo nevaldiškus adresus.
Jie tyčia išdalins elektroninių adresų perteklių. Gal privers juos naudoti visus, net tuos, kurie negauna laiškų iš valdžios, ar neturi kompiuterių. Iš anksto pavers visus valdžios susirašinėtojais.
Reikalauk nereikalauti naudoti valdiško elektroninį pašto, nereikalauti iš anksto duoti valdžiai bet kokį savo elektroninio pašto adresą.
Susirašinėk su valdžia tik iš savo elektroninio pašto, nevaldiško. Kas neturite, galite prašyti jo, saugaus:
http://susirašom.saugokmedi.lt

2018 metų rigpjūtį kažkas nusikaltėlių Seime ėmė rengti Vadovybės Apsaugos įstatymo pataisą, kad leisti šalinti žmones, kurie peikia valdžią.
Vadovybės Apsaugos Departamentas paslapčia tą jau darė iki tol. Pavyzdžiui, sekė, baugino, ir bandė nubaidyti nuo nusikaltėlio Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio teisėtus skundikus. Neteisėtai pasitelkdavo tam kitus valdininkus. O tie aklai vykdė.
Tikėtina, kad pataisos užsigeidė būtent Viktoras.
2020.12.22 nusikaltėliai Seimas padidino algas nusikaltėliams Seimo kanceliarijai 1,5 mln. € per metus už tai, kad talkino buvusiam pirmininkui Viktorui Pranckiečiui slopinti skundus apie ministrus ir kitus viršininkus, sekti skundikus, brukti įstatymą, kad tai įteisinti paprastiems Seimo sargams.

2020.02.19 Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) buvęs pirmininkas Vytautas Bakas (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga) sušaukė slaptą posėdį apie tai, kad kažkuri Lietuvos saugumo tarnyba slapta rinko žinias apie pačius politikus, kad daryti įtaką rinkimams.
Posėdi rengti pavedė tam pačiam Viktorui Pranckiečiui... kuris ir užsako sekti žmones. Gal jis užsakė ir politikus. Savaime, Viktoras pliurpė, kad žinia grėsminga. - Žino ką šneka...
Viktoras atsisakė skelbti kas yra ta Tarnyba; teisinosi, neva vengia sukelti nepasitikėjimą tarnybomis. - Sukčius. Nepasitikėjimą kelia slaptumas, o ne skelbimas. Kai neįvardini kuri tarnyba nusikalto, skatini įtarti visas.
Kažkuris tos Tarnybos darbuotojas paskundė ją Vytautui Bakui 2019 metų pradžioje. Vytautas reikalavo, kad tai tirtų nusikaltėliai generalinis prokuroras ir STT. Abu atsisakė. Todėl Seimas kvietė barti vadovus, atitinkamai Evaldą Pašilį ir Žydrūną Bartkų.
Komiteto pirmininkas Dainius Gaižauskas (irgi Valstiečių ir žaliųjų sąjunga) priekaištauja Vytautui Bakui, kad visus metus jis slėpė šią žinią.
Gal buvo priežastis slėpti. Gal reikėjo tirti slaptai, kad nepabaidyti nusikaltėlių. Gal slėpė nuo bendrininkų Seime.
2020.02.25 NSGK atsisakė bet ką tirti. Net nebalsavo. Tik papliurpė su pareigūnais. Teisinasi, kad kaltininkai sako, kad nekalti. Neva prokurorai ir STT jau viską išnagrinėjo. Nors, susirinko būtent dėl to, kad jie nenagrinėjo ir dar užslaptino žinią iš Vytauto Bako. Jis kažkodėl sako neva žinią davė viešą. Gal jis slepia tik jos dalį.
Kad priversti Seimą svarstyti šį reikalą, Vytautas Bakas atskleidė kas ta saugumo tarnyba: nusikaltėliai VSD. Sakė, kad pats viršininkas Darius Jauniškis ir jo pavaduotojas įsakė vaizduoti, kad varžovas į prezidentus Vygaudas Ušackas yra už Rusiją. - Tai toks baubas, kuriuo valdžią dangstosi, kad smerkti priešininkus, ar telkti tautą. Nors, berods, Vygaudas Ušackas yra KGBistas.
Kitas varžovas, kurio žmones šniukštinėjo: busima prezidentė, nusikaltėlė Gitanas Nausėda. Nesuprantu kam ją čia priplakė. Gal meluoja neva ją šniukštinėjo. Tik stengiasi pavaizduoti auka. Gitanas Nausėda naudinga nusikaltėlių valdžiai. Kam ją skriausti? ... Kol kas...
Vytautas Bakas sakė, kad VSD šniukštinėjo 80 žmonių. Iš pažiūros jie nekalti. Bet Lietuvos Radijo laidų vedėja Zita Kelmickaitė nėra nekalta. Ji piktybiška. Ji talkina šlovinti vienus varžovus rinkimuose, nutylėti kitus. VSD šniukštinėjo ją. Tuo patvirtino, kad ji yra rinkimų dalyvė, slapta.
2020.03.06 skundikas iš VSD sakė, kad visą tai Vytautas Bakas viešino be jo sutikimo ir pažadėjo pats atsiskleisti, kalbėti gal Seime.
NSGK pirmininkas Dainius Gaižauskas tuoj čiupo už šio šiaudo ir pažadėjo patį Vytautą Baką skųsti nusikaltėliams prokurorams už tai, kad nesaugo skundiko, iš esmės atskleidė jį aplinkybėmis, kurias skelbė.
Prie šio reikalo "prilipo" apgavikas, apsimetėlis Naglis Puteikis: rinko Seimo narių parašus, kad tirti. Jis ketino nieko nepasiekti. Užtat pasireikštų prieš rinkimus 2020 metų rudenį.

Matyt, pasiekė. Nusikaltėlių Seimo komisiją kūrė, tyrė. Vadina "VSD pranešėju".

2024.03.21 nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda neteisėtai atsisakė atsakyti Komisijai.
Teisinosi neva nereikia apkrauti Seimą. Nors jį tam ir sukūrėt. VAĮ §10 4d. įsako atsakyti per 20 darbo dienų. - Bet kuriam žmogui.
Komisija klausė:

2024.03.26 Komisija kaltino:
 • Prezidentė laužė priesaiką: neatsakė.
 • Nusikaltėlių STT nusikaltėlis viršininkas Linas Pernavas piktnaudžiavo: slėpė žinias.
 • VSD viršininkas Darius Jauniškis klaidino tyčia. Neteisėtai atskleidė pranešėją Tomą Gailių. Išvarė iš darbo.
  - Gal Vitalijaus Gailiaus brolis. "Šeimos ranga". Anas yra Joniškio meras. Anksčiau jį neteisėtai išvarė iš FNTT vadovų. Jis gynėsi, kovojo. Todėl pabuvo Seimo nariu.
 • Nusikaltėlė generalinė prokurorė Nida Grunskienė piktnaudžiavo: slėpė žinias.
Grunskienė klastingai skundė Seimo Etikos komisijai neva Komisija neteisėtai:
 • Skelbė pranešėjo asmenį. Nors, tą skelbė VSD.
 • Reikalavo atskleisti "kriminalinės žvalgybos" duomenis. Nors, lygtai netiria Pranešėjo. Gal ir nežvalgo. Nėra ką slėpti.

2021.01.05 Lietuvos advokatūra skundė nusikaltėliams Europos Žmogaus Teisių Teismui, kad visi Lietuvos pareigūnai, Seimo nariai atsisako sakyti ar sekė jų vadovus. Slepia kaip sekė, ką iššniukštinėjo, kaip sužinojo.
Nesako kurie teismai atsisako. Matomai jie perėjo visus, iki Aukščiausiojo.
Tikėtina, kad advokatai nusikalto. Daug jų suktų. Bet pranešti privalu.
Bylą dera baigti arba teismu, arba nutraukti. Draudžiama tęsti amžinai.
BPK §154 7d. draudžia sekti gynėjo ryšį. - Tarp advokato ir kaltinamojo. Kitus ryšius ir veiksmus sekti galima. Visais atvejais BPK §161 1d. įpareigoja pranešti aukai, kad ją sekė. Tai privalu ne po bylos, o tuoj pat, kai tai netrukdys tyrimui. - Tuo labiau, kai byla baigta.
Valdžia meluoja neva Kriminalinės žvalgybos įstatymas draudžia pranešti, rodyti žinias, kurias apie auką rinko.

Valdžia pavirs vienu dideliu "robotu". Įdiegs valdžios neišvengiamybę. Ji tave apdoros nepriklausomai nuo tavęs, automatiškai.
Seks tave visiškai. Nekrust.

Kaip gi "griežtai" duomenis saugo?

Kiekvienas policajus knisa tavo duomenis kada panorės ir dalina kam geidžia. Tau niekas to nesako.
Visus duomenis Policija knisa kada nori, dalina kam nori, prekiauja, naudoja, kad neteisėtai sekti, persekioti, žlugdyti aukas.
Net jeigu tu sužinai ir paskundi, niekas niekada jo nebaudžia. Tik tau labiau keršija.
Niekas, jokie viršininkai, jokie duomenų sargai niekada negaudo "smalsius" policajus. Patys jiems dar talkina. Vykdo bet kokias užklausas. Neklausia ir netikrina pagrindo, neprieštarauja.
Ten miniu, kad vos 2 policajus teisė... Gal nenuteisė.
Tuos 2 pagavo gal ne dėl to, kad tikrintojai geri, o kad gauja kažko nepasidalino, pešasi.

Kiekvienas policajus, prokuroras naršo tave kada panorėjęs Registrų centre, ryšių įmonėse, Bankuose, SoDroje, Mokesčių Inspekcijoje...
Antstoliai net sąskaitą tau už tave atidarinėja, kad ją "areštuoti" ir pateisinti visus veiksmus bei išlaidas, kurias iš tavęs išieško papildomai prie baudos, ar skolos.
2015 metais Mokesčių Inspekcija dar perėmė iš antstolių pirmenybę išieškoti baudas...

Registrų centre dirba net 1761 veltėdis.
15% jų yra giminės. - "Šeimos ranga"
Visi 55 vadovai ten yra Komunistai.
Nuo 2018 metų vadovas: nusikaltėlis Saulius Urbanavičius. Anksčiau vadovavo nusikaltėliams STT.
2018 metų spalį Registrų centras su vyriausybė bandė įteisinti mokestį žurnaliūgoms už duomenis. Dar ir brangų. Posėdžio garso įrašą slėpė... Net kai nusikaltėliai teismas paskelbė, kad neteisėtai, niekas nieko nebaudė.
Visokie policajai, valdžia, jų tarnai tave neteisėtai šniukštinėja "Registrų centre" nemokamai. O save šniukštinėti trukdo.

2020.07.20 dėl neteisėtų statybų lietus užpylė ir išjungė Registrų centro kompiuterius.
Valdininkai apsidžiaugė proga prekiauti namais. Statybų nebaus, negriaus. O tik namais prekiaus, persikels kur juos užpiltų vėl. - Gal net į tuos pat neteisėtus namus.
2023.02.22 prie Televizijos bokšto, Vilniuje, pradėjo statyti neteisėtą namą valstybės duomenų stočiai. Sukraus visus duomenis į 1 vietą... Kad būtų lengviau naikinti 1 mostu: audra, potvyniu, ugnikalniu, smegduobe, nuošliauža, žaibu, meteoritu, bomba... Vieta aukšta. Bet ir ten aplinkui apstu neteisėtų statybų. Įskaitant patį duomenų namą. Vis tiek gali užtvinti. O nuo aukštos vietos lengviau visam namui nušliaužti.
Dabar duomenys guli skirtinguose namuose. Valdžia guodėsi, neva tai blogai. Neva nepritaikyti.
- Atskirus namus ir kompiuterius įmanoma pritaikyti. Nebūtina statyti naują, vieningą namą.
Kompiuteriai naujame name išskirs šilumą. Ją tieks miestui. Papildomiems vamzdžiams švaistys papildomai.
- Atskirame name jų netektų švaistyti. Kompiuteriai šildo tiesiogiai.
2020.07.20 paaiškėjo ir yda: elektroninis parašas galioja tik jei susijungi su Registrų centru.
Jie stebi, šniukštinėja tave, kur besikreiptum. Todėl valdžia taip bruka visur tau tavo gi elektroninį parašą. Dar ir už pinigus.
O jei sugenda jie, tavęs irgi nebėra.
Tai priešingybė prigimtinio, laisvo, nemokamo, popierinio parašo.
Kažkada nusikaltėliai STT ėmė tirti kaip Registrų centras perka kompiuterius iš draugų; po to 100draugų įdarbino; draugai (UAB "Compservis") įdarbino Registrų centro vadovo Kęstučio Sabaliausko žmoną Gailutę Sabaliauskienę.
2018 metais nusikaltėlis STT vadovas Saulius Urbanavičius peršliaužė vadovauti Registrų centrui.
2020 metų pavasarį STT liovėsi tirti.
Seimo Antikorupcijos komisija irgi tą tyrė ir paliko kaip yra, nieko neišvarė.
Nusikaltėliai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tyrė kaip Kęstutis Sabaliauskas keliavo į Las Vegą, Amerikoje.
Generalinė prokuratūra tyrė, neištyrė.
Berods, Valstybės kontrolė pasakė, kad Registrų centras neturi antro, atsarginio kompiuterio su duomenim, nuorašų ("dublio"). Nesvarbu kur kompiuteris stovi. Rūsyje, ant stogo, darbo kambaryje. Kai 1 genda, 2 turi veikti. Nei ankstesni Registrų centro vadovai, nei Saulius Urbanavičius nepaisė. Jie gal net tyčia pirko tik 1 kompiuterį. Nes tikslas buvo ne darbas, o pelnas.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius neišvaro blogo vadovo.

2016.06.27 mokėjimų kortelių tarpininkai "Paysera" paskelbė, kad FNTT reikalauja iš jų visų asmens duomenų.
Kvailas Artūras Paulauskas (Darbo Partija) pasakė, kad nevyksta tyrimas, kad tai tik "stebėsena".
Vidaus Reikalų ministras pasakė atvirkščiai: ikiteisminio tyrimo žinių neskelbia, todėl nesako kodėl reikalauja asmens duomenų.

Mokesčių Inspekcija gal išdavė Baltarusijos laisvės gynėją Ales Beliackij. Talkino visa Lietuvos valstybė.
Mokesčių inspekcijos vadovas Dainoras Bradauskas dalino slaptas valdiškas žinias įmonei "MG Baltic". - Tai, kuri papirkinėjo politikus ir žadėjo Vilniuje statyti nesąmones. Jis sakė, kad nebijo nieko.
Jis yra Seimo nario Broniaus Bradausko sūnelis.

Per 2016 metų rinkimus, internete tapo matomi visų Lietuvos rinkėjų duomenys.

2017.07.27 atsistatydino Švedijos susisiekimo ir tinklų (infrastruktūros) ministrai, nes nutylėjo, kad internete tapo viešai matomi visų geldų vairuotojų duomenys. - Įskaitant kariškių.
Juos patikėjo saugoti įmonei IBM. O ta pasamdė įmones Čekijoje, Rumunijoje, Serbijoje nors anos neturėjo teisės dirbti su asmens duomenimis. Tam tikslui ministrai neteisėtai išslaptino dalį duomenų. Jie vertė nepaklusnius darbuotojus tylėti.
Kažkas ragina atsistatydinti ir gynybos ministrą.

Vyriausybės "Komunikacijos" departamento vadovas Vygantas Švoba su pavaldiniais nutyli, švaisto, viršijo įgaliojimus

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/irena-vasinauskaite.-premjere-ar-jusu-komanda-dirba-pries-jus
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.

2017 metais Vyriausybės Komunikacijos departamento direktorius Vygantas Švoba parašė žmonėms be datos, numerio, kuriuos registravo ir parašo.
Nutylėjo, kad išmetė, neatsakė į 2017.03.23 skundą.

Keista, kad prie rašto pridėjo lapą "metaduomenys". Jame gal rašė datą bei numerį. Bet tai viskas turi būti ir pačiame rašte. - Ypač parašas ir antspaudas (VAĮ §8 3d.). Juk "metaduomenys" šitų neatstoja, neįrodo.
"Metaduomenys" dažnai būna nuo kito rašto. Valdininkai tikisi, kad netikrinsi, nepastebėsi, kad skiriasi numeris, data, pavadinimas, net gavėjo vardas.
"Metaduomenų" lapas išvis nereikalingas. Gavėjas negali jo patikrinti. Kai jį prideda, valdininkai laužo prievolę veikti kuo mažesnėmis sąnaudomis (VAĮ §3 6sk.).

2017.06.22 Komunikacijos departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Zaicevienė parašė neva valdininkai neprivalo pasirašyti popieriaus.
Ji pagaliau pripažino, kad vėluoja atsakyti į skundą. Privalėjo per 20 darbo dienų. Tik atsiprašė. Nors, privalėjo rašyti kuriam laikui pratęsia nagrinėjimą. Pratęsti galėjo ne ilgiau negu 10 darbo dienų. Ne bet kada, o per 15 darbo dienų nuo skundo. (VAĮ §31, taisyklių Nr. 875 §30, 31.)

Visus kitus klausimus nutylėjo. Juk skundikės klausė kaip dažnai jie nutyli skundus.

Abu valdininkai viršijo įgaliojimus. Jie yra ryšių "Komunikacijos" skyrius. Jų pareiga ryšiai, viešumas, o ne spręsti. Jie vaizduoja, neva ne į skundus atsako, o viešus ryšius žaidžia, lavina liaudį apie valdžią.
Taip Vyriausybės kanceliarija nusikalsta nuolat. Šiame skyriuje apie vyriausybę tai rašau ir daugiau.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis kancleriu skyrė Žalimo giminaitį

2017 metų gruodį Vyriausybės kancleriu tapo Algirdas Stončaitis. Jis yra pedofilų bylos keisto liudininko Mindaugo Žalimo giminė. - Labai reikalingas Skverneliui.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis nutylėjo Valstybės skolą ir valdžios nusikaltimus

2018.04.10 Skvernelis Seime skaitė valdininkų ataskaitą apie vyriausybės veiklą.
Jis vengė atsakyti Komunistui Algirdui Sysui, kad prokurorams ir teisėjams padidino algas 30%, o kitiems valdininkams "bazinę" algą 2 eurais.
Jis nukreipė kalbą į 2018 metus. Neva per šiuos metus nedidino algų prokurorams ir teisėjams.
Jis tik ragino nepriešinti kažko su jais.

Skvernelis gyrėsi, neva iždo trukumas ("deficitas"), palyginus su 2016 metais, sumažėjo 40%, 147 mln. eurų. 2017 tapo 156 eurų.
Jis nutylėjo, kad 1⁄3 iždo yra valstybės skola. Kad ji kartojasi kiekvienais metais, o todėl kaupiasi:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#iždas
Todėl jis pasidžiaugė, kad gali didinti skolą ir toliau, pigiau negu bet kada.

Skvernelis nutylėjo, kad pridengėnusikaltimus savo valdininkus, Aplinkos apsaugos ministrą Kęstutį Navicką, ankstesnius pirmininkus Algirdą Butkevičių, Andrių Kubilių.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pridengė ministrą Bronių Markauską

2018.04.17 Skvernelis paliko dirbti Žemės Ūkio ministrą Bronių Markauską.
Sakė, neva nusikaltėliai FNTT dar netiria, o tik tikrina žinią kaip jis nusikalto. Kas jau kas, o buvęs policajus žino, kad BPK §168 leidžia tik tikslinti. O jei tikrina, tai reiškia, kad jau pradėjo tirti nusikaltimą.
Skvernelis privalėjo bausti tyrėjus už tai, kad vaizduoja, neva nepradeda tirti. O ministrą - išvaryti.

Bronius Markauskas "dirbo" kito ūkininko žemę mamos vardu. Nors, ministras ir Seimo narys neturi teisės nieko kito dirbti.
Svetimą žemę dirbti nei savininko leidimo neatsiklausė, nei mokėjo nuomą. Savininkas jokių pinigų tariamai ir nenori iš jo.
Ministras ėmė Europos pinigų dovanas (paramą). - Irgi mamos vardu. Porą kartų prisipažino, kad pildė paraišką pats. Nors ir tą dirbti draudžiama.

Nusikaltėliai FNTT atsisakėtirti.
Bet Bronius Markauskas vis tiek atsistatydino.
2018.05.08 nusikaltėlė prezidentė Grybė nauju Žemės Ūkio ministru skyrė Giedrių Surplį.
Iki 2015 metų jis jai rašydavo tuščias kalbas "teisingais" tuščiais žodžiais. Kaip įprasta, valdžia įdarbina savo tarnus.
Paskui jis "dirbo" Užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko patarėju, kvailių Karo akadėmijos dėstytuvu.

2018.06.27 nusikaltėliai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija paklusniai parašė, neva Bronius Markauskas neprasižengė, nes žemę dirba ne jis, o jo mama, iš kitų įmonių jis pasišalino laiku, kai tapo Seimo nariu ir ministru.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis bruko Teisingumo Ministru Grybės tarną

2018.04.18 nusikaltėlė prezidentė Grybė atsisakė skirti Teisingumo Ministru Giedrių Danielių.
Skvernelis ją išbarė, neva ji laužo Konstituciją. Nesakė kaip.
Ji tikrailaužo, bet ne taip kaip kaip nesako Skvernelis. Ji elgiasi įstatyme nenumatytais tikslais: atsiriboja nuo savo suktų tarnų, išduoda juos, kad pati atrodytų gera.
Skvernelis jai tokį gerą tarną parinko... Ir tarnui būtų sotu dideliame krėsle...
Giedrius Danielius yra advokatas. Jis teisme gynė Grybės patarėja Daivą Ulbinaitę už tai, kad ji kartu su Grybe viešino slaptą pažymą, kuri juodino Grybę ir visą valdžią.
Skvernelis tai vadino jo nuopelnu.
Grybė - "interesų konfliktu".

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis darbe draugauja su Dariumi Gudeliu

Tai toks valdiškas tariamas verslininkas. Jis yra viešųjų ryšių įmonė. Jis vaikšto į vyriausybę kaip namo. - Pas Saulių Skvernelį. Paprastai, be priežasties. Ateina... ir paklusnūs valdininkai jam rašo ledimą belstis pas draugą.
Todėl yra didelė eilė pas ministrą pirmininką patekti paprastam mirtingam. Gal ir nepateksi, nes jis tavęs nenori matyti. O tu jo.
Apie draugiškus pokalbius Skvernelis niekam nepasakoja, slepia.
Todėl Darius Gudelis kažką nuolat pardavinėja per Viešųjų pirkimų tarnybą. Per 2018 metus - už 2,5 mln. €. Daugiausia "nusiurbė" iš Nacionalinės Mokėjimo Agentūros: 900000 €.
Anai patarinėjo ("ekspertas") Skvernelio patarėjas Tomas Beržinskas.

2019.04.30 nusikaltėliai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija parašė, kad Darius Gudelis prasižengė. Nors, jis nėra valdininkas.
Nerašė kaip. Jis pasakoja, kad įbruko kažką valdiškiems LRTnevaldiško televizoriaus ir radijo LNK. O aną valdo kyšininkų įmonė "MG Baltic".
Komisija gal ir tylėtų, paklusniai. Bet dabar reikia "skandinti" Skvernelį per prezidento rinkimus, kaip atitarnavusią dvėseną. Prieš tai jam prie kojų "prikabino" sunkų draugą. Ir "gramzdina" per aną.
Todėl tą pačią dieną ir Lietuvos Radijas pasakojo būtent Skvernelio "portretą". Visų 9 varžovų "portretus" pasakoja. O šitam parinko dieną. Ne gražiai "paišė", kaip įprasta apie valdžią, o priminė kelias jo kiaulystes. Pamiršo priminti, kad ir pūstos akys jo kiauliškos.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis nutiesė sau kelią

Susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius davė 300000 €, kad kloti asfaltą ant žvyro kelio prie Sauliaus Skvernelio namų.
Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst prašė tų pinigų raštu. Tyčia nerašė kuriam keliui, pavadinimo: Upės gatvė. Ji privalo grįsti duomenim (faktais - VAĮ §8 1d.).
Saulius Skvernelis pasirašė duoti pinigus. 2019 metų lapkritį jis gyrėsi, neva nežinojo kuriam keliui. Bet jei nežinai ką pasirašai, tuomet irgi nusikalsti. Ministrai dažnai, jei ne visada pasirašo, ko tariamai nežino. Kam tuomet jie reikalingi?..
Žinojo jis. Nes visi pinigai teko jo namų keliui, jokiam kitam.

Buvęs, išvarytas už Lietuvos Paštą, Susisiekimo ministras Rokas Masiulis sakė, kad visi jie žinojo, nes valdininkai kėslų pavadinimus rašo visada. Nutylėjo, kad jei nerašė, tuomet tyčia, bendrininkavo nusikalsti.
Sakė, kad ministras pirmininkas Saulius Skvernelis guodėsi Ministrui, kad jo kelias blogas. Gal to tikslas buvo versti ant jo kloti asfaltą.

2020.02.21 Vilniaus rajono savivaldybė patvirtino 3 metų "strategiją". Joje duos Sauliaus Skvernelio pinigų Upės gatvei dar 0,8 mln. €.
2020 metų balandį vyriausybė davė Skvernelio keliui dar 0,1 mln. €;
Vilniaus rajono savivaldybė - 0,05 mln. €.
Gyventojai prieštaravo. Jie irgi nori tokių pat kelių.
Upės gatvės ilgis: 6 km.
Viso kainuos: 1,25 mln. € (0,3+0,8+0,1+0,05).

2020.10.26 Narkevičius Skvernelio pinigų Upės gatvei davė dar 80000 €. Savivaldybė pridėjo 30000 €.
Jie taip ilgai laukė, sekančią dieną po rinkimų, kad netriukšmauti ir nepralaimėti. Kai pralaimėjo, tai nebegaila. Prieš išeidami, dar prigriebė pinigų.

Jaroslavas Narkevičius neteisėtai davė krėslus ("įdarbino") 20 žmonių vien už tai, kad jie yra nariai kažkurios partijos, kuri jį rėmė rinkimuose. Jis melavo, neva jie techniniai. Nutylėjo ar jie, ar jų partija jį rėmė.

Nusikaltėlė prezidentė Gitana Nausėda tik barė Jaroslavą. Nors, privalėjo iškarto išvaryti.

Nusikaltėlio ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio viršininkas Valstiečių ir žaliųjų sąjungoje Ramūnas Karbauskis atkeršijo ir rado tiek pat "draugų" darbe buvusio susisiekimo ministro Roko Masiulio.

Karbauskis sakė, kad jei Etikos komisija smerks Skvernelį, jie bus blogi.
2020.06.04 nusikaltėliai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija paklusniai liovėsi tirti Sauliaus Skvernelio kelią. Teisinosi neva nežino, ar jis žinojo, kad balsavo už savo kelią ir nenusišalino. Jų to niekas ir neklausė. Atsakomybė neišnyksta, jei nežinai. Ministras pirmininkas nėra žioplas, privalo rūpintis ir žinoti. O jei sprendė ko nežino, tuo labiau kaltas. Net jeigu neprivalėtų žinoti gatvių sąrašą kurioms pinigų davė, privalo domėtis ar jame yra ir jo gatvė. Jis neteisėtai nesidomėjo abiem dalykais. O sąrašas buvo trumpas: 1 gatvė.
Nusikaltėlis prezidentas Gitanas Nausėda pezėjo, kad gerbia Komisiją ir už nesąmones. Svarbu tik, kad spręstų "formaliai" teisingai. Nors, ir "formaliai" sprendė neteisingai.
Nusikaltėlis Saulius Skvernelis verkšleno, neva pusę metų jam ir jo šeimai kažkas psichologiškai smurtavo. Kam jau kam, bet ne tau Sauliau skųstis. Juk pats leidai "policajams" ne vien psichologiškai, o ir tikrai smurtauti, kol buvai Generaliniu komisaru ir Vidaus reikalų ministru. Gavai pranešimus, bet atsukdavai aukoms nugarą. Taip elgiesi iki šiol, kol esi ministras pirmininkas. Jis apsimeta, neva liūdi dėl smurto. Spaudžia iš tavęs ašarą.

2020.06.11 buvęs prezidentės Grybės ir Susisiekimo ministro Roko Masiulio patarėjas Gediminas Vaitkevičius nuvažiavo su dviračiu ir ant kelio asfalto, prie Skvernelio namo, porą kartų pripurškė užrašą: Vagies namas.
Ne prie pat namo. Bet vis tiek sargai (Vadovybės Apsaugos Departamento samdiniai) jį neteisėtai pagavo. Neteisėtai atidavė Policijai. Niekas nesakė kokį įstatymą jis pažeidė. Patys sulaužė žodžio laisvę.
Vadovybės Apsaugos Departamentas, kaip ir visa valdžia nuolat neteisėtai šniukštinėja žmones.
Mažai prasmės gėdinti kaltininką, kur mato vien jis ir jo tarnai, mylėtojai. Rašyti dera ant kiekvieno valdžios namo. O jų daug. Tektų visą Lietuvą apipaišyti. Prie Vyriausybės namo 2015 metais jau buvo toks užrašas apie Grybę. - Ir nieko. Valdžia ramiai "nurijo", tik kriuktelėjo. Niekas šmeižtu nekaltino. Nes tektų nagrinėti viešai. Tektų ir patiems skelbti, kad tai tiesa.
2020.06.15 Skvernelis reikalavo baudžiamos bylos už šmeižtą. Nesakė kuo jį apvagino. Todėl Policija privalo išmesti jo skundą. Nors, jie įprastai išmeta teisingus skundus, o apgaulingus tiria, klastoja.
Teismas išteisino. 2021.12.22 apeliacijoje - irgi.

Skvernelio kaimynai užtarė jį, neva ne vien sau kelią padarė, o ir jiems trupiniai nubyrėjo.
Bet Skvernelis pavogė ne vien kelią, o ir visą namą, Profsąjungų rūmus ir daug ko kito pasakoju šiuose puslapiuose.
2020 metais Skvernelio žmona ragino balsuoti už jį ir už Valstiečių ir žaliųjų partiją. Nuopelnu nurodė būtent tuos "asmeninius" kelius.

2020.06.18-19 susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius (Tomaševskio partija) davė 1 mln. € Trakų ir Šalčininkų rajonų 3 keliams, kad pataikauti savo ir kažkieno rinkėjams.
Tiems keliams Kelių direkcija pinigų neprašė. Pirmiau kelią reikia tirti kaip taisyti: paprastai, ar sudėtingai. Kitaip kelias tuoj lūš. Vadovas Vitalijus Andrejevas sako, kad ministras kartais dalina pinigus ten, kur niekas neprašė. Nesupratau ar visai niekas neprašė, net Savivaldybės.
Trakų ir Šalčininkų savivaldybes atrodo prašė, bet per vėlai. Kelių direkcija baigė kelius vertinti ir pinigų prašė 2020.04.30.
Viso keliams skirstė neaišku kiek: 109 mln. € ar 150 mln. €. - Iš pinigų gelbėti kas nukentėjo nuo karūnos pavidalo viruso ("Covid-19"). Gal virusas suėdė kelius, statybininkus, valdininkus, garbę prieš rinkėjus. Teko gelbėti.
Kelius prašo taisyti už 4 mlrd. €. Dalino tik mažą dalį pinigų.
Niekas nesako iš ko Jaroslavas atėmė1 mln. €.

2020.07.02 kažkas jau sakė, kad Trakų ir Šalčininkų rajonų keliams davė 12 mln. €, berods iš viruso.

2020.07.03 ministras Jaroslavas Narkevičius neteisėtai išvarė iš darbo Kelių direkcijos vadovą Vitalijų Andrejevą už tai, kad atsisakė vykdyti neteisėtą įsakymą kloti jam kelius. Tai slapta priežastis. Nerašė jokios.
Ne visai išvarė. Neteisėtai įsakė jam iki rugpjūčio 31 lankyti darbą, imti algą, bet nieko nespręsti. - Nedirbti.
Kelių direkciją vis tiek kažkaip ketino pertvarkyti nuo 2020.09.01. Vis tiek ketino naikinti viršininko kėdę.
Bet tariamai naujoje įstaigoje kažkokį viršininką vietoj jo darytų. Tad, tik kėdes perstumdo ir gauna dingstį varyti iš darbo ką nori.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis leido susisiekimo ministrui Jaroslavui Narkevičiui nedirbti ir valgyti valdiškai

Jaroslavas Narkevičius pasivažinėjo po užsienius, Arabų Emiratus.
Neskaitė beprasmį pranešimą, kurį turėjo ten skaityti.
Pavalgė, gal ne 1, o su šeima ar draugais.
Už jo pietus porą šimtų € sumokėjo Susisiekimo Ministerija.
Jaroslavas Narkevičius gavo Seimo nario viešbutį. Bet jame negyveno. Jį naudojo jo dukra. Jis turi 3 butus. Nuomoja juos už pinigus. Seimo viešbučio jam nereikėjo.
2019 metų lapkritį Saulius Skvernelis neteisėtai atsisakė varyti jį iš darbo. Nesakė kodėl. Jis privalo grįsti duomenim (faktais - VAĮ §8 1d.).

2008 metais Jaroslav Narkevič buvo Vilniaus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Jis užsakė įmonei "Sodžiaus būstas" kažką valdišką. Mainais jie jam dykai taisė namą už 100000 €. Įmonė kažkada tariamai bankrutavo. Gal todėl, iš keršto, 2020.05.14 jos savininkas prisipažino žurnaliūgoms, kad nusikalto. Paskui prašė iš valstybės apsaugos, nes jam grasino Jaroslav Narkevič bendrininkai.

2020 metų pabaigoje, po rinkimų Jaroslav Narkevič gavo padėjėjo kėdę Seimo nario Česlavo Olševskio Anas kažkada buvo Susisiekimo ministru.

Jaroslav Narkevič žmona buvo Trakų rajono mere ar administracijos direktore.
Dukra yra kažkurio ministro patarėja. - "Šeimos ranga" valdžioje.

2021.01.04 kita, o gal ta pati dukra Karolina Narkevič gavo laikiną ("terminuotą") kėdę Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje. Atrodo - ta pati. Ji irgi anksčiau buvo Kultūros ministro patarėja. Ją ir daug kitų naujų darbuotojų vadovas slepia. Bendradarbiai apie ją nežino. Gal net nematė. Jie tokias vadina "vazonais".
Ten viršininkas Gintas Kimtys neteisėtai atsisako vykdyti Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymą pirkti per Centrinę perkančią organizaciją (CPO). Savavališkai apsipirko už 180000€.
Jau nekalbu, kad nieko pirkti nereikia. Jokių ekspertų, "konsultacijų". Švaisto pinigus.
Skyrių vedėjus viršininkas išguja. Visą įstaigos veiklą laiko paslaptyje nuo darbuotojų. Niekas nežino ką veikia kiti. - Gaunasi ne valdiška įstaiga, o asmeninė. Dar ir blogiausio būdo.
Kad išvengti varžybų ("konkurso"), panaikino skyriaus vedėjo kėdę. Vietoj jos įsteigė laikiną ("pagal darbo sutartį", "terminuotą"). Ją davė Eugenijui Baldyšiui. Anas yra Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio patarėjas. Abu - Komunistai.

Nusikaltėlė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė priglaudė patarėju nusikaltėlį Kęstutį Lančinską

Kęstutis Lančinskas anksčiau nusikalsdavo Vilniaus Apskrities Vyriausiojo Policijos komisariato (VPK) viršininku.
Ten jis neteisėtai pralaimėjo teismą ir vietoj to, kad bausti teisėjus už klastą, neteisėtai įsakė drausti bausti geldas ant žolės žiemą. Įsakė Policijai nedirbti.
Daug viso kito klastojo, neveikė.
2016.01.05 už nusikaltimus Europos Sąjungos saugumo komisarė Federica Magerini pasiuntė jį Europos Sąjungos pagalbos Ukrainai vadovu. Jis ten kūrė nusikalstamą Policiją ir gaujų valdžią.
Kažin kada jį iš ten išspyrėm. Bet neilgai jis makalavosi be krėslo Lietuvoje.
2020 metų rinkimuose daugumą "laimėjo" Konservatoriai. (Tikrovėje rinkimų nėra. Krėslus dalinasi, skiria tarp nuolatinių, lovio, partijų.) Ministre pirmininke jie padarė nusikaltėlę Ingridą Šimonytę. O jai prie "kojų" prikabino negyvą svorį: Kęstutį Lančinską patarėju. Jis jai tikriausiai irgi rašinėja įsakymus nedirbti ir vos vilkti kojas...
Gal tai jis įsakė nedrausti vežti bet ką iš Baltarusijos. Aną irgi užgrobė nusikaltėliai.

Jį prikabino viceministru Vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei (irgi Konservatorė).
Nežinau, ar sėdėjo ant 2 krėslų vienu metu, ar pakeitė krėslus.

Abi nepaisė, kad Vidaus reikalų ministerija turi skundus kaip Lančinskas nusikalto. Skundų niekas nesprendė.

Nusikaltėlė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė neatsako

Tiek apsėsta dirbti, kad visko išmesti tariamai nespėja. Aukojasi naktį: išmeta skundus. Nes miegoti laikas. O rytoj vėl laukia nauji laiškai... išmesti.
Dangsto ministrių nusikaltimus.

2021 metų rugsėjį nusikaltėlis, buvęs Seimo narys Ramūnas Karbauskis (Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas) skundė nusikaltėliams Seimo Kontrolieriams, kad nusikaltėlė ministrų pirmininkė Ingrida Šimonytė neteisėtai neatsako į laiškus. Iš 14 atsakė į 1.

Pats Ramūnas Karbauskis irgi neatsakinėjo, kol sėdėjo Seime. Tai rašau apie jo partiją. Gal Inga jam keršija už valstybės išdavystę, ar mėgdžioja.

Vyriausybės atstovai
 • Jurgis Jurkevičius - Vilniuje.
 • Audrius Skaistys - Vilniuje nuo 2012 metų.
 • Vilda Vaičiūnienė - jų padėjeja. Ji valdo, nepaisant vadovų kaitos.
  2016.03.10 pati tapo Vyriausybės atstove. Vyriausybė gavo skundus, kad ji nusikalto. 2016.03.09 už tai ją ir skyrė.
  Ji mokėsi Valdžios padų laižytojų Vytauto Didžiojo Universitete. Po to iš karto sėdėjo Vyriausybės atstovo tarnyboje. Kartais, pusei metų, perbėgdavo valdininkės duonos paragauti į kokią Ūkio ministeriją, ar Ryšių reguliavimo tarnybą.
 • Jonas Novogreckis - Šiaulių apskrityje.

Jurgio Jurkevičiaus padėjeja Vilda Vaičiūnienė viską valdo.
Kai paprašo paprastas žmogus, atrašo, neva Vyriausybės atstovas nesikiša, kai gali kištis kitos įstaigos. Nepaiso, kad jos jau nesikišo. Siūlo joms skųsti.

2012 metais pasikeitė vadovas: Audrius Skaistys. Bet rengia jo raštus ta pati Vilda Vaičiūnienė.
Kai 2013.12.03 paprašė ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, neatsikalbinėjo. Tučtuojau 2013.12.05 parašė, kad neteisėtas yra Vilniaus Savivaldybės Tarybos sprendimas mokėti papildomai šlavėjams, pareikalavo jį atšaukti. Gudrybių buvo dvi: skundikai buvo iš pačios kaltininkės Vilniaus Savivaldybės - visuomeninė komunalinio ūkio komisija - ; 2013.11.28 jie prašė vyriausybės atstovo ne tiesiogiai, o per ministrą pirmininką. Gal net neminėjo Vyriausybės atstovo. Komisija nesivargino perkalbėti pačios savo Savivaldybės. Jei kviestų Vyriausybės atstovą tiesiogiai, gal ana vėl atsikalbinėtų, neva nesikiša, kai kišasi kiti.
Dabar įkliuvote. Teismas pavadino teisėtu tokį pat sprendimą Kauno Tarybos (irgi rasi per pastarąją nuorodą). Vyriausybės Atstovas grasina Vilniaus Savivaldybei tuo pačiu teismu. Teks paaukoti kažkurį gaujos klastūną: arba teisėjus, arba Vyriausybės atstovą (bent jo padėjeją).

Šiaulių Savivaldybė neteisėtai nagrinėjo peticiją apie tai, kaip jie naikina nevaldiškus keleivių vežėjus.
Jonas Novogreckis pamelavo, neva galioja Peticijų komisijos nuostatos, kurios negalioja.
Paskui neteisėtai tikrino skundą apie save, kurį jam neteisėtai perdavė Seimo kontrolierius Raimondas Šukys.

Konstitucinis teismas
Nuorodos:
Į Konstitucinį teismą gali kreiptis bet kas
LRT slopina ginčus. Ten valdiškas Lietuvos radijas ir valdžia (Seimo narys Kęstutis Masiulis) meluoja, neva ten gali kreiptis tik jie patys nusikaltėliai: Seimas, prezidentė Grybė, teisėjai.
2019.03.21 Seimas leido Tautai kreiptis į Konstitucinį teismą.
- Leido be reikalo, tai ką ir be pataisų buvo galima.

Konstitucijos §30: paprasti žmonės gali kreiptis į bet kurį teismą, bet kurio lygio ir rūšies.
§110 įpareigoja kreiptis ir teisėją, kai bet kas, o ne vien pats teisėjas abejoja kažkokia taisykle, įstatymu, nutarimu.
§106 nedraudžia paprastam žmogui eiti į Konstitucinį Teismą. Jis riboja tik valdžios galias ten eiti (§5).

2019.03.01 Nr. KT9-N3/2019 nusikaltėliai Konstitucinis teismas paskelbė, kad CPK §306 3 d. prieštarauja Konstitucijos §30:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/vaikyk.htm#bendri
Apeliacinį skundą gali rašyti ne vien advokatas, o ir tu pati. Tau gali padėti rašyti, ar atstovauti net ir beraštis.
Tuo pačiu teismas pripažįsta, kad negalioja ir visi kiti tariami draudimai taikyti Konstitucijos §30, įskaitant ir menamą, nesamą draudimą kreiptis į patį Konstitucinį teismą.
Bet ir pats Konstitucinis teismas neteisėtai išmetė žmonių skundus.
Nei iki, nei po Konstitucinio teismo, niekas neteisėtai nebaudė teisėjų, kurie neteisėtai ribojo dalyvius. Skundus apie juos gavo visi teismų pirmininkai, Teisėjų taryba, nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė, nusikaltėliai Seimo pirmininkai (Irena Degutienė, Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė, Viktoras Pranckietis).

Konstitucinio teismo baisi sudėtis
 • Prokurorai, teisėjai, valdininkai.
 • Dar nuorodoje pasakoju kaip Konstitucinis Teismas uždraudė dalyvauti rinkimuose savarankiškiems varžovams.

  Galbūt ten turėjau omeny 2007.02.09 nutarimą, kad rinkimų įstatymas prieštarauja Konstitucijos §119, kai leidžia veržtis į rinkimus tik partijoms. Tas pats nutarimas viršija įgaliojimus ir skelbia, neva tie busimi rinkimai yra demokratiški, laisvi, neprieštarauja Konstitucijai. Jie leido vėl uždrausti savarankiškus varžovus. Leido atidėti įstatymo pataisas kokiam nori laikui.

 • Ten pasakoju apie 2006.03.28 nutarimą, kuriame parašė, neva teisėjams algų mažinti negalima. - Patys apie save nutarė.
  Padėjo sau ir spastus. Nes parašė: Teisėjo darbo teisme metu. Reiškia algą mažinti galima. Tereikia juos išvaikyti vienu sykiu visus. Kad nedirbtų mažinimo metu.
  2013.07.01 jie parašė dar vieną nutarimą: įpareigojo valdžią algas grąžinti tik tiems pareigūnams, kurie daugiausiai uždirba. Ir dar kompensuoti už algų grobstymo prastovą, kai jas sumažino krizės pradžioje.
  Pasakoju, kad teisiškai teisėjo alga nėra uždarbis. Seimas šio mano įrodymo nepaiso tyčia, kad galėtų paklusti Konstituciniam Teismui, kurį patys gi paskyrė, ir tas algas teisėjams atiduoti. Seimas tik verkšlena, kad Konstitucinio Teismo nutarimas - neteisėtas. Bet žada jam pasiduoti. Nei vienas nekalba, kad reikia ir Konstitucinį Teismą išvaikyti per apkaltą (Konstitucijos §74: 3⁄5 visų narių balsų dauguma).
  Konstitucinis Teismas gudrauja. Algas turtingiems valdininkams didino jau 2010 metais. - Tiems kurių algos didžiausios ir be to. Tad nebereikia jų dar kartą didinti.

  2015.09.29 Konstitucinis teismas nutarė, kad kadaise Andriaus Kubiliaus vyriausybė ir ankstesnis švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius (Liberalų Sąjūdis) sumažino mokytojams atlyginimus iki 30% neteisėtai, nes tai galėjo daryti tik Seimas (Konstitucijos §128).
  Aš abejoju, kad tas straipsnis turi omeny algas. Ten rašo tik apie turtinius įsipareigojimus, panašius į dideles paskolas. Seimas tvirtina iždą. Kartu tvirtina ir algas.
  Kaip bebūtų, šį kartą Konstitucinis teismas nerašė, kad reikia kompensuoti už algų prastovą, mokėti palūkanas.
  Neteisėtai atidėjo nutarimą. Įsakė jį skelbti Teisės aktų registre vėliau, tik 2017.01.02, kad įsigaliotų vėliau.
  - Sukčiavo. Nutarimą jie jau paviešino. O teisinė nuostata, kad jis įsigalioja tik kai paskelbia tam tikroje vietoje, yra skirta visai ne tam, kad delsti. Jiems to prireikė, kad netektų mokėti didesnių algų dabar. Laikinai įteisino ką patys paskelbė neteisėta.
  Pagal Konstitucijos §107, jų nutarimas privalo įsigalioti iškarto. Juk teismas paskelbė savo sprendimą, tai oficialu. Jie ne šiaip pamurmėjo, o pasisakė, pasirašė ir bent kažkaip paskelbė, kad tai padarė. O tas straipsnis nedaro išlygų kaip būtent oficialiai skelbti. Bet koks oficialus skelbimas tinka.
  Į Teisės registrą nutarimą irgi privalo duoti kuo greičiau, o ne kada patogu. Ne tam jis skirtas, kad klastoti galiojimą. Jis padarytas ne slėpti nutarimus, o skelbti.

Neteisėtai atidėjo nutarimą apie Miškų įstatymą
http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1926
2019.04.16 nusikaltėliai Konstitucinis teismas teisingai nutarė, kad nusikaltėliai Seimas neteisėtai pakeitė Miškų įstatymą skubos tvarka.
Kaip ir anksčiau apie mokytojų algas, neteisėtai atidėjo nutarimą iki 2019.12.02. Konstitucijai priešingas įstatymas negalioja, nepaisant kada tai paskelbs (Konstitucijos §7). Jie vaizduoja neva pats įstatymas nėra priešingas. Neva priešinga tik kaip ji priėmė. Bet jei negalioja įstatymas, kuriuo pataisė įstatymą, tai ir pataisytas įstatymas negalioja. Iš neteistybės negimsta teisybė.
Jie leidžia Seimui priimti tokį pat įstatymą, tik pagal taisykles. O kas jeigu pagal taisykles toks pat įstatymas neįmanomas? Tarkim, jei referendumas balsuos prieš...
Pagal neteisėtą įstatymą kvailai perdarė miškų uredijas.
Konstitucinis teismas uždraudė siūlyti atleisti generalinį prokurorą iš pareigų
2014.01.16 ir 2015.12.30 nutarimai. Neteisėtai ėmėsi įstatymų leidybos. Tai gali spręsti tik Seimas. Konstitucija negali drausti valdžiai reikalauti ataskaitų iš valdžios ir siūlyti išvaryti pareigūną.
Kaip mini nuoroda į "doktrina" žemiau, pirmininkas R. Urbaitis aiškino, kad tikslas yra užtikrinti, kad generalinis prokuroras išdirbtų visą "kadenciją" (o ne tarnautų žmonėms - Konstitucijos §5).
Konstitucino teismo "doktrina" neteisėtai atstoja Konstitucija
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/dalius-stancikas.-konstituciniam-teismui-apkalta
Ten apžvelgia Konstitucinio teismo išpuolius, kuriuos miniu aukščiau ir kurių dar neminiu.
Keista, kad ten Europos Žmogaus Teisių teisme jau reiškiasi Egidijus Kūris, nors, kaip miniu žemiau, jis ten sėdės tik po pusės metų, nuo 2014 metų liepos. Ten pat žemiau rasi ir daugiau jo išpuolių.
Paklauskime Konstitucinio teismo ar neprieštarauja Konstitucijai jos 1 straipsnis: Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika? Panašiai paskui juokais ten siūlė ir Julius Sabatauskas - Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas, Komunistas. Bet nieko nedarė. Nevaikė Konstitucinio teismo.
Pirmininkas Romualdas Kęstutis Urbaitis paskyrė įpėdinį savo "sostui" neteisėtai
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/konstitucinio-teismo-posedziai-slepiami-nuo-teiseju-sako-egidijus-sileikis-
Ten rašo, kad, kai išėjo į Atrankos komisiją, tariamas visuomenės atstovas Romualdas Kęstutis Urbaitis parašė įsakymą 2014.03.19, kad jį Konstituciniame Teisme pirmininko pareigose "pavaduotų" kitas. Paskyrė įpėdinį "sostui" neteisėtai, nes pavaduoti galima tik, jei nesibaigė įgaliojimai, o ne kai pasišalini iš darbo.
Tai rašė Egidijus Šileikis painiai, nors gal ir iš dorų paskatų. Jis nedorai sutiko, kad pirmininkas laužytų įstatymą visaip kitaip, paskirtų ne seniausią, o jauniausią įpėdinį. Jam savivalės buvo perdaug tik vienos tos, kurią paaiškinau. Painus, kvailas raštas yra teisėjų būdas. Tai mini ir vienas pastabų rašytojas po tuo straipsniu.
Neteisėtai leido atstatydinti Seimo narę Neringą Venckienę
2014 metų birželį pirmininkas Dainius Žalimas šališkai pasakė neva ji savo noru neatėjo į Konstitucinį teismą. Nors visuotinai žinoma yra dėl ko ji neina į Lietuvą. Todėl to įrodinėti nereikia.
Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas atidavė Vilniaus šilumos ūkį.
Išnuomavo valdžios pareigą gaminti Šilumą Prancūzų įmonei "Dalkia". Tuo pačiu - ir Zuokiškai įmonei "Rubikonas" ("ICOR", "Axis industries").
Apie 2002 metus Dainius Žalimas buvo Vilniaus savivaldybės tarybos narys. Ten jis balsavo už tai.
2017.06.16 nusikaltėliai Vyriausias Administracinis Teismas patvirtino, kad "Dalkia" su antrine įmone "Vilniaus Energija" ir su Kainų Komisija dirbtinai didino šilumos kainą (vogė pinigus).
Tame teisme byloje pirmininke buvo Skirgailė Žalimienė - Dainiaus Žalimo žmona. Gal dėl to ji vilkino Kainų Komisijos apeliacinį skundą. Ji privalėjo iškarto atsisakyti priimti skundą, nes tuo pat metu Kainų Komisija jau pripažino, kad pavogė 24,3 mln. €. Teismas vilkino kol baigsis nuomos sutartis 2002-2017 metų ir nebus iš ko atimti vagieną. Kuo ilgiau vilkino, tuo ilgiau leido vogti.
Dar daug milijonų pavogė iš vartotojų be to. Dar gavo dovanų iš Savivaldybės 25 mln. Lt.
Vagys vedžiojo į "teatrus" valdininkus ir politikus. Tai įtraukė į kainą.
Niekas nieko nebaudė.

Kitur šiame puslapyje paieškok užuominų apie šį kvailą teismą.

Vieną Konstitucijos pamoką rasi nuorodoje žemiau apie Egidijaus Kūrio melą.
Ten aiškinu, kad teismų ir kitų pareigūnų sprendimus gailme vertinti bet kokius. Tokia yra priežiūros prasmė. Už blogą sprendimą galima pareigūną šalinti. Bylos už jį nesprendžiame. Naują sprendimą priims naujas pareigūnas. Tokia yra jų savarankiškumo prasmė (nepriklausomumo).
Nepriklausomumu pareigūnus ten dangstė ne klastūnas Kūris, o nusikaltėlis Andrius Kubilius. Kiti irgi juos mėgsta tuo dangstyti. Jie patys irgi dangstosi.

2021.10.22 Seime sėdo valdininkai tarptautiškai pliurpti kokius "iššūkius" jie meta Konstitucijai... Ir kaip ji bijo nuo jų gintis.
Vytautas SinkevičiusProstitučių Mykolo Riomerio teisės universiteto sakė, kad 1993 metais Konstitucinis teismas neteisėtai skelbė, neva dera atsisakyti nagrinėti taisyklę, kurią jau panaikino kas. Valdžia kurdavo taisykles, įstatymus... Klastodavo jų dingstimi... Paskui jas atšaukdavo... Išvengdavo Konstitucinio teismo. Gal ir klastą palikdavo, nenaikino.
1999 metais bei vėliau Konstitucinis teismas melavo atvirkščiai: neva ankstesnis skelbimas dera tik tam tikroje byloje. Niekas nedraudžia nagrinėti panaikintos taisyklės.
Visada, bent tokiais atvejais, Konstitucinis teismas neteisėtai nežiūrėjo Konstitucijos, neaiškino, negrindė sprendimų.
Kalbas klausė Konstitucinio teismo pirmininkė Danutė Jočienė. Ji nežadėjo reikalauti bausti kaltus teisėjus.
Tik kvailiai galėjo to viltis. Bet tas pokalbis skirtas ne jiems.
Jo slaptas tikslas: dalintis patirtimi kaip laužyti Konstituciją.
1999-2008 metais pats gi Vytautas Sinkevičius buvo Konstituciniame teisme. Pats kaltas. To mokino kitus ir tame pokalbyje, ir Universitete.
2014.02.16 nusikaltėlė prezidentė Grybė davė jam ir kitam teisėjui po ordiną.

Neigia tautos valią

2021.01.05 pirmininkas Dainius Žalimas kalbėjosi su Lietuvos radiju.
Neva Konstitucija draudžia referendumą skelbti respubliką priklausoma nedemokratine.
Klausytojas klausė: kuris straipsnis tai draudžia?
Dainius Žalimas pripažino, kad tokio straipsnio nėra.

Bet pezėjo, kad yra ne tik Konstitucija, o ir jos aiškinimai. Jų irgi neįvardijo.

- Nėra. Juk galioja tik paskelbti Konstitucinio teismo sprendimai. T.y. tik raštu.

Todėl Dainius Žalimas dėstė tik savo asmeninį aiškinimą. Neva pagal Konstitucijos §1 šalis gali būti tik tokia, negali "nusižudyti".

- Taip. Bet tik iki referendumo keisti šį straipsnį.
Jis nutyli Konstitucijos antraštę:
priimta 1992.10.25 referendume[...] tauta [...] piliečių valia priima ir skelbia šią Konstituciją.
Ji atsiranda iš referendumo, o ne jis iš jos.
Niekas negali uždrausti jokio referendumo, piliečių valią.
Tai aiškinu pasakoje kaip tas pats Dainius Žalimas su kitais teisėjais neteisėtai uždraudė referendumus. Paieškok šio žodžio po visą puslapį kaip valdžia slopina referendumus.

Nusikaltėlis Dainius Žalimas neigia ne šiaip ginčą, o pradą.
Už tokį akivaizdų įžūlumą nusikaltėliai prezidentė Gitanas Nausėda ir Seimas privalo išspirtidarbo jį ir visą Konstitucinį teismą, kaip kamštį, staigiai.

Leido palikti girtuokliams geldas

2012.09.25 kvailai leido keisti ATPK §30(1), kad pareigūnai nekonfiskuotų geldospakartotiną vairavimą apsvaigus:
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433831

 • Egidijus Bieliūnas.
  2013 metais iššliaužė būti teisėju į Europos Sąjungos Bendrajį Teismą. Jį pakeitė nusikaltėlis Vytas Milius. Anas dangstys savo užsakovę nusikaltelę Prezidentę Dalią Grybauskaitę.
 • Toma Birmontienė
 • Gediminas Mesonis
 • Ramutė Ruškytė
 • Egidijus Šileikis
 • Algirdas Taminskas
 • Romualdas Kęstutis Urbaitis
 • Dainius Žalimas

2 kartus vairuoji geldą girtas, bet tau jos neatims, nes ji - ne tavo, ar dar dėl kokių kvailų atsikalbinėjimų, kuriuos sugalvos Policija, ar teisėjai.
Naikino draudimą nekonfiskuoti geldą. Bet ta dingstimi kartu panaikino ir draudimą nebausti girtuoklio pinigais ar kalėjimu. Abi bausmes numato vienu sykiu ATPK §130(2). Dabar galima jų netaikyti.
Tariamai ypatingų išimčių, kad girtuokliams neatimti geldų, paprašė net 3 teismai:
Lazdijų rajono, Vilniaus miesto 4, Zarasų rajono apylinkių.

Bausmės parašytos ir girtiems dviratininkams. Bet ir jiems nedera atšaukti draudimo nebausti. Jiems tik reikia numatyti švelnesnes bausmes ir neatiminėti dviračių.

Ten Konstitucinis teismas daug pliurpia be reikalo. Esmė: Konstitucijos §109 leidžia teismams vykdyti teisingumą. O privalomas konfiskavimas, be išlygų atima galimybę teisti, užuot aklai taikius straipsnius. Atrodytų protinga.
Bet jie čia pat pakiša sau koją ir gale mini 1997.04.08 nutarimą, kur aiškino, kad konfiskuoti pagrobtą geldą negalima. Kad ją savininkas galės išreikalauti iš valstybės, kaip sažiningo įgyjėjo. Jie turėjo omeny: pagal Civilinį Kodeksą. Tad išimtis jau yra. Nereikia jos dar kartą įtvirtinti, tam naikinti ATPK straipsnio dalį.

Jie kvailai nenagrinėjo bylų, iš kurių kylo apylinkių teismų prašymas, kaip pavyzdžio, kodėl reikia išimčių ir geldos neatimti.
Nei Seimas, nei teismai prašytojai nerašė, o kvailas Konstitucinis teismas neprašė žinių kiek ir kokių išimčių pareigūnai dabar taiko pagal ATPK §30(1) ir §130(2).

Konstitucinis teismas tik pagrūmojo pirštu pareigūnams: netaikykite išimčių laisvai, jos turi būti tik ypatingos. Niekas to nepaisys. Ir vargu ar skaitys tą nutarimą. ... Tik greičiau draudimą naikink. Girti Policija ir teisėjai galės teisti girtuoklius girtai.

Prašytojai nurodė ir Konstitucijos §29 - lygybė. Tai - kvaila. Nes neįmanoma visų bausti lygiai. Žiūrėti pro butelį nėra pažiūros, ar tautybė. Tai - pažeidimas, veiksmas.
Įstatyme nuobaudos yra nelygios tyčia.
Konstitucinis teismas išvengė apsijuokti, nes paprasčiausiai nenagrinėjo šio straipsnio. Parašė, kad pakanka Konstitucijos §109.

Nusikaltėliai prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimas ne tik neišvaikė tokio teismo, o 2013.04.23 pataisė ir pasirašė įstatymą pagal jį (ATPK §30(1)).

Leido pirkti rinkimus

2012 metų rinkimuose Darbo partija ir manau kitos nupirko po keliasdešimt tūkstančių balsų. Taip laimėjo daugumą. Konstitucinis teismas ir ankstesnis Seimas neteisėtai atsisakė panaikinti tuos rinkimus. Panaikino tik jų mažą dalį.

Valdininkai valdininkams - ordiną už nusikaltimus

2014.02.16 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė davė po ordiną Konstitucinio teismo pirmininkui minėtam Romualdui Kęstučiui Urbaičiui ir minėtam teisėjui Vytautui Sinkevičiui.
Atsidėkojo už nusikaltimus ir paslaugas.

Uždraudė referendumus

Nuorodos:
Konservatoriai irgi bandė uždrausti referendumus
Partijos nariams įsakė nedalyvauti referendume. Bruko įstatymą uždrausti referendumus.
Seimo narys Stasys Šedbaras uoliai vykdo, tęsia ir plėtoja Konstitucinio teismo nusikaltimus.
2014 metais jis neteisėtai pasiūlė taisyti Referendumų Įstatymą, leisti Seimui atsisakyti skelbti referendumą, jeigu referendumas prieštarauja Konstitucijai.
Konservatoriai kalba, neva tauta valdo tik per rinkimus. O per referendumus negalima valdyti.
Vyriausioji Rinkimų Komisija slopina referendumus
Parduoti žemę užsieniečiams.
Lito referendumą. Jiems talkino LVAT.
Mažinti referendumui parašų skaičių iki 50000 ir keisti referendumą tik referendumu.
2018 metai. Tariamo leidimo drausti, dalinti referendumus pasekmė.
Policija referendumo šalininkus neteisėtai sulaikė
2014.03.11. Seimo nariai apsimetė neva piktinasi Policija, neva gina aukas.
Prokurorai neteisėtai baudžia parašų referendumui rinkėjus.
Seimas prigamino įstatymų
kad slopinti referendumus, parašus.

2014.07.11 Konstitucinis teismas neteisėtai paskelbė, neva valdžia gali atsisakyti skelbti referendumą, kai jo reikalauja Tauta:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477752
Tauta nebegali kurti, ar keisti savo taisyklių. Sykį sukūrė. O paskui - neįgali, uždrausta.

 • Elvyra Baltutytė
 • Vytautas Greičius
 • Danutė Jočienė
 • Pranas Kuconis
 • Gediminas Mesonis
 • Vytas Milius
 • Egidijus Šileikis
 • Algirdas Taminskas
 • Dainius Žalimas - pirmininkas

Tai nutiko dieną prieš nusikaltėlės prezidentės Dalios Grybauskaitės prisaikdinimą naujam valdžios kartui ("inauguraciją" po neteisėtų rinkimų 2014.05.11, 2014.05.25). - Ištikimų tarnų padėka prezidentei už "krėslus".

Tą pačią dieną pirmininkas Dainius Žalimas pranešė, neva kažkaip atstato Referendumo Įstatymo () §14:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477817
Bet nenurodo ką būtent jame atstato. Galbūt anksčiau, priėmęs bylą, jis tą straipsnį stabdė. Bet tuomet neįvyktų žemės referendumas, nes tam nebūtų įstatymo.

Po mėnesio Tomas Bakučionis (Vilniaus valdiškos Antakalnio bendruomenės pirmininkas) išnagrinėjo sprendimą:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tomas-bakucionis.-tylusis-valstybes-perversmas-konstituciniame-teisme
Jis tik išvedžioja, negrindžia jokiais įstatymų straipsniais. Nors antras jo išsilavinimas yra teisinis.
Priešingai, negu jis rašo, neatsiranda niekam teisė kreiptis į Konstitucinį teismą nei prieš, nei po to, kaip tauta balsavo.
Jis teisingai rašo, kad Konstitucijos §9 riboja valdžią, o ne Tautą. Bet nerašo, kad tai ne vien jo vertinimas, kad šį straipsnį šitaip patikslina §5. - Kad Seimas ne pats įstatymus priiminėtų, o kuo dažniau skelbtų referendumus.
Neteisingai: Konstitucinis teismas nerašė, neva §14 leidžia VRK uždrausti referendumą. Konstitucinis teismas rašė mažiau: nenumato, o todėl neprieštarauja Konstitucijos §6 1 daliai (keista, kodėl vien jai). Tą patį jie rašo ir išdavų skyriaus ("nutaria") 1 dalyje. Jie ir išdavose nerašo, neva straipsnis leidžia.
Atvirkščiai, jie rašė: neprieštarauja Konstitucijai.
Galbūt tikrai Konstitucinis teismas, nors ir nerašė, bet turėjo omeny, neva kas nedraudžiama, tas leidžiama. Bet tokia taisyklė taikoma tautai, bet uždrausta valdžiai. Ko įstatymai nenumato, tą draudžia VAĮ §3 1 ir 4 sk. Todėl Rinkimų Komisijai, ar bet kam kitam draudžiama uždrausti referendumą.
Konstitucinis teismas nutarime to neneigė.
Bet pranešime kažkodėl parašė, neva §14 prieštarauja Konstitucijai.

Nutarimo išdavų skyriaus 2 ir 3 dalys rašo, neva §6 prieštarauja Konstitucijos §9 1, 3 dalims; §14 - Konstitucijos §6 1d., §7 1d. ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
Tai - melas. Nieko tokio Konstitucijoje neįžiūrėsi.

Konstitucijos §9 tik įpareigoja valdžią daryti referendumą.
Jis nedraudžia į vieną klausimą surašyti keletą, kaip tai buvo referendume dėl žemės.

Konstitucijos §6 1 dalis tikrai nusako, kad Konstitucija yra vientisa. Bet joje neparašyta, ką tai reiškia. Kaip ir minėtas §9, šis straipsnis skirtas valdžiai, ją riboja, kad ji nekarpytų iš Konstitucijos atskirų žodžių, o imtų ją kaip visumą.
§6 nereikalauja derinti Konstitucijos pataisų prie kitų straipsnių. Niekas ir neįrodė, neva referendumo pataisos prieštarauja kitiems straipsniams. Išvis, kai žlugdė referendumus dėl žemės ir Lito (Euro), niekas neaiškino kuriam būtent Konstitucijos straipsniui jie tariamai prieštarauja.
Pataisos prieštarauja tik tiems straipsniams, kuriuos jos keičia. Priešininkai tyčia painioja šias sąvokas: likusius straipsnius ir keičiamus. Jie perkelia tariamą draudimą prieštarauti nuo vieno ant kito.

Visi - ir priešininkai, ir šalininkai - bando nagrinėti šį ginčą ir nutarimą teisiškai, kažką išvedžioti iš Konstitucijos.
Niekas nepaiso, kad jos galia baigiasi ties referendumo rengimu - jo skelbimu, išdavų pripažinimu, ar atmetimu.
Tauta Konstituciją keičia už Konstitucijos ribų. Todėl valdžia negali uždrausti pataisas. Todėl teoriškai įmanoma, kad Konstitucijoje būtų priešingi straipsniai.

Lietuvos Sąrašo partijos taryba pareiškė:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/lietuvos-saraso-taryba-konstitucinis-teismas-po-liepos-11-osios-nutarimo-at
Konstitucinis teismas:
pasikėsino į konstitucinę valstybės santvarką;
peržengė jam piliečių suteiktus įgaliojimus;
atsidūrė už Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos ribų;
piliečiams dera remtis 3-ju Konstitucijos straipsniu ir priešintis visomis demokratinėmis priemonėmis tam, kas prievarta kėsinasi.
Pastarąjį raginimą jie iškreipė nežymiai: nėra tame straipsnyje žodžio "demokratinėmis". Prievartai galima priešintis ir prievarta - nedemokratiškai.

§14 praeitis (istorija).
Pirma jis buvo §12. 1989 metų įstatymas:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=18855
Straipsnis leido Aukščiausiajai Tarybai (Seimo atitikmuo) neskelbti referendumo tik, jeigu Taryba pati priima tą patį sprendimą. Parašyta buvo ne taip aiškiai, kaip aš rašau. Parašyta klastingai: jeigu Taryba nutaria, kad referendumo priežastys pašalintos.
Straipsnis draudė šią sąlygą taikyti atvejais, kuriuos numato §7 1d.. O ten tėra parašyta: įstatymai ir kiti svarbūs klausimai. Tad straipsnis draudė drausti referendumą, jeigu jis yra apie įstatymus ar svarbius reikalus.
1994 metais straipsnį pakeitė:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=5842
Aiškiai parašė: jeigu Seimas pats priima tą pačią pataisą, tada referendumą galima atidėti. Apsikvailino referendumų priešininkai: šis žodis reiškia, kad vėliau vis tektų referendumą skelbti.
Parašė: jeigu pataisa prieštarauja Konstitucijai, tada pirmiau Seimas turėtų nagrinėti kaip keisti ją. Nenumatė straipsnis uždrausti pataisą. Numatė prie jos prisitaikyti. Nors - neteisėtai. Nes negalima taikytis prie to, ko Tauta dar nepriėmė.
Jeigu pataisa - apie pačią Konstituciją, tada gaunasi nesąmonė; tame tarpe ir ta, kurią jau išnagrinėjau: pataisa savaime prieštarauja tam, ką ji keičia.
1994 metais doresnis Konstitucinis teismas nutarė, kad negalima varžyti Tautos ir kad išankstinės pataisos būtų neteisėtos, kol Tauta nebalsavo už pagrindines, referendume.
1996 metais Seimas pakeitė straipsnį pagal šį nutarimą. Vėliau jis tapo §14. Jis nenumatė galių valdžiai drausti referendumą (draudė drausti).

Konstitucinį teismą saisto jo ankstesni nutarimai. Jis prieštarauja 1994 metų nutarimui. Todėl 2014.07.11 nutarimas - neteisėtas.

Referendumas pats ir yra Konstitucija. Negali jai prieštarauti.

Leido teršti

 • Elvyra Baltutytė
 • Vytautas Greičius
 • Danutė Jočienė
 • Pranas Kuconis
 • Vytas Milius
 • Egidijus Šileikis
 • Algirdas Taminskas
 • Dainius Žalimas - Teismo pirmininkas

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/konstitucinis-teismas-istatymo-nuostata-leidzianti-zemes-gelmese-palikti-pe
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
2015.12.16 Konstitucinis teismas nutarė, neva įstatymas teisėtai leidžia teršti, palikti žemėje nuodingą "muilą", kurį naudoja, kad išspausti, išplauti skalūnų dujas.
Nors čia pat skleidė demagogiją, kad Seimas gali tai uždrausti. Todėl neva tai - ne Konstitucijos reikalas. Bet jų klausė ne ką Seimas gali, o kad įstatymas prieštarauja Konstitucijai.
Leido Seimui leisti kelti pavojų aplinkai ar žmonių sveikatai.
Nusprendė, neva kažkas padarė, kad nuodai nekenktų žemei, gamtai, žmogui. Nors to niekas neklausė, O teismas to nežino. Todėl ir nerašė, kodėl taip nusprendė. Net jeigu būtų priemonės užkirsti žalą, tai nebūtų susiję su klausimu, kad įstatymas prieštarauja Konstitucijai.
Tarša yra tarša.

Lietuvos Televizija apgavo: pavaizdavo, neva Teismo klausė, kad prieštarauja Konstitucijai ne įstatymas, o skalūnų dujų gavyba.

Motinystės pašalpą ir atostogas prilygino algai

2016.03.15 Konstitucinis teismas neteisėtai nutarė, neva motinos pašalpa turi būti lygi algai.
Jie tai išvedė iš Konstitucijos §38: Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Yra dar ir Konstitucijos §39: Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka teikia joms paramą.
Dirbančioms motinoms įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankias darbo sąlygas ir kitas lengvatas.

Nežinau ar ir iš šito ką išvedė.
Parama, ar atostogos nėra tas pats, kas alga. Dažnai mergos įsidarbina, ar algą sau padidina vien tam, kad gauti didesnę motinystės pašalpą.
Ji neturi priklausyti nuo algos, nes ir poreikiai nuo jos nepriklauso.

Jeigu mama nori turėti daugiau, ji visada gali dirbti, truputį. Tokią teisę valstybė privalo užtikrinti. Taip dar ir visai neatprastų nuo visuomenės ir viešo darbo.

Leido 2-gubą pilietybę

2017 metų spalį Konstitucinis teismas teisingai uždraudė 2-gubą pilietybę ne Europos Sąjungos žmonėms.
Neteisėtai leidoEuropos Sąjungos žmonėms.
Kvailas Seimas teismo klausė tik bendrai, apie bet kokius žmones. Todėl ir pagrindinis sprendimas: bendrai uždrausti. Jei labai norisi, siūlė referendumą. Bet prie progos teismas samprotavo ir apie Europos Sąjungos žmones.

Uždraudė tirti kas slapta valdo politikus

http://www.e-tar.lt/rs/legalact/1dd984b0aca411eab9d9cd0c85e0b745
2020.06.12 Konstitucinis teismas neteisėtai nutarė, neva Seimas 2018.09.25 neteisėtai padarė Komisiją tirti kas slapta daro įtaką politikams ir įstatymams. Neskelbė kodėl.
Jie tik minėjo Konstitucijos §67, 76. Neva tie straipsniai įsakoanksto nurodyti ką Komisija tirs. O Komisija pati pasirinko ką tirti (Teismo nutarimo §6, 21).

Tie straipsniai neįsako šitaip. Atvirkščiai, jie nenumato jokių Komisijų ir tyrimų. Gal per §76 tyrimą numato Seimo statutas. Bet statutas nėra Konstitucija. Ir nebūtina iš anksto nustatyti kokius atvejus tirti. Tai būtų netgi sunku.
Seimas turi teisę ir pareigą nustatyti atvejį patys. Tai privalo ir jo Komisiją, nes irgi yra Seimo nariai. Be abejo, geriau, kad kiekvieną dalyką tvirtintų visas Seimas, o ne vien pati Komisija.
Komisija neviršijo įgaliojimų. Jie tyrė įtaką, kaip Seimas ir įsakė. Tik atvejus nustatė sau patys.

http://e-tar.lt/rs/actualedition/f9c4d96099d611ea9515f752ff221ec9/IsBaVwxcUy
2020.05.14 Seimas patvirtino tos Komisijos išvadas. Ji dirbo 2 metus. Nežinau ar tęsia. Vadovavo Agnė Širinskienė (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga).
Komisija mini Dominyką Tučkų. Jis yra Andriaus Tučkaus sūnus. Anas yra Vytauto Landsbergio padėjėjas, Lietuvos Laisvės Lygos narys. 1990 metais anas mokėjo Lygos Šiaulių skyriaus vadovui Žilvinui Razminui 1000$, kad sprogdintų Kryžkalnio Motinos skulptūrą:
http://zigmas.saugokmedi.lt/Vytautas Landsbergis.htm
Dominykas Tučkus sėdėjo "Lietuvos energijoje" (nepainiok su "Vilniaus energija", antrine įmonės Dalkia įmone be reikalo pakeitusia valdišką šilumos pareigą"). 2020 metais jis sėdi valdiškos elektros ir dujų tarpininkų įmonės "Ignitis" valdyboje (buvusi "Lietuvos energijos tiekimas"). Vagia ją. Jis parūpino:

 • Iš advokatų įmonės "N. M. Rothschild & Sons" patarimų už 10 mln. litų.
 • Be reikalo padovanojo jiems sėkmės mokestį 2,5 mln. litų.
 • LEO.LT projektą neva kaip Visagino atominės elektrinės. Sumokėjo už tą patį 2 kartus.
 • Už nuopelnus sau naują krėslą Klaipėdos nafta po to kai baigėsi "Visagino atominė elektrinė".
  Ten sėdo į naują suktą padalinį: Skystų dujų terminalą.
  Iš ten peršliaužė į Lietuvos energiją.

Kartu su Dominyku TučkumiVisagino atominės elektrinės į Klaipėdos naftą peršliaužė busimas buvęs Susisiekimo ministras Rokas Masiulis.
Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras Kęstutis Vagneris tyrė viešą rūpestį ("interesą") Visagino atominėje elektrinėje. Jis pastebėjo, kad panašiai sukčiavo ir Klaipėdos naftą.
Kai Vagneris panoro tirti ir Klaipėdos naftą, jam tai uždraudė nusikaltėlė prezidentė Grybė, ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius (Komunistas), nusikaltėliai generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis, generalinis prokuroras Darius Valys. Pastarieji 2 viršininkai neteisėtai neatsakė į Vagnerio prašymą leisti tirti.
Kažkada Vagneris bylinėjosi dėl prokurorų "Kompetencijos nuostatų", kurios draudžia tirti, jei viršininkas nepritaria. Kažkuris Administracinis teismas pamelavo, neva tie nuostatai nėra "norminis aktas". Matyt, atsisakė priimti skundą. Tuomet prokurorų viršininkai laisvi nebaudžiamai kurpti bet kokias taisykles. Joks teismas, o juo labiau Seimas, jų netramdys. Konservatoriai Seimo nariai pravardžiavo Vagnerį raudonu prokuroru.
Gal gelbėjo Landsbergio Tučkų.
Komunistai, Konservatoriai, tokie tariami priešininkai - išvien.

Vagneris surinko 20 tomų apie Vilniaus šilumos tinklų nuomą Vilniaus Energijai. Rado, kad generalinėje prokuratūroje dingo įrašai. Pranešė neįvardintiems prokurorams, kurie šiandien yra generalinio prokuroro pavaduotojai. Tie tylėjo. Paklausė generalinio prokuroro pavaduotojo ar atsirado įrašai. Kažkas pradėjo tarnybinį patikrinimą kaip Vagneris tariamai atskleidė ikiteisminio tyrimo paslaptį.
Vėliau Vagneriui kažkas parašė, neva atsirado įrašai. Bet to rašytojo niekas nebaudė už tą pačią paslaptį.
Baudė tik Vagnerį Vilniaus apygardos teismas, baudžiamoje byloje.
Nusikaltėlis generalinis prokuroras Darius Valys išvarė iš darbo daug prokurorų. Teismai paskelbė, kad neteisėtai. Priteisė 200000 €. Nesupratau, ar kiekvienam, ar viso.
Vagneris ieškinius, kad Valys sumokėtų kažkodėl tik bandė teikti. Nesupratau ar teikė ir kuo baigė. Už tai jam vėl tarnybinį patikrinimą sukurpė ir Prokurorų etikos komisiją. Per vėliausius 10 metų jam vykdė 5 tarnybinius patikrinimus. Bet bijojo bausti, nes žinojo, kad bylinėsis.
Dėl to Vagneriui pašlijo sveikata ir jis pasišalino iš prokurorų.

Buvęs prokuroras Kęstutis Vagneris guodžiasi, kad Prokuratūros Įstatymas rašo, kad generalinio prokuroro nesaisto Atrankos komisijos sprendimai. Neva dėl to nusikaltėlis Valys geba parinkti paklusnius skyrių vadovus. Prašo, kad Seimas naikintų tai.
Jis klysta. Įstatymas geras. Jo tikslas yra leisti doram generaliniam prokurorui nugalėti kvailą, ar nedorą Atrankos komisiją. Išvaryti reikia ne įstatymus, o tuos kas juos laužo.

Seimas pritarė Komisijos išvadoms. Bet nieko neišvaro.
Sekantis generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, lyg niekur nieko, neveikia, netiria praeities.
Seimas neteisėtai leidžia jam taip būti.

2018 metais pensijų šalpos ("fondai") per kitą šalpą "BaltCap Infrastructure Fund" dėjo pinigus į Austėjos Landsbergienės darželio "Karalienės Mortos mokykla" ir "Vaikystės sodas" statybą. Ji yra Vytauto Landsbergio anūko Gabrieliaus žmona.
Mainais Konservatoriai pasiskundė Konstituciniam Teismui, kad Seimas nenaikintų viešų pinigų iš pensininkų "SoDra" dalybą pensijų šalpoms. Teisme skundikams atstovavo Ingrida Šimonytė.

Pensijų šalpos mažina pensiją iš "SoDra". Išvis tai melagingas pavadinimas. Tai yra ne pensija, o verslo indėlis ("investicija"). Nedera ten dėti valdiškų pensijos pinigų iš "SoDra".
Programa rinkimams į Seimą. "SoDrą" perdaryti.

2019.02.06 Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas sakė Komisijai, kad pensijų šalpų labui politikus ir žurnaliūgas įkalbinėjo bankų statytiniai: busimas prezidentas Gitanas Nausėda ir kiti. Ypač pasižymėjo kyšininkų įmonės "MG Baltic" nedori žurnaliūgos iš televizoriaus ir radijo LNK, Info TV.
Mainais už tarnystę jie laukia iš valdžios pinigų reklamai ir Spaudos rėmimo šalpos ("fondo").
Gabrielius Landsbergis apkaltino Stasį neva jis grasino Konstitucinio Teismo teisėjams.
Keista, kad "infrastruktūros" šalpa deda pinigus į ne "infrastruktūrą" - darželį.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pensijų skaičiuoklę rodo iš pačių bankų, kurie gauna pensininkų pinigus iš "SoDra". - Sudominti asmenys gamino valdžiai programą.

Statybininkai "BaltCap Infrastructure Fund" už 1 €Austėjos Landsbergienės pirko UAB "Krajama". Ją pervadino į "Knowledge Investment". Įmonę pirko kartu su sklypu kurio vertė 1,3 mln. €. Nesako iš kur Landsbergienės įmonė gavo tokį sklypą. Jo adresas yra Lukšinės 29, Kalnėnų srityje, Vilniuje.
Kainos 1 € tikslas yra vengti mokesčių.
Komisija įpareigojo Mokesčių Inspekciją tai tikrinti. Bet ana neveikia.
Statybininkai statys namą su stadionu ir nuomosLandsbergienės mokyklai, darželiui už 920000 € per metus. Guodžiasi, kad nėra kitų nevaldiškų darželių, kurie turėtų 800 vaikų ir galėtų tiek mokėti. Bet tuo pat metu sako neva todėl nėra pavojaus šiam žlugti, kad tektų ieškoti kitų nuomininkų.
- Kur gi ne. Nesulauksi, kad Landsbergienė žlugtų. Juk dykai turtus kraunasi iš valdžios.
Statybininkai deda 11 mln. €. Teisinasi, kad tame vos 0,39 mln. € yra iš Lietuvos pensijų šalpų. Vaizduoja neva tai menka dalis, neva nėra tikslo papirkti politikus.
- Dalis neturi reikšmės. Vis tiek tai gali būti kyšis.

"BaltCap Infrastructure Fund" pastatė ir brangiai pardavė vėjo malūnus (elektros jėgaines) Jurbarko srityje tai pačiai sukčių Lietuvos energijai.

Anksčiau Austėjos Landsbergienės mokykla pusdykiai gavo namą iš "Lietuvos energijos" įmonės "NT Valdos". Ta valdiška įmonė dar ir pataisė namą.
- Iš esmės sumokėjo elektros vartotojai, "ESO" (buvusi "Lesto").

Ten Austėjos bendrininkės vyras Kariuomenei pardavė "auksinius" peilius.

Abu atvejai - Visagino atominės elektrinės ir pensijų šalpų - yra susiję su Lietuvos energija ir Konservatorių partijos "stabu" Vytautu Landsbergiu.
Todėl Komisijos išvadas žurnaliūgos nutylėjo. - Ne vien kurie priklauso kyšininkams "MG Baltic", o visi... Įskaitant valdiškus LRT.
Jie tik sakė, kad pensijų šalpos bruko naudingus sau įstatymus. Nutylėjo kokius ir kad jiems talkino Gabrielius Landsbergis su Konservatoriais.
Apie Visaginą ar Lietuvos energiją nei užuominų nesakė, kad neminėti Tučkaus ir nebūtų net dingsties kalbėti apie Vytautą Landsbergį.

2020.07.22 nusikaltėliai Mokesčių Inspekcija vis tik ėmė tirti kaip Austėja Landsbergienė1 € pardavė sklypą.
Nusikaltėliai STT vis tyli. Seimas, ar atskiri nariai, reikalavo, kad ir jie tirtų.

Leido nesamai vyriausybei dirbti

Nuoroda:
Įstatymą vykdyti atideda
Visokie kiti teismai ėmė pavyzdį iš Konstitucinio teismo. Sprendė kas neteisėta ir neteisėtai atidėjo teisybę. Netikslinga ją vykdyti.
 • Elvyra Baltutytė
 • Gintaras Goda
 • Vytautas Greičius
 • Danutė Jočienė
 • Gediminas Mesonis
 • Vytas Milius. - Nusikaltėlis. Buvęs Apeliacinio Teismo pirmininkas.
 • Daiva Petrylaitė
 • Janina Stripeikienė. Gal ji yra blogo generolo Sauliaus Stripeikos žmona, ar giminė. - "Šeimos ranga".
 • Dainius Žalimas

http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lvt-zvilgsniu/zigmas-vaisvila-lietuva-be-vyriausybes
2020.08.28 Konstitucinis Teismas teisingai nutarė, kad Seimas suteikė (pratęsė) Vyriausybės įgaliojimus neteisėtai, prieštaravo Konstitucijai.
Bet ir patyssulaužė: atidėjo kada įsigalios nutarimas, labai patogiai iki rinkimų 2020.10.11, ir net vėliau: iki Kalėdų 2020.12.23. Teismas teisinasi neva negalima gyventi be valdžios, neva vyriausybei reikia laiko apsiprasti ką daryti... kur bėgti.
Anksčiau jie irgi neteisėtai atidėdavo skelbimus. 2015.09.29 atidėjo mokytojų algas.
Neteisėta yra dabar, o ne paskui. Nusikaltėliams juk niekas neleidžia dar truputį tęsti, neatideda kalėjimo.

Konstitucinis teismas neturi teisės atidėti sprendimą.
Tai ir neįmanoma. Teismas jau paskelbė nutarimą, "oficialiai". Konstitucijos §107 neaiškina ką reiškia "oficialiai". Bendrinė šio žodžio reikšmė: valdiškai, pagal tarnybą.
Taip Teismas ir padarė. Paskelbė ne išankstinę, asmeninę nuomonę, pliurpalus. O valdiškai. Po to kaip apsvarstė. Skelbia valdžia, pats Teismas, o ne prašalaitis.

Jie meluoja, neva pasikeitė daugiau negu pusė vyriausybės narių. Atsirado nauja tariama vyriausybė. Nesvarbu, kad daug jos narių - tie patys. Atsistatydino visa vyriausybė.

Seimo Teisės departamento vyresnė patarėja Viktorija Staugaitytė (Gal buvusi to paties Konstitucinio Teismo giminė ir teisėjų Etikos komisijos. Skaityk apie departamentą.) ir jų Viešosios teisės skyriaus vyresnė patarėja Ona Buišienė irgi melavo neva pakeitė ne vyriausybę, o tik dalį. Nors ir didesnę. Neva Konstitucija rašo apie tai kitu tikslu, negu apie naują vyriausybę.
- Ne. Konstitucija rašo apie didesnę pusę tokiu pat tikslu kaip ir apie naują. Todėl ji ir neaiškina kaip gauti naujus įgaliojimus. Nes juos jau aprašė: tvirtinti naują programą. Jei vyriausybę laikyti ta pačia, nebūtų prasmės kalbėti ir apie įgaliojimus, didesnę pusę.
Konstitucijos §101 aiškiai rašo: iš naujo gauti Seimo įgaliojimus. - Ne šiaip kažkokius, ne vien patvirtinti snukius, o iš naujo. T.y. kartoti Konstitucijos §92 - pritarti programai Seime; Konstitucijos §93 - prisiekti.

Teisės departamentė melavo Teismui neva šiuo atveju tikslas ne prisaikdinti naują vyriausybę, o tik prižiūrėti kaip ji dirba.
- Ne. Prižiūrėti kaip dirba vyriausybė, galima ir kai nekeiti ministrų. Tai nesusiję. Tas Konstitucijos §101 ne tik apie priežiūrą, kaip meluoja Teisės departamentė, o apie rinkėjų pasitikėjimą, kurį tariamai išreiškia Seimas, prezidentė. - Ypač, kai juos išrenka naujus. Išvis tai ne apie pasitikėjimą, o paprasčiausiai viską tvirtinti iš naujo.

Jos melavo neva Seimo statutas neprieštarauja Konstitucijai. Neva Seimas gali įgalioti vyriausybę kaip nori, o ne vien tvirtinti programą.
Neva Seimas gali nutarti protokolu, o ne įprastai.
Nutylėjo, kad protokolinis nutarimas nėra tas pats, kas įprastas. Jis yra apie smulkmenas. Ir balsuoja už jį mažuma Seimo posėdžio dalyvių: tik kas balsuoja, o ne kas dalyvauja.

Jos rašė, neva nėra prasmės tvirtinti tą pačią programą vėl.
- Ne joms tai spręsti. Kitaip naujos vyriausybės irgi galėtų imti vis tą pačią programą ir neduodi Seimui balsuoti.
Čia pat jos rašė, neva tvirtinti tą pačią programą vėl yra prasmė, jei ją pakeičia.
- Skaityk: Konstitucija tai numato tuo pačiu pusės vyriausybės narių atveju, kuriuo tariamai nenumato... prieštarauja pačios sau.

Jos rašė, neva net ir kai kinta vyriausybės dauguma, nebūtina keisti programos.
- Niekas to ir neginčijo. Jos tik stengėsi blaškyti Teismo dėmesį.

2020.08.28 nutarimo §8.2.2.3 Teismas kvailai painioja tvarką pagal kurią Seimas įgalioja vyriausybę. Tą tvarką Seimo statutas numato, jei vyriausybė nekeičia programos.
O jei keitė, svarstyti privalo taip pat kaip ir naują vyriausybę. Tvarką pats gi Teismas vardija §5 apie Seimo statuto §198 4d.. Ant 4 straipsnio dalies nutrunka tvarka, kai programos nekeičia ir prasideda įprasta tvarka, kai keičia (§194-195). Kai pakeistą programą patvirtina, savaime suteikia ir įgaliojimą. Nebegrįžta ir netęsia svarstymų iki §198 6d.
Teismas gi skyrių §8.2.2 rašė apie atvejį, kai dalinai pakeista vyriausybė keičia ir programą. O baigia Statuto dalimi apie atvejį, kai nekeičia.

2020.08.28 nutarimo §14.2.1 Teismas meluoja neva skiriasi tvarka, kai išrenka naują Seimą ir prezidentę. Neva Seimo atveju vyriausybė privalo dar ir atsistatydinti. O prezidentės tik grąžinti įgaliojimus.
Abiem atvejais Konstitucijos §92 yra vienas. Jis vienodai mini abu: Seimą ir prezidentę. Abiem atvejais grąžina įgaliojimus. Neatsistatydina. Arba abiem atsistatydina. Nes be įgaliojimų vyriausybė dirbti negali. Laikome, kad vyriausybės nebėra. Taip ir reikia suprasti sekantį to straipsnio sakinį, kad nauja vyriausybė privalo gauti įgaliojimus. Nes Konstitucija yra vientisa (§6). Ji numato įgalioti tik naują vyriausybę, ne esamą, ar kitokią. Net jei jos sudėties nekeičia, ji nauja. Todėl nereikia ginčytis ar pakeitė pusė narių, ar ne.
Būtų net keista, jei grąžinti įgaliojimus nereikštų atsistatydinti. Jei prezidentė teiktų kitus žmones į ministrus, seni ministrai galėtų likti ministrais be pareigų iki gyvos galvos.
Tiesa, Konstitucijos §101 įpareigoja vyriausybę dar ir atsistatydinti po Seimo rinkimų. Bet ne visada, o tik, jei daro naują vyriausybę. O kaip minėjau, ji nauja visada: ir po Seimo, ir po prezidento. Tad, ta straipsnio dalis yra perteklius.

§14.2.1 ten pat Teismas meluoja, neva prezidentė privalo pavesti dirbti tai pačiai vyriausybei laikinai. Konstitucija nenumato laikinai, kai išrenka prezidentę. Numato tik Seimą (§84 6sk.), ir tik kol sudarys naują vyriausybę.
Kitais atvejais Konstitucijos §84 8sk. įpareigoja tik teikti, per 15 dienų, ministrą pirmininką svarstyti. - Nebūtinai tą patį.
O tuo metu vyriausybės nėra.

Ten pat Teismas meluoja, neva Konstitucijos §92 4d. nereikalauja pritarti vyriausybės programai.
- Ta straipsnio dalis ne suteikia, o atima įgaliojimus, kai išrenka prezidentę.
Suteikia juos sekantis sakinys, Konstitucijos §92 5d.. - Ir tik, jei Seimas pritaria programai.
Dar Teismas prieštarauja sau:

 • Iki tol ir po to (§14.2.2.2.) rašo, kad Seimas pritaria programai, o ne vyriausybės sudėčiai.
  Čia gi rašo - ne programai, o tik ministro pirmininko snukiui.
 • Iki tol, kaip ir aš, rašė, kad įgaliojimus suteikia tik programa (Konstitucijos §92 5d.).
  Čia gi rašo - snukis. Remiasi Konstitucijos §101 2d..
  Aukščiau minėjau: tas straipsnis numato ne snukį, o įgaliojimus. Ne pirmininko, o visos vyriausybės.

§15.1 Teismas susipainiojo.
§10.3 rašė, kad Seimas privalo rašyti nutarimą, o ne protokolinį nutarimą nes skiriasi tvarka. Pagal Seimo statuto §113 2d. protokolinis nutarimas yra dauguma balsų, o ne dalyvių. - Ir tik apie nežymias reikalo dalis. Nes paskui tą reikalą Seimas tvirtina bendru, įprastu nutarimu pagal Seimo statuto §113 1d..
Čia gi visą tai pamiršta ir ima išvedžioti iš Konstitucijos kaip vadinti sprendimą. Surašė aibę Konstitucijos straipsnių kuriems reikia nutarimo. Nerašė ką gi tai reiškia.
Žodis nutarimas, ar bet koks kitoks, tėra bendrinis, Lietuvių kalbos, o ne kokios tai teisininkų. Tokia yra visa Konstitucija. Tad Teismas persistengė.
Derėjo mąstyti ne pavadinimą, o kokia dauguma tokiam nutarimui turi būti. Konstitucija to nenumato Seimo nutarimams apie vyriausybę. Todėl derėjo paprasčiausiai taikyti Konstitucijos §69 apie įstatymus: dalyvių (paprastam įstatymui), arba visų narių dauguma (konstituciniam). - Ne balsavusių.
§15.2 TeismasSeimas ir padarė. Paprasčiausiai pritaikė §69 2d. ir pavertė nereikalingu savo nutarimo §15.1 ant 2 puslapių. Nors, ir čia "privėmė" dar 1.
Dar §15.3 išgalvojo neva minėta Konstitucijos §92 5d. aiškiai numato tokią daugumą. Jei taip būtų, netektų išvedžioti §15.2.
§22.2.2, §22.2.3, §23, §27 ir išdavos §2 Teismas pamiršo surašyti tą Konstitucijos §69, kaip pagrindą apie balsų daugumą iš dalyvių, o ne balsavusių.
Dar ir be reikalo pakartojo tuos §22.2.3, §23.

Teismas be reikalo po 3 kartus kartojo kažką. Pavyzdžiui, §18.1.
Rašė iš ko paskui nedarė išvadų. Pavyzdžiui, minėta balsų daugumos skirtumą protokoliniam ir paprastam Seimo nutarimui.
Todėl nutarimas yra 39 puslapių. O derėjo rašyti 1, kaip aš. Papildomus 2 rašiau ne apie reikalą, o apie Teismą. Todėl nesiskaito.
§24 be reikalo rašo kam reikalingas Konstitucinis teismas.

§25.1 Teismas meluoja, neva gali skelbti nutarimą bet kada, atidėti. Konstitucija nerašo tokios teisės. Todėl ir Teismas nurodo ne ją, o savo pačių ankstesnius sprendimus. Matomai, anuos irgi atidėjo. Išdavė jų sąrašą tau, išsidavė esą kalti daugiau.
Pagal VAĮ §8 1d. visus sprendimus privalo grįsti duomenim (faktais) ir įstatymais.

§25.3 Teismas meluoja, neva būtų blogai, jei vyriausybė netektų galios pagal jų nutarimą. Neva nebūtų net laikinos vyriausybės.
- Pats gi Teismas prieš tai meluoja, neva prezidentas privalo skirti vyriausybę laikinai.
- Nebūtų jokio vakuumo. Ministerijos dirbtų toliau, tik ne beprasmę programą, o kas būtina, kad šalis toliau gyventų. Amerikoje tai dažnai nutinka, kai parlamentas neskiria pinigų: "government shutdown".
Minėjau, kad Konstitucijos §84 8sk. įpareigoja prezidentą teikti ministrą pirmininką per 15 dienų. Dar kažkiek laiko svarsto Seimas. O tuo metu vyriausybės nėra. Tai nėra netikėta. Konstitucija tai numato.

§25.3.1 Teismas meluoja, neva Konstitucija draudžia gyventi be vyriausybės.
- Ji tik nustato pareigas. Ji neįpareigoja jas suteikti prašalaičiams.

§26.1 Teismas meluoja, neva teisėta yra viskas, ką neteisėta vyriausybė pridirbo. Neva to teisėtumo nepaneigia net šis nutarimas.
neteisybės teisybė neatsiranda. Pats Teismas dažnai taip rašo. Gal ir šiame nutarime rašė. Paieškok ir pranešk man.
Kitas reikalas, ar kas ginčys viską, ką neteisėtą vyriausybė pridirbo.

Išdavos §2 Teismas įsakė piktnaudžiauti: slėpti nutarimą iki 2020.12.23. - Nusikalto.

Teismas teisingai pastebėjo papildomas priežastis naujai tvirtinti programą, net jei jos nekeitė. Nors, Konstitucija šių priežasčių nemini. Ji paprasčiausiai įsako. Todėl nebūtina buvo jas išvedžioti, ar papildyti Konstitucija antra, žemiau minėta, priežastimi, kurios Konstitucijoje nėra.

 • Vyriausybės sudėtis pasikeitė ne šiaip sau. Ją pakeitė pagal Seimo sudėtį (net jei nerenka naujo, ar atskirų narių), ir prezidentės rinkimus. Ji atspindi rinkėjus... Nors ir varganai.
  Šiuo atveju vyriausybę keitė, nes keitė daugumos būrį Seime ("koaliciją"). O už seną programą pasirašė kiti būriai ir vyriausybėje, ir Seime.
 • Nėra kito būdo atmesti vyriausybę. - Tik atmetus programą. ... Nors ji būtų ir gera.
  Seimas gali atmesti tik ministrą pirmininką, o ne kitus ministrus. Anuos skiria pirmininkas su prezidente.

Konstitucinis teismas neteisėtai nutraukė bylą apie viruso "galimybių pasą"

2022.02.09. Neva nebėra prasmės.
Meluoja neva nebegalioja "galimybių pasas" karūnos pavidalo viruso ("Covid-19").
2022.02.05 vyriausybė jį tik "stabdė", o ne naikino.
Konstitucijos §102 ir §105 nedaro išlygųspręsti. Net negaliojančias taisykles dera spręsti.
Prasmė visada yra. Bent atstatydinti Vyriausybę.

Kur iššliaužė kenkti ankstesni buki šio teismo nariai

 • Romualdas Kęstutis Urbaitis. Pirmininkas 2008-2014 metais.
 • Egidijus Kūris. Narys 1999-2008 metais. Pirmininkas 2002-2008 metais. Tėvas: Pranas Kūris - Tarybinis Teisingumo ministras.
  • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vedėjas, profesorius.
  • 2013 metais melavo, neva Konstitucija nenumato generalinio prokuroro ataskaitų Seimui.
  • Ten pat, per dar vieną nuorodą, rasi pasaka, kad anksčiau, Vytauto Pociūno nužudymo proga, kol buvo Konstitucinio teismo pirmininku, Egidijus Kūris reikalavo, kad žioplas prezidentas Valdas Adamkus atsiklaustų jo paties Konstitucinio teismo ar gali pareigūnai duoti Seimui įvairius duomenis. Ir pats gi atsakė, neva gali, bet negali.
  • Nuo 2012.11.16 kaip tariamas visuomenės atstovas uždarbiauja nuolatinėje teisėjų veiklos vertinimo komisijoje prie Teisėjų tarybos. Kartu su juo komisijoje yra: nusikaltėlis buvęs teisėjas Benediktas Stakauskas.
  • Nuo 2014 metų liepos jis ketina būti Europos Žmogaus Teisių teisėju. Keista, kad ten jis jau reiškėsi pusę metų anksčiau, kaip miniu tarp nuorodų aukčiau, šio skyriaus pradžioje.
   2013 metų birželį jį anuo teisėju išrinko kažkas valdžioje.
   http://echr.coe.int
   Kaip ir į Konstitucinį Teismą, į aną teismą paprastam žmogui kreiptis neįmanoma. Ten reikalauja samdytis advokatą. Nebent paprašai padovanoti jį. Jei prabėgo ilgiau negu pusė metų nuo skundžiamo sprendimo, tau jį skųsti draudžia. O kaip tu spėsi, ir iš ko advokatą samdysi, jei tave valdžia persekioja ir sukrdina?..
   Ano teismo sprendimai irgi kvaili: 2012 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas pavadino apkaltą bausme, įpareigojo jai taikyti senatį, vėl leisti Rolandą Paksą į rinkimus.
   Yra ir laimėjimų: Artūras Zuokas grobė žemę Salininkuose, bet pralaimėjo. Laimėjimą apkartino brangi bylos kaina: virš 10000 Lt advokatams.
    Štai dar vienas Egidijaus Kūrio išpuolis prieš Europos Žmogaus Teisių teismą:
   • http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/d.-grybauskaites-i-europos-teisma-deleguotas-e.-kuris-reikalauja-istorikus-
    (Iš ten yra nuoroda į nedorą laikraštapalaikį, iš kurio, matyt, paėmė tą straipsnį. Neskatinu aš jo.)
    Ten jis siūlo bausti Vengrų istoriką Krisztian Ungvary už tai, kad jis tariamai neįrodė pavadinimų (epitetų), kuriais vadino buvusį Vengrijos Komunistų partijos sekretoriaus pavaduotoją. Dabar tas Komunistas yra ten Konstitucinio Teismo teisėjas. Šitaip kvailas Egidijus Kūris galėtų nubausti ir visus mokslininkus, kurie kažko, kažkada neįrodė. Nors, pavadinimų (epitetų) nereikia įrodinėti. Kad įrodymų neteikia, savaime nereiškia šmeižto. Gal taip tikrai buvo.
    Egidijus Kūris svaičioja smarkiau: neva istoriko aiškinimas nėra vienintelis, kuris galimas. Savaime, pats Egidijus Kūris nebaus savęs už savo nevienintelį aiškinimą, kurį ten mielai kiša.
    Galu gale Egidijus Kūris rašo, kas matyt yra ir jo tėvo, o gal ir jo paties išdavysčių priežastis: su Komunistais bendradarbiavo ne vien uolūs, bet ir bailiai. Lyg mums nuo to lengviau būtų... Jis nutyli, kad ir anie bendradarbiavo uoliai. Tą istorikas ir parodė.
    Protinga būtų tokiu būdu bausti statybininkus, kurie niokoja miestą ir žemę, valdininkus. Nes jie neįrodė, kad tai būtina. Net nesistengė. Bet Egidijus Kūris to niekada nesiėmė. Jis puola tik gerus žmonės, kurie atskleidžia Komunistus.
  2015.10.20 Europos žmogaus teisių teismas nusprendė, neva Lietuvoje Tarybų Sąjunga genocido nevykdė. Todėl įpareigojo išteisinti KGBistą Vytautą Vasiliauską ir duoti jam pinigų 2500 €. Pavadino jį valstybės karininku. Lyg jis būtų Lietuvos valstybės ir lyg ta valstybė būtų Tarybų laikais.

  Pirmininkas - Deanas SpielmanasLiuksemburgo paprašė "suinteresuotą asmenį" Rusijos Vyriausybę raštu pateikti pastabas (EŽTT Konvencijos 36 str.)...

  Gerai bent tiek, kad Egidijus Kūris balsavo prieš. Teismas nusprendė 1 balso persvara.
  Blogai, kad jis nei gebėjo, nei norėjo įtikinti Teismą kaip buvo... Ir dėl to nieko neveikė nei prieš, nei po to.

  Teismas vaizduoja, neva Tarybų Sąjunga naikino tik politinius žmones, o ne bet kokius. Būtent šią žmogaus rūšį Tarybų Sąjunga atsisakė įtraukti į genocido sąvoką po antrojo pasaulinio karo. Nors fašistai naikino ir jų Komunistus. Tad Teismas pataikavo Rusijos valdžiai ir tame.

  Tarybų Sąjunga žmones naikino visus, bet kokius, siekė sunaikinti būtent Tautą, o ne šiaip liaudį. Nors ir liaudį naikino savo bei svetimą. Dažnai vykdė savotišką "gamybos planą". Tai ir yra genocidas.
  Partizanai buvo to tik dalis. Gynėsi tauta, o ne kažkokie atskiri nuo jos būreliai. Būtent juos naikino Vytautas Vasiliauskas. O kiti jo bendradarbiai naikino kitus žmones. Jie veikė kartu. Negalima atskirti.
  Negalima partizanų žūdynių vadinti ir karu. Nes pagal karo teisę juos privalu saugoti. Bet daugumą jų nužūdė, net kai įkalino. Tikslas buvo būtent nužūdyti.
  Kartais partizanai kovojo su tais kareiviais, kurie vežė žmones į tremtį. Dažnas ir pats slapstėsi nuo tremties, ar primestos karo "mėsmalės" prievolės.
  Tremtyje prižiūrėtojai atvirai prisipažindavo, kad jie kankina darbu, badu, šalčiu su tikslu: kad žmonės mirtų.
  Net jau tremtyje, visiškai apolitiškus žmones tuntais papildomai "teisė" už tariamą, visiškai išgalvotą politiką. Papildoma bausmė ilgesnis kalėjimas buvo retai. Dažniau sušaudydavo. Pirmas teismas būdavo retai. Dažniau trėmė be teismo.

  2016.10.27 Aukščiausiasis Teismas paklusniai, neteisėtai išteisino KGBistą Vytautą Vasiliauską:
  http://www.lat.lt/lt/naujienos/pranesimai/lietuvos-auksciausiasis-teismas-864w.html
  Nežinau, ar davė jam pinigų.
  Tai pridarė 15 Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų. Iš jų panešėjas: Oleg Fedosiuk.
  Davė tik bylos Nr. 2A-P-8-788/2016.
  Nedavė nuorodos į nutartį, kad nenagrinėtume kokia ji neteisėta.
  Ten skaitytojų pastabos teisingos. 1 - perdėm paini.

  2018.01.09 Europos Žmogaus Teisių Teismas neteisėtai paskelbė, neva Vyriausybė sulaužė teisę į nuosavybę, kai perleido savininkui išlaidas griauti neteisėtą namą Molėtuose.
  Vyriausybė sakė, kad savininkas privalėjo išmanyti, kad valdžia leido statyti neteisėtai.

  Tikėtina, kad pats savininkas tyčia paskatino valdinininkus laužyti įstatymą.
  Kad nebūtų taip nubaustas, savininkas ir privalo domėtis, o ne teisintis neva nežinojo, kad ketina apsigyventi tavo balkone.
  Pagal Andriuko Korupcijos įstatymo §2.1 už ją atsako ir gavėjas, ir tiekėjas.

 • Juozas Žilys. Pirmininkas 1993-1999 metais. Prostitučių Mykolo Riomerio teisės universiteto dėstytuvas, profesorius. Teisės fakultetas, Konstitucinės ir administracinės teisės institutas. Dėsto nusikalstamus dalykus ir viešai: melavo, neva Vyriausybė ministrams nevadovauja.
  Riomerio universitete greta dėsto ir nusikaltėlis Algis Norkūnas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas, buvęs Tarybinis vyriausiasis prokuroras. Ten rasi pasakojimą ir apie aną.
 • Kęstutis Lapinskas. 1993-1999 metais. Labai jam ten patiko. Tad grįžo ir jame pasėdėjo dar 9 metus 2002-2011. Paskutinius 3 iš tų metų buvo pirmininku.
  Tada 2011.09.27 jam iškarto parūpino darbą Dalia Grybauskaitė: paskyrė į Teisėjų Etikos Komisiją. Ten jis sėkmingai tęsė nusikaltimus. Tiesa, įkliuvo truputį. Tad Prezidentė jį tyliai pašalino, kad smarkiau nekliūtų.
  Manau, kažkokia jo giminė Šarūnė Lapinskaitė buvo nusikaltėlės Prezidentės Dalios Grybauskaitės patikėtinė per 2009 rinkimus į prezidentus. "Šeimos ranga". Teisėjai rinko sau Prezidentę.
  Nuorodoje į Etikos Komisiją rasi ir daugiau jo giminių - ne bet kur, o teismuose.

Iš kur atšliaužė nauji Konstitucinio Teismo nariai.

Valstybės kontrolė
http://www.vkontrole.lt
Pažeidimus ieško vangiai. O kai nustato ar įtaria, nestebi ir nesiekia ištaisymo.
2010 balandžio mėnesį vadovė Rasa Budbergytė perbėgo poilsiauti, ir prisidirbti į "Europos Audito Rūmus". Tose "rūmuose" ji jausis kaip princesė.
Jos vietą užėmė nauja vadovė Giedrė Švedienė. Ji ryžtingai pareiškė, kad nebebus aplaidi ir sieks pažeidimų taisymo. Seniau jie pažeidimus tik aiškinosi. O taisė niekas.
Gaunasi, kad valdininkai pripažįsta, kad Valstybės Kontrolė buvo bloga. Bet niekas už tai nenubaustas. O neatsakingą buvusią viršininkę paskatino: suteikė jai poilsinę "darbo" vietą Europos Sąjungos įstaigoje.
Seniau G. Švedienė dirbo tos pačios įstaigos 3-iojo audito skyriaus (departamento) direktore. Kaip suprantame, aplaidžiai dirbo... Kaip gaunasi?.. Ar dabar ji pasitaisys?.. O kaip už ankstesnį aplaidumą atsakys?
  Nuorodos kur kitur Valstybės kontrolė kišo nagus (nesekmingai):
 • 1995 metais leido Komunistui Genadij Konopliov pavogti didžiausią Lietuvos spaustuvę už 300000 Lt.
 • Vis markstosi į visišką pinigų švaistymą krizės metu.
  Ten - ne jų darbas, o tik švaistymo sąrašas, padariniai. Valstybės kontrolė nevekia. Kitaip to sąrašo nebūtų.
  Kartais Valstybės Kontrolė tame šaistymo sąraše "atsimerkia": pranešė, kad laisvų valdiškų patalpų apstu. Ir "užsimerkia": nieko nedaro ir dar man atsikalbinėja.
  Jie gaudo tik smulkmenas. Tada verkšlena, neva algas sumažino, ar atstato "neproporcingai" (žiūrėk nuorodą žemiau).
 • Pastebėjo Andriuko puslapį apie atliekas. Perskaitė tautai garsiai iš jo ištrauką, kad 90% atliekų neperdirbamos. Bet nesuprato sakinio, kad reikia tiesiog negaminti pakuotės.
  Švaru ten kur nešiukšlinama. Tai yra pirmas ano straipsnio sakinys. Perdėm skubėjo, nedaskaitė... Arba jį "peršoko" ieškodami straipsnio esmės toliau. Kaip valdininkams įprasta, tikėjosi, kad straipsnis pripiltas "vandens".
 • 2013 metų sausį pastebėjo atominį nuodingos reklamos grybą tik po to kaip per vėlai paprašė Seimo narys. Reklama dygo kaip ant milijonėlių jau 2 metus. Nesama Visagino atominė elektrinė iššvaistė 30 mln Litų savęs liaupsėms.
  Valstybės kontrolė neaiškino, kad tos "reklamos" išvis nereikėjo. ... O jei jau daryti, tai tokią kaip Andriuko.
  2013.10.18 kažkokia komisija (galbūt Seimo) rado ir daugiau švaistymo, kurio Valstybės Kontrolė kažkodėl neteisingai netikrino, tuo nusikalto.
 • 2013.10.30 Giedrė Švedienė verkšleno, kad jų įstaigai blogai atstatė algas dėl nuosmukio (krizės).
  (vkontrole.lt puslapis) Bet nerašė kokios būtent tos algos. Verkė tik, neva pavaldinių algos tapo 22-30% didesnėsvadovų.
  Nors, kas žino, kas daugiau dirba ir kieno alga buvo pernelyg maža, ar pernelyg didelė?.. Gal jiems bet kuriuo atveju - perdaug pinigų ir nėra ko skųstis. Arba algos buvo mažos, todėl ir padidėjo, o kitiems liko...
  Ir kreipėsi į teismą... Matyt irgi be jokių skaičių. Atstatinės proporcijas, kurias sugeba įžvelgti Konstitucijoje. Viršininkai prisiteis daugiau už pavaldinius. Sieks "proporcijų", o ne teisingo skaičiaus.

  Gal ir be to daug turite? Tada teisinga būtų reikalauti ne sau daugiau, o pirma kad atstatytų kitiems, kieno algos mažos. Jiems dar neatstatė algų. - Užjausti skurdžius ir iki tol atsisakyti atstatyti sau.

Viešųjų pirkimų tarnyba
Buvęs Tarnybos vadovas Žydrūnas Plytnikas kažkada sakė, kad nusikaltėlių Valstybė per viešuosius pirkimus praranda iki 1½ milijardo litų per metus. Nesupratau, ar jis gyrėsi, ar guodėsi.

Tarnybos naują vadovę Dianą Viliūtę kažkada parinko ir paskyrė nusikaltėlė prezidentė Grybė.
Žemiau rašau, kaip 2016 metais ji anai atidirbo.

2013.01.23 Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas pareikalavo, kad Artūro Zuoko valdiško taksi įmonė pavadinimu "Vilnius veža" nutrauktų geldų nuomos sutartį. Sakė, kad įmonė pažeidė reikalavimą daryti konkursą. Jo išvengė, nes parašė, kad pirkimas - mažos vertės. Nesudėjo ankstesnių pirkimų, kad vertė buvo didelė.

Tarnybos vadovas reikalavo tik tiek.
Dar paklusniai grasino nutraukti sutartį per teismą.
Negrasino baudžiama byla už piktnaudžiavimą.

Zuokiško taksi įmonės vadovas Vitas Statulevičius apsidžiaugė nebaudžiamumu. Suįžulėjo. Melavo, neva nieko jis nepažeidė. Todėl nieko netaisys.
Patyliukais su Artūru Zuoku pasidžiaugė, kad po mėnesio sutartis bet kuriuo atveju baigsis. Jie vėl darys slaptą konkursą ir laimės tavo pinigus.

2013.02.04 nusikalstamo Seimo narys Petras Gražulis prašė, kad Generalinė prokuratūra ištirtų ir apgintų viešą interesą: 2011, 2012 metais nesama Visagino atominė elektrinė iššvaistė 30 mln. Litų raginimams save statyti (reklamai).
Ten rašau, kad ta pati įmonė tuo pat metu šlovino (reklamavo) ir Rusijos branduolinę įmonę, ir paskui Konservatorių partiją.

Iki tol Generalinė prokuratūra, Viešųjų pirkimų tarnyba ir Valstybės kontrolė neveikė. Taip ir liktų, jei ne Seimo nario noras save paviešinti dykai. Jis per vėlai "pastebėjo", nes 2 metus nerūpėjo. Tik dabar parūpo tapti žinomu.
Tik po to, kai jis paklausė, Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtino, kad "reklamą" užsakė neteisėtai, pažeidė atrankos tvarką.
2013.02.05 tarnyba papildomai žurnaliugoms patvirtino, kad baudžiamos bylos kelti tikrai neprašė.

Valstybės kontrolė tylėjo, kad tos "reklamos" išvis nereikėjo. Apie atomą žmonėms reikėjo aiškinti visai kitus dalykus. O jie - pigūs. Pavyzdžiui: mano puslapio skyrius apie atomą, kurį rasi per nuorodą į atominę elektrinę. Jį rašiau dykai.

2013.10.18 kažkokia komisija (galbūt Seimo) rado ir daugiau švaistymo. Nesama Visagino Atominė Elektrinė pirko kažką brangiai tik iš vieno tiekėjo. Dar paskelbė, kad anksčiau Valstybės Kontrolė kažkokių pirkimų neteisingai netikrino. Pavadino tai arba dideliu aplaidumu, arba nusikaltimu.

2016.08.30 Tarnyba staiga "prisiminė", kad 2014 metais Krašto apsaugos ministerija Kariuomenei pirko "auksines" šakutes, palapines, antklodes, kastuvus.
Kaip įprasta, prie to reikalo tuoj priskreto nusikaltėlė prezidentė Grybė: papliurpė, kad vogti draudžiama.
Nutylėjo kodėl 2 metus Tarnyba ir jos prokurorai dėl to nieko nedarė.
Taip jį keršijo Komunistams.
Prieš Seimo rinkimus visus tuos metus ji puldinėjo savo šalininkus ir priešininkus.
Dar jai pikta buvo, kad tais pat metais iš jos bendrininkų atėmė net 2 stambius pinigų krepšius, kuriuos nešė jai.
Nors, bent 1 tą "krepšį" ji gi pati atėmė iš tokių bendrininkų: 2016.05.12 sukūrė Liberalų sąjūdžiui baudžiamą bylą. Taip už paramą rinkimuose ji jiems "atsidėkojo". Noras juos sužlūgdyti prieš rinkimus yra stipresnis už gaujos susitarimus.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vpt-etisko-elgesio-viesuosiuose-pirkimuose-gaires-priemone-siekti-aukstesni
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
2017 metų sausį Viešųjų pirkimų tarnyba pagamino ir parodė savo internete rašliavą kaip atsisakyti kyšio, dorai viešai pirkti, nevogti.
Raštas turėjo būti kitoks, trumpas ir aiškus: pakeisti suktus valdininkus gerais. Tada ir be ilgų patarimų nevogtų.
Pastaboje tenai skaitytojas rašo sarmatą (kompromituojančią medžiagą):

 • Tarnyboje dirba buvusių vadovų giminaičiai ("šeimos ranga").
 • Jas dirbti priėmė, sulaužius Valstybės Tarnybos Įstatymą.
 • Jos neturėjo išsilavinimo. Gal visai jokio.
 • Buvęs Tarnybos vadovasvaldiškus pinigus "nupirko" joms diplomus iš prostitučių Mykolo Riomerio teisės universiteto.
 • Tos giminaitės netapo viešųjų pirkimų žinovėmis. Gal ir dirbti to nepradėjo.
 • Ir pati direktorė Diana Vilytė nėra viešųjų pirkimų žinovė.
  Nors, kažin ką ten reikia mokėti. Juk pirkti moka visi. Tik vogti - ne visi. Gal mokinosi vogti.

2017.11.27 Direktorė Diana Vilytė ėmė "pertvarkyti" Viešųjų pirkimų tarnybą. Nors sako, neva neatleis nei 1 darbuotojo.
Tada darbuotojai, slėpdami vardus, pasiskundė žurnaliūgomsBNS, kad ji globoja tik darbuotojus iš Lietuvos verslo paramos fondo. Nerašė kaip. Gal priims į darbą naujus. Pagausins valdininkus.

2019 spalį Diana Vilytė dingo iš direktorės krėslo.
Po to vadovės kažkodėl nebuvo 3 mėnesius. Nejaugi iš darbuotojų neranda nieko? Nebūtina sodinti į krėslą tik valdžios partijų tarnus.

Lietuvos Bankas
Ukrainos vėliava
Nuorodos:
Lietuvos Bankas dangsto Baltarusijos laisvės gynėjo išdavikus
Lietuvos Bankas dangsto šalpos Ukrainai grobstytojus
Neteisėtai leidžia telefono įmonėms imti PVM 21% ir pelną.
Ryšių įmonės ir pinigų gavėjai nutyli, kad telefonais 1482, 1485 ir kitais tu šelpi ne tik Ukrainą, o Lietuvos valdžią ir įmones.

Sąrašas kaip gelbėti ir kaip vaizduoja pagalbą Ukrainai.

Lietuvos Pašto "raudonasis" vadovas, kai jį užgrobė, atsainiai kalbėjo apie moralę.
Panašiai kaip sekančios nuorodos aprašyme minėtas Lietuvos Banko vadovas Vitas Vasiliauskas
Ten miniu ir daugiau atvejų kaip ir kas niekino moralę. Tai vėl darė ir Komunistai.
Daug metų Europos Sąjungos Centrinis Bankas ir kiti beviltiškai skolino Graikijai
Lietuvos Bankas jo ir kitų bankų neprižiūrėjo. Dar ir pats skolino net 5% mūsų pinigų.
O šio neprižiūrėjo nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ten - jos kvailysčių sąrašas. Pasakoju apie abu.
2015 metais Europos Sąjungos Centrinis Bankas 10% nuvertino tavo pinigą Eurą
Lietuvos Bankas jo neprižiūrėjo.
O šio vėl neprižiūrėjo nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Lietuvos Bankas tariamai pražiopsojo "išplautus" milijardus €Rusijos valdžios tarnų
O valdžia vis dalina pinigus dovanų šitiems sukčiams.

Dar ir Seimo narys, Pinigų komiteto ("Biudžeto ir finansų") pirmininkas Stasys Jakeliūnas (http://jakeliunas.lt) barė Lietuvos banką, kad jam apgaulingai atsakė apie 2008 metų nuosmukio (krizės) priežastis.
Lietuvos bankas talkino bankams klastoti palūkanų kainą. Tokiu būdu jie prisiplėšė 500 mln. €.
Statys žadėjo reikalauti, kad tai tirtų prokurorai.
2019 metų balandžio mėnesį prokurorų to prašė ne Statys, o nusikaltėliai vyriausybė.
2019.08.02 gneralinė prokuratūra neteisėtai atsisakė tirti. Neva kiekviena paskola yra asmeninis susitarimas.
- Ne. Tą ir reikia tirti, kad nebuvo asmeninis. Palūkanas ViLiBor klastojo. Slapta sutardavo, urmu, visi bankai kartu. Nelikdavo pasirinkimo nei asmeninėms deryboms, nei tarp bankų.

2019.04.03 Lietuvos Bankų asociacijos pirmininkas Mantas Zalatorius sakė, neva nedera viešai plauti skalbinių. Gąsdino, kad iš Lietuvos pabėgs bankai.
Jis yra ne Lietuvos, o Švedijos bankų asociacija. Nes Lietuviškų bankų nėra.

2020.06.02 nusikaltėliai STT sulaikė:

 • Mantą Zalatorių (dar jis yra Pramonininkų konfederacijos vadovo pavaduotojas),
 • Verslo konfederacijos vadovą Valdą Sutkų,
 • AB "Kauno tiltai" vadovą Aldą Rusevičių (jų valdybos narys Pranas Benetis medžiojo kartu su valdininkais, laimėjo pinigus kelią jiems tiesti į mišką),
 • UAB "Šiaulių plentas" Juozą Aleksą,
 • ir kitus tariamus verslininkus.

- Už tai kad ėmė kyšius - 400000 € - kad keisti įstatymus, kurie gina bankus ir kitus tariamus verslus ("prekyba poveikiu").
Sutkus teisinosi, kad pas jį rado tik 10000 €...
STT paėmė popierius iš nusikaltėlių Seimo kanceliarijos, prekeivių šutvės "Maxima".
2019 metais jie sužlugdė Seime siūlymą apmokestinti bankų turtą. Vietoj jo sutiko didinti pelno mokestį iki 20%. O buvo 15%. Zalatorius nešė Sutkui ne asmeninius, o valdiškus pinigus. Juos grynino per patarimų įmonę ("konsultantų"), kuri pinigus grynino per kompiuterių įmonę. Anoms išrūpino valdiškų pinigų (užsakymų). Jie padėjo man išvaryti Susisiekimo ministrą Roką Masiulį, nes jiems irgi trukdė, vogti. Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis tuoj atsižegnojo nuo "" (nesakė ko). Sakė kad vyriausybė ir visokios valdiškos įstaigos jau prieš metus nusprendė nebebendrauti su "jais"; netgi buvo kažkokie teisiniai ginčai.

2019.04.09 Konservatoriai barė Stasį, neva jis keršija Lietuvos Bankui ir SEB už tai, kad atsisakė duoti jam darbą, kai seniau prašė.
Stasys Jakeliūnas atsakė, kad jis tik siūlė bendradarbiauti kažkaip. Jie atsisakė. Lietuvos Bankas, o gal ir SEB sakė jam, kad sprendžia nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Valdiškas Lietuvos radijas nespėjo jo kalbos išjungti, kad užčiaupti.
2019.04.16 nusikaltėlis buvęs ministras pirmininkas Andrius Kubilius teisinosi, neva palūkanos ViLiBor visame pasaulyje buvo tokios. Jis nutylėjo, kad visas pasaulis klastojo palūkanas.
2019.04.17 berods Konservatoriai pareikalavo, kad prokurorai iškeltų Stasiui baudžiamąją bylą už tai, kad neva ardo pasitikėjimą bankais.

Nuorodoje žemiau ankstesnis Lietuvos Banko vadovas melavo, neva palūkanų neįmanoma daryti mažesnių. - Pats gi jas klastingai užkėlė.

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/lietuvos_bankas_atsidure_rojuje/
2009 metais Seimas pagaliau tikrino Lietuvos banką.
Rado kiek ten darbuotojų: 843. Kad jų daugėja. Algos: virš 4000-20000 Lt.
Viso algos per metus: 49 mln. Lt.
2 mln. Lt poilsinio darbo kelionėms (komandiruotėms).
Paskolas patys sau duoda 3 kartus pigiau. Viso vien per 2004-2008 metus: 55 mln. Lt. Nors skolinti nėra Lietuvos Banko darbas.
Neva skolina iš savęs, kad netektų skolintis iš bankų, kuriuos jie tariamai prižiūri. - Kad anie nedarytų prižiūrėtojams įtakos per paskolą.
Bet pats buvęs vadovas Reinoldijus Šarkinas turi didelius indėlius tuose pat bankuose. Gal jis aniems paskolino brangiaipigių valdiškų paskolų. Už 55 mln. Lt, per metus gauni 7,5 mln. skirtumą tarp palūkanų. Ir gali visą gyvenimą nebevaikščioti į darbą.
O kaip matome dabar ankstesnėje pastraipoje, kad pats Lietuvos Bankas talkino klastoti didesnes palūkanas.
Seimo Pinigų komiteto ("Biudžeto ir finansų") buvęs pirmininkas Kęstutis Glaveckas (Liberalų sąjūdis; kažkada ėmė pinigus iš "GazProm") yra Šarkino pavaduotojo D. Petrausko uošvis.
http://www.ekspertai.eu/ukio-bankas-kas-uz-spalvingos-dumu-uzdangos
2013 metų vasaris. Ūkio Banko žlugimo, ar žlugdymo apžvalga.

Papildomai aiškinu. To banko savininkas: Vladimir Romanov. Jis kurį laiką turėjo krepšinio komandą "Žalgiris". Prieš bankrotą jis prašė iš Kauno valdžios 10 milijonų Litų. Tie nedavė. Tada jis komandą apleido.

Bankroto administratorius, teisininkas Adomas Audickas pasamdė savo buvusio darbdavio advokatų įmonę "Raidla, Lejins & Norcous". Tos įmonės vadovas (matomai Irmantas Norkus) yra ir Lietuvos Banko vadovo Vito Vasiliausko geras pažįstamas: buvęs kambariokas iš mokymosi laikų. Administratorius su busimais samdiniais rengėsi valdyti Ūkio Banko bankrotą jau prieš jį, iš anksto. Jie žinojo kad bankrotas bus. Žinojo, kad juos įdarbins, ir kad įdarbins vienas kitą. Be jokio konkurso.
Už bankroto valdymą berods vien administratorius paėmė 45000 Lt per 6 darbo dienas.
Ką būtent jis atliko nežinome. Nepamenu, ar samdytai įmonei mokėjo iš to ką gavo, ar papildomai.

Adomas Audickas anksčiau buvo Ūkio ministro Rimanto Žyliaus patarėju apie valstybės valdomų įmonių pertvarką.
Nuo 2012.02.28 pabuvo viceministru.
Po to dirbo pas tuos advokatus, kuriuos dabar ir pasamdė.

Vitas Vasiliauskas į priekaištus, kad pažįstami daro valdišką verslą, atkirto, neva jie nėra valdininkai. Todėl gali bet ką.
Jis nepaiso, kad valdininkams prilyginami visi, kad vykdo valdžią. Net jei samdytum per konkursą, privalėtum į konkursą įtraukti rangovų rangovus.
Vitas Vasiliauskas tarė:
etika ir moralė - ne šio pasaulio dimensijos. Jis turėjo omeny bankus.
Jis tyčia painioja. Mes kalbame ne apie bankus, o apie valdžią. O ir bankai, kaip ir visi žmonės, privalo būti dori.

Tarp ankstesnių nuorodų miniu, kad panašiai atsainiai apie moralę kalbėjo Lietuvos Pašto "raudonasis" vadovas, kai jį užgrobė.

2013.02.26 nusikaltėliai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija paklusniai pamelavo, neva Adomas Audickas etikos nepažeidė, nes neva jis yra privatus. Nutylėjo, kad jis nėra privatus. Jis - valdiškas, nes atlieka valdžios pareigas. Tarnautojui prilyginamas asmuo. Privatus gali būti, tik jeigu esi visai nevaldiškas, arba kai pasekmės neįtakoja valdžios.
Net jeigu jam nebūtų taikoma atsakomybė, ji pereina tam, kas jį pasamdė: pačiam Lietuvos Banko vadovui Vitui Vasiliauskui. Negali taip būti, kad rūpesčių painiava būtų, o pasekmių - ne. Negalima dangstytis privačiais asmenim.

2013.03.05 jis perskaitė šį mano straipsnį apie save. Tada Vitas Vasiliauskas nusprendė įrodyti man, neva esu neteisus: pats geru noru paprašė, kad nusikaltėliai Vyriausioji tarnybinės etikos komisijaištirtų. To paties paprašė ir Seimo narys Petras Gražulis ne doru tikslu, bet kad susireikšminti.
Vitai Vasiliauskai, aš neabejoju, kad Komisija nuspręs bet ką, kaip patogiau. Tavo kaltės įrodymas yra ne Komisija, o įstatymas, sveikas protas, sąžinė. Komisijos pliurpalai negali pakeisti šių reikalavimų.
Tu privalėjai nusišalinti nuo sprendimo.
To nedarei. Tada privalai ne į Komisiją kreiptis, o atsistatydinti. Nedera ja prisidengti, prašyti, kad užstotų, perleisti jai atsakomybę: "Štai, aš manau, kad pažeidžiau, o va Komisija nemano". Nes įstatymus privalai žinoti pats. Jei nežinai, reiškia netinki darbui. Jei kreipiesi į Komisiją, reiškia ir pats abejoji, kad pažeidei įstatymą. O už pažeidimą dera atsistatydinti. Kitaip, tu kvailai skambi: "galbūt padariau pažeidimą, bet dar padirbėsiu".
Jei lieki darbe, tada Komisija jaus spaudimą neveikti.

2013.05.21 Vyriausioji Tarnybinės Etikos Komisija vėl paklusniai apgavo, neva nėra įrodymų, kad Vitas Vasiliauskas asmeniškai norėtų samdyti Adomą Audicką ir ano įmonę, kurioje pats seniau dirbo.
Komisija supainiojo kaltinimą ir abejones. Nevyksta teismas. Įrodymų nereikia. Ir vargu ar jų įmanoma rasti. Pakanka abejonių. Jas sukelti draudžiama.
Neturi reikšmės ar nusikaltėlis žinojo, kad nusikalsta, ar to norėjo... pats, ar per statytinius.

Kažin kuriais metais nusikaltėlis Adomas Audickas nušliaužė imti "ilgą" algą Ukrainos Ekonomikos ir Prekybos ministro Aivoro Abromavičiaus vyresniuoju patarėju. Ten irgi pešėsi dėl grobio, kol ministrui teko atsistatydinti ir priežastimi vaizduoti, neva sugedę yra kiti, o ne jie.
Ant Ukrainos jis sugebėjo pasėdėti ant daugybės krėslų, dažnai vienu metu.
Tuo pat metu vadovas ir ant Lietuvos patarėjų įmonės "Pactus", MB.
2021.04.09 ten Ukraina pagaliau pradėjo tirti kaip nusikalto Adomas Audickas. Jis jau peršliaužė į Geležinkelius. Ten neteisėtai pirko vagonusRusijos. Rusija kariauja prieš Ukrainą.

http://www.alfa.lt/straipsnis/50021310/generalines-prokuraturos-uzvaldymo-planas-ar-pavyks-nusikalstamam-pasauliui-susodinti-savus
Kiti straipsniai ten yra apie ištvirkusią lytį ("seksą"). Dar ten yra nuoroda į nedorą televizorių. Neskatinu aš jų.
Ten antraštė, neva gauja susodintų savus - tėra geras noras. Apie tai ten nerašo.
Ūkio Banko bankrotą tyrė FNTT. Tam vadovavo Generalinės prokuratūros buvęs Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Simonas Minkevičius. Vėliau jis tapo Klaipėdos apygardos vyriausiasiuoju prokuroru.
Jis tyčia prieš pat apklausą leido Romanovui pasprukti į Rusiją. Kažkas slapta davė Europos arešto orderį. Kažkas turi įrodymą, kad Minkevičius tyčia per kažkurį interneto puslapį (socialinį tinklą) parašė apie tai žurnaliūgai. O tas tyčia paveišino. Taip įspėjo Romanovą neišvykti iš Rusijos.
Minkevičius liovėsi tirti Romanovo bendrininką Gintarą Skorupską.
Ar ne ano giminė nusikaltėlė prokurorė Daiva Lisauskienė Skorupskaitė?
Anas yra įmonės "Boslita" vadovas, Kauno Daškinių nusikaltėlių gaujos narys. Kartu su Romanovu nugvelbė iš Ūkio Banko 15 miln. €.
Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausias prokuroras, nusikaltėlis Simonas Slapšinskas kažkodėl tą tyrimą atnaujino. Gal norėjo sudoroti savo varžovų gaują.
Minkevičius vilkino ir "Vilniaus energijos" bylą. Ji į teismą pateko tik, kai ją davė kitam prokurorui. Abi bylas gina advokatas Jovitas Elzbergas. Gal jis - sukčius.
Kai tapo Klaipėdos apygardos vyriausiuoju prokuroru, Minkevičius vertė nusikaltėlių STT Klaipėdos valdybą nutraukti kažkokią visų laikų didžiausio kyšio bylą. Generalinės prokuratūra ją irgi atnaujino, perdavė Kauno apygardos prokurorams.
Kriminalinės policijos biuras tiria, kaip Minkevičius, jų pačių skyriaus viršininkas Artūras Kemežys kartu su įtariamaisais atliekų tvarkytojais nuolat važinėją žvejoti į Norvegiją. Nors įtariamiems draudžiama išvažiuoti.
Už nusikaltimus 2016 metų geguže Minkevičius ketino save paaukštinti: dalyvavo atrankoje tapti generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vadovu. Jį tam "įkalbėjo" nusikaltėlis generalinio prokuroro pavaduotojas Žydrūnas Radišauskas. Anas ir pats pakilo į savo krėslą už nusikaltimus.
2016.05.11 jis išsigando, kad šią pasaką apie jį paviešino. Pasitraukė iš konkurso ir nusišalino iš Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijos, kai ta nagrinės Generalinės prokuratūros 2 skyrių ("departamentų") vadovų krėslus:

 • Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo;
 • Baudžiamojo persekiojimo.
Paaukštinti save į 2 krėslus generalinėje prokuratūroje išsirikiavo ir daugiau nusikaltėlių.
Ten jie klysta neva Irmantas Mikelionis geras. 2015.09.25 jis jau dangstė teisėją Dambrauskienę ir Meilutį. Anie irgi norėjo aukštintis už nusikatlimus: į generalinius prokurorus.

Įmonės, bankai ir prižiūrėtojai - sukčiai. "Vakarai" baudžia bent kartais.
Lietuva - ne. Bausmė neįmanoma.
http://www.bbc.co.uk/news/business-58026162 - raštas
http://www.bbc.co.uk/programmes/w3ct2h07 - garsas, daugiau negu rašte
Vos 1⁄77 pranešimų baigia bausme. O kiek dar sukčių žmonės neskundžia.
"Auditoriai" beveik visi sukčiai.
2001 bankrutavo energijos įmonė "Enron". Vaizdavo skolas pelnu. Ji buvo 7 didžiausia JAV.
2020 metais Vokietijos pinigų prižiūrėtoją (gal Centrinio banko vadovą) išvarė, kad neprižiūrėjo sukčių "Wirecard". Dar ir pačius skundikus persekiojo.
Britanijoje Halifax bank of Scotland (HBoS) vertė paskolų gavėjus brangiai samdyti patarėjais bendrininkus.
Banką perėmė Lloyds bank.
Niekas nenorėjo tirti. Svarbių sukčių tarnyba ("Serious fraud office") neteisėtai atsisakė. Tiktai 2010 metais Policijos nuovada tyrė. Po 3 metų pasodino 3-5 metams.
 • Vitas Vasiliauskas. - Valdybos pirmininkas.

  Alga: 13000 €/mėn. Nežinau ar prieš mokesčius, ar po, į rankas. 2020 metais Seimas bando ją mažinti, bet vos 1⁄3. Bet kokio valdininko alga sąžininga būtų ne didesnė negu 2000 € prieš mokesčius.

  Buvo nusikaltėlės Prezidentės Dalios Grybauskaitės rinkimų būrio (štabo) vadovas. Ji jam davė šį krėslą kaip padėką.

  Prieš tai, kaip gavo šį krėslą, jis atstovavo Rusijos vagių turčiui ("oligarchui") Nikolaj Cvetkov apie ano klastotą įmonę mažų mokesčių šalyje ("ofšorą").
  2016 metų balandį tai paaiškėjo iš vadinamų "Panamos popierių". Juos tarptautinei žurnalistų-tyrėjų sąjungai ("International Consortium of Investigative Journalists") kažkas slapta perdavė iš Panamos įmonės "Mossack Fonseca". Jis prisipažino, kad atstovavo ne 1 mažų mokesčių įmonei ("ofšorui"). Nesakė kiek. Nežinau ar tai nutylėjo prieš tai, kaip gavo krėslą.
  Gegužę Seimas kvietė jį aiškintis.

  2006-2007 metų žiemą jis atstovavo Britų Mergelių salų tokiai įmonei "Redder Investments". Valdė jos sąskaitas SEB banke.
  Įmonę įsteigė 2004 metais. Ji priklausė Olandijos įmonei "Nikoil Asset Management B.V.".
  Kažkada susijungė bankas "Uralsib" (gal "Uralsib IB Holding AG") ir "Nikoil Finance" (gal "Asset" dukterinė įmonė). Gavosi Šveicarijoje įmonė "Uralsib IB Holding AG". Ji priklauso Rusijos grupei "Uralsib".
  2005 metais ta Mergelių salų įmonė jau priklausė vien įmonei "Uralsib IB Holding AG".
  Cvetkov buvo pagrindinis "Uralsib" akcininkas (neaišku įmonės Šveicarijoje, ar visos grupės).
  Kažkada prieš tai "Nikoil" (nesuprantu kuri: "Asset", ar dukterinė "Finance") atstovavo įmonei "Lukoil derybose pirkti Lietuvos gamyklą "Mažeikių naftą. Nežinau, ar nupirko. Nežinau kam anksčiau priklausė įmonės "Nikoil ...". Gal irgi Rusams.

  Yra didelė tikimybė, kad jis talkino Cvetkovui įteisinti pinigus, kuriuos anas vogėRusijos.
  Gal ir vėliau talkino jam gvelbti ir Lietuvos turtą.
  Gal talkino ir anksčiau.

  http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/is-kur-puola-rusai-1770136
  2019 metais Vitas Vasiliauskas talkino Rusijos valdžios statytinių įmonei "Revolut" steigtis Lietuvoje. Tai įmonei 250 mln. $ davė Rusijos milijardierius Jurij Milner. Jis juos gavo iš kažkokios pinigavimo įmonės "DST Global". Dar Jurij Milner per Rusijos valstybinį banką VTB įsigijo dalį "Snukių knygos" ("Facebook", "akcijas"). Anuos pinigus gavo iš įmonės "Gazprom Investholding". Ją valdo Rusijos valdžia. Abu reikaus Milneriui talkino Rusijos vagių turčius ("oligarchas") Ališer Usmanov. Anas yra Rusijos prezidento Vladimir Vladimirovič Putin (VVP) tarnas ("draugas"). Amerika išvijo Milnerį. O Lietuvos bankas priglaudė.

  2020 metais priglaudė ("registravo") kažkokią pinigų įstaigą "Settek". Teisinasi neva niekas neperspėjo. Bet 2018 metais nusikaltėliai VSD lygtai perspėjo. Nesupratau ar perspėjo būtent apie tą įstaigą, ar bendrai.
  Lietuvos bankas skubiai pritaikė įstatymą, kad atplūstų kuo daugiau iš Rusijos valdžios vogtų pinigų. Pataisas teikė Seimo nariai Antanas Nesteckis ir Andrius Palionis (Komunistai).

  Dėsninga, kad Vitą Vasiliauską globoja KGB mokyklos mokinė nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ten rašo, kad ji prisipažino, kad mokėsi ten.
  Tai rašau ir aš:
  http://andrius.saugokmedi.lt#Dalia Grybauskaitė
  Ten rašau, kad dar ji slėpė tėvą KGBistą, plėšiką, vaizdavo jį tremtinių.
  Jos tėvas gali būti visai kitas, stambesnis KGBistas:
  http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė Grybauskaitė iš kur

2015.12.18 Lietuvos Bankas savo namo sienos angoje pastatė paminklą pirmam banko valdytojui Jurgučiui. - Galva ant stačiakampio stulpo. Abu išliejo iš 50 centų Litiškų monetų. Jos tapo atliekamos, kai Litą pakeitėt į Eurą. Sveikus centus prismaigstė į lydinį, kad matytųsi. Prikimšo juos į užpakalį, burną: visą jį iš jų išliejo. Buvęs valdininkas susiliejo su pinigu. Tik ne pakorė, su jais, kaip įprastai gaujos susidoroja su išdavikais.
- Valdininkai apsidovanojo; smaginasi; lėbauja; apsikarsto, dabinasi pinigais; statosi paminklus, neva jie - vertesni už tave.

2016.03.18 nusikaltėliai STT pradėjo tirti kaip Valdemar Aleksiuk sakė Kazui Ratkevičiui - kredito unijos Centro taupomoji kasa vadovui -, kad Lietuvos Bankas ketinabausti; už didesnį negu 50000 € kyšį siūlėsi tarpininkauti, kad nebaustų. Kaltininkas nedirba valdžioje. Jis sakė, kad pažįsta Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos viršininką Vytautą Valvonį ir ano kažkokį draugą, tenisininką Andrių Labunską. - Dėsningai begėdis sportininkas. Ten jis dar patvirkino kitą tenisininkę Daivą Labunskienę. O pinigus pralošdavo kortom. Daiva ir pati dirba sukta draudimo brokėre: gal ragina vengti mokesčių per gyvybės draudimą, ar dar kitaip. Gal ir pirkėjus apgauna.
Pagrindinius pinigus atiduotų Valvoniui.
Keista, kad gaują įskundė. Juk visi bankai - susitarę. Gal atsitiktinai pasitaikė perdėm sąžininga darbuotoja. Vargu ar pats Ratkevičius skųstų. Juk ir pats tai gaujai kažkada vadovavo - Lietuvos Bankui.
Gal tas tarpininkas priklauso varžovų gaujai. Gal jis išvis nėra tarpininkas, apsimetė. Jei nebaustų, tada jis atrodytų tikras ir verstųsi toliau. Jeigu baustų, tada juo nebetikėtų, tektų dingti.
Tikėtina, kad jis - tikras. Nes jis turėjo rodyti, kad žino apie auką kažką blogą. Tą žinoti gali labiau iš Lietuvos Banko, arba iš aukos darbuotojų. Vargu ar tam pakaktų viešų žinių. Nes, net jeigu jos būtų blogos, už jas Lietuvos Bankas nebaudžia niekada. Ir tikrai 2015 metų gruodį Lietuvos Bankas tikrino tą uniją, grasino atimti licenciją.
Kaltininką sulaikė tyčia anksti. Nes jis jau atvedė iki 1 bendrininko Lietuvos Banke. Neteisėtai liovėsi visus sekti. Pavaizdavo, neva jis ten bendrų neturi, apsimetė tarpininku.
Taip apriboti tyrimą norėjo nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė ir jos globotinis Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Nes kyšininkų tarpininkas galėtų atvesti tyrėjus ir iki jų. Bent kokie, net ir smulkiausi bendrininkai Lietuvos Banke reikštų, kad 2016.04.01 Vitas Vasiliauskas negautųSeimo savo krėslo antrą kartą.
Juk Vitas Vasiliauskas sakė, kad pats pasirinko Valvonį, kad pasitiki juo kaip pačiu savimi, kad abu jie vadovaujasi vienodomis vertybėmis. Tai reiškia, kad ir Valvoniui etika ir moralė - ne šio pasaulio dimensijos.
2016.05.06 laikraštpalaikis "Komjaunimo Tiesa" (Lietuvos Rytas) paskelbė garso įrašą kaip 2015 gruodį vienas iš bendrininkų Vytautas Valvonis tarėsi su Labunsku apie 50000 € kyšį. Jis sakė, kad parašys kažką baisaus tai unijai, kaip galios ir suokalbio įrodymą. Ir tikrai paskui jis parašė, kad unija bloga ir iškvietė Kazį Ratkevičių į Lietuvos Banką pokalbiui 2015.12.30; uždraudė plėtrą; 2016 balandį dar kartą tikrino.
Tarpininkai Aleksiuk ir Labunskas prašė sau po 5000 €. Bet su Valvoniu suderėjo tik po 2500 €... ir baudžiamąją bylą. O Valvonio net netyrė. - Pigūs "atpirkimo ožiai".
Pokalbis - reikšmingas. Jis dirba banke. O jo neieškojo.
Valvonis ir Labunskas gausiai keikėsi necenzūriškai ir pravardžiavo Ratkevičių ar visą uniją žasimis.
Jie kalbėjo ir apie pirmininką Vitą Vasiliauską. Gal kad anam ne tas tada rūpėjo. Krėslą saugojo. Tai reikštų, kad ir anas žinojo apie šį suokalbį, arba bent bendrai, kad kyšiai ir apgaulė vyksta.
Kazys Ratkevičius irgi turėtų žinoti, kad tai įprasta. Juk ir jis kažkada vadovavo Lietuvos Bankui. Todėl iš jo ir nebijojo reikalauti kyšio.
Tad, pinigus toliau dalintųsi dar viršesni...
Kaip tik tuo metu už 50000 € Grybė nusipirko namą statyti Pašilių kaime prie Vilniaus. Gal jai prireikė šių pinigų, kad atstatyti išlaidą.

"Namas" yra valdininkų pinigų atitikmuo ir grobimų matas.
Jį įvardino ir nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Grobsto įmokas už gyvenimą (komunalines) ir atsiskaitymo korteles (mokėjimo, "kreditines")

2015.04.21 valdybos narei Ingridai Šimonytei (Konservatoriai) pasakojau kaip grobsto įmokas.
Tuo metu ji jau buvo Lietuvos Banko valdybos pirmininko pavaduotoja.
Ji nustebo, nesuvokė. Pirma dievagojosi, neva jos niekas neapgaudinėja, kai ji moka už namus. Vis nutraukinėjo ir kartojo. Sakė ir kvailystes: neva Lietuvos Banko darbuotojai reiškė nuomonę, o ne pareigas vykdė, todėl neva neviršijo įgaliojimų, kai sprendė šią vagystę... pridengti.
Vargau, kol perkalbėjau, paaiškinau. Ginčą turėjo spręsti tikrai ne jie. Jai pagaliau ūmiai, rūsčiai "nušvito", mintyse pritarė. Bet ėmė kalbėti tokia išraiška, lyg mane neigtų: būdas nagrinėti ginčą, atsakyti yra tikrai kitas, sudėtingesnis. Nors aš tą ir sakiau. Pagaliau ji suvokė, kad sako mano tiesą. Žagtelėjo. Staigiai atšovė pažadą pasidomėti.
2016.03.05 ji jau sakė, kad niekuo nesidomės. Reikalavo parodyti kuo domėtis. Nors valdybai žmonės rodė jau 3 kartus... Po to rodė dar kelis kartus...
Tereikia imti skundus, kurie jau yra, ir nagrinėti. Aš irgi jai pasakojau kuo domėtis. Bet jos tai nebedomino. Ji sakė, kad žino, kad yra tokie, kuriuos įvardinau grobikais. Kur gi nežinosi? Juk įmonių, kurias Lietuvos Bankas privalo prižiūrėti, sąrašas yra trumpas. Bet ji vis reikalavo kažkaip dar ir parodyti kuo domėtis, o ne kalbėti. Nors praeitą kartą jai pakako ir kalbu. Juk reikalas toks paprastas. Bet ji, paprasta "kasininkė", net ir tokio nesuvokia. Kasininkės moka tik aritmetiką.
- Aš jūsų atsisakymą viešinsiu.
- Ir viešinkite! - atsainiai atkirto Ingrida Šimonytė.
Jai visai nesvarbu, ką manysi apie ją tu. Taip ji atskleidė esą nusikaltėlė, bendrininkė.

2019.02.23 "Swedbank" darbuotoja man prisipažino, kad "Swedbank" sąmoningai neėmė pinigų iš įmokų savavališkai, pervedinėjo lygiai kiek mokėdavai.
Patvirtino, kad grobti iš pavedimo - neteisėta. Ji niekaip nesuvokė būdo kaip grobė kiti surinkėjai ir vis kvailai kartojo, neva taip negali būti. Tik po to prisipažino, kad dirba "Swedbank".
Tada supratu kodėl ji nesupranta. Žemiau pasakoju, kad "Swedbank" vienintelis neėmė pinigų savavališkai, o siuntinėdavo gavėjams sąskaitas, ir gąsdindavo sumokėti. Pagaliau visai pasitraukė iš "Vieningos Atsiskaitymo Knygelės".
Gal ji nežinojo, kad kiti bankai ir kioskai grobstė įmokas.
Net ir po to kai sužinojo, ji tai neigė ir gyrė nusikaltėlę Ingridą Šimonytę.
Neva ana ir neturėjo nieko tikrinti, nes iš anksto aišku, kad čia nėra ką tikrinti. Neva grobti tiesiog negali.
Žadėjo ją rinkti į prezidentes.
Bandė teisinti "Knygelę", neva ji daro papildomą paslaugą:
- užkoduoja mokėtoją, o paskui jį atkoduoja;
- leidžia rašyti skaitliukų parodymus.
Neva tai buvo naudinga popieriuje, kol nebuvo kompiuterių.
Paaiškinau, kad nieko papildomo nėra. Viską jau numato Mokėjimo Įstatymas:
- pagal kodą pervesti pinigus;
- kartu persiųsti bet kokią žinutę, paskirtį, skaitliukų parodymus.
Net jeigu būtų papildomą paslauga, ją mokėtojo bankui gali mokėti tik mokėtojas, o ne gavėjas.
Tai nepriklauso, ar yra kompiuteris, ar ne. Dar ir šiandien daug žmonių moka ne kompiuteriu.
Jei bankai vogti negalėtų, tai nereikėtų ir Šimonytės. Vis tik ji yra ir prižiūrėti, tikrinti privalo. Toks jos darbas.

Vadovai (Vitas Vasiliauskas ir kiti) leidžia grobstyti komunalines ir kitas įmokas.
Priklausomai nuo surinkėjo (bankų, kioskų, Lietuvos Pašto ir kitų) - iki 2,026% nuo visų įmokų.
Manau, po visą Lietuvą - virš 100 mln. litų per metus. Paskaičiuok pati. Tai - lengva.
Šitiek, daugiausiai, grobsto 2 godžiausi bankai:

 • SEB. - Tas bankas uždraudė skaityti šį mano puslapį iš savo kompiuterių tinklo. Darbuotojams meluoja, neva kad užtikrinti saugumą. Nesako kuo ir kam šis puslapis pavojingas. - "Cenzoriai".
 • Snoras. - 2011 metais bankrutavo ir nusinešė visus šiuos jūsų pinigus.

Kiti patys sau, savavališkai, taiko mažesnius grobimo įkainius.

2017 metų kovą kova prieš įmokų grobstymą jau vyko baudžiamąja tvarka. Joje kaltino ir vykdytojus bankus, ir dangstytojus Lietuvos banką, teisėjus, Seimo kontrolierius, Seimą, Prezidentę.
STT neteisėtai atsisakė tirti. Kad nereikėtų teisintis, teisiškai rašyti, kad tariamai nebūtų ką skųsti, parašė, kad nei tiria, nei atsisako tirti. Nors privalo arba tą, arba tą (BPK §168).
Bankai SEB ir DNB išsigando ir paskelbė, kad rengiasi nutraukti šią "paslaugą". Nesakė kodėl. Pinigų negrąžino.
Jie yra Baltarusijos laisvės išdavikai.
Viešai pliurpė Lietuvos Bankas. Irgi nutylėjo priežastį.
Kažkuris iš jų melavo neva naikinti "Knygelę" reikalauja pavedimų tarp Europos bankų tvarka ("sistema") "SEPA".
Atvirkščiai: ana tvarka daro "Knygelę" lengviau.
Lietuvos Bankas ramino, melavo neva nieko nekeičia. Neva popierinė knygelė lieka. O vietoj internetinės bankai padarys jos pakaitalą: suvienys kelis pavedimus. Viduje jie vis tiek vyks atskirai. O mokėtojas pildys 1.
Tai ir reiškia, kad Knygelę galima daryti ir per "SEPA". Ana tvarka nereikalauja jos naikinti. Leidžia jai veikti. Ir tikrai, "SEPA" padarė Lietuvoje prieš metus. Visą tą laiką Knygelė veikė ten be pokyčių. Galėjo veikti ir toliau.
Tas pats vyks ir popieriuje. Jame irgi kelis pavedimus suvienys. Tad jis melavo, neva popierius nepakis.

Esmė yra ta, kad nebeliks neteisėto tarpininko IVPĮ;
ir anie kartu su bankais nebeplėš iš gavėjų mokesčio (komisinio) slapta, 3 kartą, neteisėtai.

2017.04.01 "Atsiskaitymo Knygelę" pagaliau panaikino.

Už pavedimą per ją mokėjo:

 • Mokėtojas savo bankui (ar kitokiam surinkėjui). - Teisėtai. - Pigiai, iki 0,29 € (apie 1 Lt).
 • Gavėjas savo bankui. - Teisėtai. - Irgi panašiai pigiai.
 • Gavėjas mokėtojo bankui. - Neteisėtai. Ir slaptai. Dažnai nežino, kad moka. - Brangiai, iki 2,026%. Gaunasi apie 5 € (16 Lt).

Kodėl būtent 2,026%? Galėtų imti ir 20%. Tai - atsitiktinis, išgalvotas, niekuo nepagrįstas skaičius. Jis neša per didelį pelnąmenką darbą. O tas darbas - dar ir nereikalingas.
Tiek 1994 metais slapta sutarė Vilniaus miesto Savivaldybė su valdiško Statistikos Departamento keista, neteisėta, verslo dukterine įmone Informacinio Verslo Paslaugų Įmonė (IVPĮ). Tarėsi valdžia su valdžia. Tame nedalyvavo jokie vartotojai, mokėtojai, o gal ir jokie paslaugų teikėjai, pinigų gavėjai.
Šis būdas paplito ir po kitas vietoves, visą šalį.
Šį mokestį "paveldi" visi, kas perima "Atsiskaitymo knygelę" iš ankstesnių įstaigų valdytojų. Taip juos mulkina IVPĮ vadovas ir darbuotojai. Nors jokių sutarčių apie jį nėra. Negalima "paveldėti" svetimų sutarčių.
"Paveldi" dažniausiai namų valdytojai (administratoriai), bendrijos. "Paveldi" ir paslaugų teikėjai.
Savivaldybė todėl ir buvo dėta, kad tuo metu ji valdė visus namų valdytojus ir paslaugų teikėjus. Elektros tinklai, nors ir ne Savivaldybės, bet irgi tebėra valdiški.
Valdžia sudarė sutartį už visus juos.
Mokestis būtų teisėtas, jei jis būtų tik tarp 2 šalių ir jį rodytų mokėtojui: gyventojui.
Bet sutartį turi ir pinigų gavėjai: elektra, vanduo, šiluma, butas (valdymas, šiukšlės, namo taisymas). Pinigus neteisėtai 3 kartą ima būtent iš jų, o ne iš mokėtojų. Tie tą mokestį įtraukią į paslaugų kainą. Slepia.
Gaunasi, kad Savivaldybė susitarė už kiekvieną 3 šalį.

Viešame turguje (rinkoje) laimėtų dosniausias.
O komunalinės įmokos - slaptos. Jose laimi godžiausi.
Bankas siuntėjas ima 3 kartą atlygį (komisinį) iš gavėjo neteisėtai. Tada jis išgali mokėtojui rodyti pavedimo kainą tariamai pigesnę. Pas jį subėga daugiau abejingų, centų ištroškusių mokėtojų, suneša jam daugiau pelno, o gavėjui daugiau nuostolio. - Kenkia savo paslaugų tiekėjui, kuriam siunčia pinigus.
Mokėtojai nežino slaptų kainų. Todėl pasirenką brangiausią banką. Jiems jis atrodo pigiausias.
Gavėjas banko siuntėjo grobį įskaito į paslaugų kainą, paslepia. Gaunasi, kad mokėtojas tą slaptą kainą sumoka. Tik nežino apie tai. Arba jos dali jam dovanoja, kas mokėjo per pigesnį banką.
Dažnai gavėjas nepraneša jam apie šią žalą. Tuo bendrininkauja.

Jei už butą, dujas, telefoną tu moki 800 Lt per mėnesį, tada tu neteisėtai bankui ir tarpininkui IVPĮ dovanoji 16 Lt. Tai - papildomai, 3-ą kartą prie to, ką teisėtai moki už pavedimą, o gavėjas - už pinigų gavimą.
Ar norėtum kas mėnesį mokėti 16 litų mažiau? - Taip.
Ar ginsi šią savo teisę? - Ne. Nes esi tinginė ir bailė. Gal net nesuvoki ką rašau: vagia iš tavęs, dabar, neteisėtai, gausiai, godžiai.

Įmokas tu atlieki per taip vadinamą "Atsiskaitymo Knygelę". Elektroniškai bankai tau tai vadina nekaltai "Mokesčiai". O savo tarpe jie tai vis vadina "Atsiskaitymo Knygele". Kad ji nėra paprastas pavedimas, atpažinsi iš to, kad vietoj gavėjo sąskaitos numerio reikia nurodyti tau, kaip mokėtojui, priskirtą numerį, skaičių seką. Už butą, dujas - kelios įmokos viename pavedime ir skaitliukų parodymai. Už telefoną - viena įmoka pavedime. Dažniausiai tau neteisėtai nerodo gavėjų. Vietoj jų rodo arba tarpininkus IVPĮ, arba nuorodą į anų internetą, kur tu pasiklysi ieškodama gavėjų būtent tavo pavedimo.

Tiek grobia vien per "Atsiskaitymo Knygelę" (įmokas už gyvenimą, komunalines). Panašiu būdu jie surenka pinigus ir už kitas prekes bei paslaugas.
Panašiai bankai grobsto ir per atsiskaitymo kortelės (kreditines ir panašias). Tik tarpininkai, su kuriais jie dalinasi, ir grobio dalis yra kiti, negu čia miniu.
Tai reiškia, kad jie grobsto dar daugiau.
Dėl kortelių apie 2012 metus streikavo degalinės. Jie nežinojo įstatymų. Todėl streikai baigėsi niekuo. Reikėjo ne streiko, o baudžiamųjų bylų.

Iš visų surinkėjų tik 1 rašo sąskaitas už pagrobtus pinigus. Nors nežinau ar apskaito tas sąkaitas. Gal jas nuslepia. Visi kiti neapskaito šių pajamų. Todėl gali jas paprasčiausiai imti grynais pinigais asmeniniam naudojimui, ne įmonės veiklai.
Ką su tais pinigais daryti? Jų - perdaug. Manau didelę jų dalį atiduoda politikams ir valdininkams - papirkinėja plačiu mąstu. Iš to kaip surinkėjus dangsto Lietuvos Bankas, o Lietuvos Banką dangsto Seimas ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė, sprendžiame, kad nenupirktų beveik nėra.
Dalis apvagiamų įmonių suvokia nusikaltimą. Bet tyli. Manau paperka ir jų vadovus. Tie įskaičiuoja pavogtus pinigus į paslaugų kainą, padidina ją. Šitaip perkelia vagystę į vartotojų kišenes.

Vieninga Atsiskaitymo Knygelė sukurta pinigus taupyti. Tariamai vienas mokestis, už daug pavedimų. - Pervedimų, ar perlaidų. - Sąvokos iš Mokėjimų Įstatymo: iš sąskaitos, arba grynais.
Bet surinkėjai su tarpininkais grobsto pinigus stambiais mąstais: slapta ima minėtą papildomą mokestį iš tų pačių tavo pinigų. Perveda gavėjui mažiau. Vaizduoja, neva ima pinigus ne iš tavęs, o iš gavėjo. Todėl tau nerodo.
Nors rodyti privalo visiems savo vartotojams. - Tiems, iš ko tas surinkėjas ima komisinius, vaizduodamas juos savo vartotojais, dažnai net be jų žinios, ar leidimo. Nors leidimas būtų neteisėtas. Privalo rodyti viską: kas ir kiek komisinių sumokėjo. Nepriklausomai nuo pareigų: ar jie mokėtojai, ar gavėjai, ar surinkėjas juos tariamai atstovauja.
Net jeigu įmokų surinkėjas rodytų mokėtojui visas 3 kainos dalis, jis liktų nesąžiningas: mokėtojas, net ir žinodamas jas, galėtų elgtis savanaudiškai: mokėti per brangiausią surinkėją, kelti nuostolį gavėjui.
Jis liktų ir neteisėtas: Mokėjimų Įstatymo §9 3d. atskiria siuntėją nuo gavėjo.

Lietuvos Bankas kitais atvejais irgi neprižiūri pinigų paslaugų, dangsto kaltus.
Nuo 2012 metų lapkričio už nepriežiūrą Lietuvos Banką, Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, teisėjus susietoje byloje sėkmingai dangsto Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimo pirminikai Irena Degutienė (Konservatoriai), Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė (Darbo Partija), Viktoras Pranckietis (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga).
Visi jie yra gerai žinomi nusikaltėliai.
Žinia apie jų nusikaltimus slapta pateko į Seimą. Todėl sekančią dieną vienas skubiai paskelbė, kad pabėgs, o dar kitą dieną ir pabėgo:
2013.10.03 netikėtai atsistatydino V. Gedvilas, nuslėpė, kad būtent dėl šio nusikaltimo. Nes jo niekas neviešino. Jis siekė ir toliau dangstymą saugoti nuo viešumo. Pamelavo, neva dėl asmeninių priežasčių. Juk valdžios kišenė yra jo asmeninė.
Ne visai pabėgo. Tapo Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės pavaduotoju. Bet jau lyg ir neatsakingas. Lyg nebėra reikalo jo tąsyti.
2020.08.24 Vydas Gedvilas pagaliau prisipažino, kad pabėgo dėl to, kad Darbo Partijavertė barti nusikaltėlę prezidentę Dalią Grybauskaitę, o jis to nenorėjo. Nutylėjo, kad jis ją dangstė. Darbo partija tai sužinojo, bet ir jie tylėjo... Tik išvarė jį.
Jo nusikaltimus gali dabar taisyti Loreta Graužinienė. Bet netaiso. Tuo ir pati nusikalto. Paskui dangstė Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas (Komunistas) ir kiti Seimo nariai.
D. Grybauskaitė nebėgo. Ji puolė Seimą, užslėptai grąsino jam, kad jį gali suimti visą. 2013.10.31 tuo tikslu paskelbė, neva ją juodins Rusija. Bet puolimas nepasisekė.
D. Grybauskaitė tvers iki apkaltos. Jei jos išvengs, laimės sočią pensiją. Jei pralaimės, jos neteks. Bet nieko nepadarysi. Ji nebeturi ką prarasti. Todėl ir kabinasi į sotų gyvenimą iš paskutinjųjų jėgų. Jei jo neteks, ras kitą valdišką pensiją. Užtat nepasiduos be kovos.
Prezidentei D. Grybauskaitei patariu atsistatydinti kuo skubiau. Tada mažiau turto netektų per busimą persekiojimą.

Tarpininkų gretose yra ne vien surinkėjai, bet ir Informacinio Verslo Paslaugų Įmonė (IVPĮ). Ją įsteigė Statistikos Departamentas.
Jie tariamai skaičiuoja įmokas ir jas antrą kartą paskirsto po to kaip pats mokėtojas jas jau paskirstė. Visų gavėjų pinigai eina į vieną sąskaitą. Juos tenka vėl rūšiuoti.
Taip jie antrina nereikalingą darbą, už kurį jiems jau vieną kartą sumokėjo pinigų siuntėjas (mokėtojas). Jie iškreipia mokėjimo paslaugą, dangsto vagystę ir apgaudinėja.
Minėti grobstomi pinigai įtraukia ir šios įmonės dalį. (0,6% + 0,126% PVM valdžiai todėl valdžia juos labiau dangsto. Surinkėjai įprastai ima 1,3%. Retas neima nieko.)

Tą įmonę tu matai įmokos ruošinyje, kaip vieną iš gavėjų (tarpininkų), jei moki internetu. Tad gavėjas yra ne tas, kam tu siunti pinigus, o dar vienas tarpininkas - IVPĮ. Jie net nepasivargino apsimesti gavėjo atstovu.
Jie vaizduoja, neva tariamas atstovas bankas veikia gavėjo vardu. Gaunasi, neva pavedimą gavėjas siunčia pats sau.
Bet juk ne jis įmoką gauna banke, o tarpininkas IVPĮ, net ne tariamas atstovas bankas. Jie neteisėtai padalino 1 pavedimą į 2 pakopas.
Persiųsk pats sau pinigus kelis kartus... Liksi bankui dar skolingas.

Jie vaizduoja įmokas ne kaip perlaidas, ar pavedimus, o kaip kitas, papildomas paslaugas: atstovavimą. Už jas leidžia sau imti mokestį (komisinius) ir iš siuntėjo ir iš gavėjo. Nors Mokėjimų Įstatymo §9 3d. juos atskiria: siuntėjas moka tik bankui siuntėjui, gavėjas - tik gavėjui. Šis ribojimas daro neteisėtomis sutartis, kurias bankai ir kiti įmokų surinkėjai apgaulės budu įbruko gavėjams.
Daugelį gavėjų jie apiplešia ir be sutarčių.
Mokestį, kurį ima iš gavėjo, surinkėjai nutyli, slepia, neaiškina mokėtojui. Mokėtojui vaizduoja pigią paslaugą. Papildomus jo pinigus ima iš jo mokėjimo paslapčia čia pat, dažnai net neatsiklausę gavėjo. Perveda gavėjui mažiau.
Mokėjimų Įstatymo pažeidimai:

 • §2 8 d. į komisinių sąvoką įtraukia viską kas susiję su mokėjimu. Atskiros dalys būti gali. Bet visa tai viena sąvoka: komisiniai.
  Todėl nėra jokios papildomos paslaugos. Nesvarbu kiek kartų mokėtojo bankas užkoduoja ir atkoduoja mokėtoją.
  Viską jau numato komisinių sąvoka: pagal kodą pervesti pinigus;
  kartu persiųsti bet kokią žinutę, paskirtį, skaitliukų parodymus.
 • §2 14 d. mokėjimo operacija apibendrintai pavadina 3 skirtingus veiksmus: įmokėjimas tiesiai į sąskaitą, pervedimas tarp sąskaitų, išėmimas tiesiai iš sąskaitos.
  Kiekvienas jų apima viską ką reikia atlikti kad mokėjimas įvyktų. - Visa eiga, nuo mokėtojo iki gavėjo. Reiškia ir operacija apima viską, kai įstatymas ją mini. Negalima jos skaidyti į dalis ir imti už jas atskitus komisinius iš skirtingų dalyvių. Sąvoka draudžia atsižvelgti į mokėtojo ir gavėjo pareigas, susitarimus. O jie yra primesti, apsimestiniai. Bankai siuntėjai bruka gavėjui neteisėtas sutartis. Niekas negali pakeisti mokėjimo operacijos, ją išskaidyti, pervadinti, dangstyti. Ji yra pagal esmę.
 • §9 3 d. atskiria dalyvius: siuntėjas moka tik bankui siuntėjui, gavėjas - tik gavėjui.
  Draudžiama atskirti komisinių sudėtines dalis ir imti pinigus iš skirtingų dalyvių. Kiekviename gale viską moka tik 1 dalyvis.
  Operacija visada viena. O komisinių yra 2: banko siuntėjo ir kito banko gavėjo.
  Straipsnis nustato prievolę mokėti ne už operaciją, o tik komisinius. Todėl nereikia įrodinėti operacijos būdo, sudėties, sudėtingumo, ar ko kito. Pakanka to, kad yra komisiniai. Juos visus straipsnis ir paskirsto.
  Tik šis straipsnis paskirsto prievoles mokėti (arba nemokėti). Joks kitas. Straipsniai apie sąvokas jų nenustato. Jie tik apibūdina.
  Net jeigu būtų papildomą paslauga, ją mokėtojo bankui gali mokėti tik mokėtojas.
 • §10, §14, §15 įpareigoja rodyti mokėtojui visus komisinius. - Ir mokėtojo ir gavėjo. Tą patį privalų rodyti ir gavėjui. Tad, net jeigu komisinius gavėjas mokėtų bankui siuntėjui teisėtai, tada mokėtojas privalėtų juos matyti.
 • §14 įpareigoja rodyti mokėtojui gavėją.
 • §15 - rodyti gavėjui mokėtoją.
  Gavėjas nemato kas sumokėjo. Mokėjimas bevardis. Bankas slepia duomenis. O už jų išslaptinimą ima komisinius iš gavėjo, neva už papildomą paslaugą. Nors §2 komisiniais vieningai vadina viską, kas susiję su mokėjimu. O duomenis teikti jau yra privaloma paslauga, ne papildoma. Nors to įrodinėti net nereikia, nes kalbame apie visus komisinius pagal §2.
 • §35 1d. įpareigoja pervesti visą sumą. Draudžia imti iš jos bet ką (komisinius), pervesti mažiau.
 • §36 įpareigoja pervesti tik gavėjui. Draudžia atskirais pervedimais vadinti tarpines pinigų keliones, pakopas.
  Bankas siuntėjas vaizduoja, neva yra gavėjo atstovas. Neva pinigai patenka jam. Neva yra 2 pakopos. Neva paskui gavėjas moka už pervedimą sau. Neva pats sau perveda per atstovą. Todėl neva netaikomas §9.
 • §40 įpareigoja įmokų surinkėją pripažinti "unikalų identifikatorių". - Įskaitant "Vieningos Atsiskaitymo Knygelėjes" numerį (kodą).

Mokėjimų Įstatymo pažeidimus Lietuvos Bankas privalo bausti bankus ir kitus įmokų surinkėjus.

Civilinio Kodekso (CK) pažeidimai:

 • CK §1.80: įsakmiam įstatymui priešingas sandoris yra niekinis ir negalioja. Vagystė be sutarties - irgi.
  CK pirmos knygos II dalies IV skyriuje yra ir kitų panašių straipsnių. Porą jų miniu žemiau: §1.87, §1.91.
  Pirma bankai ir kiti įmokų surinkėjai grobia pinigus be sutarčių. Tu jiems nemoki. Jie patys paima: perveda tau mažiau. Jei paskui dar pasirašai primestą sutartį, kad įteisinti vagystę, ji - neteisėta, negalioja. Bet teisėjai ir surinkėjai vaizduos neva tu tuo "konkliudentiškai" patvirtinai ką vogė ir prieš sutartį (CK §1.71, §6.173 3d.). Nors joje nieko apie tai nėra. Tu sakei ir rašei, kad apie vagystes sužinojai ne prieš jas, o po jų, kad bandei priešintis daug kartų ir prieš sutartį, ir po jos.
 • CK §6.173 1d.: tylą draudžia laikyti susitarimu.
 • CK §1.63 6d.; §6.162; §6.173 3d.: susitarti galima tik aiškiai. Sukta yra §6.173 3d.. Surinkėjai, tie reti, kurie neima pinigų savavališkai, pavyzdžiui "Swedbank", bando ja pasinaudoti nepastebimai. Jie vis siunčia tau sąskaitas, vis tave baugina baudomis, teismais, įmokas nutraukti, tuo sutrikdyti tavo pajamas. Vis stengiasi priversti tave sumokėti. Pakanka tau padaryti bent ką, ką pagal tą straipsnio dalį galima laikyti sutikimu, arba bent kartą sumokėti, ir jau be jokios rašytos sutarties jie galės iš tavęs reikalauti pinigų visą laiką. Sukta yra ir tos straipsnio dalies nuostata apie sutikimą tylėjimu. Neapsigauk. Ji reiškia priešingai: net jeigu pasiūlyme rašo, kad sutikti galima tyla, sutikti tu gali tik veiksmu. Tad §6.173 3d. tik patvirtina §6.173 1d..
 • CK §1.91: negalioja apgaulinga, nenaudinga sutartis.
 • CK §1.87 draudžia sutartimi dangstyti kitą susitarimą, skelbia jį niekiniu, negaliojančiu.
 • CK §6.158 draudžia susitarti būti nesąžiningais.
 • CK §2.134 sandoris su savimi negalioja. Tai neigia tariamą atstovavimą: jei gavėjas perveda pats sau, tai ir mokėti neprivalo pat sau.
 • CK §6.126 prievolė mokėti pačiam sau pasibaigia, nes šalys sutampa. - Apie tą patį.

Yra ir kitų straipsnių apie apgaulę, nesąžiningumą, bendradarbiavimą.

"Viena sąskaita", UAB, irgi paėmė svetimus pinigus. Tik jie pasielgė gudriau. Ėmė iš visų Europos Sąjungos žmonių pinigų (paramą) 1227693 Lt:
http://www.vienasaskaita.lt/info/es-parama
Jie nedalyvauja "Vieningoje Atsiskaitymo Knygelėje". Sukūrė naują, atskirą, savo grobstymą per panašią paslaugą.
Tai yra dovana. Tad neteko vaizduoti nieko savo vartotojais. Netenka teisintis nei prieš Lietuvos Banką (net jeigu anas jų nedangstytų), nei prieš gavėjus, mokėtojus, ar pašalinius piliečius. Tie net ir nepajuto, kad sumokėjo, nes šį kiekį paskleidus po visus Europos gyventojus, iš kiekvieno tenka mažiau cento. Mažuma sumokėjo už paslaugą sau. Dauguma - už paslaugą prašalaičiui.
Jie nutyli, kad jeigu visi Europos surinkėjai imtų tokias dovanas, tai kiekvienas gyventojas mokėtų net labai riebiai.
Bet dovanas ima ne visi surinkėjai. - Nelygybė. Reiškia Europos Sąjunga, kartu su UAB "Viena sąskaita" slopina varžovus (laisvą konkurenciją).

Jeigu Europos Sąjunga jau sumokėjo už mūs. Tuomet paslauga turėtų būti mums nemokama. Juk pinigai mūsų bendri. Visi sumokėjome, net tie, kurie tos paslaugos nenaudoja.
Bet mūs apgavo. Pinigus imti jie nori.

Europos Sąjunga ir Lietuvos Bankas nutyli, kad šios paslaugos ir dovanos nereikėtų, jeigu banko pervedimas būtų pigus bent už komunalines paslaugas.
Kad įmokos yra brangios rašo internete ir Naglis Puteikis.
Jis nežino, kad jas šitaip grobsto. Pasakojau jam.
Jis peikia tik tą kainą, kurią mato viešai. O slaptos dalies nesuvokia.
Vis tik, abejoju, ar "Viena sąskaita" gaunasi pigiau negu keli atskiri pavedimai. Galėtų, tik jeigu veda mokėjimą per 1 savo sąskaitą. Tada tavo bankas imtų iš tavęs kainą tik už 1 pavedimą, o ne kelis. Bet tarpininkas vis tiek mokėtų keliems gavėjams ir mokėtų savo bankui už kiekvieną.
Dar ir už tarpininkavimą ima.

Nežinau ar "Viena sąskaita" atlieka pavedimus - persiunčia pinigus per savo sąskaitą. Ar tik duoda tavo bankui ruošinį.
Aukščiau miniu, kad "Atsiskaitymo knygelė" pavedimus atlieka. Jie yra tavo pavedimo neteisėtai slapti gavėjai.

"Viena sąskaita" - nemokšos.
Tiekėjų sąskaitas rodo tik savitarnoje internete. Elektroniniu paštu nesiunčia.
Kai reikalauji siųsti, sako, kad siųs popierių. Matyt, programa elektroniniu paštu siųsti nemoka.
Net už Europinius milijonus pinigų negeba daryti, kad galėtų. Gal pristigo vos trupučio: milijardo.

"Viena sąskaita" bruka save vartotojoms per apgaulę.
Sukčiai šilumos, vandens, elektros, šiukšlių tiekėjai sąskaitose primygtinai rašo, kad mokėti galima per "Viena sąskaitą".
Vartotoja tingi mąstyti. Tiki. Jungia visus tiekėjus į "Viena sąskaitą". Moka papildomai šiam tarpininkui už pavedimus... kuriuos vis tiek atlieka pati. Dirba už juos.
Ilgainiui auka pamiršta kuriems tiekėjams moka per tarpininką, ir kad gali reikalauti iš jų sąskaitų tiesiogiai...

Nutrauk sutartį su "Viena sąskaita".
Su "Atsiskaitymo knygele" slaptą sutartį turi ne tu, o tavo bankas, kioskas. Nenaudok kioską. O banko - keistą pavedimų skyrių.
Mokėk tiesiai į tiekėjo banko sąskaitą.
Reikalauk, kad bankas internete darytų tokį pat, ar dar patogesnį ruošinį:
1 sykiu pervesti pinigus keliems gavėjams.
Gali ir pati, nemokamai. Klausk. Padėsiu.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
http://www.lat.lt
Nuoroda:
Išsuko Darbo partiją nuo bausmės
2016.12.30. Teismai neteisėtai atsisakė teisti Partiją. - Vilkino. Dabar tai ramiausiai pripažino. Užtat pritaikė senatį.
Neteisėtai atsisakė grąžinti bylą į pradinį, Apygardos teismą. Pamelavo, neva įstatymą vykdyti netikslinga.
Nutylėjo, kad tokius teisėjus būtina šalinti iš darbo.
Rimvydas Norkus
Pirmininkas nuo 2014 metų.

http://www.lat.lt/lt/naujienos/pranesimai/lietuvos-auksciausiojo-teismo-b4ys.html
2016.12.15 neteisėtai teikė teisėją Janiną Stripeikienę į Konstitucinį Teismą. Jis ją visaip išgyrė, apžarstė "epitetais". Minėjo kur ji dalyvavo, kur gretinosi. Bet nerašė kaip, kuo gi ji nusipelnė, kiek blogų teisėjų ir kitų pareigūnų išgaudė... Jis privalo teikti tik pagrįstai, duomenim (faktais - VAĮ §8 1d.).
Gal ji yra blogo generolo Sauliaus Stripeikos žmona, ar giminė. Gal tai yra tikras jos nuopelnas.

Gintaras Kryževičius
Buvęs pirmininkas iki 2014 metų. Teisėjų Tarybos pirmininkas. - Vienas iš svarbiausių nusikaltėlių vadeivų.
2011 metais tapo Teisėjų Garbės Teismo pirmininku.
2012 metais vienu iš svarbiausiu uždavinių pavadino teismų stambinimą. Vaidina veiklą.
Kad nusikaltusius teisėjus reikia gausiai gaudyti savaime nekalba. - Vadeiva juk.
2013 metais pasiūlė nusikaltėlei Prezidentei Daliai Grybauskaitei skirti nusikaltėlį Vytautą Zelianką į Aukščiausiasis Teismą. Aukštinonusikaltimus ir pagausėjusius skundus apie aną.
2013.12.19 Seimas nepritarė. Tai buvo šių ir kitų gaujos narių žlugimo pradžia. G. Kryževičius ja pagaliau patikėjo.
2014 metais baigėsi ilgiausias laikas, kurį jis gali būti teismo pirmininku. Kitaip, dar būtų.
2017.02.16 Grybė davė jam Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžių. Pagal pavardę parinko ne apvalų blyną, ordiną, o kryžių padėjo ant jo.

G. Kryževičius jau daug metų tvirkina Civilinių bylų skyriaus pirmininkę Sigitą Rudėnaitę. O ji tvirkina jį. Tam išnaudojo darbo laiką ir tarnybinę padėtį.
Jis neteisėtai buvo jos viršininkas. Jis tariamai prižiūrėjo ją kaip pavaldinę, kuri yra ir jo sugyventinė. Dėl to jo negalima laikyti nešališku. O tokiam draudžiama būti ne tik viršininku, bet ir išvis teisėju.
Tai, kad jie abu ir visi Lietuvos teisėjai to nesuvokia, žemina teisėjo vardą ir laužonepriekaištingą "reputaciją". Todėl juos visus dera šalinti iš teisėjų §90.
Na, bet atvirkščiai: ištvirkimas padeda sparčiai kilti per karjeros galvas: vos per 11 metų ji perbėgo visus žemesnius teismus iki Aukščiausiojo (1997-2008 metais). Dar po 4 metų - skyriaus pirmininkė. Jau laikas jai vadintis ir teismo pirmininke. Iki tol prisisėdėjo kartu su Kryževičiumi jo krėsle ne darbo tikslais. Turėsime 2 pirmininkus. Jei krėsle gims vaikai, jie irgi tą krėslą paveldės.
2020.04.21 nusikaltėliai Seimas pagaliau išgirdo mane ir balsavo pašalinti Sigitą RudėnaitęCivilinių bylų skyriaus viršininkių. Nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda bruko ją į Aukščiausio teismo pirmininkes. Šalinti ją ėmėsi, kad skirti į aukštesnį krėslą. Bet Seimas pasinaudojo proga ir tik pašalino, bet neskyrė.
Neliūdėk, Sigita. Vis tik, tu pasėdėjai teismo pirmininko krėsle... Nors ir šalia jo... Prisiminimui tau liko tas Gintaras Kryževičius. O į krėslą visada gali ropštis ir su kitais pirmininkais... Be Seimo leidimo. Pašildysi kitą plikį. Gal anas irgi duos "pavairuoti".
Jei pirmininkės krėslą duotų Gintaro Kryževičiaus meilužei, tai reikštų, kad duotų ir jam. Juk Sigita duotų jam "pavairuoti". Nebent nebemyli, kai jis jai nebe viršininkas.
Konservatoriai, kyšininkų Liberalų sąjūdis ir nusikaltėlė prezidentė Gitana Nausėda ėmė piktintis neva draudžiama išvaryti teismo skyriaus pirmininkę be pagrindo. Bet draudžiama ir skirti. O skyrė ją irgi be pagrindo, kaip visuomet. Kaip skyrė, taip ir atleido. Gal pagrindas yra, tik Seimas jo nerašė, o turi tik minty. Užtat jį rašau aš.
Taip ir Vilniaus savivaldybės Miesto plėtros departamentas rašinėja, neva kėslai ("planai") yra vien jų galvoje, ir to pakanka.
Pagrindo ir nereikia. §81 2d. leidžia Seimui išvaryti pirmininkę, kai siūlo prezidentė. §81 1d. apie pagrindą nėra sąlyga. Ji yra pareiga. Ji taikoma kitais atvejais, atskirai. Bet priešininkai ir patys nesirėmė 1 dalimi. Jei skyriaus pirmininkė bloga, baigėsi, ar gavo kitą krėslą, taikoma 1 dalis. Jei siūlo išvaryti prezidentė - 2 dalis.
Reikalas paprastas. Bet kvaili valdžios daugumos priešininkai - Konservatoriai, kyšininkų Liberalų sąjūdis - ėmė neteisėtai maldauti, kad juos užtartų nusikaltėliai Konstitucinis Teismas. Konstitucija nerašo apie teismų skyrius, ar pirmininkus. Tai vien įstatymų reikalas. Konstitucijos §102 leidžia Konstituciniam Teismui spręsti tik kai Seimas laužo Konstituciją, o ne bet ką kitą.
2020.06.26 nusikaltėliai Vilniaus Apygardos teismas neteisėtai grąžino Sigitą Rudėnaitę į krėslą, kol tas pats teismas išspręs šį ginčą su Seimu.
Teismų Įstatymo §90 8d. neteisėtai leidžia teisėjui prašyti, kad užtartų teismas, būtent Apygardos. Bet tas straipsnis apie teisėjo krėslą, o ne apie pirmininkės. Draudžiamataikyti. Sigitai teisėjos krėslas liko. Atėmė tik pirmininkės.
Net ir apie teisėjus tas straipsnis prieštarauja Konstitucijai: teisėjui krėslą duoda ne teismas. Prezidentė ir Seimas gali neaiškinti priežasties. Nėra ką spręsti teisme.
Tramdyti juos yra kita priemonė. Už tai kad laužo VAĮ §8 1d. - pareigą grįsti duomenim, "faktais" - Prezidentei ir visam Seimui gresia apkalta. Bet teismas vis tiek negali kištis.
Nauji prezidentė ir Seimas spręstų ar grąžinti krėslą.

Daugiau apie teisėjo vardą samprotauju straipsnyje apie Teisėjų etikos ir drausmės komisiją.
Kaip paveldi krėslą: Konstitucinio Teismo pirmininkas Romualdas Kęstutis Urbaitis skiria įpėdinį.

Algis Norkūnas
Teisėjas. Civilinių Bylų skyrius. Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas. Ten slepia, išmeta teikimus bausti teisėjus.
Lietuvos teisėjų asociacijos narys. Baltijos šalių teisėjų asociacijos vicepirmininkas.
Prostitučių Mykolo Riomerio teisės universiteto lektorius. Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra (matyt buvęs Civilinės justicijos institutas). Ten greta dėsto ir bukas Juozas Žilys, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas. Ten rasi pasakojimą ir apie aną.
Buvęs Tarybinis vyriausiasis prokuroras 1985-1991 m.. Dėsninga, kad jis nusikaltėlis. Juk jis - prokuroras. Dar - Tarybinis.
Manau, kažkokia jo giminė Vitalija Norkūnaitė yra Vilniaus apygardos teismo teisėja. "Šeimos ranga". Jei ji tikrai giminė, tada Algis Norkūnas neteisėtai yra Komisijos narys. Ir neteisėtai yra Aukščiausiajame teisme. Nes draudžiama prižiūrėti gimines.
2021.01.14klastą gavo Konstitucinio teisėjo krėslą. Seimo pirmininkai nuo seno turi skundus apie jį. Vietoj to, buvęs pirmininkas Viktoras Pranckietis įsakydavo sargams neteisėtai sekti skundikes ir kartu su Konservatoriais bandė pritaikyti tam įstatymus.
Vytautas Piesliakas
Teisėjas. Baudžiamųjų Bylų skyrius.
Sunus Alenas Piesliakas yra Vilniaus apylinkės teismo pirmininkės pavaduotojas. Jei jis tikrai - giminė, tada Vytautas Piesliakas neteisėtai yra Aukščiausiajame teisme. Nes draudžiama prižiūrėti gimines.
Benediktas Stakauskas
Nuo 2011.06.20 - nebe teisėjas.
Rimantas Baumilas
Viktoras Aidukas
Tomas Šeškauskas
Nusikaltėlių Teisėjų Tarybos narys.
Albinas Sirvydis
Vladislovas Ranonis
Arvydas Daugėla
2021.06.01 įkliuvo girtasgeldos vairo. Jį išvarė iš teisėjų. Atėmė geldą.
Ar ne jo giminė buvęs Alytaus meras nusikaltėlis Česlovas Daugėla?
Anas neteisėtai persekiojo už kritiką žmones ir darbuotoją.
Prokurorai ir STT aną dangstė.

2021.06.17 Seimas išvarė Arvydą Daugėlą.
Jis maldavo pasigailėti, nes praras pensiją, dar kažką. Maldavo bent ją palikti. O darbo tegul ir negrąžina. Maldavo užskaityti darbą iki tol.
- Nesąmonė. Išvaryti tikslas kaip tik ir yra nurašyti ankstesnį darbą. Nebūna paskesnio darbo. Neįmanoma nurašyti tik tą.
Girtuoklystę už vairo vadino klaida. Neva nesąžininga lygiava: kas nusikalsta ir kas suklysta "nukenčia" vienodai.
- Pamiršo, kad girtasvairo nusikalsta.

2021.11.12 vietoj vieno nusikaltėlio nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda kėlė į krėslą kitą nusikaltėlį: Aleną Piesliaką. Žiūrėk pastraipą aukščiau. Sūnus ir tėtė sėdės šalia. - "Šeimos ranga".

Oleg Fedosiuk
Baudžiamųjų bylų skyrius.
2021.06.03 neteisėtai išteisino buvusio prezidento Rolando Pakso gaują.
Melavo neva nepakanka jo 1 žodžio, kad sutinka prekiauti poveikiu. Neva nėra įrodymų, ir nieko nepardavė.
Įrodymų yra daugiau. O imti pinigus, ar prekiauti nebūtina. Pakanka sutikti (BK §226).
Anie ketino neteisėtai leisti naudoti parduotuvę "Norfa" Prienuose.

Kad žmonės nepastebėtų giminių, Teismų Administracija atskyrė Aukščiausių teisėjų sąrašą nuo visų kitų teisėjų sąrašo.

Pirmininkas Gintaras Kryževičius vaidina, kad įstatymas draudžia taikyti Konstituciją tiesiogiai. (Jos 6 straipsnis sako, kad ji taikoma tiesiogai.) Išvis vengia minėti Konstituciją. Jam jos nėra. Tikrovėje įstatymai nedraudžia Konstitucijos. Pirmininkas tiesiog vaizduoja, kad tie straipsniai, kuriuos nurodo, vieninteliai nusako eigą.
Vengia prievolės traukti drausminėn atsakomybėn daugybę teisėjų, kurie šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir procesą. Jis tai privalo, kaip Teisėjų Tarybos narys.
Vengia veikti kaip bendros kompetencijos teismas (Konstitucijos straipsnis 111), kai kiti teismai neteisėtai atsisako veikti.
Vaidina, kad procesas yra svarbesnis už žmogaus teises ir už pačią teisę.
Nutyli tą proceso dalį, kuri žmogų ginti leidžia. Kalba tik apie tą, kuri netaikoma.

Iš kur toks neišmintingas pirmininkas atsirado?.. Jis praėjo ilgą kvailinimo mokyklą. Jis yra buvęs LVAT teisėjas. (Apie tą buką teismą skaityk žemiau.) Į dabartinę šiltą vietą jį paskyrė prezidentė D. Grybauskaitė. Dabar, ponia Prezidentė, atsiimkite savo šlamštą. Kur jį dėsite - neįdomu. Nebrukite tautai, kas nereikalinga jums. Savęs juk į jo neteisingumo rankas nepatikėtumėt... Iš užnuodytos taurės gurkštelkite pirma... Tik po to siūlykite mums...

Šitaip vos vienu atveju Aukščiausiasis Teismas užgniaužė 2 bylas. - Tiesiog jas "išmetė". Jis pridengė teisėjus, policiją, prokurorus (apie 60 pareigūnų). Vienoje bylų - generalinį prokurora Algimantą Valantiną.

Šitiek pareigūnų bylose žmogus sukaupė, nes netingėjo ir skundė visus, pakopomis. Ne be reikalo skundė, bet už rimtus pažeidimus (nusikaltimus).
Iki Aukščiausiojo Teismo jis nuėjo, nes visi žemesni teismai, policija, prokurorai neveikė, arba rašė nusikaltimus. Šiame puslapyje pavyzdžius rasi.

Pagal Teismų Įstatymą () Aukščiausiasis Teismas nėra viršesnis už kitus. Jis - atskiras, kitoks. Jis neatlieka kitų teismų veiklos priežiūros. Žemesnių bendros kompetencijos ir administracinių teismų priežiūra baigiasi Apeliaciniame bei LVAT teisme atitinkamai. O kas tikrinia juos?
Nuo 2010 metų Seimas pagaliau pakluso šiam mano puslapiui ir pakeitė §104: dabar Apeliacinį teismą tariamai prižiūri Aukščiausiasis Teismas. O tą ir visus kitus teismus - Teisėjų Taryba.

Bet nukentėjęs nuo pareigūnų savivalės kreipėsi į Aukščiausiajį Teismą ne dėl priežiūros, bet kaip į vienintelį bendros kompetencijos teismą, kurio jis nenušalino.
... Ir į pirmininką, kaip į teisėją, Teisėjų Tarybos narį. - Abu turi Etikos Kodekso, ir Konstitucines prievoles veikti, o ne žiopsoti.
Kreipėsi pagal Konstituciją. Įstatymas Konstitucijai prieštarauti negali. Neturi tokios teisės ir Aukščiausiasis Teismas, bei jo pirmininkas.

Už poros savaičių po balsavimo Seime Aukščiausiasis Teismas (pirmininkas Gintaras Kryževičius) Algimantui Valantinui pareikštus kaltinimus "sudaužė" ir šipulius sušlavė "po kilimu". Dar barė nukentėjusįjį, neva anas kažkokios paslaptingos tvarkos nežino... Neva jam reikia advokatų ("psichiatrinės") pagalbos. Kažin, kurio advokato?.. Gal paties Algimanto Valantino, kuris "iššliaužė" advokatauti...
Kokios būtet tvarkos - nesakė. Tu neteisus - nesakysime kame.
Paslaptinga tvarka būna tik viena: slėpti, klastoti.
Žinome ją. Štai klastos būdų sąrašas.

Žinome, kad tai ir yra toji paslaptinga "tvarka". O tvarkos skųsti negalima. Štai ką rašė G. Kryževičius. Galioja tvarka. O Konstitucija negalioja, nes ji yra "betvarkė".

Kitais 2011 metais G. Kryževičius tapo Teisėjų Garbės Teismo pirmininku. Balandžio mėnesį jis įlindo į televizorių ir postringavo:

 • Teisėjai yra visuomenės dalis. Viskas žmogiška būdinga ir jiems.

  Sutinku: - nusikalstamos visuomenės dalis.

 • Teisėjai neturėtų gerti alkoholį darbe ir daryti, į ką visuomenė žiūri neigiamai. Jie turi rodyti gerą pavyzdį. Bet reikia suprasti ir krūvį. Teisėjai apie kruvį viešai nekalba. Mes kruvį mažinsime, suvienodinsime. O blogų dalykų stengsimės, kad daugiau nebematytume.

  Nesutinku: visuomenė į butelį žiūri labai pagirtinai. Gerk! Bet pasislėpk, kad nepamatytų ir nepagautų.
  Nesutinku: teisėjai ne pavyzdį turi rodyti (dirbtiną), o būti nepriekaištingi. Joks tai geras pavyzdys, kai jie guja iš darbo savo kolegas, kurie juos kritikuoja.
  Nesutinku: Koks krūvis?.. Jis girtas visiškai. Nieko jis nedirbo. (Apie buvusį teisėja Birštoną, kurį išvarė už tai.) Jei krūvį dar mažinsi, jie gers ir baliavos tik daugiau.

 • Teisėja N. Venckienė ardo teisėjų darbo pagrindus, ir savo pačios. Ji tik vadina juos nusikaltėliais. Kur ji buvo seniau?.. Jei ji matė piktnaudžiavimą, pagal Teisėjų Etikos Kodeksą ji privalėjo juos skųsti.

  Sutinku: pragydai pagaliau apie teisingumą ir Kodeksą. O kur tu pats buvai? Pagal tą patį Kodeksą tu privalėjai traukti drausminėn atsakomybėn 11 teisėjų, vos tik gavai skundus apie juos. Bet tu tuos skundus išmetei, sumažinai savo krūvį.
  Jei G. Kryževičius taip kalba, reiškia supranta jis įstatymą ir neveikia tyčia. Jis - nusikaltėlis.

 • 2012.11.19 G. Kryževičius jau televizoriui melavo, neva teisėjus galima skųsti Teisėjų Etikos Komisijai tik už blogą elgesį. O proceso pažeidimus Komisijai skųsti draudžiama. Galima skųsti kažkaip kitaip. Nesakė kaip.
  Minėtame skyriuje apie Etikos Komisiją aš rašau kaip: atskirais skundais, arba prašymais aukštesniam teismui, arba aukštesniam teismui administracine tvarka. Pavyzdžiui, kai teisėjas neveikia. Bet proceso skundo teisė nenaikina teisės skųsti drausmę.
  G. Kryževičius priešarauja pats sau. Pasak jo gaunasi, kad piktnaudžiavimo skųsti negalima niekam - nei Komisijai, nei prokurorams, nes šią teisę neva naikina proceso skundo teisė.
  Be to, procesą skųsti gali tik bylos šalys. Pašalinė teisėja N. Venckienė - negali.

  Po metų G. Kryževičius jau pezėjo priešingai: už blogus sprendimus dera persekioti.
  Bet perleido šią prievolę Konstituciniam teismui. Pats bausti vengė, nes bijojo gaujos keršto.
  Vinioja jis įstatymą apie pirštus į priešingas reikšmes, kaip patogiau.
  Kalbą jis pakeitė, nes tuo metu smarkiai persigando dėl savo "krėslo" saugumo. Nes ankstesnė klasta jam kėlė grėsmę.
  Jei G. Kryževičius negeba skaityti aiškių įstatymų, perleidžia savo pareigas Konstituciniam teismui, tuomet jis netinka darbui vien dėl to.

1998 metų rūdenį Gintaras Kryževičius buvo Vilniaus Apygardos teisme tariamu teisėju. Jis ramiai sedėjo posėdžių salėje, sudėjęs rankas ant bylos, apskųstos apeliacine tvarka.
SoDra atstovas neatėjo į salę.
Anam pakako, kad prieš posėdį jis pro duris davė teisėjo sekretorei kelis aplankus su klastotėmis: pažymas neva auka nedirbo dalį laiko, už kurį nori prisiteisti nesumokėtą kompensaciją už kenksmingą darbą. Auka perdavimą stebėjo.
Nors Gintaras Kryževičius nepravėrė bylos, jis privalėjo žinoti, kad klastotes į bylą įdėjo, ir jų tėra 1 nuorašas. Antro nuorašo aukai nedavė, kaip priklauso. Auka nežinojo kas naujo yra byloje.
Gintaras Kryževičius iškarto pasiuntė auką namo. Sakė: be jūsų nuspręsime. Tuo pažeidė įstatymą: nagrinėti už akių draudžiama, jei sprendimo apie tokį būdą nėra. Už akių galima teisti tik tą, kuris neatėjo, arba nedavė atsiliepimo.
Paskui aukai atsiuntė sprendimą: skundą atmetė pagal tas klastotes; neva jos pažymi, neva jis tą laiką nedirbo.
Auka susipažino su byla. Ėmė ieškoti archyvuose pažymų apie savo ankstesnes darbovietes. Nerado. Tik atsitiktinai archyvo darbuotoja jam pasakė, kad tos rūšies darboviečių archyvus išvežė į apskrities archyvą, paslėpė. Ten jis rado viską.
Auka pašnekėjo su advokatais. Nei vienas nenorėjo rašyti naujo pareiškimo. Vienas kaip paslaptį pasakė, kad jiems (matomai ir teismams) kažkas iš viršaus įsakė nesibylinėti su SoDra.
Auka nuėjo pas Gintarą Kryževičių. Tas pasiūlė vėl rašyti Aukščiausiajam Teismui. O jie perduos bylą apylinkės teismui. Kažkuris iš teismų jam vietoj nagrinėjimo parašė neva dera spręsti ne teismo keliu su SoDra.
Kažkoks SoDra darbuotojas aukai parašė, kad jam tikrai priklauso ta kompensacija. Už teisingą atsakymą aną netrukus išvarė iš darbo. Taip prisipažino SoDra sekretorė. Tik gerokai vėliau anas grįžo, kažkaip tapo SoDra vadovu.
Auka pinigų taip ir negavo. 2014 metais, jau 16 metus, vis rašinėjo įvairioms įstaigoms.

1999 metų balandį Gintaras Kryževičius jau sparčiai kylo į Apeliacinį teismą. Nes nusipelno: dangstė SoDrą. Dar po kelių mėnesių pakylo į LVAT. Dar už poros - į pirmininko pavaduotojus. 2007 metais jis jau buvo Aukščiausiajame teisme.

 • Benediktas Stakauskas
  Nuo 2011.06.20 - nebe teisėjas.
  Ten pasakoju į kurį krėslą jis toliau iššliaužė būti.
 • Rimantas Baumilas
 • Viktoras Aidukas

Vengė aiškinti, kodėl nepriėmė kasacinio skundo.
Neteisėtai tarnavo blogam Česlovui Jazerskui, atsargos generolui ir 2009 metų varžovui į Prezidentus.

2014 metais nenagrinėjo kasaciją, teismų priežiūrą, neteisėtą teiseną. Skundas aiškiai pagrindė kodėl jis yra būtent tai. Jis - didelis, sudėtingas, svarbus, baisus, apima visą aukščiausiąją teismų bei kitokią valdžią. Todėl jo spręsti nenori. Dar tai taptų vieša.
Jie parašė trumpai, paprastai, kad tai akivaizdžiai nėra bylos atnaujinimas.
Tą gali pasakyti ir bet kuri tu skaitytoja: pakanka palyginti pastorintas raides. Akivaizdu, kad šie žodžiai - skirtingi. Kokie teisingi sukti teisėjai! Negali būti!
Tai tėra dar viena apraiška iš įprastų klastos būdų sąrašo: pervadina bylą iš vienos į kitą.
Nušalinimus sau ir visiems teismams irgi nenagrinėjo, nors privalėjo tai pirmiau visko.

Genocidą neigia

Nuorodos:
Išteisino Tarybinius, valdiškus smogikus, milicininkus
Vilniaus Apygardos Teismas nusprendė, neva nebuvo karo padėties, karo, užgrobimo (okupacijos).
2015.10.20 Europos Žmogaus Teisių Teismas neigė genocidą
2015.04.16 Vilniaus Apygardos teisėjas Stasys Lemežis nusprendė, kad Tarybiniai kareiviai negrobė, o pats palindai.
2014.11.03 prokurorai nutraukė Sausio 13-osios bylos 9 dalis. O jis juos taip pateisino, pridengė.
2016.07.08 Lietuvos Apeliacinis Teismas pripažino genocidą
http://www.apeliacinis.lt/lt/naujienos/zinoma-partizana-sulaikyti-pccc.html
Bylos Nr. 1A-124-518/2016.
Patikrink skaitytojų pastabas apie tai:
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/apeliacinis-teismas-partizanu-vada-adolfa-ramanauska-vanaga-sulaikyti-padej
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
Dar pripažino partizanus svarbia "nacionaline grupe", saugoma pagal Konvenciją prieš genocidą.
Nors žemiau bei čia nuorodose minėta Aukščiausiojo ir Europos Žmogaus Teisių teismų praktika tai neigė. Todėl pagal ją Lietuvoje genocido neva nebuvo.
Prokurorai skundė švelnią bausmę kaltininkui Ilja Vorobjovui. - Laisvę apribojo ir dar per trumpai. Jie reikalavo kalinti 7 metus.
Teismas neteisėtai nusprendė, kad bausmė tinka, nes kaltininkas po to nenusikalto.
Dar betruko, kad jis nusikalstų žmoniškumui daug kartų... Nors, tikėtina, kad taip ir darė... ir tebedaro, nes bendrininkauja su tais, kas jį dangsto.
Akivaizdu, kad KGB kareivis nusikalsdavo nuolat. Todėl jį ir teisia už nuolatinį genocidą, o ne 1 žmogžudystę.
Teismas be reikalo aiškina, kad kaltininkas žinojo ką daro. Net jeigu nežinotų, tai neatleistų nuo atsakomybės. Žmogus privalo stengtis žinoti ir elgtis atsakingai, o ne blaškytis, siautėti.
1956 metų spalį jis padėjo sulaikyti Adolfą Ramanauską, slapyvardis: "Vanagas", ir ano žmoną B. Mažeikaitę. Paskui Ramanauską nukankino, žiauriai sužalojo ir sušaudė, o žmoną ištrėmė.
 • Artūras Pažarskis - kolegijos pirmininkas; visi iš baudžiamųjų bylų skyriaus
 • Oleg Fedosiuk
 • Armanas Abramavičius - pranešėjas

http://www.lat.lt/lt/naujienos/pranesimai/lietuvos-partizano-a.kraujelio-ntv7.html

2016.02.25 Aukščiausiasis Teismas nusprendė, neva KGB įgaliotinis Anykščių rajone, jaunesnysis leitenantas Marijonas Misiukonis vykdė ne genocidą, kai 1965.03.17 Utenos rajono Papiškių kaime užpuolė partizaną Antaną Kraujelį (slapyvardis "Siaubūnas"). ...
Jie sužinojo, kad jo bunkeris buvo A. ir O. Pinkevičių name po krosnimi. Namą apsupo 9 KGB ir "milicijos" karininkai su dar kažkiek kitų bendrininkų. Jie pašaudė namą iš nenustatytų ginklų. Auka nusišovė iš vokiško automato Nr. 6726 a.
Įdomu, kas atidavė "liaudies priešui" automatą. Verta nubausti tą vokietį ir auką, net ir po mirties, jei auka tam nužudė ar papirko vokiečių kareivį, ar sandėlininką.
... Neva jis nežinojo, kad sulaiko partizaną, neva jo tikslas nebuvo sunaikinti partizanus, neva jis nevaldė išpuolio. Jis tik vykdė. Jam sakė tik, neva sulaiko "ginkluotą nelegalą". Neva jis nežinojo nei kokia yra baudžiamoji byla, nei ką apie tai žino, ar ketina KGB.

Meluoja ir teismas, ir išteisintasis. Viską jis žinojo. Juk ne paprastas "milicininkas" buvo, o KGBistas. KGB nesivaiko paprastų nusikaltėlių...
Vos prieš kelis mėnesius, 1964 metais, jis jau matė ir Tarybinį kiną "Niekas nenorėjo mirti". Bent iš jo žinojo, kad ginkluoti gali būti tik partizanai ("miško broliai", "liaudies priešai").

Nei tai, kad kažko nežinai, nei kitokie tikslai, nei netyčia neatleidžia nuo atsakomybės.
Koks tau skirtumas kokiu tikslu, ar žiniom tave žudo, naikina kaip politinę grupę?..
Visais laikais žmogus ir pareigūnas privalėjo žinoti, domėtis kokį įsakymą vykdo. Už tai, kad vykdo neteisėtą įsakymą atsako ir jis asmeniškai. Pavyzdys: tai draudžia PVĮ §22. Dabar irgi Policija visada vykdo neteisėtus įsakymus.

Teismas melavo, neva teisinga yra Konstitucinio Teismo praktika: nusikaltimo metu nebuvo įstatymo, kuriuo kaltina kaltininką, neva ir išimtys neapima šito.
Išimtis yra BK §3 3d.: už genocidą (99 straipsnis). Be to, niekas nenaikino ir ankstesnės Lietuvos įstatymų, kurie galiojo iki tol, kol šalį užgrobė Rusija 1792 ir Tarybų Sąjunga 1940 metais.

  Viešame atsiliepime teismas nutylėjo, kad nutartyje jie piktybiškai, neteisėtai rašė visai atvirkščiai, negu viešai:
 • Neva vien tai, kad jis surašė aukos atpažinimo protokolą nereiškia, neva jis žinojo kas anas yra.
  - Patys sau prieštarauja.
 • Neva vien tai, kad jis tarnavo KGB, savaime nereiškia, kad jis dalyvavo genocide.
  - Nusikaltėliai Seimas jau senai paskelbė visą KGB nusikaltėlių organizacija.
  Pasak teismo gaunasi, kad kai sukvieti valkatas žudyti dideliais kiekiais, tai jie nekalti ir neva tada tai ne "genocidas". Svarbu tik, kad valkata nieko neišmanytų.
 • Net jeigu kaltininkas valdytų išpuolį, tai nereikštų, kad jis vykdė genocidą. Kam tuomet jie jį teisina, kad jis nevaldė? - Neorganizavo, nevadovavo.
 • Nutarties 5.1 str. pats teismas pripažino atvirkščiai, kad genocidas yra ir kai dalyvauji, o ne vien organizuoji, vadovauji.
 • Konstitucinis Teismas (neaišku kada: 2014.03.18, arba 2004.12.13, 2006.01.16) neteisėtai uždraudė bausti už tai, kad žudai "politinę grupę". Neva ta išimtis BK §3 3d. apie atgalinę datą prieštarauja Konstitucijos 31 str. 4 d., konstituciniam teisinės valstybės principui. Dar priplakė ir §135 1 d.. Neva šie straipsniai draudžia bausti atgaline data už tai, ką tarptautinė teisė nebaudžia.
 • 2015.10.20 Europos Žmogaus Teisių Teismas (matomai nuorodose minėtas) irgi neteisėtai uždraudė bausti už tai atgaline data: 1953 m. politinės grupės nebuvo įtrauktos į genocido apibrėžimą pagal tarptautinę teisę. Štai kodėl ir šis teismas vaizduoja, neva nuikaltimo metu nebuvo įstatymo.

Viešame atsiliepime ir atitinkamoje nutarties vietoje teismas tik dėl akių įrodinėjo, neva kaltininkas norėjo žudyti ne "politinę grupę". O toliau slapta rašė, neva tai išvis nesvarbu, nes už ją bausti neva ir negalima atgaline data. Tad galėtų to nenagrinėti, kaip rašė, kad nenagrinėja kitų minčių.

Net jeigu nenorėjo bausti už "politinę grupę", privalėjo bausti už "nacionalinę".
Juk patys rašė, kad už ją privalu bausti atgaline data ir pagal tarptautinę teisę. Patys KGBistai vadindavo partizanus ir kitus savo priešininkus "nacionalistais".
Taip bausti būtų dar teisingiau. Nes partizanai buvo nevienodi politiškai. Juos vienijo tauta.
"Politinė grupė" yra ir "nacionalinė".

Gerai bent tiek, kad teismas pripažino, kad auką ir visi partizanai yra "politinė grupė" (nutarties 7 str.).
Bet niekas nebaudė žemesnio teismo bei prokurorų už tai, kad tai neigė. Tai darė Panevėžio apygardos teismas 2014.11.26 ir kažkoks apylinkės teismas; prokuroras Sergejus Stulginskis.

Ten pat teismas pripažino, kad buvo užgrobimas (okupacija) ir karas.
Todėl žemesnis Vilniaus Apygardos Teismas, kurį miniu nuorodose, dabar privalo naikinti savo 2015.06.04 nuosprendį, kuriame tai neteisėtai neigė.

Slaptą pažymą Prezidentė atskleidė teisėtai

  :
 1. Rima Ažubalytė (kolegijos pirmininkė)
 2. Olegas Fedosiukas
 3. Eligijus Gladutis
 4. Gintaras Goda
  Prieš:
 1. Dalia Bajerčiūtė
 2. Vytautas Masiokas. Dėl to jis nėtapo doras. Paieškok jo niekšybių šiame puslapyje.
 3. Alvydas Pikelis

2013.10.31 Daiva Ulbinaitė viešino slaptą pažymą, kuri juodino Grybę ir visą valdžią. Jai tai įsakė pati nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji yra anos vyriausioji patarėja.

http://www.lat.lt/lt/naujienos/pranesimai/lr-prezidentes-vyriausioji-57ny.html
2016.03.10 Teismas vėl visko nepaisė, vėl išteisino Ulbinaitę. 4 prieš 3 balsus persvara parašė.

Neva pažyma - ne slapta, todėl niekas ir nusikalsti negalėjo.
Vargu ar svarstė, kasatskleidė.

Neva byloje nėra duomenų, kad tas, kas paviešino pažymą sukėlė pavojų VSD darbuotojams, ar slaptiems žvalgams.
Nors, pavojus neturi reikšmės.
Duomenis reikėjo ieškoti ne byloje, o įrodymus. Tokią atskirą nuomonę ten rašė 3 teisėjai, kurie prieš. Juk todėl byla ir bloga, kad joje nėra duomenų.

Neva nekylo pavojus "nacionaliniam saugumui".
Nors, ir tas pavojus neturi reikšmės.

Pažyma - slapta. Tam yra ir kitų priežasčių. Pavyzdžiui: saugoti nusikaltėlių valdžioje gaują. Prokurorai juk ir neneigė, kad ji slapta. O "teismų praktiką" yra spręsti tik prokurorų kaltinimo ribose.
Pavojus šalies saugumui tikrai kylo: tikslas viešinti tą pažymą buvo būtent jį sukelti, jos dingstimi bauginti nusikaltėlių valdžią (apie ją puslapį skaitai dabar), žurnaliūgas. Nors tas pavojus nėra naujas. Jie taip elgiasi nuolat. Elgsis ir toliau. Ne taip, tai kitaip.

Neva pažyma slapta tik "formaliai".
Nors, teismai patys irgi nuolat sprendžia tik "formaliai". Turėtų tęsti tokią "teismų praktiką".

Lietuvos Apeliacinis Teismas
Nuorodos:
Padovanojo perdaug pinigų, kad paimti žemę nereikalingam aplinkkeliui
2015.10.29 3,35 mln. €1,65 hektaro Vilniuje po vakariniu aplinkkeliu.
Pripažino genocidą
2016.07.08. Bet beveik nebaudė KGBisto. Dar pripezėjo kvailysčių.
 • Vytas Milius. - Buvęs pirmininkas. Paskui - paprastas teisėjas ten pat.
  2013.09.16 už nusikaltimus visuomenei Prezidentė nusikaltėlė Dalia Grybauskaitė siūlė Seimui jį skirti Konstitucinio Teismo teisėju:
  http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5931&p_d=139732
  Tai buvo Prezidentės atsakas į skundus apie jį. Šitaip ji šalina jį iš teisėjų, ramiai, švelniai. Kai atsėdės Konstituciniame Teisme, eis į pensiją. Jis jau - pensijinis.
  2013.12.10 Seimas kažkodėl slaptai balsavo. Už: 59. Prieš: 3. Susilaikė: 5. balsavo mažiau negu pusė visų 141 Seimo narių. Tai turėtų reikšti, kad paskyrė neteisėtai.
  Seimas žinojo apie Vyto Miliaus nusikaltimus. Bet tylėjo. Teisės ir tesėtvarkos komitetas melavo, neva nėra pastabų iš žmonių. - Pranešimų apie šio ir kitų teisėjų nusikaltimus. (Nuorodoje skaityk kaip V. Miliaus sėkmė sutvirtino V. Zeliankos pralaimėjimą. Ten - sąrašas: kuris teisėjas pagal tokias pažymas prasmuko aukštyn ir kuris - ne. ... Nusikaltėlė Prezidentė vis juos aukština už nusikaltimus. Bent bando.)
  Prezidentės patarėja Rasa Svetikaitė melavo, neva Vytas Milius - nepriekaištingas. Tuo apsunkino Prezidentės nusikaltėlės Dalios Grybauskaitės padėtį per busimą apkaltą.
  Konstituciname Teisme nusikaltėlis Vytas Milius ilsisi nuo 2013.12.18.

Kol buvo pirmininku, Vytas Milius pripažino sprendimą, akivaizdžiai, šiurkščiai prieštaraujantį Konstitucijai, kaip galiojantį.
Vengė pareigų ir Konstitucijos. Vengė priimti galiojantį sprendimą. Nenušalino žemesnio teismo. Vengia žiūrėti ką teisėjai padarė neteisėtai. Netraukia teisėjų drausminėn atsakomybėn. Aiškina neva įstatymas viršesnisKonstituciją. Jei tokio nėra, pavaizduoja, kad yra ir pritaiko.
Rašo, neva teisėjas - nepriklausomas nuo tautos. Jis daro ir rašo bele ką. Teisingumo sąvoką suvokia tik teisėjas. O moralė ir teisingas sprendimas "atrodo tik tau".
Meluoja neva teisėjai neslepia raštų. Tik rašo neva jis "nustatė", neva skundikas neteisus, bet nerašo kame, kokiu būtent budu ir ką būtent jis "nustatė".
Dangsto nusikaltusius teisėjus, prokurorus.

Padorumas, Konstitucija jiems tėra popierius. Svarbiausia: teisėjų nepriklausomumas nuo žmonių. O aš maniau, kad nepriklausoma yra jūsų Respublika, o ne teisėjai. Apie nešališkumą, viešumą ir teisingą teismą jie nekalba visai. Nekalba todėl, kad šie dalykai daro jų sprendimus negaliojančiais. Nes negalioja viskas, kas priešinga Konstitucijai. Tam nereikia apskundimo. Tam reikia juos varyti iš darbo skubiai.
... O kaip gi vargšas teisėjas gyvens be savo taip įprastos, "šiltos", jaukios apskundimo tvarkos?.. Nutartys taip patogiai tampa "neskundžiamos"... Tu plušėk, o jie kurps niekus.

Prostitučių teismas

  Teisėjai:
 • Linas Žukauskas (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas)
 • Violeta Ražinskaitė
 • Aloyzas Kruopys

2012.12.27 Lietuvos Apeliacinis Teismas neteisingai sumažino bausmes sąvadautojams. Prostitucija yra valdžios verslas. Ji jo nežlugdys. Patys teisėjai juk prostitutai. Nuo teisės mokslų Riomerio Universitete laikų mokinosi šio amato.
Aname puslapyje rasi "Riomerio" prostituciją. O šiame puslapyje rasi kaip tas universitetas neigia teisę.

Vogti galima

  Teisėjai:
 • Algirdas Gailiūnas (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas)
 • Alė Bukavinienė
 • Nijolė Piškinaitė

Pridengė grobį itin stambų, gaujai esminį, labai patogų, ramų, nuolatinį, visos Lietuvos mastu.
Vilniaus Apygardos teisėjas Andžej Maciejevski parašė: vogti galima.
Aukos skunde tai paneigė.
Jie tik parašė, kad sutinka su skundžiamu teisėju. Ir tiek. Neaiškino kodėl paneigimas nėra paneigimas. Nenagrinėjo jo. Neketino nuginčyti. - Skaityk nutartį, kurią skundi. Ji ir yra tau atsakymas. Neverta jo kartoti. Skundžiamą nutartį jie nusirašė. Iš jos jie atkartojo net smulkias klaidas. Nors aukos jas nurodė.
Pamelavo, neva aukos sutiko, kad iš jų vogtų. Nes neva jos tylėjo, kol iš jų slapta vogė.
Pamelavo kokia yra ginčo esmė. Ji yra ne apie tai, kad vogti galima papildomai, o apie tai, kad vogti draudžiama viską, bet ką. Nors pats skundžiamas teisėjas rašė, kad ginčas yra apie viską. Reiškia ir jie taip teigė, nes tik nurodė į jo nutartį, nekartojo. - Tyčia blaškė, klaidino, painiojo.
Pamelavo, neva nėra nutarties negaliojimo pagrindų. Nors aukos rašė, kad nutartyje nėra pagrindo, samprotavimų ("motyvų" - CPK §329 2d. 4sk.).
Pamelavo, neva prašymus jau išsprendė pats skundžiamas teisėjas. Todėl jų nenagrinės. Nors jis nieko nesprendė ir neturėjo teisės spręsti.
Pamelavo neva teisėjo pažeidimai peržengia skundo ribas. Todėl atsisakė juos nagrinėti. Nors būtent tų pažedimų dėka Andžej Maciejevski parašė negaliojančią nutartį.
Nerašė ir atskiros nutarties apie juos, net jei jie tikrai būtų už skundo ribų (CPK §332). Nors privalėjo bent kažką veikti.
Nepaisė, kad teisėją privalėjo drausminti Apygardos teismo bei skyriaus pirmininkai Vytautas Zelianka ir Alma Urbanavičienė. Nedrausmino jų.
Melavo, neva aukos reikalavo kažką naujo. Todėl to nenagrinės, nerašė ko.
Melavo, neva aukos kažko neįrodė. Nors ir patys bruko, ką irgi neįrodė.
Nepaisė, kad Andžej Maciejevski neteisėtai slėpė skundą pusę metų. Nebaudė jo. Nepaisė, kad jis slėpė ir kitus skundus. Vieną slepia iki šiol.
Patys irgi pavėlavo. Privalėjo per 30 dienų, o nusprendė tik po 2 mėnesių. Dėl vėlavimo nutartis negalioja. Nes valdžia gali daryti tik ką įgaliota. Tai ne kartą pažymėjo LVAT. Bet teismai už vėlavima draudžia kreiptis į teismą tik žmonėms. O sau - ne.

Neteisėtai išteisino Darbo Partiją

  Teisėjai:
 • Violeta Ražinskaitė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja)
 • Dar kažkas
 • Ir dar

2016.02.01 nusikaltėliai Apeliacinis teismas neteisėtai patvirtino, ką rašė Vilniaus Apygardos Teismas, neva sujungus partijas, jų atsakomybė išnyksta. Sulaužė ankstesnį ano teismo teisėtą pažadą, neva atsakomybė liks.
apgaulingą buhalteriją sušvelnino bausmes visiems, panaikino kalėjimus.

2016.03.21 kažkuris teismas neteisėtai 3000 € nubaudė Uspaskį už tai, kad neva teisėjus įžeidė.

Nubaudė tarpininką už prekybą poveikiu, bet nebaudė valdžios, kurią paveikė

  Teisėjai:
 • Regina Gaudutienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja)
 • Dar kažkas
 • Ir dar

2016.05.11 Lietuvos apeliacinis teismas ir 2015 spalį Vilniaus Apygardos Teismas lygtinai 3 metus kalėti nuteisė Sigitą Aukškalnį. 2013 metais jis buvo direktoriaus pavaduotoju plėtrai valstybinėje įmonėje "Mūsų amatai" prie "Vilniaus pataisos namų".
Jis paėmė 45000 Litų kyšį už tai, kad kalinį Artūrą Benušį paleistų pirma laiko.
Jis žadėjo paveikti kažkokius valdininkus, prokurorus. Kažin kam žadėjo paveikti ir Seimo nario Aloyzo Sakalo (Komunistas) padėjėją Oną Kuprienę. Ji yra ir Nacionalinio žmogaus teisių gynimo centro direktorė. O Sakalas dar yra ir to centro prezidentas.
2013 lapkritį kaltininkas pinigus paėmė. Už poros dienų Lygtinio paleidimo komisija ir Vilniaus miesto apylinkės teismas paleido kalinį. Kaltininkas paėmė likusius pinigus, kad niekas to neapskųstų.
Teismai nubaudė tik jį. Neteisėtai nesiaiškino ką ir kaip jis paveikė, jų nebaudė. Juk ne už dyką jie leidosi įkalbami.

Vilniaus Apygardos Teismas
Nuorodos:
Artūras Šumskas - buvęs pirmininkas - patvirtino savo paties melagingą išvadą apie busimą teisėją.
Taip suklastojo leidimą įdarbinti aną teisėją.
Davė pabirą bylą ir apvagino.
Pletka apie šio teismo nusikaltimą. Ją įdėjau į nusikaltimų būdų sąrašą.
Paskelbė nesamą bankrotą.
Vilniaus Apygardos Teismas klasta bandė atimti iš Zigmo Vaišvilos įmonę UAB "Parex lizingas" (dabar "FF lizingas").
Leido nusikaltėlių partijoms susijungti, kad išvengtų bausmės.
2013 metais susijungė Darbo Partija (Viktoro Uspaskih), "Tvarka ir Teisingumas" (Rolando Pakso), "Krikščionių" partija (G. Vagnoriaus). Taip Darbo Partija išvengė baudžiamosios atsakomybės: veiklą nutraukti.
Vilniaus Apygardos Teismas leido partijoms susijungti ir rašė, kad nauja partija atsakys už ankstesnes, jos neišnyks visai, perleis prievoles. Už poros mėnesių tas teismas nuteisė Darbo partijos narius, bet ne pačią partiją. Parašė priešingai negu žadėjo anksčiau: neva ankstesnių partijų nebėra.
Vyriausioji Rinkimų Komisija tada skyrė suvienytai nesamų partijų partijai valdiškių pinigų dovaną. Komisijos vadovas Zenonas Vaigauskas apgaudinėjo, neva įstatymai nenumato nedovanoti pinigų. Duok tada pinigų ir man.
Konservatoriai aplaidžiai balsavo už dovaną. Paskui priešingai reikalavo jos neduoti.
2016.02.01 nusikaltėliai Apeliacinis teismas patvirtino tą patį ir už apgaulingą buhalteriją sušvelnino bausmes visiems, panaikino kalėjimus.
Nežinau kur dingo kaltinimai už teisėjų įžeidimą.
Audrius Cininas
Už klastą Prezidentė jį paaukštino į čia nuo 2014.09.02.
Padovanojo sklypą prie Vilniaus Vingio parko parduotuvei "Akropolis"
2010 birželį. Negi gaila?! Sklypas valdiškas, "niekieno". Tautos paprotys - vogti, kas niekieno. Kas tautai atrodo teisinga, tas ir teismui teisinga. - Visai kaip Andriukas "nori".
Vos prieš kelias dienas prezidentė "pagrūmojo" teismams, kad jie pamiršo teisingumą.
Ištesina, nerašo kodėl
2016.01.16 Vilniaus Apygardos teisėjas Arūnas Kisielius.
Ten jis kartoja kaip elgiasi Vilniaus Apylinkės teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė.
Neturi reikšmės ką bylos dalyviai berašytų.
Aiva Survilienė dangsto psichiatrus-policininkus
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/badas.htm#lztss
2017.07.14 parašė neteisėta nutartį palikti galioti kažkurio Apylinkės teismo, prokurorų ir policajų sprendimus skirti aukai psichiatrų ekspertizę (baudžiamąją psichiatriją).
Visi tyrėjai, viršininkai, Sveikatos ministras Aurelijus Veryga (Valstiečių ir žaliųjų sąjunga), viceministrė Gintarė Šakalytė neteisėtai atsisako tirti ir bausti šį ir kitus atvejus.

Šį teismą jau senai sėkmingai dangsto prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimo pirminikai Irena Degutienė Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė, Viktoras Pranckietis.

 • Vytautas Zelianka. Pirmininkas. Tai antras išradingiausias iš visų teisėjų.
  • Jis kalbasi su sielom.
  • Jis sprendžia bylas ir pats rašo kad tam neturi teisės, nes ne proceso būdu.
  • Draugauja su advokatu, kuris gina vien kyšininkų įmonę "MG Baltic".
  Bet dar yra spragų jį pranokti. Skubėkite.

  2013.11.19 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė panoro skirti nusikaltėlį Vytautą Zelianką Aukščiausiojo Teismo teisėju. Paprašė Teisėjų Tarybos patarimo. Aukština už nusikaltimus, apie kuriuos gavo skundus tom dienom. Vertina, kad jį vadina išradingiausiu ir įžūliausiu.
  Skundai yra savotiška pagira. Kuo daugiau nusikaltai, tuo labiau esi vertas aukšto krėslo. Skundai aiškino, kad V. Zelianka - vienintelis iš visų nusikaltėlių pareigūnų, kuris išdrįso bent paminėti nusikaltimą, kurį dangsto. Nors ir pats dėl jo neveikė. - Tiek tas nusikaltimas yra baisus, sunkus ir akivaizdus. Jį aukština už bent tokią drąsą.
  Įprastai teisėjai nešuoliuoja. Jie kyla palaipsniui, įgyja patirtį. Šitas gi peršoko Apeliacinį teismą. - Už nuopelnus.
  Vytautai, ar žinai kur kiši galvą?.. Kaip skundikai ir prašė, tave meta lauk iš Apygardos teismo. O Aukščiausiasis Teismas bus tau ne prieglauda, o baigtis. Tai - spąstai. Paskaityk įstatymus bent kartais.
  2013.12.18 Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas vienbalsiai raštu pamelavo, neva žmonės neprieštarauja V. Zeliankai. Būtent Komitetui žmonės tikrai pareiškė, kad prieštarauja. Komitetas žinojo apie šio ir kitų teisėjų nusikaltimus, bet apie visus melavo. (Nuorodoje skaityk kaip V. Zeliankos pralaimėjimą sutvirtino V. Miliaus sėkmė. Ten - sąrašas: kuris teisėjas pagal tokias pažymas prasmuko aukštyn ir kuris - ne. ... Nusikaltėlė Prezidentė vis juos aukština už nusikaltimus. Bent bando.)
  2013.12.19 Seimas nepritarė, kad Vytautas Zelianka būtų Aukščiausiojo Teismo teisėju. Balsavimas - slaptas. Už - 44, prieš - 44, susilaikė 7.
  G. SteponavičiusLiberalų Sąjūdžio priekaištavo Darbo Partijai, neva balsavimo išdava yra jų piktas darbas, neva ana keršija Apygardos Teismui už baudžiamąją bylą šiai partijai. Jis partijos pavadinimo neminėjo. - Ezopo kalba. Aš aikšinu ką jis turėjo omeny.
  Kvailas P. GražulisPaksiaus partijos atkirto, neva girdėjo, neva patys Liberalai balsavo prieš. Jei jis nemelavo, tai reikštų, neva Liberalai kažkokiam slaptam žmogui nori viešai pasirodyti "geri". Tikėtina, kad jie balsavo prieš, nes jie žinojo apie V. Zeliankos nusikaltimus.
  Posėdžio stenograma Seimo puslapyje.
  Aukštinti V. Zelianką Prezidentei Daliai Grybauskaitei pasiūlė nusikaltėlis Gintaras Kryževičius - Lietuvos Auksciausiojo Teismo bei Teisėjų Tarybos pirmininkas. - Mėgino priartinti bendrininką.

  Liudininkai sako, kad šio balsavimo metu Gintaras Kryževičius lėtai ir labai nustebo, paraudo ir pabėgo. Nelaukė, kol sekantį žmogų Seimas paskirs į jo teismą. Jis pagaliau patikėjo, kad tai - jo, Prezidentės Dalios Grybauskaitės, generalinio prokuroro Dariaus Valio ir kitų gaujos narių žlugimo pradžia.

  Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė pabandė grūsti Vytautą Zelianką į Aukščiausiąjį Teismą dar kartą.
  2014.10.16 Seimas vėl jį atmetė.
  Atmetė ir nusikaltėlę Laimą Garnelienę.

  2019 metais nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda bandė įmesti Vytautą Zelianką ne taip aukštai: į Apeliacinį teismą. Gal tikėjosi, kad mažiau kris į akis ir prasmuks.
  Mažesnius valdininkus ten Nausėda sėkmingai neteisėtai pasėjo po krėslus.
  Nepaisė, kad jie nusikalto.
  Tai buvo pirmiausias piktas darbas, kurį Nausėda skubiai atliko, vos tapo nauju prezidentu.

 • Artūras Šumskas. Buvęs pirmininkas. Markstosi į teisėjų nusikaltimus.
 • Viktoras Dovidaitis. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas.
  Irgi markstosi.
  Dar bylas skirsto ranka.
  Dar paėmė kyšį iš teisėjo Ryšard Skirtun už tai, kad paskyrė jam norimą bylą. Kyšį ketino panaudoti namo statybai matyt ant kokio ežero kranto.
 • Alma Urbanavičienė. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė. Ji - atsargi. Paprasčiausiai viską nutyli. Tad ir rašyti apie ją nėra ką.
 • Daiva Kazlauskienė. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė.
  Perdavė skundą slėpti žemesniam teismui. Tas jį ir nuslėpė. Tada ėmė vykdyti baudą, nors nutarimas neįsigaliojo, nes apskųstas. Pagal bet kurį įstatymą, skundus privalo perduoti tik atvirkščiai: žemesnis teismas aukštesniam...
 • Virginija Popovienė. Po nusikaltimo pakeitė pavardę: Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė. Gal ir vyrą pakeitė. Gavo naują nešvankų pasiūlymą iš jo. Tvirkinasi. Kitus teisia.
  Jai iki pokalbių su sielom dar toli. Ji rašo žemiškai, bet labai panašiai.
 • Andžej Maciejevski. Teisėjas.
  dangsto Teisėjų taryba, nusikaltėlės prezidentės Dalia Grybauskaitė, Gitanas Nausėda, nusikaltėliai Seimo pirmininkai (Irena Degutienė, Vydas Gedvilas, Loreta Graužinienė, Viktoras Pranckietis).
  Andžej Maciejevski būdas: iškraipyti įstatymus, jokiu būdu jų nepripažinti.
  Posėdžiuose atstovauja vagims, tiesiogiai juos gina, kaip advokatas. Visos paslaugos iš vienų rankų.
  Jo privalumas: nesuvokia nieko, nei įstatymų, nei kalbų. Mėgsta puikuotis. Dedasi visažiniu. Grasina bausti už bet ką. Giriasi: Aš esu įstatymas.
  Nutarė: vogti galima. Jis - menkas. Bet pridengė didžiausią visų laikų vagystę, kuri vyksta iki šiol visos Lietuvos mastu.
  Vėluoja, arba visai slepia skundus apie save.
  stambų nusikaltimą staigiai pakilo į Aukščiausiąjį teismą. Gal net peršoko Apeliacinį.
  Turi neteisėtą paskaitų verslą. Teisėjas neturi teisės dirbti nieką kitą, išskyrus kūrybą ir pedagogiką (Konstitucijos §113). Paskaitos apie bankrotą nėra tai. Jis slepia šį verslą savo pranešime apie rūpesčių prieštarą ("interesų deklaracija"), slepia ir užsakovus. Nėra kaip tikrinti ar jie yra jo bylų dalyviai. Tikėtina, kad tai būdas slėpti kyšį kaip algą, susitikti. Paskaitas skaito darbo metu. Todėl vilkina bylas, atideda. Skelbimuose giriasi esąs Teisėjų egzaminų atrankos komisijos narys. - Išnaudoja pareigas.
  2021.01.08 Teisėjų etikos ir drausmės komisija ėmė tirti jo paskaitų verslą. 2021.03.12 paklusniai nebaudė. Nesakė kodėl.
  Tik pastebėjo kitą pažeidimą: Andžej Maciejevski nutyli, kad jo brolis Jan Maciejevski yra apylinkės teisėjas. Bet neteisėtai nebaudė abiejų ir už tai. Tik patarė tai skelbti.
  Būtina ne tik bausti Maciejevskius, o ir išvaryti. Nes Aukščiausias teismas prižiūri žemesnius. Giminės negali prižiūrėti vienas kitą. - "Šeimos ranga".
  Nusikaltėliai Seimas vien paklusniai piktinosi.
 • Leonarda Gurevičienė. Klausimą apie savo neteisėtą nutartį neteisėtai pavadino nusikaltimu. Iškėlė bylą. Bandė susidoroti su gaujos išdaviku buvusiu generalino prokuroro pavaduotoju, nusikaltėliu Andriumi Nevera. Keista, kad Apeliacinis teismas jo pasigailėjo.
 • Stasys Lemežis. 2010 metais dangstė žemesnį tariamą teisėją Valerij Paškevič, kuris talkino valdžiai susidoroti su žurnaliūga. Neva skaitytojai gali pagalvoti ką blogą, ko žurnaliūga nerašė.
  2007.11.30 Stasys Lemežis Vilniuje išvažiavo į juostą prieš eismą, trenkė savo geldą į sunkvežimį ir atsisakė tikrinti savo girtumą.
  Aš galiu pagalvoti, kad jis - bailys, alkoholikas, girtas vairuotojas, žudikas už vairo.
  Vėpla prezidentas Valdas Adamkus Lietuvos Televizijai pažadėjo išvaryti Stasį Lemežį. Bet netęsėjo. Įrašas su pažadu dingo. Jis liko teisėju. Todėl Policija negali jo bausti, net neprašo. Teisėjų etikos ir drausmės komisija turėjo svarstyti jo elgesį. Bet žinių apie tai nėra. Manau, nesvarstė, arba nutylėjo.

  2013 metais Stasys Lemežis buvo laikinu baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku. Jam auka sakė, kad to skyriaus teisėja Sigita Bieliauskienė neišnagrinėjo skundo, tik nutartį parašė. Stasys privalėjo skubėti sulaikyti bylą, kol jos neišsiuntė žemesniam teismui, ir skirtinagrinėti. Jis to atsisakė. Tik sielojosi kaip blogai teisėja pasielgė. Jis "paguodė" auką, kad apylinkės teisėjas pakartos panaikintą nutartį (įžūliai) ir auka galės ją skųsti vėl. Tada galės pakartotinai prašyti nagrinėti ir ką jo aukštesnis teismas dabar nutylėjo. Auka sakė, kad neteisėta nutartis nebus susijųsi su tuo, ką nutylėjo. Nebus progos priminti. Jis vien apgailėstavo... Teisėjos bausti nereikalavo...
  Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė juos pridengė.

  Stasys Lemežis paskelbė, neva Sausio 13 bylos aukos pačios kaltos, kad gynė tėvynę nuo Tarybinių kareivių. Ten jis ir pats nutylėjo, kad žemesnis teismas nenagrinėjo skundo, neaiškino nutarties.

 • Regina Pocienė, posėdžio kolegijos pirmininkė. 2015.03.09 išteisino teisingai neteisėtai.
 • Angėlė Ikasalienė
 • Stasys Punys
 • Vladislavas Lenčikas. Nutyli nušalnimus. Nutyli Konstituciją, pareigūnų ir teisėjų pareigas, melą. Jas primeta savo aukai. Ją pačią kaltina, neva jų nevykdo. Negrindžia nutarčių duomenim, protu (motyvais, VAĮ 8 str. 1d.), būtinybe (VAĮ 3 str. 3sk.). Išgalvoja nebūtą, priešingą tikrajai "teismų praktiką". Meluoja ko auka nerašė.
  Leido Policijai nubausti aiškiai nekaltą be jokio posėdžio už savo pačių nusikaltimus. Neprileido ir prie teismo. - Be teismo kalta.
  Nutylėjo Policijos ir psichiatrų žiaurius nusikaltimus.

Ką čia rašau nėra vienintelės šio teismo nuodėmės. Jis visas nusikalstamas, įskaitant pirmininkus.

Šis teismas svarbus tuo, kad atleistas iš pareigų teisėjas gali skųsti kažkodėl būtent šiam teismui, kad jį grąžintų į (ne)darbą.
Šio teismo buvęs pirmininkas A. Šumskas yra (arba buvo) Teisėjų tarybos sekretorius. Šitaip jis valdo, kad tik nusikaltę teisėjai būtų paskirti toliau eiti teisėjo pareigas. Jis yra daugelio žemesnių teismų "prižiūrėtojas" ( §104). O teismų taryboje pats patvirtina savo priežiūros išdavas ir teikia prezidentei.

Vytautas Zelianka nutartį grindžia nesamo asmens nuomone. Tai - ne klaida, ne juokas. Jis nutartyje sąmoningai mini būtent tai, ko nėra: įsivaizduojamą asmenį. Tada teikia jo nuomonę. - Net ne parodymus.

Nors teikti įsivaizduojamo asmens parodymus būtų žymiai smagiau. Šiuo mano patarimu pasinaudos kitas teisėjas, kuris norės šitą pranokti.

Jis teikia pačią nuomonę, jos tariamą buvimą, o ne jos turinį. Jis privalo nutartį grįsti samprotavimais (motyvais). O ta nuomonė - be turinio, samprotavimo, pagrindo. Todėl jam ir prireikė sukeisti sąvokas: pagrindas ir buvimas. Jis bruka nesamą žmogų vietoj pagrindo. Verčia pamiršti, kad ir ano nuomonė - irgi be pagrindo.

Kad auka neskųstų jo ar kitų teisėjų, Vytautas Zelianka grasinonubausti. Priežastį aišku nurodė melagingą.

G. Gordeladzė galbūt yra nusikaltėlis. Jo ieško Interpolas (kvaila tarptautinė policija).
Teisėjas Gediminas Viederis smarkiai sušvelnino jam laisvės apribojimą. Tas pabėgo.
G. Viederis bandė atsistatydinti, kad nespėtų gauti nuobaudos. Paskui persigalvojo. Matyt ir jo, ir aukštesnio teismo pirmininkai jam pasakė, kad užtars, pridengs. Taip ir buvo.
2013.09.27 televizoriui V. Zelianka pasakė, neva drausmine tvarka persekioti teisėją dera, tik labai retai, tik jeigu jis smarkiai stokoja "kompetencijos". Kitaip jį dera palikti darbe, lyg nepakaltinamą kokį. - Vos ne išimtis iš neveikimo ir dangstymo daryti.
G. Kryževičius tuo metu buvo jau smarkiai persigandęs dėl savo "krėslo" saugumo. Tas jau klybėjo dėl jo nusikaltimų.
Todėl pezėjo priešingai, kad drausminti dera. Bet jis bijojo ir gaujos keršto. Todėl suvertė sprendimo naštą Konstituciniam teismui. Jis nemoka skaityti įstatymų pats, savo tuščiu protu.
Drausminė atsakomybė dera už bet kokį nusižengimą įstatymui, protui, dorovei. Dar dera ir tiesiogiai Prezidentei spręsti ar atleisti iš pareigų.
Prieš metus, kai G. Kryževičius manė, kad jo praeities klasta jau nugrimzdo į praeitį ir jam neatsirūgs, jis kalbėjo priešingai: neva draudžiama drausminti teisėją už proceso pažeidimus.

Virginija Popovienė (Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė): Be teismo kaltas.
- Tai šiurkščiausias, koks tik įmanomas teismo nusikaltimas.
Jie dar uždraudė tirti Policijos ir teismų piktnaudžiavimą, bylų klastojimą. Nusikaltėlius pavadino nerimtais, todėl nenusikaltėliais. Juos tirti irgi uždraudė. Auką pavertė kaltu visai kitoje byloje, negu tas teismas sprendė. Sprendimas knybžda kitu melu, atsikalbinėjimais, išsisukinėjimais.
Ji nepuolė prasimanyti nebūtų asmenų. Ji grindžia nutartį žemišku, negaliojančiu, nepagrįstu, nutarimu. Taip kelis kartus ir parašė, kad aiškiai tą suvokia. Panašiai, kaip ir Vytautas Zelianka, jo buvimą bruka kaip pagrindą.
Todėl nutartis neteisėta.
Ji neskundziama. Bet jos ir skųsti nereikia. Ji tiesiogiai negalioja, nes tiesiogiai prieštarauja Konstitucijai. O Konstitucija - taikoma tiesiogiai. (6 straipsnis.)

Skyriaus ir teismo pirmininkai privalėjo paskirti naują bylos nagrinėjimą, nes nėra teisėto, galiojančio sprendimo. Jie privalėjo dar bausti ir teisėją V. Popovienę (Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė. §43 - teisėjas privalo laikytis Etikos Kodekso; 103 - pirmininkas privalo tai prižiūrėti; Teisėjų Etikos Kodeksas, §15 5 sk. - visi teisėjai, kartu ir pirmininkai, "privalo reaguoti į kitų teisėjų pažeidimus"; tas pats sakinys mini prokurorų ir advokatų pažeidimus, todėl pirmininkai privalėjo reaguoti ir į prokurorės pažeidimą, kuri irgi paskelbė nusikaltėlių ir jų talkininkų pareigūnų auką be teismo kalta). Jie atsisakė. Konstitucija "negalioja". Tuo jie prisidėjo prie sprendimo. Viso - 3 teisėjai:
Artūras Šumskas - teismo pirmininkas;
Viktoras Dovidaitis - baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas;
Virginija Popovienė - teisėja. Po nusikaltimo pakeitė pavardę: Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė.

Už tai juos apdovanojo: paliko darbe. Prezidentės patarėjai ir kanceliarija varyti juos iš darbo atsisakė.

Andžej Maciejevski.
Jo būdas: iškraipyti įstatymus, jokiu būdu jų nepripažinti.
Posėdžiuose atstovauja vagims, tiesiogiai juos gina, kaip advokatas.
Kai tu plėši banką, tave sodina. Kai bankas Snoras vagia, "sodina" vėl tave.
Šis tariamas teisėjas tik atrodo menkas, mažas, eilinis. Jis pridengė didžiausią visų laikų nebylią vagystę, kuri vyksta iki šiol visos Lietuvos mastu.

Nutarė, neva vogti galima.
Neva tai yra nebyli sutartis tarp aukos ir vagies. Svarbu tik, kad auka tylėtų bent kurį laiką. Net jeigu auka šaukė dar prieš vagystę, ji juk tylėjo prieš riksmą ir jo tarpais. O ir patį riksmą tariamas teisėjas Andžej Maciejevski nutylėjo ir tą savo tylą pavadino aukos tyla.

Įstatymas draudžia vogti viską. Šis tariamas teisėjas parašė, kad žodis viskas apima viską, o ne vien tai, ko nepavogė. Reiškia neva draudimas netaikomas viskam. Neva jis taikomas tik tam, ko nevogė. O viską neva vogti būtina, nes juk įstatyme parašyta: "vogti viską". Neva tai reiškia vagies pareigą vogti, o aukos pareigą atiduoti.

Andžej Maciejevski nesuvokia nieko: nei įstatymų, nei to ką jam sakai. Kiti bent apsimeta. O šitas gali po minutės kalbėti lyg nieko nesakei.
Mėgsta puikuotis, neva jis vienintelis kuris gali žinoti įstatymus. Tau - draudžiama. Ginčą (rungimąsi) net ir su teisėju įpareigoja Teismų Įstatymo () §34 1d.. Bet šis tariamas teisėjas reikalauja, kad tu nesiginčytum. Grasina bausti. Ginčytis draudžia ne apie nuomonę, o apie įstatymą. Kad negalėtum jo parodyti. Nes taptų akivaizdu, kad jis jį pažeidė.

2012.04.11 nusikalstama STT krėtė nusikaltėlio Vilniaus Apygardos teisėjo Ryšard Skirtun kabinetą. Pas jį rado 30000 Lt kyšį už kontrabandos vežėjų dangstymą.

Nusikaltėlis generalinis prokuroras Darius Valys prašė, kad nusikaltėliai Seimas panaikintų šio teisėjo nusikaltėlio neliečiamybę. Jis pasakė, kad teisėjas siekė tapti teisėjų kolegijos nariu, kuri nagrinės kontrabandos bylą.
Tai reiškia 3 dalykus:

 • Artūras Šumskas - nusikaltėlis teismo pirmininkas - padėjo nusikaltėliams. Nes tiktai jis skiria kolegijas. Bet skiria ne savo nuožiūra, o pagal atsitiktinį bylų skirstymą, kurį atlieka tariamai atsitiktinis kompiuteris. Jei jis tai darė kažkaip kitaip, reiškia pirmininkas nusikalto. Tikriausiai tyčia.
  Prokurorai šį kartą nenutylėjo šios "smulkmenos". Jie ją pagriebė ir be mano raginimų. Pakalbėjo apie ją. Bet nieko nedarė. Tada pagriebė žurnaliūgos: pakalbino Artūrą Šumską. Tas suvertė visą kaltę Viktorui Dovidaičiui - baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui. Tas ryžtingai ir įžūliai į žurnaliugos akis pasakė, kad ir toliau skirstys bylas ranka. Nes atsitiktinis skirstymas kenkia, trikdo teismo darbą. Blogai dalina teisėjų darbo laiką, ar kažką - nebepamenu. Be abejo kenkia: blogai dalina kyšius. Atsitiktinai kyšis gali atitekti kitam.
  Artūras Šumskas melavo. Bylas gal ir skirsto skyriaus pirmininkas. Bet paskirstymą tvirtina tik pirmininkas. Reiškia kaltas ir jis.
 • Visi to teismo teisėjai - nusikaltėliai. Nes visi tylėjo. Pagal aukščiau minėtą Teisėjų Etikos Kodeksą jie privalo nepakęsti pažeidimų ir juos taisyti.
 • Atsitiktinis bylų skirstymas tėra apgaulė. Jas skirsto pirmininkas kaip jam patinka.
  Tai įprastas klastojimo būdas: bylas skirsto užsakovai, neatsitiktinai.

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius guodėsi, kad griauna nusikalstamą sistemą.

Pats tariamas teisėjas Ryšard Skirtun viešai jo už tai atsiprašė. Atsiprašė ir "viso teisėjų korpuso". Bet nesakė už ką. Kad atrodytų, neva atsiprašonusikaltimą.

Leonarda Gurevičienė.
2013.03.22 pratęsė suėmimo laiką kažkokiam galimam nusikaltėliui Artūrui Tamulioniui, nors tam nebeturėjo teisės, nes suėmimas jau baigėsi prieš 11 dienų. Nebuvo ką pratęsti.

Advokatas, buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas, nusikaltėlis Andrius Nevera paklausė teisėjos kodėl (paaiškinti nutartį). Tada ana 2013.05.07 priėmė neteisėtą nutartį, kad prokurorai ištirtų A. Neveros klausimą kaip nusikaltimą: kišimasį į teisėjos veiklą.

2013.10.16 Apeliacinis teismas panaikino tą nutartį ir tyrimą.
Nėra žinių ar naikino nutartį pratęsti kalinimą. Gal nutylėjo aną teisėjos pažeidimą. Nebaudė jos ir už neteisėtą nutartį tirti nesamą nusikaltimą.

Taip valdžios gauja bandė susidoroti su savo išdaviku. Andrius Nevera išdavė kas neteisėtai atskleidė žinią apie busimą banko "Snoras" bankrotą. Keista, kad jo pasigailėjo.

Sausio 13 bylos aukos pačios kaltos, kad gynė tėvynę nuo Tarybinių kareivių

http://zigmas.saugokmedi.lt/sausio 13 byla apkarpe.htm

2015.04.16 Stasys Lemežis Sausio 13-osios byloje nutarė, neva aukos - pačios kaltos, kad 1990.04.20 lindo po visai nekenksmingais Tarybinių kareivių šalmais ir maloniomis, švelniomis lazdomis. Vos ne pačios save nuplakė:
pareiškėjas [Zigmas Vaišvilasu kitais asmenimis neleido patekti tik metalinius šalmus ir gumines lazdas turintiems kariškiams į spaustuvės patalpas, įspėjus nepasišalino iš spaustuvės, todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad jie aktyviai nedalyvavo konflikto veiksmuose.
[...] buvo naudojamos neturinčios atsitiktinai luošinti priemonės - guminės lazdos.

2014.11.03 prokuroras G. Paškevičius neteisėtai nutraukė Sausio 13-osios bylos 9 dalis. Priežastį nutylėjo. Nerašė nei tikros (Grybę miniu žemiau), nei išgalvojo. O teisėjas jį taip pateisino.

Zigmas be ginklų gynė paskutinę spaustuvę Vilniuje, kurią neužgrobė Tarybiniai kareiviai. Jos pavadinimas: "Spauda". Ji yra Maironio gatvėje.

Žodžiai "nėra pagrindo" ir "nedalyvavo" yra priešingi. Manau kažkuris - klaida. Neaišku kurį "konfliktą" teisėjas turi omeny: tik spaustuvėje, ar visą tų dienų kovą. Raštą suprantame net ir tokį.

Stasys Lemežis neturėjo teisės aiškinti žemesnio, Vilniaus apylinkės teismo, nutartį ir nutylėti kad anas teismas jos neaiškino. Aiškinti galima tik tai, kas yra, o ne ko nėra. "Be motyvų" negalioja bet kas (VAĮ §8 1d. - pareiga grįsti duomenim, "faktais"). Jis galėjo tik naikinti nutartį. Negalėjo jos palikti.

2016.01.26 Zigmas Vaišvila prašė, kad generalinis prokuroras Evaldas Pašilis atnaujintų tyrimą tų dalių, kurias nutraukė, ir ištirtų teisėjo Lemežio nusikaltimą.
2016.02.08 Pašilis neteisėtai atsisakė atnaujinti. Nes tos 9 dalys iš Sausio 13 bylos keltų grėsmę nusikaltėlei prezidentei Daliai Grybauskaitei.
2016.03.07 Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė Daiva Lisauskienė Skorupskaitė neteisėtai atsisakė tirti.
Ar ne anos giminė nusikaltėlis Gintaras Skorupskas? - Įmonės "Boslita" vadovas, Kauno Daškinių nusikaltėlių gaujos narys, Romanovo bendrininkas grobstyti Ūkio Banką.
2016.03.24 ir kažkodėl antrą kartą 2016.04.26 Vilniaus miesto apylinkės teismo nusikaltėlė pirmininkė Loreta Braždienė neteisėtai atmetė nušalinimus visam teismui, o tuo pačiu ir sau. Tikėtina, kad ji viską nutylėjo ir pamelavo, neva negali nušalinti visą teismą. Jos apylinkės teismas negali nagrinėti skundo dėl aukštesnio apygardos teisėjo Lemežio, nes nuo jo priklauso.
Negalima nagrinėti ir savęs nušalinimo.
2016.05.25 neteisėtame posėdyje Apylinkės teisėjas Petras Karvelis sakė Zigmui Vaišvilai, kad irgi nepritaria pirmininkei, ragino ją skųsti. Zigmas jį pavadino garbiu. O aš vadinu: liurbiu, arba gal irgi suktu. Jei nepritaria, jis pats gali nusišalinti, o nelaukti, kol tą nuspręs kiti, aukštesni teismai.
Jis privalo ne tik guosti, bet ir pats rašyti, kad pirmininkė Loreta Braždienė neteisėtai nagrinėjo pačios savęs nušalinimą. Privalo reikalauti ją bausti, varyti iš darbo. Privalo "reaguoti" pagal Etikos Kodekso §15 5 sk..
Nežinome ką nusprendė Petras Karvelis. Negi posėdį baigė tik pliurpalais ir paguoda?
Visi nepaisė, kad kažkokie Lietuvos ir Europos žmogaus teisių teismai jau neskundžiamai nustatė, kad nuo 1990.03.11 Lietuvoje veikė ne TSRS, o Lietuvos įstatymai. O ir be to žmogus turi prigimtinę teisę priešintis ir ginti savo žemę. Negali kareiviai atbėgti ir talžyti bet ką ir bet kaip.
2016.05.26 Zigmas apskundė kaip pirmininkė Loreta Braždienė atmetė nušalinimus.

2014.11.03 jie pirmiausia nutraukė tą dalį, kurioje derėjo tirti kaip nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė net po 1990 Kovo 11-osios dirbo TSKP CK (Komunistų) Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. Joje 1990-1991 metais veikė perversmo Lietuvoje vadavietė, kuri priklausė TSRS.

Gabrielius Landsbergis, Konservatorių partijos pirmininkas kažkada viešai Seime, spaudos konferencijoje alkas.lt redaktoriui Jonui Vaiškūnui pažadėjo į kažką atsakyti apie tai kaip nutraukė šias bylos dalis. Bet netęsėjo.

Už šiuos nusikaltimus kažkada Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas ir signataras Jonas Prapiestis Vilniaus apygardos teismo nusikaltėliui pirmininkui Vytautui Zeliankai neįgaliai persiuntė medžiagą kad tas spręstų ar kelti drausmės bylas teisėjams Stasiui Lemežiui ir Loretai Braždienei.

Išteisino Tarybinius, valdiškus smogikus, milicininkus

Juos kaltino karo nusikaltimais, kuriuos darė apie 1990 metus. Milicininkai Vladimir Razvodov ir Boleslav Makutinovič puldinėjo pareigūnus.

2015.06.04 dabar jau Vilniaus Apygardos teisėjas Audrius Cininas rašė ir viešai, per televizorių perskaitė nuosprendį, kad prokurorai kaltinime nenurodė, kad Lietuvoje buvo:

 • karo padėtis,
 • karo veiksmai,
 • okupacija.

Ne prokurorai tai turėjo rašyti, o teisėjas.
Nereikia įrodynėti to, kas viešai žinoma.
Net ir tai, ko nežino, teisėjas turi teisę rasti pats.
Teisėjas neturi teisės grįsti nuosprendį tuo, ko neaptarė posėdyje. Jis lyg ir nurodė šį trūkumą prokurorams. Prokurorai to vis nerašė. Bet teisėjas su jais to neaptarė.
Prokuroro kaltinimas teisėjo nesaisto.
Gali pats rašyti ko trūksta kaltinimų pagrindime.
Blogiausiu atveju, teisėjas gali pervadinti kaltinimus.

2015.06.05 Audrius Cininas jau televizoriui sakė kitaip: neva jis neneigė okupacijos, neva nuosprendžio kitoje dalyje jis rašė, kad buvo okupacijos požymiai, nors ir neakivaizdūs. Neva, jeigu prokurorai ją paminėtų, tada jis pilnai ją išnagrinėtų. Neva nenagrinėjęs, negali sakyti kaip. Tuo vėl paneigė savo pareigą pripažinti okupaciją. Apie tai nėra ką nagrinėti. Nėra reikalo vengti sakyti nuomonę apie tai. Tai - ne byla, o viešai žinomas dalykas.

Ten pat jis melavo, neva negali keisti kaltinimo.
Besirengiant teismui - BPK §234 2d., arba teismo metu - BPK §254 3d. įpareigoja perduoti bylą prokurorui, jei kaltinimas neatitinka bet kokių reikalavimų pagal BPK §219. Teisėjas privalėjo ne "ženklus" prokurorams duoti, neva kažkas blogai, o bylą.
Jis neturėjo teisės rašyti, neva milicininkai nekalti, nes pasak jo paties, jiems nesurašė tinkamų kaltinimų, jų tariamai nėra, nėra minėtų duomenų (BPK §219 4sk.). O nusikaltimo požymiai akivaizdžiai yra.

Papildomus įrodymus prokuroras gali teikti ir teismo metu (BPK §288).
Joks straipsnis nedraudžia teisėjui teikti įrodymus ir pačiam, aptarinėti, ko prokuroras nerašė... Ypač, kas viešai žinoma. Svarbu tik aptarti juos posėdyje, o ne vien nuosprendyje (BPK §301 1d.).
Teisėjas gali ir išreikalauti įrodymus (BPK §270 3d.), ir pats didelę dalį jų rinkti (BPK §287).

Draudžiama tiktai teisti už kitus nusikaltimus, negu dėl kurių bylą perdavė teismui (BPK §255 1d.).
BPK §255 2d. leidžia tiesiai teisme net iš esmės keisti aplinkybes (faktus). Tik dera prieš tai iš anksto perspėti žmogų, kurį teisią.
BPK §256 1 ir 2d. tokiais 2 atvejais dar įpareigoja leisti tam žmogui prašyti pertraukos, kad pasirengti.
BPK §256 2d. leidžia ir pačiam teisėjui net iš esmės pervadinti ("perkvalifikuoti") kaltinimą į sunkesnį. Tik būtina siūlyti pertrauką (BPK §256 3d.). Į lengvesnį pervadinti irgi galima. Tik, kaip minėjau, iš anksto. Užtat bet be pertraukos BPK §256 4d..
Nusikaltimą ir straipsnį visada įvardina ("kvalifikuoja") teismas nuosprendyje (BPK §299 2d., §305 1d. 3sk.).

Blogiausiu atveju teisėjas galėjo rašyti, kad taisyklė, kuri jį įpareigoja išteisinti milicininkus, prieštarauja Konstitucijai ir atsisakyti ją taikyti. Tada jam tektų atsiklausti nusikaltėlių Konstitucinio Teismo (Konstitucijos §110).

Aš viską teisiškai pagrindžiau. Bet teisėjai niekada teisės nepaiso. Jie galėjo be jokio pagrindo elgtis kaip geidžia, laužyti įstatymus ir taisykles, teisingai: atsisakyti išteisinti milicininkus.
Deja, jie tyčia įstatymus laužo tik neteisingai.

Pasiteisino mano puslapio tikslas, kurį skelbiu pradžioje: rodyti sukčiams, kurį suktą teisėją pasirinkti.
Rusijos milicininkai pasirinko teisingai.
Nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitė irgi parinko jiems teisėją Audrių Cininą "teisingai". Paaukštino šį nusikaltėlįVilniaus apylinkės teismo į šį Apygardos Teismą. Čia jis taip ir nusikalto.

2011 metų sausį, kad byla taptų kuo blogesne, Darius Valys panaikino Specialiųjų tyrimų skyrių, kuris tyrė nusikaltimus žmoniškumui, genocidą, karo nusikaltimus, nusikaltimų asmenų lygioms teisėms ir sąžinės laisvei. Prokurorus, kurie tariamai "tyrė" OMON milicininkus, pažemino pareigose, ir išsiuntė tupėti į apygardos prokuratūrą.
Štai kam buvo reikalingas naujas generaliniis prokuroras Darius Valys: dangstyti Komunistų gaujos smogikus. Gauja tebėra valdžioje. Nariams atsidėkoja.

Nusikaltėlis Vytautas Landsbergis (Konservatorių partija) pavadino teisėjus ir prokurorus kastratais.
Pasvajojo ištirtinusikaltimą. Bet aišku to paklusniai nereikalavo.
- Iš esmės pavadino nusikaltėliais.
Bet skirtingai, negu nusikaltėlio Uspaskio (Darbo partija), jo už tai neapkaltino nusikaltimu: teismo įžeidimu.
Ten rašau, kad nederėtų ir nusikaltėlio Uspaskio tuo kaltinti.
Juk mes vadiname teisėjus nusikaltėliais. Tai - joks įžeidimas. Tai - tiesa. Ją čia pagrindžiau. Kas neturi tokių nuosavų žinių, visada gali nurodyti į mano puslapį. Ir vadinti teisėjus nusikaltėliais į valias. - Net ir bendrai, jeigu būtent jai jie nenusikalto.

Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė pratylėjo. Už ją pliurpė patarėja Rasa Svetikaitė, kad bausti milicininkus reikia. Nesakė kaip. Gal laisvė - jiems bausmė.

Išteisina teisingai neteisėtai

 • Regina Pocienė, kolegijos pirmininkė
 • Angėlė Ikasalienė
 • Stasys Punys

2015.03.09 nutarė beveik teisingai. Nors - neteisėtai. Apeliacine tvarka pritarė žemesniam teismui išteisinti tariamą nusikaltėlę.
Ši byla niekuo neypatinga. Ji tik rodo, kad visi teisėjai dirba neteisėtas nesąmones.

2013.12.12 Vilniuje kaltinama namo bendrija nugriovė neteisėtą sandėliuką rūsyje, kad prieiti prie vamzdžių. Prieš tai perspėjo savininkę 3 kartus ir laukė 2½ metų.
Savininkė skundė, neva dingo pinigai ir sulaužė daiktus.

Teisėjai vardina tik Savivaldybės, pačios kaltinamos namų bendrijos ir statybininkų, kurie gal taisytų vamzdžius, raštus, neva sandėliukas rūsyje trukdo prieiti prie vamzdžių, neva todėl atitvėrė savavališkai. Ir patys rašo tokią išvadą. Bet niekaip negrindžia jos teisiškai.

Teisėjai rašo, neva derėjo sandelį atidalinti ir teisiškai įregistruoti Nekilnojamo Turto Registre.
Bet šis teisins pagrindas nėra susijęs su minėtais raštais. Jis negali būti išvadų iš jų pagrindas.
Jis - atskiras.
Jis ir nereiškia, neva sandelį griovė teisėtai.

Rūsiuose visada sandėliukai kažkokį vamzdį užtveria. Jie - visada savavališki. Tuomet jų išvis negalėtų būti. Bet jie yra.
Tokią rūsio paskirtį numatė namo projektas prieš statybas. Dabar gi nauji rašeivos išgalvoja naują patalpų paskirtį: prieiti prie vamzdžių.
Tada ir butų neturėtų būti, nes ir prie vamzdžių butuose reikia prieiti.

Sandėliukas - neteisėtas visai dėl kitko: jo nebuvo pradiniame namo projekte ir dėl jo niekas nesitarė. Jį atsitvėrė iš bendrų patalpų: koridoriaus. Savininkė jau turėjo vieną sandėliuką. Pasidarė dar vieną.

Teisėjai patys mini skundą, kad sandėlį griauti nutarė ne to, o gretimo namo susirinkimas. Bet jie tai nutyli, nenagrinėja.
Gal tie namai šliejasi sienomis ir bendrija yra viena.

Teisėjai patys mini skundą, neva kaltinamoji keršija už tai, kad 2012.04.26 tame pat Apygardos teisme pralaimėjo nukentėjusiai apeliaciją kažkokioje civilinėje byloje.
Bet jie tai nutyli, nenagrinėja ir meluoja, neva nukentėjusi nemini jokios priežastis nusikalsti: jokių tai patvirtinančių objektyvių duomenų.
Nors laimėta byla yra būtent "objektyvi" žinia.

Teisėjai klysta, arba meluoja, neva nukentėjusi žinojo, kad 2011.03.15 namo (gal minėto gretimo) bendrijos susirinkimas nusprendė įpareigoti visus atlaisvinti vamzdžius rūsyje, kad 2011.03.24 bendrijos valdyba nutarė raštu raginti nukentėjusią griauti pertvarą. Teisėjai nutyli ar yra byloje bent koks įrodymas, neva tokį raginimą valdyba ėmėsi įteikti, o nukentėjusioji gavo. Juk nepakanka vien nuspręsti raginti.
Kvaili teisėjai nerašo, kad ji galėjo žinoti apie sprendimą, nes turi pati domėtis bendrijos sprendimais. Bet tai ji galėjo tik, jeigu jai pranešė apie susirinkimą. Nėra žinių ir apie tai.
Apie valdybos sprendimus ji negalėjo domėtis pati, be raštų. Susirinkimas nusprendė tik atlaisvinti vamzdžius. Griauti nutarė tik valdyba.
Nukentėjusioji gavo tik registruotą laišką, kurį valdyba siuntė 2012.10.01.
2012.10.30 namas balsavo raštu jau būtent atstatyti sandėliukus į pradinę padėtį (iš esmės griauti pertvarą). Bet vėl teisėjai nutyli ar balsavo viešai, ar žinojo visi apie tai.
2013.05.13 namo valdyba įmetė dar vieną raginimą į pašto dėžutę ir tai užrašė popieriuje teismui. Tada galima laikyti, kad buto savininkė gavo. Bet kadangi jie tai darė tik patys, be liudininkų ir juos gi kaltina nusikaltimu, teismas negalėjo tokio įrodymo pripažinti. Dar tas raginimas davė mažai laiko, vos 2 savaites iki mėnesio pabaigos.

Teisėjai meluoja, neva nukentėjusi klysta, kad kaltininkė nepakvietė griauti sandėlį. Jie tai teisina tuo, kad ją kelis kartus įspėjo raštu, kelis kartus davė vis ilgiau laiko. Bet juk niekada nerašė kada griaus. O tą dieną neatėjo į butą ir nekvietė.

Teisėjai neteisėtai rašo, neva sandėliukas nėra svetimas turtas, o namo bendrijos turtas.
Nors patalpa tikrai priklauso bendrijai, sandėlio pertvara, sienos, durys joje - ne. Nesvarbu, kad - neteisėtas.
Nes neteisėti yra ir visi kiti sandėliai. Jie nėra bendra nuosavybė.
Niekas ir neginčija, kad griovė bendrą patalpą. Jos negriovė. Griovė tik daiktą joje: pertvarą.

Teisėjai be reikalo aiškina, kad nukentėjusioji galėjo tai ginčyti civiline tvarka. Teisė ginčyti bendrijos sprendimą atsiimti plotą rūsyje nėra susijusi su kaltinimu neva bendrijos pirmininkė sugadino, ar sunaikino daiktus. Net pertvaros nėra nukentėjusios sąraše. Yra tik daiktai, kurie gulėjo sandelyje.

Nugriovė tas sienas teisėtai dėl kitos priežasties: būtina gintis (BK §28) ir reikalingumas (BK §31).
Bet teisėjai tuo nesiremia.

Teisėjai neteisėtai nutyli kas nutiko plytoms, durims, daiktams. Ar juos sugadino, sunaikino (BK §187 1d. - tuo kaltina), ar jie dingo (BK §178 - vagystė. Tuo nekaltina.), kurie būtent ir kaip. Tik teisina pačių kaltininkų ir liudininkų žodžiais, neva nieko nelaužė, o tik juos surašė.
Nutyli ar sutampa daiktų sąrašai, kuriuos rado kaltininkai ir kurių pasigedo nukentėjusioji.
Gal viską grąžino jai.

Apie pinigus neteisėtai rašo, neva kaltininkainematė. Teisina jų pačių žodžiais.
Privataus kaltinimo tvarka (BPK §407) nenumato vagystės (BK 178 straipsnis nesurašytas). Nors pagal tokią tvarką ir nereikia ieškoti pinigų, teisėjai privalėjo pervadinti (perkvalifikuoti) kaltinimą į pinigų vagystę (BK §178 2d. - su įsilaužimu) ir perduotitirti prokurorui. Ypač kad už tą straipsnio dalį dera bausti ir be nukentėjusios skundo (BK §178 5d.), ne privataus, o valstybinio kaltinimo tvarka. ... Arba bent patarti tai nukentėjusiai (BPK 256 2d.).
Nors tikėtina, kad ji meluoja neva laikė 3000 Lt rūsyje. Tai būtų kvaila.
Jeigu laikė, tai derėtų jų bent kažkiek paieškoti. - Tirti. Ne teisme, o Policijoje, prokuratūroje.

Pati nukentėjusioji irgi turėtų nežiopsoti, o kelti atitinkamą kaltinimą vagyste.
Nors, kaip minėjau, tai galima tirti ir be jos skundo.

Teisėjai niekuo negrindžia kodėl išteisintosios išlaidos advokatui atitinka jo darbą, nėra aiškiai per didelės.
Už pirmą teismo pakopą priteisė 1500 Lt (434,43 €).
Už antrą: 430 € (patarimai, pasirengimas nagrinėti teisme, atsikirtimai, pasiruošimas baigiamoms kalboms, posėdžiai).
Bent iš to, ką išvardino teisėjai, aš vertinu išlaidas: 58 € (200 Lt) už kiekvieną pakopą. Tai sudaro vos 13,4% nuo to, ką priteisė.
Juk antroje pakopoje beveik netenka dirbti.

Vilniaus Apygardos Administracinis teismas
 • Raimondas Blauzdžius
 • Rosita Patackienė
 • Mefodija Povilatienė

Nedrausmino ministeriją, prokuratūrą, ir nesprendė išlaidų bei žalos.
Apie tai rašau kaip Teisingumo Ministerija slopino Antikorupcinę Konstitucinę Partiją.

 • Pirmininkas

2012 metų balandį priėmė Vilniaus Savivaldybės neteisėtą ieškinį Vyriausybei dėl tariamų pajamų negautų (neduotų).
Teismas privalėjo ieškinį nepriimti, nes Artūras Zuokas nenurodė kokias jo teises Vyriausybė pažeidė, kai išdalino mokesčius. Jei negavai teisės naudoti mokesčius, reiškia neįmanoma jų ir pažeisti. Negalima skųsti teisių, kurių negavai.

 • Ina Kirkutienė, pirmininko pavaduotoja.
  Dabar jau - pirmininkė. Nusikaltėlių pirmūnus aukština. Nors ją aukštino nesmarkiai. Nes ji sukčiauja dažniau smulkiai. Gal bijo stambiai nusikalsti.

Įgūdusi neteisėtai nepriimti ir atmesti skundus. Sumanu. Juk tada jai nereikia bylos klastoti ir įkliuti už didesnį nusikaltimą. O čia - atmetė, "suklydo" keliasdešimt kartų per mėnesį. Vieną kartą iš jų įklius - nusiplaus, ir toliau "dirbs".
Užpildo pusę nutarties beprasmiais įstatymo nuorašais, kad atrodytų, neva ji daug dirbo ir rašė.

Neteisėtai draudžia skųsti viešą rūpestį.
Atskirą skundą apie tai reikalauja patikslinti, bet nerašo kas netikslu. Reikalauja nerašyti naujų reikalavimų, bet nerašo kokių.
Nei pradiniame skunde, nei atskirame skunde nėra netikslumų ar naujų reikalavimų. Žmogus nežinojo, kad viešą rūpestį galima skųsti, todėl gudravo ir prašė jį pripažinti nukentėjusiuoju. Tai nėra naujas reikalavimas, nepaisant, kad jo neteikė. Tai tėra sąlyga būti bylos dalyviu, kad turėti teisę paduoti skundą. Be šio prašymo skundas būtų beprasmis, nes teisėja jį atmestų galutinai.
Pradinis skundas buvo dėl neteisėto Lietuvos Policijos Eismo Priežiūros Tarnybos (LPEPT) viršininko Gintaro Aliksandravičius atsisakymo bausti valdišką geldą už tai, kad važiavo ir stovėjo ne važiuojamoje dalyje, o pėsčiųjų ir dviračių take. Policija teisinosi neva valdžia važinėjosi po pėsčiųjų plotą dėl būtintybės: gaudė brakonierius. Nors nuotraukoje matosi, kad geldoje "Aplinkos Apsauga" sėdi du Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos valdininkai ir valgo sumuštinius. O žmonės ir dviračiai priversti juos apeiti. Gelda nesivargino bent pasitraukti į tako kraštą. Stuksojo viduryje. Švyturėliai - įšjungti.

Neteisėtai draudžia atstovauti. Išvardina aibę išlygų įgaliojimo tikslui, bet nenurodo kurio būtent trūksta.
Tikisi, kad auka supainios "perdavimą kitam teismui", pamanys, neva tai reiškia "skundo padavimą teismui". Ina Kirkutienė nerašo iš kokio straipsnio ir išvis ar iš įstatymo ji tas išlygas surašė.

Pagal Teismų Įstatymą ir ABTĮ §142 visi sprendimai turi būti motyvuoti.

Paskyrė ekspertizę. Ekspertą samdė pats atsakovas. Skundikas neturėjo galimybės nušalinti ekspertą anksčiau, negu teisėja užbaigė bylą. Negavo progos nuginčyti eksperto išvadą. Įstatymas suteikia teisę teikti atsikirtimus į viską, tame tarpe ir į ekspertus. Tą teisę skundikui atėmė.
Teisėja negali skirti ekspertizę dalykui, kam ekpertizė neįmanoma. Tai ko ji prašė tėra nuomonė: ar pastatas gadina kraštovaizdį ar ne. Tai sprendžia tiktai teisėja. Jį tą pareigą perleido atsakovui (jo samdytam ekspertui). Tai buvo esminis pažeidimas.

2017.09.29 Vilniaus Apygardos administracinis teismas neteisėtai panaikino atsisakymą rašyti raidę "q" į kažkieno pasą.

2019.03.06 Vilniaus Apygardos administracinis teismas neteisėtai atsisakė įpareigoti nusikaltėlius Vyriausybę duoti žurnaliūgoms 2018 metų spalio mėnesio posėdžio garso įrašą, arba jį atkurti, jei ištrynė.
Neva žurnaliūgos reikalavo tik "objektyvios" žinios. Neva tokia gali būti tik protokolas. Jo neva pakanka. O pokalbiai posėdyje neva tėra išankstinė nuomonė ir perteklinė žinia.
Tik visuomenė, o ne teismas sprendžia kas yra perteklius, ką ji nori žinoti. Viskas, ką pliurpia politikai darbe, yra svarbu. Negali būti pertekliumi tai ko reikalauji. Pertekliumi gali būti tik ko nereikalauji.
Žurnaliūgos reikalavo būtent pokalbių. Protokole jų nėra. Protokolas išvis beveik tuščias. Jame nerašo kodėl vyriausybė nusprendė dalinti žurnaliūgoms valdiškus duomenis iš "Registrų centro" už brangius pinigus, o ne dykai.
Protokolas rašo tik išvadas, o duomenų (faktų) neteikia (VAĮ §8 1d.).
Todėl teismas meluoja, neva įstatymas neįpareigoja teikti įrašų. Įrašas yra tie duomenys, kuriais Vyriausybė grindė sprendimą. Visuomenė įvertins ar jie tikri.

2020.07.23 Vyriausiasis Administracinis teismas panaikino tą teismo nutarimą. Parašė, kad nusikaltėliai Vyriausybė privalėjo duoti garso įrašą.
Bet parašė, neva jau to nebegali. Nerašė kodėl. Todėl neteisėtai neįpareigojo duoti. Nes tektų bausti vyriausybę už tai, kad nevykdo teismo nurodymo.
Seimas ir prezidentė Gitanas Nausėda nevarėdarbo Vilniaus Apygardos administracinio teismo už neteisėtą sprendimą.

Žurnaliūgos guodžiasi, kad nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis posėdyje juos keikė. Bet ir patys nesako kaip, kad nekeiktume jų ir mes tokiomis pat pravardėmis.
Visokie policajai, valdžia, jų tarnai tave neteisėtai šniukštinėja "Registrų centre" nemokamai. O save šniukštinėti trukdo.

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis teismas
http://www.lvat.lt
 • Gytis Krasauskas

  2021.09.09 nusikaltėliai Vyriausiasis Administracinis Teismas neteisėtai draudė rinktis prie Seimo prieštarauti ribojimams dėl karūnos pavidalo viruso ("Covid-19").
  Neva rengėjai neįrodė busimos draudimo žalos.

  - Žalą įrodinėti privalo ne rengėjas, o Savivaldybė.

  2022.11.07 kažkurie teisėjai neteisėtai naikino Vilniaus Apygardos Administracinio teismo 2022.07 sprendimą, kad Vilniaus savivaldybė privalėjo leisti rinktis gal tai pačiai miniai.
  Neteisėtų susirinkimų nebūna. Susirinkimų ir žodžio laisvę yra visiški.

 • Gintaras Kryževičius. Teismo pirmininkas. Anksčiau klastojo Aukščiausiame Teisme.

  Nuolat atsirašinėjo, neva teisėjai visada teisūs, ką beklastotų. Neva nėra kaip ir draudžiama juos tramdyti, naikinti sprendimus.
  Nutylėdavo, kad jie nusikalsta.
  Staiga ėmė neigti teismus. Rado būdą naikinti. Išdavė gaują.
  Tai "uždrausta" ("tabu"). Gauja jokiu būdu neturi pripažinti jokių nusikaltimų.
  Imk pavyzdį iš ankstesnio pirmininko, sukčiaus Piličiausko žemiau.

  2021.07.19 reikalavo atnaujinti bylą leisti referendumą mažinti referendumui parašus nuo 300000 iki 100000. - Slapta, nes ketina naikinti teisėtą sprendimą. Slopina referendumą.

  2021.10.11 reikalavo atnaujinti bylą apie Klaipėdos savivaldybės valdininkės sūnaus vardo paslaptį. Jo įmonė neteisėtai gavo valdišką užsakymą. - "Šeimos ranga". Internetas "Atvira Klaipėda" (VšĮ "Klaipėda atvirai") vardą atskleidė.
  2020.11.16 Vilniaus apygardos administracinis teismas ir 2021.10.06 LVAT teisėjos Laimutis Alechnavičius,
  Ramūnas Gadliauskas,
  Dalia Višinskienė neteisėtai uždraudė.
  Kryževičius reikalavo leisti.
  2022.02.03 LVAT teisėjos Skirgailė Žalimienė,
  Rytis Krasauskas,
  Ramutė Ruškytė,
  Romanas Klišauskas,
  Arūnas Sutkevičius leido.
  Kaip šauna galvon, taip ir "buria". Tai "ne"... Tai "taip"... - Joks jie teismas.
  Nusikaltėlė prezidentė Gitanas Nausėda neišvarė teisėjųneteisėtus sprendimus. Nors, neteisėtais juos skelbia net pačių nusikaltėlių teismas.

  • Audrius Bakaveckas (Teismo kolegijos pirmininkas. "Kolegija" iš esmės reiškia "posėdį".)
  • Artūras Drigotas
  • Vaida Urmonaitė-Maculevičienė
  "Kaltas, nes apkaltintas. Kaltas, nes vengi atsakomybės. Šmeižtu netikėti nėra pagrindo." ... Ir kitos nesąmonės bei melas. Tiems, kas nesupranta: šie teiginiai prieštarauja Konstitucijai. Esi nekaltas, kol pliurpalus neįrodė. Tai ir yra pagrindas netikėti. Patys pliurpalai neįrodo nieko.
  Be to, sprendime turi būti "motyvai" - pagrindas. Tai nusakyta įstatymuose. Šiam teismui labiausiai taikomi Administracinių Tėisės Pažeidimų Kodeksas (ATPK) ir Administracinių Bylų Teisenos Įstatymas (ABTĮ).
  • Ričardas Piličiauskas. Teismo pirmininkas.
  Privalėjo nagrinėti Konstitucinį skundą dėl negaliojančios nutarties. Jis skundą "išmetė": parašė, neva pats teismas savo nutarties neturi teisės keisti. Tokį tariamai draudžiantį ABTĮ straipsnį jis rado... Patingėjo rasti straipsnį, kuris tai daryti leidžia (apie bylos atnaujinimą). Apie Konstituciją jis išvis negirdėjo.
  Pamelavo, neva teisėjo nušalinti po nutarties tu negali. Patingėjo rasti sekantį to paties straipsnio sakinį, kuris tai leidžia (ABTĮ 47 straipsnio 6 dalis). Konstitucija irgi pripažįsta tik nešališką teismą. Šališkas - negalioja.
  Nagrinėk bylas iš naujo ir nušalink ankstesnius teisėjus - štai kaip tūri daryti padorus teismas...

  Ką daryti, jeigu teismas atsisakė savo pareigų? Nėra aukštesnių teismų skundui. Nešk byla į bet kurį kitą bendros kompetencijos teismą. Tokią neribotą teisę tu turi pagal Konstitucijos straipsnius 30 ir 111.

 • 2005.04.29 priėmė korupcinę nutartį byloje Nr. A2-447-05. Nusprendė, kad pareigūnų piktnaudžiavimo tikrinimo išdavų keisti negalima. Neva negalima keisti bausmių.
  Pareigūnai tuo sprendimu piktnaudžiauja.
  • Pirma, jie aišikina, neva negalima daryti naują tikrinimą, vietoj blogai atlikto tikrinimo. Neva galima tik tikrinti patį tikrinimą. Tai nėra, kas tau atrodo. Tikrinimo tikrinimas reiškia, kad jie netikrina surinktų duomenų ir visko ką pradinis blogas tikrinimas nutylėjo. Jie tikrina tik išvadas ir tvarką. Šitaip jie keičia sąvokas. Nes net ir korupcinė nutartis nedraudžia pakartotinų tikrinimų.
  • Antra, jie aiškina, kad bausmių nekeis. Tai nutartį atitinka.
  Gaunasi nesąmonė. Labai lengva išvengti bausmės. Viršinikai susitaria su pavaldiniais, ir daro niekinį tikrinimą. Parašo, neva pažeidimų nėra, ir nieko nebaudžia. Tada aukštesnė įstaiga nebedaro savo tikrinimo ir bausmių nekeičia.
  Niekinius patikrinimus apibendrinau nusikaltimų būdų saraše.
 • 2011.07.04 netikrino visos bylos.
  • Audrius Bakaveckas
  • Laimė Baltrūnaitė
  • Arūnas Sutkevičius
  Nedrausmino ministeriją, prokuratūrą, ir nesprendė išlaidų bei žalos.
  Nereikalavo drausminės atsakomybės apygardos teisėjams už tai, kad sulaužė Etikos Kodeksą.
  Apie tai rašau kaip Teisingumo Ministerija slopino Antikorupcinę Konstitucinę Partiją.
 • Kita byla: A556-1109/2011. Tie patys aukščiau išvardinti 3 teisėjai atmetė apeliacinį skundą, nes pareiškėja 5 dienas pavėlavo skųsti administracinių ginčų komisijai valdiškos Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos atsisakymą pripažinti statinius tinkamais naudoti (pavėsines, tiltus, tualetus gamtoje).
  Jie parašė, kad nesvarbūs yra ginčo samprotavimai. Svarbu, kad pavėlavo.
  Gaunasi, kad neteisėtas valdžios sprendimas gali galioti. Ir nebus kaip jį panaikinti.
  nežinau, ar direkcijos sprendimas teisėtas. Aš prieštarauju statyboms miške ir švaistymui (tikriausiai iš Europos pinigų). Aš tik kalbu apie galimybę, kurios nei ginčų komisija nei pirmos ir antros pakopos teismai nesvarstė.

  Bet tuomet beprasmiai yra nutarties 10 puslapių. Teisėjai kruopščiai perrašė gausybę samprotavimų. Nors ir tai darė painiai.
  Jie daug rašo tik tam, kad turėtų darbą, pateisintų savo buvimą. Jei rašytų mažiau ir aiškiau, tai bylų neliktų. Sumažėtų algos, ir "darbininkų" kiekis.
  Štai kodėl eilė šiame teisme yra ilgiau negu 1 metai.

  Veidmainystė yra ir teisėjų postringavimai nutartyje apie teisės į teisminę gynybą užtikrinimo konstitucinę reikšmę. Taip jie rašė apie tai, kad pareiškėja pavėlavo skųstis ir teismui. Jie tariamai "kilniai" pratęsė skundo padavimo laiką. Į teismą vėluoti galima, o į ginčų komisiją - ne.
  Bepigu leisti skųstis, jei žinai, kad neleisi.
  Už tariamai išspręstą bylą - alga. O už nepriimtą manau algos nemoka.

 • Bylos Nr. A-492-2734-11.

  2011 metais LVAT įmonei UAB "Autoringas" priteisė iš Vilniaus Savivaldybės 26770 Litų už sklypo detalaus plano vilkinimą.
  Neva įmonė turėjo tiesioginę žalą.
  Formaliai atrodo teisinga.
  Bet įmonė žalą turėjo dėl savo pačių neapdairumo. Ji pasirašė sklypo pardavimo sutartį anksčiau, negu tą sklypą sudarė ir įgijo. Įmonė pasielgė kvailai, skubotai. Todėl sutarties išlaidų kompensuoti jai negalima.
  Tai naujas valdininkų valdiškas verslas. Jie pavilkina. Ir paskui teismo priedangoje sumoka užsakovui tūkstančius. "Girdi, mes nekalti. Taip teisėjas įsakė."
  LVAT priėmė ne šiaip neformaliai kvailą, bet formaliai neteisėtą nutartį.
  Teismas matė blogą valdininkų darbą. Bet nepriėmė dėl to atskiros nutarties, kaip privalo pagal ABTĮ §108. Valdininkų ir teisėjų niekas nebaudė. Teisėjų etikos ir drausmės komisija visuomet dangsto teisėjus neva jie nepriklausomi. Nors tai galima tik dėl nuomonės, o ne formalaus, aiškaus įstatymo pažeidimo. Šio formalumo irgi niekas nevertino.

  Pirmininkas R. Piličiauskas dar pasidžiaugė, kad žalos sumas galima būtų didinti, kad prilygtų kvailo Europos Žmogaus Teisių Teismo dalijamoms sumoms.
  - Valdiškas "verslininkas".

  Tai - toks naujas grobstymo būdas: pridaryk niekšybių ir gauk kompensaciją.

 • 2013.04.24 neteisėtai pripažino teisėtu Kauno savivaldybės nutarimą, kuris įpareigoja daugiabučių namų gyventojus prižiūrėti žemės plotą iki 20 metrų aplink namą. Savivaldybė pavadino tą plotą "faktiškai naudojamu". Nesvarbu kokį sklypą pirkai ar išsinuomojai.

  Įprastai, namui neleidžia naudoto tokį plotą, kokį jis naudoja, kuris jam būtinas. Nors privalo suteikti jį namui pagal sklypų sudarymo, pardavimo ir nuomos taisyklių §3 ar §30.11Vyriausybės nutarymo Nr. 260. Pasilieka žemę aplink namą sau, kad galėtų niokoti ir užstatyti. Dangstosi jau esančiomis ribomis Specialiuose planuose, gatvių "raudonomis linijomis". Dabar prižiūrėti tuos plotus verčia pačias aukas.

  Auka neprivalo prižūrėti, kas nėra jos nuosavybė, ar nuoma. Už viešos žemės šlavimą jau mokame kartu su kitais viešais mokesčiais. Iš esmės jie didina valstybės mokesčius.
  Savivaldybėms šios apgaulės reikia, nes jos iššvaistė (išgrobstė) pinigus.

  2013.10.21 nusikaltėlis Vilniaus meras Artūras Zuokas perėmė šią pinigų grobikų patirtį.
  2013.12.05 Vyriausybės atstovas šį nutarimą pavadino neteisėtu ir pareikalavo naikinti.
  Tada tektų naikinti ir Kauno nutarimą. Dar tektų išvaikyti šiuos 3 LVAT teisėjus, kurie jį pateisino.

 • 2014.04.13 slopino referendumą apie Litą ir Eurą. Jį slopino VRK. O šie teisėjai dangstoKomisiją.
  • Skirgailė Žalimienė (pranešėja).
   Perdavė bylą vyrui (skaityk žemiau).
  • Arūnas Sutkevičius
  • Ričardas Piličiauskas (kolegijos bei teismo pirmininkas)
  • Irmantas Jarukaitis
  • Anatolijus Baranovas
  Pirmoje nuorodoje pasakoju, kodėl nutartis neteisėta. O ją pačią rasi per kvailą skelbimą teisme:
  http://www.lvat.lt/lt/naujienos/visos-naujienos/byloje-del-referendumo-ez4r.html
  Pasakoju, kad Euro reikia.

  Skirgailės Žalimienės vyras Dainius Žalimas vadovauja Konstituciniam Teismui - tam pačiam, kuriam jie perdavė bylą už save dirbti. Tai skelbia:
  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vyriausiasis-administracinis-teismas-nutare-stabdyti-referendumo-del-lito-i
  ("tiesos.lt" puslapis. Iš jo yra nuoroda į nedorą laikraštapalaikį, iš kurio, matyt, paėmė to straipsnio dalis. Neskatinu aš jo.)
  Ten rašo, kad jis eina tas pareigas neteisėtai. Ši yra papildoma to priežastis. Vyras negali prižiūrėti žmonos. O dar jis darbo metu ją nužiūrėjo, gal ir tvirkino.

 • 2016.05.17 dangstė Raseinių rajono merą Algirdą Gricių:
  http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/sigita-vaiciuviene.-pirmas-dublis-net-per-teisma-mero-nuversti-nepavyko.-ba
  Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
  LVAT neteisėtai nutraukė administracinę bylą apie jį, nereikalavo įrodymo, kurio patys pasigedo.
  Klausti galėjo tik Taryba, o ne 1 jos narys. Pamelavo, neva nežino ar būtent Taryba jį įgaliojo.
  2016.03.22 patys priėmė klausimą. Tyčia netikrino kas rašė. Dabar vietoj to, kad nubausti save už tokį aplaudumą, paprasčiausiai nutraukė bylą.
  Abu kartus teismas privalėjo klausti Savivaldybės Tarybos, ar ji siuntė pas juos tą savo narį.

  Teisėjai vilkino tyčia, kad sukaktų 60 dienų senatis po mero pražangos. Neaišku ar nuo jos pačios 2015.12.15, ar nuo 2016.03.10, kai Taryba nusprendė apie tai klausti teismo.
  Senatis - neteisėta. Nes pražanga neišnyksta. Teisė kreiptis į teismą yra visada, nepaisant senaties (Konstitucijos §30).
  Meras sulaužė priesaiką. Ji dera šalinti iš pareigų net ir be teismo.

  Nei vienas Tarybos narys to nesuvokė.
  O žurnaliūgė Sigita Vaičiuvienė, kuri tą rašo, nutyli, kad yra Andriukas, kad jis tą gali patarti.

  Ji nutyli ir teisėjų vardus, kad nežinotume, kad jie nusikalto.
  Tu juos rask ir pranešk man.

 • http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lietuvos-visuomenes-tarybos-pranesimas-spaudai-2020-09-17-2
  Neigia teisę kreiptis į teismą.
  2020.09.11 Lietuvos vyriausiasis Administracinis teismas atmetė Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą apie Vyriausiąją Rinkimų Komisiją, nes tariamai pavėlavo per 5 dienas.
  Anie jo neleido į rinkimus, nes nesurinko 1000 parašų. O tokią pat varžovę į "1 mandatą" nuo partijos leido. - Nelygybė.
  Teismo nutartis tariamai neskundžiama. Bet teismas kažkodėl nesigynė aklai ir pats ją panaikino, kai aukos priminė, kad nevėlavo. - Pirmininkui, nusikaltėliui Gintarui Kryževičiui (buvęs Aukščiausiojo teismo pirmininkas).
  Tai nenaikina Teismo nusikaltimo. Teisė kreiptis į teismą yra visada, nepaisant senaties (Konstitucijos §30). Kas neteisėta, tas negali likti.
 • http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/lietuvos-visuomenes-taryba/lietuvos-visuomenes-tarybos-pranesimas-spaudai-del-lygiu-teisiu-neuztikrinimo-lr-seimo-rinkimuose-2020-09-12
  Priėmė Stanislavo Ladinskio skundą apie Vyriausiąją Rinkimų Komisiją, kurį neteisėtai atmetė tą pačią dieną. Tai aiškinu prie ankstesnės nuorodos.
  Teismas neteisėtai leido neleisti į rinkimus ne vien Ladinskį, o keletą varžovų šį kartą ir ateityje.

  2020.09.11
  Bylos Nr. R-11-552/2020
  Proceso Nr. 3-66-3-00035-2020-0

  Sprendimo skyriai 26, 27.
  Iškraipė Konstitucijos §110.
  Neva į Konstitucinį teismą galima kreiptis tik jei teismas mano, kad įstatymas prieštarauja Konstitucijai.
  Jie dar išsiduoda, kad taip iškraipė ir 2012.07.02 byloje Nr. A662-2007/2012. Remiasi ta ankstesne nutartimi.

  - Konstitucija neriboja kas turi įžvelgti pagrindą, abejonę. Ji įsako kreiptis į Konstitucinį teismą, kai jį įžvelgia bet kas. Šiuo atveju - pareiškėjas.
  Jei būtų kitaip, teismas ir pats prieštarautų Konstitucijai. Juk įstatymas jai prieštarauja, nepaisant ką jie rašo. Vėliau Konstitucinis teismas gali dar ir paskelbti tai.

  32. Meluoja neva varžovės į rinkimus tariama pareiga rinkti parašus ir mokėti užstatą yra svarbi rinkėjų teisė. Neva įrodai, kad tave remia kažkas ir esi rimta. Nerašo kodėl.
  Parašus ir užstatą neigiu rinkimų programoje į Seimą.
  Nerašo kada Konstitucinis teismas taip nusprendė. Tik pridėjo jo nutarimo datą 2008.10.01, po sakinio apie nesusijusią su parašais Seimo pareigą kurti rinkimų įstatymus.

  - Jei anie tikrai nusprendė, neva parašai yra būtini rinkėjams, tuomet ir Konstitucinis teismas nusikalto.
  Bet tikėtina, kad anie rašė bendrais žodžiais, o ne apie parašus.
  Parašai ir užstatas yra ne teisė, o kliūtis rinkti. Nes tingus rinkti parašus, ar pinigų vargšas žmogus negali varžytis.

  Teismas nepagrindė kodėl parašai ir užstatas neprieštarauja Konstitucijai ir yra lygybė su tais, iš kurių Seimo rinkimų įstatymo §37 1d. 1sk. parašų nereikalauja.

  36. Teismas sukeitė sąvokas. 32 skyriuje rašė apie rinkėjo teises ("pasyvi teisė"), o dabar - apie varžovės teisę. Neva Įstatymas neriboja jo teisių ir yra lygybė. Nerašo kodėl.

  - Vis tiek riboja ir yra nelygybė. - Ir varžovės, ir rinkėjo.

  Teismas tik rašo, neva 1000 parašų surinkti lengva.

  - Niekas to neklausė. Klausė apie lygybę.
  1 žmogui 1000 surinkti sunku. Reikia 20 žmonių. Kur tiek rasti? Juk visi tingi?

  Kad netektų nagrinėti lygybės, Teismas lygina kas ir be to lygūs:
  pavienę varžovę tik su tokia varžove nuo partijos, kurios partija į rinkimus nekelia varžovių sąrašų (SRĮ §37 1d. 2sk.).

  - Derėjo lyginti su tais, kas sąrašus kelia (SRĮ §37 1d. 1sk.). Teismas tokius nutyli.

  Teismas neteisėtai rašo, neva sprendimas neskundžiamas.

  - Neskundžiamų nebūna.
  Konstitucijos §30 leidžia kreiptis į teismą tol, kol teisės pažeistos.
  Konstitucijai priešingas sprendimas tiesiog negalioja (§7).

  Teismas net nereikalavo parodyti VRK sprendimo.

  - Sprendė ko nėra.

Žiobčiok kiek lenda... Tave aiškiai apkvailino. Kai paprašei bausmių, likai vėl kvailas... Kai parodai, kad "štai čia" nutylėta - vėl kvailys esi tu...

Šio teismo (LVAT) nutartys juokingos. Kartą jie nagrinėjo kodėl moterį nubaudė už pernelyg užtamsintus geldos langus. Kelis nutarties lapus jie išvedžiojo, kad bauda neteisėta, nes neva varžo prekių judėjimą per sienas tarp valstybių. Gale pagaliau parašė esminį sakinį, kad užtamsinimas net nebuvo pamatuotas.
... Kam buvo tos kvailos kalbos apie prekybą ir sienas?..
O net kai prabilo esmę... Teismo nedomino tikras užtamsinimo laipsnis. Jie nepavedė jo pagaliau pamatuoti. Įrodymus aktyviai rinkti ir tirti juos įpareigoja ABTĮ. Teismas paprasčiausiai nutraukė bylą ir geldą išteisino.

Jie įrodymų nerenka niekada. Bylų netikrina, kaip privalo. Savo darbo jie nedirba. Jie tik popierių peckioja. Peckiojimas jiems atstoja įrodymus.

Vilniaus apylinkių teismai
Vilniaus apygardos teismo puslapis su Vilniaus apylinkės teismo aprašymu:
http://www.vat.lt/lt/vilniaus-miesto-apylinkes-teismas.html
2013 metais visas 3 apylinkes sujungė. Dabar tai - vienas teismas. Nors viename pastate buvo jau daug metų.
Ten surašyti ir kiti apygardos apylinkių teismai. Teisėjų sąrašą ten gal nerasi. Jų ieškok teismų administracijos puslapyje.
 • Neįvardintas teisėjas, 4 apylinkė. 2009.08.21 skyrė baudą aukai, o ne kaltininkui.
  - Išradingiausia, šmaikščiausia, įžūliausia klastotė.
 • Olegas Šibkovas, 3 apylinkė. Nuo 2013 gegužės - Kauno apygardos teismas.
  Dabar - advokatas.
 • Audrius Cininas, 2 apylinkė
 • Diana Butrimienė. 1 apylinkė. Jos tyčinę beprotybę dar paskelbsiu: be teismo pripažino nekaltais nusikaltėlius; Policijos nusikaltimą, klastotes pridengė pačiomis tomis klastotėmis ir tuo, kad jie yra neva nepriklausomi. Todėl beprotybė yra skirti ją Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nare.
 • Valerij Paškevič. 1 apylinkė. Paklusniai seka klastočių "karaliaus" V. Zeliankos pavyzdžiu: vietoj įrodymų bruka "statistinį skaitytoją". Įstatymu vadina save. Nesiunčia, arba vėluoja siųsti, ar slepia savo raštus. Neteisėtai perima skundus apie save. Neteisėtai pats juos sprendžia.
 • Gediminas Viederis.
 • Regina Eltermanienė, 1 apylinkė.
  Paprasta busima pensininkė. Gyvenime turi tik vieną tikslą: ištverti poilsį iki neužsitarnauto poilsio. Paima kuo paprastesnes bylas, jas išpučia, surašo nereikalingų reikalavimų, įtraukia nereikalingų dalyvių, atideda, sėkmingai vilkina. Kuo ilgiau tįsta byla, tuo mažiau jai darbo. - Poilsis net be jokios pensijos. Jei bandysi ja ginčyti, tau tik blogiau: jai tai dar viena proga pavilkinti. Tada Regina Eltermanienė reikalauja perrašyti ieškinį, kad jame nebūtų jai nepalankaus reikalavimo, kuris užsimina, kad ji pažeidė įstatymą. Ji vaizduoja, neva labai aiškūs reikalavimai - neaiškūs. Nerašo kas būtent. Po to vaizduoja, neva perrašytas ieškinys keičia ankstesnį. Ir atsisako nagrinėti pradinį reikalavimą, kuris yra bylos esmė. Nagrinėja tik nesvarbius reikalavimus, kuriuos auka davė tik formaliai, nes juos įstatymas nustato. Perrašytas ieškinys tėra paaiškinimas. Tu turi teisę papildyti, ar paaiškinti reikalavimus. Jei auka jų neatsisakė, jie galioja.
  Neskaito bylų, nesirengia posėdžiams. Nežino kokią bylą nagrinėja. Taip elgiasi visi teisėjai, kuriuos miniu šiame puslapyje. O šita - labiausiai.
 • Eglė Gruodienė. Nutyli nušalinimus. Konstituciją tik mini, tik patį šį žodį, kad auka ja ginasi; bet be jokių išvadų - nutyli. Nutyli viską. Ginčijasi su savimi. Pati gi save paneigia. Todėl sprendžia, neva auka neteisi. Negrindžia nutarčių duomenim, protu (motyvais, VAĮ §8 1d.), būtinybe (VAĮ 3 str. 3sk.).
  Melavo ko auka nerašė. Melavo neva neteikė vieno iš skundų. Leido Policijainuslėpti.
  Leido Policijai nubausti aiškiai nekaltą be jokio posėdžio už savo pačių nusikaltimus ir nuslėpti skundus apie tai. Neprileido ir prie teismo, nes auka tariamai pavėlavo. - Be teismo kalta. Teisė kreiptis į teismą yra visada, nepaisant laiko (Konstitucijos §30).
  Juk patys skundą nuslėpė. Todėl ir vėlavo.
  Nutylėjo Policijos ir psichiatrų žiaurius nusikaltimus.
 • Rūta Poniškaitytė. Aklai taikė CPK. Nepaisė, kad neteisėtai. Antstolis išieško neteisėtas, nebūtas baudas, už ką bausti net ir negali. Bet teisėjai svarbu tik, kad išieško.
  Nepaisė visų ankstesnių teisėjų, Policijos, psichiatrų nusikaltimų.
  Nepaisė, kad teismai neteisėtai uždraudė skųsti baudas vien dėl to, kad auka vėlavo. Teisė kreiptis į teismą yra visada, nepaisant laiko (Konstitucijos §30).
  Bet pati ji vėlavo spręsti nušalinimą antstoliui. Dėl to neuždraudė sau spręsti apie jį nieko. - Būtent nieko nenagrinėjo, viską nutylėjo ir primelavo. Neteisėtai draudžia tik aukai.
 • Loreta Braždienė. - Pirmininkė. Viską nutylėjo. Pamelavo, neva auka nenurodė kodėl nušalina visus teismus. Pamelavo, neva galima nušalinti tik kažkokius "konkrečius" teisėjus. Nerašė kodėl taip rašė ir kas iš to seka. Gal ji norėjo uždrausti nušalinti visą teismą. Bet tu tą tikrai gali.
  Vėlavo tariamai spręsti tą nušalinimą. Dėl to neuždraudė sau spręsti apie jį nieko. Neteisėtai draudžia tik aukai. Teisė kreiptis į teismą yra visada, nepaisant laiko (Konstitucijos §30). - Būtent nieko nenagrinėjo.
  Nepaisė visų ankstesnių teisėjų, Policijos, psichiatrų nusikaltimų.

  2016.03.24 ir 2016.04.26 neteisėtai atmetė nušalinimus Sausio 13 byloje.
  Ten prokurorai ir teisėjai neigė, kad šalį užgrobė ("okupavo") Tarybų Sąjunga.

  http://zigmas.saugokmedi.lt/išbuožina.htm
  2017.10.05 nutylėjo, kad Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila nušalino šio teismo tariamą teisėją Vitą Valeckaitę. Privalėjo ne tylėti, o spręsti nedelsdama, iškarto, tą pat dieną ir akimirką, bet ne ilgiau negu per 3 dienas (CPK §69).

 • Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė.
  Iš anksto nutarė neva niekas nenusikalto. Atsisakė įpareigoti prokurorus pradėti tirti. Neva nėra įrodymų. Nors būtent juos gauti ir yra tikslas, kai nusikaltimą tiri. BPK §168 draudžia atsisakyti rinkti įrodymus dėl to, kad jų dar nėra. Draudžia dėl to atsisakyti pradėti bylą. Leidžia tik jeigu akivaizdu, kad nenusikalto.
  Viską nutylėjo. Ypatingai stengėsi tylėti, kad pareigūnai nusikalto, kad auką be teismo pripažino kalta.
  2015.11.13 pripezėjo nutarimą, net 8 puslapius. Tik perpasakojo dalyvius, nusirašė įstatymus.
  Gale parašė neva abejoja ar auka, daugiabučio namo bendrijos pirmininkė, nevykdė Savivaldybės nurodymą. Nerašė kodėl. Nenagrinėjo ar tas nurodymas buvo teisėtas.
  Neteisėtai išteisino auką.
  Nors, gal ir teisingai. Tikrai gausybę duomenų gyventojams neįmanoma teikti, ypač per mėnesį, kaip to reikalavo Savivaldybė.
  2016.01.16 tą patį pripezėjo ir aukštesnis, Vilniaus Apygardos teisėjas Arūnas Kisielius.
  Abi šalys - ir Savivaldybė (Aplinkos ir Energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus Renovavimo poskyrio vyriausioji specialistė Giedrė Baranauskienė, Teisės departamento juridinis skyrius), ir jos auka - to nepastebėjo. Ji primygtinai tik kartojo savo. O teisėjai juos tik perpasakodavo. Neturi reikšmės ką jos berašytų.
 • Mindaugas Striaukas.
  2020.05.19 įkliuvo girtasgeldos vairo. Liejo ašaras, išmaldavo palikti jam teisėjo krėslą.

Policija ir teisėjai gaudo nuogas mergas

Nuorodos:
Programa rinkimams į Seimą
Sąrašas kur bergždžiai reikalavau, kad būtų visiška susirinkimų laisvė.
Karas
Rusijos valdžia kariauja. - Ne tautos. Lietuva, Lenkija ir kitos kaimynės po 1917 metų revoliucijos, 1939 metais Suomija, 1940 vėl Lietuva, po 1945 metų pasaulinio karo Vengrija, Čekoslovakija, Afganistanas, Čečenija, Moldavija, Gruzija, Ukraina, Rusija (jie kariauja ir su savo liaudimi, net su šunimis ir katėmis).
Aiškinu kaip joms pagelbėti.

2013.11.29 nežinomas teisėjas neteisėtai nubaudė pusnuogę mergą iš Ukrainos 500 Lt bauda už tariamus nedidelį chuliganizmą (ATPK §174) ir susirinkimų tvarkos pažeidimus (ATPK §188(7)). Gašlūs policininkai ir policininkės mergą pagavo prie korupcinių namų LitExpo, Vilniuje. Jie randasi kitame Neries krante priešais Vingio parką. Ji rodėsi greta Europos valdžios suvažiavimo. Ketino savo lytiniais organais protestuoti prieš Ukrainos valdžią, kuri atsisakė prisijungti prie Europos Sąjungos valdžios (pasirašyti kažkokią sąsajų sutartį).
Gašlus Vilniaus Apskrities Viešosios Policijos viršininkas Vytautas Grašys pakartojo šią pasaką. Dar papildė, kad merga paskelbė, neva viešą susirinkimą surengė ji. Gal šitaip ji prisiėmė baudą. Neva apsinuoginusi ji pažeidė susirinkimų teisę ir chuliganizmą. Neaiškino kuo šie pažeidimai pasireiškė.

Būti pusnuogei nėra chuliganizmas, nes tai nera įžeidžiamas kibimas, keiksmas, gestas, ar panašiai. Pavyzdžiui, gestu būtų lytinių organų maigymas, ar mosikavimas.
Vaikščioti greta valdžios nėra susirinkimas.
Pagal Konstitucijos §36 susirinkimų laisvė yra visiška ir neginčytina. Bet koks įstatymas ar bauda, kurie ją varžo, negalioja (Konstitucijos §7) ir jų negalima taikyti (Konstitucijos §110). Konstitucijos §36 leidžia riboti susirinkimą, tik kai pats susirinkimas, o ne vienas žmogus, gręsia visuomenei. Šio straipsnio pirmas sakinys būtent draudžia trukdyti žmonėms rinktis. Todėl išimtis antrame sakinyje turi omeny tik didelę grėsmę, negrįžtamą žalą.

Nuogybei įprastai nepritariu. Bet bausti nedera jokiu atveju (išskyrus vaikų tvirkinimą). O buvo neįprastas atvejis. Nedera tos mergos lyginti su chuliganais, kurie apsinuogina be doro tikslo, ar nedorais tikslais. Ji pasirinko tokią vietą, kur nemato vaikai. - Tuščią lauką. Nieko neįžeidinėjo ir nekibo. Kitoje vietoje, galbūt ji ir galėtų kažką pažeisti. Bet tikrai ji nebutų chuliganė. Gal būtų tvirkintoja.
Nėra tokios teisės, pagal kurią ją bausti, net jeigu ji spėtų pastrikinėti laisvai.

Televizorius aiškiai rodė, kad merga buvo viena. Tad ji nedarė jokių susirinkimų. Visi iš anksto žinojo ką ji darys. Patys susirinko paspoksoti, paglamžyti ir pasitrinti į ją. Dar tuo ją ir apkaltino. Nespoksok ir neteks kaltinti.
Ji iššoko iš taksi geldomobilio su nuoga viršutine kūno dalimi. Ta visus labiausiai ir domino.
Ant jos kažkas buvo nupiešta: gal Lietuvos, ar Ukrainos vėliava. Mergos prie durelių jau laukė gašlūs policininkai. Jie tuoj ją puolė, sugrudo į čia pat stovėjusį savo geldomobilį ir patys į jį susigrūdo prie mergos, kaip prilipę. Neapdengė, spoksojo.
Nepateikė mergai jokių kaltinimų. Tik stumdė. Gal ir graibė. Merga tik spėjo klyktelti porą kartų matyt protesto prieš Ukrainos valdžią proga.
Taksi geldos neleido privažiuoti prie parodų namų. Tad pusnuogės mergos nematė jokia valdžia. Ji striksėjo tuščiame lauke prie parodų namų LitExpo. Ji tik dykai pamagino nedorus pareigūnus. Tad nebuvo progos pažeisti viešą tvarką, viešą susiburimą, ar chuliganizmą. Nes aplink mergą buvo ne visuomenė, o vien pareigūnai (ir televizoriai). Mergą tik perstumė iš vienos geldos į kitą.

Policijos darbas buvo saugoti Europos Sąjungos valdžios suvažiavimą ir žmones, kurie būtų atėję pavėpsoti į ponus pro tvoros plyšius ir langus, pasveikinti, pamojuoti dailiomis nuogomis špygomis ir kūno dalimis.
Vietoj to policininkai nusisuko nuo pareigų ir apspito geldą, kurioje atvažiavo pusnuogė Ukrainietė. Kai tik merga iššoko iš geldos, gašlūs policininkai ją tvėrė ir nusivežė.

Policija vengia šitaip uoliai kibti prie apsirengusių geldų, kurios stovi ant šaligatvių, pievų. Vengia kibti prie valdininkų, kurie neteisėtai kapoja medžius. - Net kai kapoja priešais pat Vidaus Reikalų Ministeriją. Išvis vengia bet ko prasmingesnio. Sprendžia tik buitinius ginčus.

Policija gaudo ne vien gražias nuogas mergas. Jie gaudo ir negražias prostitutes. Vadina jas "plaštakėmis" - Ekologiški tokie. Jie pasinaudoja, minta bet kuo, ką tiktai nutveria. - Neišrankūs.

Neįvardintas teisėjas

Vilniaus 4 apylinkė.
Šiame straipsnyje yra netikrintų žinių. Rask jas tu ir pranešk man.

Kažin kada nusprendė, kad sodų bendrijos (SB) "Jurginas" pirmininkas I. A. nusikalto pareiškėjai Žanai Volodkevičienei: grasino sužaloti ar nužudyti (BK §145 1d.), viešai įžeidė (BK §155 1d.).
2009.08.21 parašė du vykdomuosius raštus antstoliui baudą išieškoti nekaltininko, o iš nukentėjusios.

Nusikaltėlis antstolis Darius Bliznikas netikrino ar vykdomasis raštas atitinka Konstituciją bei nuosprendį. Aklai, laimingas šią neteisėtą baudą išieškojo. Po to nebaudžiamas išieškodavo pamažu savo vykdymo išlaidas. Jų tiek daug, kad 2013 metais išieškojimą vis tęsė.

  Darių Blizniką kadaise kažkas išvarė iš Muitinės departamentosukčiavimą, dokumento klastojimą ir kitus nusikaltimus. Bet kažkuris Teisingumo Ministras jam neteisėtai leido būti antstoliu. O gal skundikė Žana painioja Muitinę su antstoliu. 2011.11.28 jį nuteisė G. Viederis kaip antstolį.
  Vienoje byloje jis neteisėtai pavadino skolininkais 5 žmones, užuot išieškojęs iš įmonių. Policija apie tuos žmones neteisėtai rinko asmeniškus duomenis. Berods vieną, o gal ir visus suėmė. Kad greičiau rasti tuos žmones, antstolis D. Bliznikas juos įrašė į neatpažintų lavonų registrą.
  Kitoje byloje Darius Bliznikas nesujungė visų išieškojimų vienai moteriai. Siekė už kiekvieną paimti atlyginimą atskirai. Viso - virš 3000 Lt.
  Abejose byloseteisė vienu metu. O G. Viederis, kai skyrė bausmę, melavo, neva antstolis naujų nusikaltimų nedarė nuo 2005 metų. Todėl nesodino į kalėjimą. Nuteisė lygtinai.
  Pirmoje byloje, antroje pakopoje (apeliacine tvarka) jį neteisėtai išteisino Vilniaus Apygardos teismas 2012.05.28.
  2013.01.23 kasacine tvarka jį vėl neteisėtai išteisino Aukščiausiasis teismas (3 teisėjų kolegijos pranešėjas Vytautas Masiokas). Neva pažeidimai nėra nusikaltimai. Pastarasis tik sakė, neva apie antstolio pažeidimus praneš nusikaltėliui Teisingumo Ministrui. - Kad tas labiau dangstytų valdininkus, kad anie rečiau įkliutų. Taip ir buvo: ministras neveikė.
  Žmones neteisėtai sulaikyti galima. O valdininkus, teisėtai - ne.
  Antros bylos baigties nežinau.

  Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė gal yra nusikaltėlio antstolio Dariaus Blizniko giminė. Todėl jai niekas nekliudė, netgi skatino: 2014.12.17 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė ją paskyrė Alytaus rajono apylinkės teisėja.

Tai viena iš 2 bylų, kurias Žana Volodkevičienė tariamai laimėjo... baudą.
Tai - išradingiausia, šmaikščiausia, įžūliausia klastotė.

2013.10.21 taip ji rašė į STT, papildė 2013.10.17 skundą.
Man gi ji sakė, neva buvo kitaip: neva nėra nuosprendžio, neva kaltu I. A. teismas pripažino vykdomais raštais antstoliui. Tuomet nesuprantu dėl kokio teismo sprendimo yra tie raštai.
Kol to nemačiau, manykime, kad nuosprendis yra, bet baudą skyrė aukai. Nusikaltėliai teismas tikrai gali taip elgtis. Nesvarbu ar tai tikrai darė šiuo atveju.
Kaip bebūtų, pripažinti kaltu be teismo irgi labai blogai. Jei jau teismas rašo kas kaltas, jis privalėjo rūpintis kelti kaltininkui baudžiamąją bylą. Bet jis to vengė. Baudė tik auką.

Jai pačiai ir jos vyrui sukurpė galybę bylų teisėjai suokalbyje su SB "Jurginas" pirmininkais G. J. ir I. A., Policija, prokurorais.
2001.12.04 to paties teismo D. Jievaitytė priėmė pirmą neteisėtą nutarimą dėl jos šeimos pareiškimo apie žemės grobimą ir bendro bendrijos turto. Tik 2002.11.11 jį pavyko panaikinti tik kasacine tvarka Aukščiausiajame Teisme. Bet ir tas neišsprendė bylos, o tik grąžino nagrinėti ir tyčiotis, kankinti iš naujo. Tariamai nepastebėjo, neva nutarimas pagrįstas suklastotu raštu.

Po to sekė kitos klastotės, bei bylos pačiai aukai. Ją nubaudė tiek, kad ji dabar "skolinga" valstybei apie 30000 Lt. Dėl išieškojimų jai liko pensijos vos 237 Lt ir našlės - 35 Lt. Jei ne žemė maitintoja, ji mirtų iš bado. Bet už apsimestinę "skolą" iš jos atima ir žemę. - Neteisėtai, nes paskutinį įrankį išieškoti draudžiama.
Neteisėto persekiojimo neatlaikė ir mirė Žanos Volodkevičienės vyras.

Žana Volodkevičienė pramoko įstatymus pati. Valdiški advokatai neteisėtai atsisakė jai padėti. Nesupratau kas jai rengia skundus. Gal - pati. Teisėjai tik tyčiojosi iš jos: Padėkok mums. Per mus išmokai Lietuviškai rašyti ir išmokai įstatymus.
Nesidžiaukite nusikaltėliai teisėjai anksčiau laiko. Apsigavote. Manėte ji nusileis. Ji - tas retas žmogus, kuris pasiaukojo jūsų tėvynei. - 14 metų. Ji jūs iš krėslų iškratys, išvarys. Jūs įveiks kažkokia savamokslė pensininkė. Liurbiai!

Šioje byloje (bylų rinkinyje) apstu pareigūnų nusikaltimų. Juos skelbsiu vėliau.

Olegas Šibkovas

1994.02 - 1999.06 Vilniaus rajono apylinkės prokuroras.
1999.06 - 2000.03 Vilniaus apygardos
2000.03 - 2012.12 Vilniaus 3 apylinkės teisėjas
2013.01 - 2013.05 visame name teisėjus sujungė, pervadino į Vilniaus miesto apylinkės teismą
2013-05 - 2018 Kauno apygardos teisėjas.
2017 birželį Atrankos komisija paskelbė jį tinkamiausiu tapti Apeliaciniu teisėju. Bet kažkodėl netapo.
Nuo 2018 metų - advokatas, Advokatų kontoroje "TGS Baltic".
Nuo 2012.11.16 Teisėjų Garbės Teismo narys.
2014-2015 metais Olegas Šibkovas buvo lektoriumi Prostitučių Mykolo Riomerio teisės universiteto Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedroje. Nuo 2015 metų - pedagogas Valdžios padų laižytojų Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės fakultete.
2017 metais ten sukčius Olegas Šibkovas išleido rašinį:
Probleminiai sukčiavimo kvalifikavimo ir taikymo aspektai Lietuvos teismų praktikoje.
Kažkur skaito paskaitas prokurorams, policajams, Valstybinės mokesčių inspekcijai, teisėjams.

Vilniaus areštinės policininkas Darjušas Aliukonis parodė prostitutei tarnybinį pažymėjimą ir pagrobė. Jega ištempė ją iš valgyklos Mc Donald prie Vilniaus geležinkelio stoties ir įsodino į savo geldą.
Jam pagelbėjo draugas Arturas Tomševičius. Jis jau 1 kartą teistas, tariamas verslininkas.

Nuvežė prostitutę už stoties. Ten ją nemokamai prievartavo. Privertė lygtai be smurto, "įkalbėjo" grąsinimais pasodinti.
Policininkaslytiškai užsantykiavo.
Jo draugas privertė ją čiulpti savo baisų lytinį organą. Švelniai tai vadinama oraliniu budu. Tautiškas žodis: burna. Aš vadinu paprastai, kaip yra, suprantamai.
Po to paleido.
Ji iškarto kreipėsi į policiją. Turėjo garbės. Nenusileido bent tiek. Nepasimetė bent po įvykio. Jos pagrobimo metu jos pažįstamos irgi kvietė policiją. Nevisiškai žiopsojo.

Šlykštynės paskutinės! Jei kas juos pačius priverstų ryti šudą, tai patys pirmi pravirktų apie teisingumą. Bet jiems svetimi tokie samprotavimai.

Patarimas: kai tave sulaiko, tau privalo pateikti kaltinimus raštu. Jei to nėra, priešinkis. Tai bus savigyna. Ir būtinai įskųsk, net jeigu tave nepavyko pagrobti.

2011.11.22 teisėjas Olegas Šibkovas tariamai nuteisė:

 • Tariamą buvusį policininką:
  • 1 metai kalėjimo;
  • Atidėti bausmę 2 metams;
  • 50 valandų viešų socialinių darbų galbūt ligoninėse (tai jam - nėra naujiena).
  • Išteisino dėl piktnaudžiavimo (nesąmonė).
 • Draugą:
  • 1 metai, 2 mėnesiai, 10 dienų kalėjimo;
  • Atidėti bausmę 3 metams;
  • 70 valandų viešų darbų.
 • Abu:
  • 3000 Lt neturtinę žalą atlygins nukentėjusiai.
   Ji prašė visai nedaug: 5000 Lt.
   Kodėl teisėjas sumažino?

Neteisėtai nebaudė už:

 • Valstybės pareigūno vardo pasisavinimą;
 • Neteisėtą sulaikymą;
 • Pagrobimą;
 • Įgaliojimų viršijimą;
 • Bendrininkavimą.

Lengvinančių aplinkybių nėra.
Yra sunkinanti: bendrininkavimas.

O. Šibkovas rašo, kad vienas vykdytojas neteistas. Tai nėra lengvinanti aplinkybė.
Jo bendrininkas - teistas. Bet ano vis nepasodino.

O. Šibkovas garsėja tarp to teismo darbuotojų kaip vienas švelniausių. Jis mėgaujasi savo "kilnumu" valstybės sąskaitą. Dalina mažiausias baudas. Kaip "miela"!..

Pagrindinė jo paskirtis, nuolatinis darbas - kitoks: ne paprastus nusikaltėlius maloninti, bet dangstyti pareigūnus. Jis yra pareigūnų statytinis, samdinys, suokalbyje. Jis yra buvęs prokuroras. Tai yra nusikalstamos gaujos dalis.

Manau teisėjas girdėjo gandus, kad kalėjime prievartautojus pačius prievartauja kiti kaliniai. Ypač jei anas - buvęs policininkas.
To tariamo policininko draugas - teistas, nusikaltėlis. Pats tas "policininkas" matomai buvo irgi nusikaltėlių statytinis. Bet kaliniai į tai neatsižvelgs ir nesiaiškins. Atvirkščiai: užsantykiaus konkurentą.

Bet samprotavimai apie sąlygas kalėjime nebuvo pagrindinis veiksnys. Svarbiausia, kad net jeigu jų nebūtų, niekas ir neketino sodinti šitų nusikaltėlių. Nes jie - gauja. Todėl vieną ir įdarbino policijoje, o kitą - teisme.

O. Šibkovas, kartu su savo šeimininkais policijoje, yra žymūs tariami dorovės sergėtojai. Jie kartu seniau jau baudė už tariamą moterų žeminimą... Ir gan uoliai, principingai, pažeisdami visus įmanomus straipsnius, neįvykdę nei vieno.
Bet tai jie darė, kai jiems užsakydavo gaminti (fabrikuoti) bylas nekaltiems nusikaltėlių priešams.
Dabar priešingai moterų orumui, jie nesikiša, kai įkliuva pats nusikaltėlis.

Jie mielai užgniaužtų bylą dar pačioje policijoje. Neprileistų iki teismo. Deja, nesugebėjo.
Bet ir tokia išdava - jiems nebloga. Svarbu, kad nebūtų tikros bausmės.

Įki teismo prileido, nes gal pataikė ant sąžiningesnių policininkų, arba ne tų kurie samdo O. Šibkovą. Dabar anuos išaiškino ir išguis. Irgi - nauda. 1 blogas pagelbėjo išaiškinti ir neutralizuoti 5 gerus, o gal blogus... Svarbiausia - priešų gaujos policininkus. O naujų blogų dar pririnks. Pasirinkimas - didelis.

Jeigu tu priverstum lytiškai santykiauti kažką, ir dar 2 kartus, ir dar gaujoje (su bendrininku), tada tu sėstum, be jokių klausimų... Ir tai būtų teisinga.
Net prostitutė tegul gyvena kaip patinka jai, o ne tau.
Jos amatas neturi reikšmės, koks šlykštus bebūtų. Jei pats ketini naudotis tuo šlykščių jos amatu, reiškia pats esi šlykštus... Ir pasinaudoti derėtų tavimi...

Audrius Cininas

2 apylinkė
Kaip įprasta, nusikaltėlė Prezidentė Dalia Grybauskaitėpaaukštino už klastotes: nuo 2014.09.02 - Vilniaus Apygardos teisėjas.
Nuorodos:
Išteisino Tarybinius, valdiškus smogikus, milicininkus
2015.06.04 Audrius Cininas Apygardos Teisme.
Pasiteisino mano puslapio tikslas, kurį skelbiu pradžioje: rodyti sukčiams, kurį suktą teisėją pasirinkti.
Rusijos milicininkai pasirinko teisingai.
Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė irgi parinko jiems teisėją Audrių Cininą "teisingai". Paaukštino šį nusikaltėlį į Apygardos Teismą. Ten jis taip ir nusikalto.
"Drąsos kelias", partija.
Vadovauja "pedofilų" teisėja N. Venckienė, tariamai tvirkintos mergaitės tėvo Drąsiaus Kedžio sesuo.
Ten aiškinu savo nuomonę apie bylą ir iš jos kilusius politikus.
Jei padarytume prielaidą, kad pedofilai buvo, tada ją būtina ištirti. Tyrimo neatliko. Tik suvaidino, suklastojo.
Pedofilija - eilinė klastotė, galbūt
Dar viena mano nuomonė apie šią bylą: nebuvo pedofilų. Vyksta įprasta abipusė klastotė.
Prezidentė žino apie klastotes pedofilų byloje
Nusikaltėliai pareigūnai "tiria" (žlugdo) šią bylą. Jie anksčiau patys atliko nusikaltimus. Juos tam laiko darbe.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė apie visų pareigūnų nusikaltimus tikriausiai žino. Dar iš anksto žino ką suims. Nepaklusnius suimti leidžia. Kitus dangsto.
2014.06.19 Seimas neteisėtai atstatydino narę Neringą Venckienę

Nutarė, neva pedofilijos nebuvo visiems televizoriams gerai žinomoje byloje.
2012.12.05 Lietuvos Telvizija pakvietė jį išsipliurpti apie tai.
Jis pasakė, kad aukos neapklausė teisme, nes dėl prabėgusio laiko, ir daugybės ankstesnių apklausų neva nepavyktų gauti reikšmingus parodymus. Be to, neva apklausa dar kartą pakenktų tariamai aukai (mergatei).
Sakė kad kažkuri aukos apklausa, kurią darė ne teismas, negalioja, nes joje nedalyvavo kaltinamas žmogus.
Nežinau ar išvis auką teismas apklausė anksčiau. Šį kartą kalbėjo tik apie šią teismo įstaigą.

Audrius Cininas melavo.

BPK §20 2 dalis:
Ar gauti duomenys laikytini įrodymais, kiekvienu atveju sprendžia teisėjas.

Reiškia, kol duomenų negavo, teisėjas negalivertinti.

ABTĮ §57 6 dalis rašo aiškiau:
įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios.
Šis įstatymas netaikomas baudžiamoms byloms. Bet panašumą (analogiją) taikyti įpareigoja įstatymai ir sveika nuovoka. Užtat jis taikomas administracinėse bylose. Teisėjai juk dažnai atsisako įrodymų, kol jų negavo - iš anksto. Tad tau pravers šis išrašas bet kuriuo atveju. Jis - labai prasmingas. Todėl jį lengviau įsiminti ir kartoti, kai reikia greitai.
Įstatymų rūšis rasi labiausiai taikomų įstatymų sąraše.

Reikalavimas į apklausą kviesti kaltininką - nesąmonė. Nes apklausos metu niekas nežinojokaltinti. Kaltininkas galėtų atsisakyti dalyvauti. Tai nedarytų apklausos neteisėta. Gavai duomenis - nagrinėk.

Pareigūnai sužinojo apie teisėjo nusikaltimą iš viešų pranešimų purvasklaidoje. Bet dėsningai neveikė savo ruožtu, nelaukdami skundo apie tai. Niekas nebaudė šio teisėjo.

Audriaus Cinino brolis Giedrius Cininas blogai dirba Muitinės tarnybinių tyrimų tarnybos viršininku. Delsė sulaikyti muitininkus. Paskui juos staigiai sulaikė. Sukėlė mutinėjė sumaištį. Tikslas - ne teisingumas, o pateisinti statybas.

Lietuvą valdo teisininkų šeimos. Dėl to ir "pedofilų" byloje dalyvauja ištisos teisėjų šeimos iš abiejų bylos šalių.

Drąsiaus Kedžio klaida

Ankstesnėje pastraipoje duodu nuorodą į klastočių būdų sąrašą. Tai, bei visas šis puslapis reiškia, kad klasta - dėsninga. Nežinau ar buvo pedofilai. Užtat žinau, kad klastočių tikrai apstu. Vien tai mums jau turi rūpėti, nepaisant, ką mes manome apie šios bylos esmę.

Kartą Drąsius Kedys televizoriui sakė, kad jam nerūpi valdininkai, kurie vagia pinigus, žemę. Jam rūpi tik pedofilai.
Man keistas tas vardas: Drąsius. - Savadarbis. Nebuvo tokio vardo Lietuvių kalboje. Tai - vėl dėsninga. Bailys jis buvo: apsiribojo tik savo byla, atsiribojo nuo kitų klastunų ir klastočių. O būtent jų visuma sukėlė ir jo bylą. Pabūgo platesnės teisinės kovos. Pasidrovėjo pagarsėti teisuoliu.

Lygiai kaip mano bendri politiniai puslapiai ir kova kylo iš dviračių, Drąsiaus Kedžio kova turėjo peraugtisiauros kovos prieš tariamus pedofilus į bendrą kovą prieš teisėjus.
To ėmėsi tik jo sesuo, Neringa Venckienė (dabar - buvusi teisėja; Seimo narė).
Bet kol pati buvo teisėja, ji neįskundė nei vieno teisėjo už nusikaltimus. Nors be abejo ji jų matė daug. Nusikalsta dauguma teisėjų.
Toks neveikimas buvo ir jos pačios klaida bei nusikaltimas. Nes pagal Teisėjų Etikos Kodekso §15 5 sk. teisėja "privalo reaguoti į kitų teisėjų pažeidimus". Nuorodoje plačiau aiškinu Etikos Kodeksą: jo pažeidimas yra ir įstatymo pažeidimas, o todėl - nusikaltimas.

2016.11.12-18 Aurimas Drižius rašė Laisvame laikraštyje, kad rado liudininkę.
2010 metų rudenį ji matė, kaip jos namo rūsyje slėpėsi Drąsius Kedys. Žiemą į tą rūsį nusileido 4 vyrai. Jie išvedė Drąsių Kedį ir išvežė mažu autobusu. Tas autobusas priklauso jos kaimynui. Jis yra buvęs policajus.
Tuo metu Drąsiaus Kedžio tariamai ieškojo Policija. Tikėtina, kad jie žinojo kur jis. Nes patys jį išsivežė ir kažkur laikė. Paskui nužudė.
Nesakė ar po to, ar prieš tai kažkas nužudė jos sesers dukros vyrą. Nesakė ar tai darė Policija.
Kaimynas, buvęs policajus, gviešiasi tos liudininkės buto. Dėl to ji bylinėjasi kažkodėl ne su juo, o su Kauno savivaldybe.
Net kai laikraštis tai paskelbė, Policija nepuolė ieškoti to kaimyno, policajaus, tirti kas nužudė Drąsių Kedį.
Štai kokią niekšų valstybę leido sukurti Drąsius Kedys. Pats ir tapo jos auka.

2014.09.15 Vilniaus Apylinkės teismas neteisėtai nuteise ir Aurimą Drižių už 8 straipsnius per 2013 metus po 20 parų kalėti už kiekvieną. 45 paras, kai suvienijo ("subendrino") bausmes.
2015.02.02 Vilniaus Apygardos teismas neteisėtai nenaikino nuosprendį. - Teisėjai, nusikatėliai: tas pats Audrius Cininas, Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė (buvusi Popovienė), Gintaras Dzedulionis. Prokurorė: Danutė Kisinienė. Baudžiamoji byla Nr.: 1A-815-497/2014. Teismo proceso Nr.: 1-2025-716-2014.
Bet nenutildė. Aurimas teberašo.
Nesupratau ką ten darė dar 1 Apylinkės teisėjas: Mindaugas Striaukas, girtuoklis už vairo.

2010 metais Kedžio mama Laimutė Kedienė paprašė prokurorų ištirti kas nužūdė Kedį.
Tie pasipiktino kodėl ji netiki ekspertizemis, neva jis nuskendo pats. Ir tirti neteisėtai atsisakė.
Ji ir neprivalo tikėti. Ji tik prašė tirti samprotavimus.
2012 metais prokuroras Kęstutis Betingis parašė skundą, neva jį tuo prašymu melagingai įskundė kažką. Gal jį patį. ... Kad ji paviešino tą.
Ji tik darė prielaidą, kad Betingis kažkada kalbėjo tai, ką galėjo išgirsti tik iš Kedžio, jei aną kankintų. Tą prašė tirti.
Samprotavimai tyrimui nėra melas. Jie tėra prielaidos. Melas yra tik tyčia, kai žinai, kad meluoji, prasimanai ir tai skelbi kaip tiesą. Klaida ar prielaida nėra melas. Kitaip niekas negalėtų prašyti tirti nieko. Pačius pareiškėjus kaltintų melu.
Viešinti tą irgi niekas nedraudžia.
melagingą įskundimą draudžiama bausti, jei tariamos aukos nepradėjo persekioti.
Bet 2017 metais tą bylą prieš mamą vis neteisėtai tęsė teisme Kauno prokurorė Lina Gudonienė ir teisėjas Ugnius Trumpulis.
Dar mamą teisia už tai, kad prieš kelis metus jos anūkas su kitais vaikais prie prokuratūros blogai dainavo Lietuvos himną. Neva išniekino valstybės simbolį (BK §127).
Bausti už dainas - nesąmonė. Baudėjas rodo silpnumą, o ne didybę gina. Konstitucija draudžia persekioti už bet ko kritiką, ypač už valdžios kritiką. Jei vaikas nesuvokė, kad kritikuoja, arba išvis vien pezejo, tada tai vis tiek būtų kritika. Ją reikia suprasti, o ne bausti.
Dar mamą teisia už tariamą pedofiliją, prieš kurią ji pati gal ir kovojo.
Dar mamą teisia už tariamą poveikį pedofilų liudininkei, aukai, mergaitei.
Viso ant mamos užkrovė 6 bylas.
2018.03.21 ją pagaliau išteisino.
Kvailas teisėjas Ugnius Trumpulis pripažino "himną" nusikaltimu, bet jį kūrė ir niuniavo ne auka. Auka tik žinojo, kad dainuos. O žinoti nereiškia nusikalsti. Jis neteisėtai neatsižvelgė į "himno" tikslą: prieštarauti pedofilams. Gaunasi, kad teisėjas užstoja pedofilus, būtus, ar nebūtus.
Apie tai, kad auka tariamai šmeižė Betingį teisėjas vėl rašė kvailystę: auka iškėlė "versiją" ne tam, kad nusikalsti.
- Ne. "Versija" nėra šmeižtas, net jei tikslas yra apžmeižti.
Užtat pakamavo auką 6 metus.

Yra gandas, kad 2010.04.23 spaudos konferencijoje Pats Kęstutis Betingis pliurpė, kad kažkas jam "sulaužė sprandą", kad prokurorai sprendžia pagal užsakymus, o ne teisę. Apdairiai vardų neminėjo.

2019.03.05 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vėl išteisino mamą Laimutę Kedienę. Parašė, kad mama išvis susibūrime nedalyvavo. Melavo, kas dalyvavo, tas neva tikrai nusikalto. Tik jo nerado. Neva neįrodė jos nebūtos kaltės.
Melavo neva ji tikrai melagingai įskundė, bet per klaidą. Neva Kęstutis Betingis pats kaltas, kad spaudos konferencijoje išsidavė ir tariamai suklaidino mamą.
Teismas teisingai barė Betingį už tai, kad nekenčia, kai jį bara. Neteisingai barė neva pareigūnas turi būti kantresnis, negu paprastas žmogus.
- Ne. Visi žmonės turi kęsti, kai juos įskundžia. Nes įskundė ne melagingai, o tik prašė tirti prielaidą. Mama nesakė, neva matė kaip Betingis smaugė. Tik tada ji meluotų.
Teismas tyčia sukeitė melo ir prielaidos sąvokas.

Valerij Paškevič

1 apylinkė

Galas

Gauja jį išvarė. Nes įklampino gaują.

2016.09.26 nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė paprašė, kad Teisėjų Taryba patartų jį atleisti iš darbo neva už tai, kad vairavo girtas 2 promilių.

Kad jis važiuoja gelda - tikiu. Kad girtas - irgi. Bet, kad jį nubaustų... To dar nebuvo. Juk todėl jis girtas ir važinėja, kad jo niekada nebaudžia.
Anokia čia naujiena... Aukštesnis teisėjas Stasys Lemežis irgi girtas trankė geldą ir dar atsisakė tikrintis. Niekas jo nebaudė. Iki šiol sėdi savo krėsle. Girtuoklis Lemežis dangsto girtuoklį Paškevič.
Jis nesuvokia tik teisės. O bent su buteliu vengti įkliūti tikrai išmano.

Policija jam suklastojo bylą tam, kad jį išvaryti iš darbo ir netektų kaltinti nusikaltimais.
Iki tol jį saugojo, duodavo jam doroti valdžios priešus.

Bet jis klastojo bylas atsainiai, neapdairiai. Pagaliau, užsirovė ant sumanių aukų, vengė tai suvokti ir įkliuvo joms daug kartų. Net ir tai buvo jo privalumas, gabumas prasmukti net su įžūliausia klastote.

Pati gi nusikaltėlė prezidentė Grybė jį dangstė. Jis jos neperspėjo, kad aukos yra pavojingos ir jai. Tad įklimpo ir pati. Užsidirbo didelę baudžiamąją bylą apie nusikaltimus žmoniškumui ir vis jos neatsikrato, priskreto. Byla vis rutuliuojasi ir grėsmingai tvinksta jai "virš galvos". Ypatingai 2016 metais.

Už tai 2016 metų pavasarį ji jam išrašė papeikimą. Tuo tikslu Teisėjų Garbės Teismas sukurpė jam drausmės bylą už tai, kad jis nuolat vėluoja nuteisti nusikaltėlį. Nors, tokių uždelstų bylų Paškevič turi ne tik šią 1, o visas. Yra daug skundų apie jį, baisesnių. O čia kažkokios smulkmės: vėlavo.

Bet ši kartą atsainiai įkliuvo ir jo viršininkė Vilniaus Apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Daiva Kazlauskienė. Perdavė skundą slėpti skundžiamam žemesniam teismui. Kelis kartus darė taip, ar panašiai.
2016 metų vasarą aukos ją užklupo su kyšiu: pyragais ir kitomis vaišėmis darbo metu. Po stalu gal ir pinigai gulėjo.
Teko dabar jau ne peikti, o varyti iš darbo tą, kuris užtraukė tokią nelaimę: Valerij Paškevič. Jei ne jis, nepagautų ir jos. Tokių klaidų gauja neatleidžia.

Dar jie tikėjosi nuraminti aukas.

Dar jie įtarė, kad pirmininkei Kazlauskienei atkeršijo, užsiundė ją užklupti su kyšiu būtent Paškevič.

Štai kodėl jam pakišo "butelį". Tai įprastas klastos būdas. Ir labai patogus, paprastas. Gauja dažnai vidaus priešus pagauna būtent su juo.
Teisėjų Taryba vengė sudoroti Paškevič. Neteisėtai atsikalbinėjo, neva tai būtų spaudimas teisėjui šališkai spręsti savo eilinės aukos administracinį pažeidimą. Lyg ta auka ir būtų jį pakišusi, o ne tie, kas per jį įkliuvo jo aukoms (Grybė ir Kazlauskienė).
Nepatarė Grybei jį išvaryti.

2016.10.19 todėl gauja trenkė jį snukiu į "butelį" dar kartą, tik į mažesnį: 1 promilę. Pakišo jam geldą, neva jis į ją savo geldą trenkė girtas.
2016.10.20 nusikaltėlė prezidentė Grybė vėl žadėjo klausti Teisėjų Tarybos patarimo atleisti jį iš darbo.
Jei jo ir dabar neišvarytų, tada trenktų į "butelį" vėl... Vis į mažesnį... Trankytų, kol pagaliau gaujai pabostų, ir jį "pritrėkštų".
Štai toks menkas galas laukia menkų, kad ir kaip naudingų, valdžios gaujos vykdytojų.

2016.10.31 nusikaltėlė prezidentė Grybė pagaliau išvarė iš darbo nusikaltėlį tariamą teisėją Valerij Paškevič.

Kažin ką dabar Teisėjų Taryba pliurpė. Kodėl jau staiga išvaryti nebereiškia versti šališkai spręsti bylą. Jie tikrai patarė išvaryti. Kitaip Grybė nevarytų. Neveiktų pati. Perdėtai, "biurokratiškai" laikytųsi įstatymo raidės. Nepripažintų pareigos mąstyti savo galva, o ne laukti įsakymų. Tarsi, jeigu jai nesako ką daryti, tada nusikaltimo lyg nebūta.

Koks jis

Nusikaltėlė Prezidentė senai privalėjo šalinti jį iš pareigų už tai, kad žemino teisėjo vardą ir klastojo.
Policija ir prokurorai senai privalėjo iškelti jam baudžiamas bylas.
Todėl jis neteisėtai ėjo teisėjo pareigas. Todėl jau daug metų jo sprendimai - neteisėti.
Anie jį inirtingai dangsto. Tuo patys nusikalto. Kad tik Valerij Paškevič tęstų klastą, gelbėtų gaujos narius.
- Etatinis policajų dangstis. Pats - buvęs policininkas iš nusikaltėlių Vilniaus 3PK.

Teisme yra įrodyta, kad jis skelbia aiškiai neteisėtus sprendimus. Bet jo vis neišvarė, daug kartų vis dangstė aukštesni teisėjai ir prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Todėl teisme jam atsiverdavo platūs kūrybos vandenynai. Nesidrovi, pats taip sako: aš - kūrybiškai.

Nesiunčia, arba vėluoja siųsti, ar slepia savo raštus. Neteisėtai perima skundus apie save. Neteisėtai pats juos sprendžia.
Sulaiko skundus ir nušalinimus apie save. Nepersiunčia, slepia. O jei priverti persiųsti, vėluoja ir siunčia tik dalį bylos, kad kitų dalių aukštesni teisėjai nespręstų (BK §286 - priešinasi teismui; tinka ir kitas straipsnis).
Skundžia jiems tavo skundus - neteisėtai nurodinėja kaip juos spręsti (BK §288 - kišasi į teismą). Tai jis daro nutartimi sulaikyti skundą apie save. Jei ją vėl apskųsi, aukštesnis teismas gaus ir tą nurodymą. Jei nespėsi, negaus, nes pats kaltininkas laiko neatnaujins.
Nuorodoje pasakoju, kad ne jis persiunčia skundus aukštesniam teismui (Vilniaus Apygardos), o anas - jam. Jis juos slepia ir perduoda savo neteisėtą, apskųstą, neįsiteisėjusį nutarimą vykdyti antstoliams.

Piktas, kvailas menkysta. Kaltina tuo pačiu tave.
Save vadina įstatymu.
Jei prieštarauji, visada tave išvaro, arba grasina, net kai BPK, ATPK §272, ar Europos Žmogaus teisė įpareigoja nagrinėti bylą tau esant.
Šaiposi iš reikalavimų vykdyti įstatymus.
Jei tu neduosi parodymų, jis juos už tave duos.
Jo parodymai - nenuoseklūs, nepatikimi. Bet jis taip rašys apie tavus.
Tavęs visai neišklausys, praleis šį privalomą veiksmą (ATPK §283 - posėdžio tvarka). Iškarto puls ieškoti tavo kaltės įrodymų. Bet nutarime parašys, neva tu davei melagingus parodymus, todėl esi kalta.
Jei liudininkai kažką slepia, jis pats sau paliudys ir už anuos: neva anie kažko nekaltai nežino, arba išgalvos ką.
Diktuoja jiems parodymus.
Ko byloje nėra, tą paskaitys iš savo galvos.
Tramdys tave, jei tramdysi jį.
Jei tu akivaizdžiai įrodysi, kad jis su policininkais nuslėpė įrodymus, jis tau paskirs psichiatrų ekspertizę ir ištisus metus ieškos jos, vaikysis tavęs, o ne įrodymų. - Kad atsikratyti bylos. Tu išsisuksi nuo psichatrų. Tada jis parašys, neva esi kalta. Nors pats tave tariamai tebelaiko nepakaltinama. Turėtų rašyti, kad nėra įrodymų, kad esi pakaltinama ir atsisakyti tave nuteisti, nutraukti bylą.
Rašo tik išvadas, o duomenų (faktų) neteikia (VAĮ §8 1d.).
Neteisėtai "sprendžia" (nepaiso) pats apie save nušalinimus, skundus.
Nepaiso, kad tai - savaime šališka, todėl prieštarauja Konstitucijai ir negalioja BPK §59 2d. 2sk ir 3d., kurios leidžia spręsti nušalinimą pačiam sau. Dera taikyti panašumą su CPK §69. Nors ir anas straipsnis neteisingai leidžia spręsti savęs nušalinimą, bet tik jei jis - kartotinis.
Spręsti apie save skundą - išvis neteisėta. Bet kartais tai netiesiogiai leidžia įstatymas neteisingai. Pavyzdžiui, ATPK §3024 leidžia pačiam teisėjui spręsti ar atnaujinti skundui apie save laiką.
Nevykdo aukštesnių teismų nurodymų.

Nepaiso ir netaiso savo pažeidimų (nusikaltimų), net kai jam juos aiškini. Jis tavo pastabas naudoja atvirkščiai: kaip patarimus geriau klastoti; tyčia kartos pažeidimus, kuriuos anksčiau darė netyčia, nepastebėjo. Jis juos kartos be paliovos, gausiai.
Jam svarbu tau įrodyti, kad jis gali bet ką, kad jo nesustabdysi kažkokiais samprotavimais, teisybe, įstaymais, Konstitucija. Jis atkakliai kartoja, kol aukštesni teisėjai pagaliau neteisėtai leis, nebenaikins nutarčių.

Teisės neišmano visai. Bet iš jos uždarbiauja Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre. Jie išsidalina viešus mokymo pirkimus tarpusavyje:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_print_vppa_new_1_3.asp?DOK_ID=2002661354
Taip, kad kiekvieną dalį siūlytų tik vienas "tiekėjas", be varžovų. Tada užtikrintai laimi pinigą (5000 Lt, po 250 Lt už valandą). O ar mokina už juos kažką - nesvarbu. Niekas neįrodys, kad mokinių nebuvo. Juk mokymas tėra žodžiai.
Valerij Paškevič pasišovė mokinti ko ypač neišmano. Ten matysi 6 skyrių - dalykų sąrašą: kaip rengtis bylai, kaip prievarta nugrūsti pas gydytojus (piktnaudžiauja baudžiamaja psichiatrija, net ir tą daro nemokšiškai), kaip nagrinėti bylas, ką rašyti į posėdžio protokolą (nerašo ką privalo, nerašo nutarčių, pagrindimo [motyvų]).
"Pirkimas" (pinigų dalybos), "pardavimas"... Malonu pasijųsti visai kaip verslininkams... valdiškai.

Patvirkino 2 žmonas: Enrika Paškevič, Jelena Romanova-Paškevič.
Kažkurį iš jų 2015 metų vasarą jam gimdė vaiką. Jis ta dingstimi vilkino bylas, nevaikščiojo į darbą.
Valdžios gauja tai pavaizdavo priežastimi sukurti jam galą už tai, kad per jį įkliuvo kitur.

 • Valerij Paškevič Paklusniai seka klastočių "karaliaus" V. Zeliankos pavyzdžiu: vietoj įrodymų bruka "statistinį skaitytoją". 2010.07.16 nuteisė žurnalistą Gintarą Visocką už tai, kad neva šmeižė ir įžeidė Česlovą Jazerską. Nepaisė, kad pastarasis yra atsargos generolas ir 2009 metų varžovas į Prezidentus. Konstitucija draudžia persekioti už bet ko kritiką, ypač už valdžios kritiką. Pripažino, kad nusikaltimo nėra, bet svajojo, neva skaitytojai gali pagalvoti ką blogą, ko žurnaliūga nerašė: neva Č. Jazerskas bendradarbiavo su KGB (KGB su Komunistais iki šiol turi Lietuvoje įmonę: Darbo Partiją). O aš galiu pagalvoti, kad Valerij Paškevič - nusikaltėlis ir klastoja tyčia.
  Šią nesąmonę patvirtino Vilniaus Apygardos teisėjas Stasys Lemežis ir Aukščiausiojo Teismo teisėjai Benediktas Stakauskas (nuo 2011.06.20 - nebe teisėjas), Rimantas Baumilas, Viktoras Aidukas. Pastarieji Aukščiausiajame Teisme neteisėtai nesivargino aiškinti, kodėl G. Visocko prašymas atnaujinti bylą tariamai neteisėtas, kodėl jį nepriėmė.
  2007.11.30 Stasys Lemežis Vilniuje trenkė savo geldą į sunkvežimį ir atsisakė tikrinti savo girtumą. Tai pasakoju nuorodoje į jį.
  Aš galiu pagalvoti, kad jis - bailys, alkoholikas, girtas vairuotojas, žudikas už vairo.
  • Benedikto Stakausko klastą miniu pastraipoje aukščiau. 2011.06.20 jį iš teisėjų atleido Seimas, nes pasibaigė įgaliojimai. Atleisti teikė Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jos vyriausioji patarėja Solveiga Cirtautienė nesivargino aiškinti Seimui šio kvailo teisėjo darbo kokybės ir kodėl jo neskiria dar kartą. O Seimas nesivargino klausti. Užtat nuo 2011.09.27 Prezidentė paskyrė jį Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie Teisėjų tarybos nariu, kaip tariamą visuomenės atstovą. Taigi, niekas jo neatleido. Tik persodino iš vieno šilto krėslo į kitą, ramesnį. Nereikia klausinėti, ką ir be to visi supranta. Nuo 2012.11.16 kartu su juo komisijoje yra:
   • Egidijus Kūrys. - Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vedėjas, profesorius, buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas.
   • Algimantas Šindeikis. - Savaitraščio "Veidas" leidėjas. - To paties žurnalpalaikio, kurį leido blogas Valdas Vasiliauskas partijos Drąsos kelias narys Seime. Nenuostabu, kad abu nieko neveikia. Gal jie taip atsidėkoja už šiltus krėslus.
  4 šių "teisėjų" 3 nebėra teisėjai.
  2 išvarė pati valdžios gauja. Valerij Paškevič - už tai, kad per jį gauja įkliuvo. Išvarė 2016 metais tariamai už tai, kad girtas vairavo. Skaityk skyrelį aukščiau apie juokingą jo galą.
  Viktoras Aidukas - už tai, kad su prokurore Aliukoniene papirko kažkokį teisėją.
  Benediktas Stakauskas - paprasčiausiai nebepratęsė, nesakė už ką.
  Teisėju liko tik 1: Rimantas Baumilas.
 • Valerij Paškevič tariamai nagrinėjo bylą, kurioje nusišalino kitas aplaidus teisėjas Olegas Zaicevas. Jis privalėjo nagrinėti bylą naujai, nuo pradžių (BPK §223). Bet jis paliko viską ką priklastojo ankstesnis teisėjas. Į priekaištą apie tai atsakė: čia įstatymas esu aš. Panašūs posakiai yra V. Paškevič bruožas. Jis mėgsta pūstis, susireikšminti, tave menkinti ir šaipytis. Išvarė auką iš posėdžio, kad neginčytų klastočių. Jis dangstė Viktorą Mažeivą, kuris 2005.06.12 trenkė savo geldą į Boriso Makarovo geldą, sužalojo ano žmoną. Ekspertai suklastojo sužalojimus, pavadino juos tariamai lengvais. Nors žmona paskui mirė. V. Mažeivą yra turčius, tariamas verslininkas, Zuoko partijos Liberalų ir Centro sąjunga narys.
  Aš ir tu galime pagalvoti, kad Valerij Paškevič - nusikaltėlis, tarnauja Artūrui Zuokui ir jo gaujoms.
  Kaltinamąjį aktą V. Mažeivai surašė tada buvęs prokuroras, dabar apylinkės teismo teisėjas Miroslavas Gvozdovičius. Nutylėjo, kad žmonai sukėlė sunku smegenų sukrėtimą. Sužalojimus pavaizdavo nesunkiais. Dar galbūt tarėsi su kaltinamojo advokatų rašyti melą, neva kaltininkas nebuvo baustas anksčiau. O baudų kalininkas turėjo gausybę.
  Visus pareigūnus (prokurorus, teisėjus) ir ekspertus pridengė generalinis prokuroras Darius Valys (spėju, nes auka nenurodė jo vardo) ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
 • 2014.12.05 nusikaltėlis, girtuoklis už vairo, teisėjas Valerij Paškevič išteisino 5 policininkus "pedofilų" žudynių byloje. Melavo, neva liudininko parodymai - nepatikimi ir nenuoseklūs. Nerašė kodėl. Kaip visuomet, jis rašo be pagrindo. Paties jo sprendimai - visada nenuoseklūs. Tikėtina, kad vėl jis parodymus davė už liudininką pats. Todėl nenuoseklūs ir jie.
  Jis - etatinis policajų dangstis. Todėl paklusniai dangstė juos ir dabar.

Atėmė "Miško brolių" namą

2021.02.03 Vilniaus apylinkės teismas neteisėtai įsakė buvusių partizanų bendrijai "Miško broliai" išsikraustytinamo Totorių gatvėje, Vilniuje.
1992 metais valdžia jiems atidavė apleistą namą.
O kai jie sutaisė, nutarė pasisavinti. Dar ir dykai. Tampė po teismus 10 metų.

Neteisėta atimti namą ne dėl to kieno jis nuosavybė, o kad tai daro ne tuo tikslu, kurį skelbia. - Kurio nenumato įstatymas ir kurį valdžia slepia (VAĮ §3 8sk.).
Civilinis Kodeksas numato atlyginti už tai, kad pagerini svetimą turtą. Bet to neteisėtai neįsakė.

Pinigų (finansų) ministerija ėmė ieškoti jiems naujo kambario.
Kam tuomet atėmė namą?
Gal nori, kad partizanai ir kambarį sutaisytų dykai.

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas
LVAT saugo bylą, kur buvęs teisėjas Vytautas Turauskis laimėjo prieš buvusį generalinį prokurorą Darių Valį, kad jį priimtų į darbą prokuroru. Byloje kažkodėl rašo štai ką.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/ka-nuo-seimo-slepia-kandidate-i-generalinius-prokurorus
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.

2011.12.29 Teisėjų etikos ir drausmės komisija gavo skundą apie tą teismą.
Jie pavedė jį tikrinti teismo pirmininkei Editai Dambrauskienei.

2012.01.09 pirmininkė sudarė komisiją patikrinimui.
Ta komisija rado pažeidimus ir parašė apie tai aktą.
Pirmininkė privertė švelninti aktą. Bet jai vis nepatiko.
Ji pašalino komisijos pirmininką teisėją Vytautą Turauskį.

Nauja pirmininke skyrė save.
Paliko kitais 2 nariais teisėjo padėjėjas Astą Ablingytę-Bliujienę ir Loretą Janiulytę.
Abi jos priklauso nuo pirmininkės, bijo jos. Todėl pasirašė naują, melagingą patikrinimo aktą.
Jį išsiuntė Teisėjų etikos ir drausmės komisijai.
O pradinio akto, net pataisyto, švelnesnio nerodė.

Todėl 2015 metų rugsėjį būtent Editą Dambrauskienę Grybė siūlė Seimui į generalines prokurores. Sakė neva ji "skaidrino" teismą.

Anksčiau nesėkmingai siūlė Nerijų Meilutį.
Tas anksčiau irgi buvo to teismo pirmininku. Kai pakylo į Kauno Apygardą, tada pirmininke tapo Dambrauskienė.
Ji yra jo tarnaitė. Pažymą jį klastojo būtent apie to buvusio pirmininko veiklą. Pridengė jį. Nežinau ar jis atsakingas vienas, ar dar kažkas. Nežinau ar tą patį nusikaltimą tęsė ir nauja pirmininkė. Gal ji tyrė ir pati save.

Nerijus Meilutis pats atbėgo į tą teismą. Teisėjus vertė mylėti viršininkus, teismo pirmininkę. O Turauskį vertė pereiti į Kauno Apygardos teismą.
Tas nėjo. Tada po kurio laiko jie jį privertė atsistatydinti, tariamai savo noru. O tas kvailai sutiko.
Paskui generalinis prokuroras Darius Valys trukdė jam grįžti dirbti Kauno apygardos prokuratūros prokuroru. Dėl to jis 2 metus teisėsi ir laimėjo.

Tame teisme jis viską papasakojo.
Dėl to Teisėjų taryba atsisakė siūlyti Prezidentei perkelti Dambrauskienę į aukštesnį, Kauno Apygardos teismą pas jos valdovą Meilutį.
Ji kažkodėl greitai nebedirbs teisėja. Rašo neva kadencija baigiasi. Nors 5 metų kadencijas jau senai panaikino. Teisėjus iškarto skiria iki 65 metų. Kaip bebūtų, ji praras teisėjo darbą. Todėl Grybė jai rūpina naują krėslą: generalinės prokurorės.
Ir Grybė, ir jos patarėjai, ir pati Dambrauskienė vadino Kaišiadorių teismą neskaidriu. Gyrėsi, neva jį skaidrina. Gaunasi, kad ankstesnis to teismo pirmininkas Nerijus Meilutis - neskaidrus. Bet ir jį Grybė bandė daryti generaliniu prokuroru.

Janiulytę už klastą aukštino į teisėjas Akmenės rajono apylinkės teisme. Keista, kaip paprasta tarnaitė, teisėjo padėjėja gali staigiai tapti teisėja. Juk turi būti ilga atranka. Ją turi skirti Prezidentė.
Į Turauskio krėslą teisėja skyrė Jorūnę Pukinskienę. Ji yra Prezidentės patarėjų Solveigos Cirtautiėnės ir Ernesto Rimšelio globotinė ir bendradarbė Prostitučių Mykolo Riomerio teisės universiteto Teisės fakultete.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/prezidentes-favorite-nelieciama
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.

2015.09.24 Seimo narių būrys pranešė apie nusikaltimus generalinio prokuroro pavaduotojui, laikinam generaliniam prokurorui Dariui Raulušaičiui.
2015.09.25 generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Irmantas Mikelionis elektroniniu paštu persiuntė tai STT direktoriui Sauliui Urbanavičiui.
Tuoj, tą pačią dieną, jie neteisėtai atsisakė tirti nusikaltimą. Nors akivaizdu, kad taip greitai tai - neįmanoma.

Dambrauskienė Seime pripažino, kad Raulušaitis yra jos kurso draugas ir būtent jis patarė jai ką kalbėti, kai prisistato Seime, kai veržėsi į generalines prokurores.

2015.06.16 Seimas atmetė Nerijų Meilutį.
2015.09.29 Seimas atmetė ir ją.
O visi žurnaliūgos nutylėjo kodėl.

2016.11.02 Grybė atleido Dambrauskienępirmininkės krėslo, nes baigėsi kadencija. Paprasta teisėja pradės dirbti kažkodėl ne iškarto, o nuo 2016.12.05.
Ji vėl braunasi, dabar jau tapti bent generalinio prokuroro pavaduotoja.

Gintautas Kaulakis

Baigė teisę Vilniaus universitete.
Buvo Biržų, Plungės, Telšių prokuratūrų tardytoju. 1984-1987 metais buvo SSRS karinės prokuratūros Samarkando garnizone tardytoju ir vyriausiuoju tardytoju.
Nuo 1993 metų sėdi šiame teisme.
1993-2006 metais - pirmininkas.
2006-2010 metais - laikinas pirmininkas.

Gynėjų nuo pedofilų bylos Nr. 1-01-2-00053-2012-7, N1-2-359/2016.
BK §231 2 d., §284 1 d..
Kaltinamoji (auka): Greta Knapkienė.
Tariamai įžeidė: Nerijų Povilaitį, žurnaliūgą iš "Komjaunimo Tiesa" (Lietuvos Rytas).

2016.08.25 neteisėtai kaltinimą pakeitėįžeidimo į viešos tvarkos pažeidimą (BK §284 1 d.).
To neteisėtai prašė prokuroras Ričardas Gailevičius.
To prireikė, nes 2015.06.25 panaikino BK §155 - 1 metai kalėti ir §290 - 2 metus - žmogaus ir tarnautojo įžeidimai.
2012 metais auka viešai pasipiktino kažkuo. Tuo neva sutrikdė viešą tvarką.
Per tiek laiko teisėjas galėjo taikyti §284. - Tikrai galima papildomai prie įžeidimo. Privalėtų kaltinti skubiai, o ne po 4 metų (BPK §44 2d. ir 7d.). Draudžiama sulaikyti žmogų ir mąstyti kuo gi jį apkaltinti. Kaltę privalai jau žinoti. Tai 2 skirtingi nusikaltimai. Abiem galima kaltinti vienu metu. Bet nekaltino. Reiškia šio nusikaltimo nebuvo.
Privalėtų kaltinti prieš pirmą apklausą... Ir dar tyrimo metu, o ne teisme (BPK §187 1d.). Juk kaltinimo jau nebuvo kelis mėnesius, nes straipsnį panaikino. O auką vis teisė neteisėtai. Jei norėjo vėl kažkuo kaltinti, privalėjo pradėti bylą naujai, nuo pradžių, nuo tyrimo, kaltinamojo akto (BPK §188 1d.), o ne nuo teismo.

Tikslas keisti straipsnį buvo ne vertinti nusikaltimą, o būtinai nubausti, nesvarbu pagal ką, kai išnyko pradinis straipsnis. Veikti nenustatytais tikslais draudžia Viešo Administravimo Įstatymo (VAĮ) §3 4sk..

Keisti kaltinimą teisėjas gali tik po to, kai praneša aukai ir ta atsako ar reikia pertraukos naujai gynybai (BPK §256 3d.). Jis to nedarė.
Dar ir pačią naują gynybą bei kaltinimą reikia laiko nagrinėti (BPK §256 2d. paskutinis sakinys).
Bet teisėjas iškarto baigė nagrinėti ir jau skelbs nuosprendį 2016.10.06.
Išlyga neatsiklausti aukos yra tik, kai naujas kaltinimas lengvėja. Nėra išlygos net kai kalėjimo trukmė nekinta. Šiuo atveju negali būti išlygų, nes nauja bausmė visada yra didesnė už jokią. Juk pradinius straipsnius panaikino.

Neteisėtai nubaudė po 113 € Aušrinę Balčiūnę, Tautrimą Januševičių, G. Aiduką, A. Arnauską, E. Staliūną už tai, kad neatvyko į praeitą posėdį 2016.08.18 (BPK §163 1d.).
Prokuroras Gailevičius irgi į tą posėdį neatėjo. Bet jo nebaudė. Kaltinamąjį aktą už jį skaitė ir bausmių prašė prokuroras Egidijus Palaima.
Teisėjas neteisėtai pasinaudojo padėtimi, aukos žinių stoka. Sulaužė Teisėjų Etikos Kodekso §13 2sk. - padorumas; nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu.
Tie 5 žmonės galvojo, kad jeigu kita auka Darius Kaminickas negali ateiti, tada ir posėdžio nebus. Jie nepagalvojo, kad posėdis gali vykti ir be aukos, o jo bylą išskirti. Tą teisėjas ir padarė. Aukų advokatai sako, neva išskirti negalima, nes visus kaltina bendrininkavimu. Jie klysta. Juk teismas gali atsisakyti kaltinti bendrininkavimu, ar bet kuo kitu, ko negalima nagrinėti atskirai.
Darių kažkas žiauriai sumušė, įskėlė galvą pagal kažkieno užsakymą. Policija Putvinskio gatvėje, Kaune tirti užpuolimo nenorėjo. Tik jo mama patriukšmavo ir privertė.
Teisėjas galėjo aukoms paskambinti ir pakviesti. Bet jis pratylėjo ir apsidžiaugė, kad kitame posėdyje galės jas lengvai bausti. O kas bus jeigu jas išteisins? Už ką tada tos baudos? Todėl jis turi elgtis apdairiai, vengti baudų.
Jie nėra smurtiniai nusikaltėliai. Kaltinimai menki.

Prokuroras Egidijus Palaima nerado, kuri auka įžeidinėjo antstolę ir pareigūnus, kuri jai įspyrė (tariamai sužalojo). Bet tai neteisėtai pavadino priežastimi ne atsisakyti kaltinti, o būtent kaltinti, ir ne 1, o visus neva bendrininkavo ir tam.
Bendrininkai neatsako už tai, ką darė kiti, dėl ko nesitarė tyčia, ar ko negalėjo sustabdyti, kam nekurstė. Prievolės stabdyti nusikaltėlį, nekurstyti yra visai kiti straipsniai.

Nei 1 iš 16 sulaikytųjų niekas nerašė nei sulaikymo, nei ATP protokolo (BPK §44 2d. - sakyti už ką, §140 5d. - rašyti; ATPK §263 - pristatyti, §265 - sulaikyti). Patys policininkai nežinojo už ką sulaiko.
Tai kelia abejones, įtarimą kad kaltinimus jie išgalvojo tik paskui.

Šios proceso teisės yra esminės (BPK §369 3d.). Jos tam ir surašytos, kad jų laikytis ir saugoti nuo pareigūnų klastos.
Net jeigu Gintautas Kaulakis priims apkaltinamąjį nuosprendį, apeliacinės pakopos teismas privalėsnaikinti be išlygų (BPK §329 4sk.) ir priimti naują, tikėtina išteisinamąjį.

Teisėjas nepaisė nei 1 pareigūnų pažeidimo, nereikalavo bausti jų (Etikos Kodekso §15 5 sk.), nenutraukė bylos, ramiausiai tęsė ją su visais įmanomais pažeidimais. Jam šališkai rūpėjo tik nubausti jų aukas.

2016.09.18 pranešiau šį savo vertinimą Nuolatinei teisėjų veiklos vertinimo komisijai prie Teisėjų tarybos.
Gintautas Kaulakis naudojasi padėtimi, nežinojimu, veikia įstatymų nenustatytais tikslais.
2016.09.20 Komisija turėjo vertinti Kaulakį.
Vietoj to jie jį neteisėtai, slapta privertė atsisakyti bylos. Tikisi neva dėl to nurimsiu. Bet Kaulakio nusikaltimas neišnyko. Negalima jo palikti.
2017.12.05 paklausiau Komisijos:

 • Kas ir kodėl jų prašė vertinti Kaulakį be eilės. Prieš tą posėdį jie tik skelbė, kad tai siūlė Kauno apygardos teismo pirmininkas. Todėl vertino be eilės. Neskėlbė už ką.
 • Kaip ir kodėl vertino Kaulakį.
 • Kodėl nesiūlė nusikaltėlei Prezidentei jį šalinti.

Prašiau bausti tuos, kurie:

 • Neteisėtai man neatsakė.
 • Neteisėtai nepaisė mano pranešimo.

Prašiau be eilės vertinti ir 3 teisėjus, kurie neteisėtai tęsia bylą, kai prokurorai neteisėtai apskundė Kaulakio nuosprendį:

 • Rimas Švirinas
 • Algirdas Jaliniauskas
 • Viktoras Preikšas

Apie anuos pasakoju žemiau.
Komisija vėl neteisėtai nutylėjo. Gal tik pranešė aniems, kad anuos skundžiu. O anie iš pykčio panaikino Kaulakio nuosprendį, patys tariamai vėl nagrinėjo bylą ir pripažino aukas kaltomis.

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/ausrine-balciune.-teismo-verdiktas-lietuvos-respublikos-vardu
Kas yra Tiesos.lt. Būk atsargi ten.
2016.10.06 Gintautas Kaulakis paskelbė vienintelį galimą teisėtą nuosprendį: nekalti.
Kitos šio nuosprendžio dalys - vėl neteisėtos.
Jis rašė, neva kažkas griebė antstolę už rankos, bet netyčia. Sulėtintas vaizdo įrašas rodo, kad griebė net ne kaltinamasis. Teisėjas to negalėjo nematyti.
Ką jis ten rašo apie §284, jis privalėjo rašyti anksčiau - ne nuosprendyje, o nutartyje pervadinti kaltinimą.
Jis vis neteisėtai pasiūlė prokurorams kelti administracinio pažeidimo bylą. Pats gi aiškiai parašė, kad niekas nenusikalto, nes nepadarė nieko baisaus. Tie pat samprotavimai galioja ir administraciniam pažeidimui.
... Arba teisėjas privalėjo rašyti ką būtent ir kodėl jis laiko administraciniu pažeidimu. Tik tada jis turėtų teisę siūlyti tai prokurorams.

Prokuroras, "nukentėjusieji" ir žurnaliūgos neteisėtai iš anksto žinojo, kad jų aukas išteisins. Todėl neatėjo tyčiotis. Žurnaliūgos tik paskui rašė nuoskaudą, neva teismas leido skriausti antstolius.
Teisėjas nuosprendį skaitė liūdnas. Juk jis baisiai persigando. Jį išbarė, kad išvarys iš darbo. Vertė paklūsti, rašyti nesąmones į nuosprendį, bet ką, kad tik išteistini. O jis taip norėjo pajausti malonumą bausti.

Po tokio netikėto nuosprendžio, interneto pliurpaliai spėliojo kas nutiko. Tryško kvailių motinos viltimis, neva dar galima Lietuvoje gauti teisingumą, neva teisėjas gal "turi stuburą".
- Gal... - Perlaužtą...

Prokuroras Ričardas Gailevičius nuosprendį apskundė neteisėtai. Juk aukštesniam teismui galioja tos pačios taisyklės. Jis negali nuteisti aukų. O prokuroras juk prašo būtent nuteisti. Jis neginčyja esmės: teismas privalo arba grąžinti bylą, arba naikinti, išteisinti. Pirmas teismas to net ir nerašė, nutylėjo. Jis ginčijasi apie kitus reikalus. O jie reikšmės neturi.
Gailevičius tingėjo eiti į posėdį. Jis "prikakojo" ir pabėgo. Negaišo laiko. Pasidalino šia našta su gausiu pavaldiniu: atsiuntė Marių Venskūną vietojs savęs. Ir paskui jį vis siuntė. Tikėtina, kad ir skundą teismui tingėjo rašyti. Už jį rašė kažkas. Marius yra kažkodėl iš Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus (departamento). Lyg aukos būtų gauja.
Užtat jo aukos tokio pasirinkimo neturi. Sugaišo. Bylą nagrinės Kauno apygardos teismas, 3 teisėjų "kolegija":

 • Rimas Švirinas, pirmininkas.
 • Algirdas Jaliniauskas. Kažkada, kartu su Jonu Furmanavičium ir Svetlana Jurgaitiene nuteisė Gatajevus. Tą nuosprendį panaikino Auksciausiasis teismas.
 • Viktoras Preikšas.

Jie neteisėtai atidėjo posėdį iki 2017.02.10. O surengė jį kažkodėl dar kitą dieną 2017.02.11. Nors, privalo nagrinėti per 1 posėdį (BPK §243<